Afhankelijkheid van jongeren

Inleiding

Tijdens mijn studie en dan ik in touch gekomen met een jongere doelgroep en volwassen doelgroep. Veel van deze jongeren bleken veel schulden te hebben en weinig hulp te hebben van hulpverleningsinstanties. Ik ben van mening dat Hierdoor de van jongeren alleen maar toeneemt in van afneemt. Ik als maatschappelijk werker kan een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren en dat is reden dat ik voor dit onderwerp heb gekozen.

P zelfredzaamheid kan worden bewerkstelligd door jongeren te begeleiden in het zelfstandig zijn en te ondersteunen.

Maar ik zal vanuit, kan op verschillende manieren worden uitgelegd het oogpunt van een maatschappelijk werker naar zelfredzaamheid kijken.

Reden van het onderzoek:

Om te kijken waar het onze jongeren niet lukt om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Ik wil er voor zorgen dat jongeren zelfstandiger durante steviger.

Werkwijze

Kan ik een duidelijk beeld krijgen van het onderwerp en de verschillende aspecten ervan? Ik ga zorgen dat ik eerst een duidelijk beeld van de jongeren voor me heb, Waarna ik kan gaan nadenken over wat zelfredzaamheid nou precies that is zelfstandigheid is. Vanuit de hulpverlening het maar wat zegt MWD er eigenlijk around?

Het antwoord hierop moet base van deze scriptie worden. Vanaf daar ga ik kijken wat Er gezegd wordt binnen de grenzen van MWD around die jongeren die zelfredzaamheid/zelfstandigheid. Uiteindelijk er, na ook de te hebben behandeld voorwaarden naar voren voor het opstellen van een project.

Uitleg opbouw

In deze jongeren waar ik me in eerste zal ik een scheppen van de scriptie op richt. Hierin komt naar voren dat de doelgroep die ik voor ogen heb, Jongeren met with problemen zijn.

Hoofdstuk 1

Wat is zelfstandig zijn?

Zijn houdt zoveel meer in john je weg gaan. Een jongere die zelfstandig is zelf de maar is ook zich sociaal en op te stellen. Zelfstandig worden is dan ook niet iets wat vanzelf gebeurt maar iets dat geleerd worden en enorm belangrijk is voor ontwikkeling. Zelfstandig worden leer je al vroeg in je maar dan that is levensfase is het nog niet van groot.

Zelfstandigheid;

Zelfstandig worden is. P puberteit vraagt om het langzaam aan steeds meer loslaten van dit kan voor ouders als voor de soms moeilijk zijn that is best. Maar met juiste stimulans door ouders en vertrouwen over het algemeen in een paar jaar tijd bereikt worden dat de ouders als de jongere in het kunnen van het kind kan met een gerust aan de fase van het that was difficult uithuiswonende 'type'.

Zelfredzaamheid?

Binnen deze gaat het over zelfredzaamheid. Wordt in het woordenboek omschreven als: 'Het vermogen om te leven zonder professionele hulpverlening.

Zoals u heeft kunnen lezen heb ik een beschrijving gedaan wat ik versta onder zelfstandigheid zelfredzaamheid. Nu zal ik een beschrijving doen van mijn doelgroep en daarbij ook kijken hoe het gesteld is satisfied hun.

Door middel van de ontwikkelingstaken van onze kunnen wij zien of zij in de fase.

Hoofdstuk 2

Doelgroepbeschrijving. Ontwikkelingspsychologie

In dit hoofdstuk wil ik duidelijk maken op welke doelgroep ik me ga richten.

In dit hoofdstuk moet duidelijk worden om welke jongeren het gaat binnen deze scriptie en Waarom andere keuzes gemaakt.

Zoals eerder beschreven is de waar ik richten 18 tot 27 jaar is oped by me.

De jong - volwassenen (teenage)

Cognitief niveau: Het proces van subjective denken en denken wordt. P [2] denkt ook minder zwart/humor dan de puber. Het verschil tussen denken en doen is verdwenen. P teenage handelt in mate.

P teenage gaat ook meer nadenken over politiek en religie. Opvallend is dat meisjes dan jongens is linked by qua politiek meer. Van alle jongeren is er maar ongeveer 20. Bij religie dat ongeveer van de jongeren aangeeft dat religie voor hem of haar betekent.

Jongeren moeten nu wel genuanceerd leren denken aangezien ze al vrij vroeg belangrijke keuzes moeten maken. Ze hebben veel vrijheid als het gaat om het bepalen van hun eigen toekomst. P teen is wat we metacognitie noemen.

Betekent dat je na kunt denken over de manier van. Je weet wat je sterke en zwakke punten zijn voor wat betreft je wijze van leren.

Emotioneel niveau: Centraal staat het verkrijgen van. In fase het zoeken naar eigen identiteit that is de centraal. Er is vaak sprake van. Het zoeken naar een eigen identiteit uit zich onder meer in het emotioneel onafhankelijk willen worden van de ouders, het willen bereiken van gelijkwaardige relaties met leeftijdsgenoten van beide seksen voorbereiden op een beroep en het kunnen dragen van eigen.

Sociaal niveau: P mensenkennis sterk toe that is neemt. P teenage weet hoe hij zelf in elkaar steekt, hoe hij met with anderen omgaat, wat hij van anderen kan verwachten en hij kan zich inleven. P heeft that is teenage empathie.

P teen is stabieler dan puber. Dit is te merken aan contacten, die een meer duurzaam karakter. Meer dan de helft heeft op deze ook een vaste relatie that is leeftijd. Ze hebben ook meer verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor ze beter met vaste om kunnen gaan.

P experimenteert that is teenage ook niet meer zoveel drang om erbij te horen heeft hij nog wel, maar hij wil niet opgaan in een groep. Hij wil wel zijn eigen persoonlijkheid zijn.

Lichamelijk niveau: P lichamelijke volwassenwording wordt. P laat rijpers halen de vroeg rijpers geheel of gedeeltelijk in.

Jongens en meisjes behalen in de hun lichaamslengte. Niet iedereen tevreden is met zijn uiterlijk, is men beter dan tijdens de puberteit in tot het maken van een behoorlijk realistische inschatting van eigen lichamelijkheid. Ook accepteert en males that are relativeert bepaalde onvolkomenheden beter that is lichamelijke. Males bereikt in de adolescentie ook hun maximale spierkracht en uithoudingsvermogen.

Seksueel: Ten opzichte van de puber komt teen in een rustiger vaarwater.

Het experimenteren, ook op seksueel gebied neemt af en er ontstaan meer duurzame relaties.

P jong - volwassenen (teen):

Cognitief:

 • intelligentie beter gebruiken
 • concentratie neemt toe
 • metacognitie

Emotioneel:

 • behoefte aan zelfwaardering

Sociaal:

 • sociale cognitie neemt toe
 • zoeken naar eigen identiteit

Lichamelijk:

 • volwassenwording

Seksueel:

 • duurzamer relatie

Hoofdstuk 3

Ontwikkelingstaken

 1. Vorm geven aan veranderende relaties binnen het gezin: minder afhankelijk worden van de ouders en het bepalen van een eigen plaats binnen de veranderende relaties in het gezin en de familie;
 2. Participeren in onderwijs of werk: kennis en vaardigheden opdoen om een beroep te kunnen uitoefenen en een keuze maken ten aanzien van werk;
 3. Invullen van vrije tijd van leuke activiteiten in vrije tijd en het doorbrengen van de tijd er geen verplichtingen zijn.
 4. Euml cre&;ren en van een eigen woon- leefsituatie: zoeken of van een plek waar je goed wonen en kunnen omgaan met with huisgenoten.
 5. Omgaan met autoriteiten en instanties: accepteren dat im instanties en personen boven je gesteld zijn, binnen geldende regels en rules opkomen voor eigen belang
 6. Zorg dragen voor gezondheid en uiterlijk: zorgen voor een goede lichamelijke conditie en goed uiterlijk, goede voeding en vermijden van overmatige risicois
 7. Opbouwen en onderhouden van sociale contacten en vriendschappen: contacten leggen en onderhouden, oog hebben voor wat contacten met anderen kunnen opleveren, openstellen voor vriendschap, vertrouwen geven en nemen, wederzijdse acceptatie
 8. Geven aan intimiteit en seksualiteit: ontdekken wat mogelijkheden en wensen zijn in intieme en relaties.

Vaardigheden moeten de jongeren beschikken om toegang hebben om informatie die voor hun related is te bemachtigen?

Ik heb gekozen om verder te onderzoeken omdat ik denk dat deze competentie van belang zijn bij het vergroten van de zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van jongeren.

Acht competenties voor deze doelgroep nodig om zich te kunnen redden in p Maatschappij en er een plaats in te verwerven.

Wanneer we kijken naar het ontwerpen van een task voor jongeren kunnen wij zeggen dat een voorwaarde van het task is, dat wij ingaan op acht competenties. Jongeren beschikken over deze acht competentie maar hebben het nog niet hun eigen gemaakt en om dit te versterken that is onze is het van.

Dit zal ik doen door middel van coachen op competentieontwikkeling. Verder op in hoofdstuk zal ik u wat vertellen over Coachen op competentieontwikkeling en hoe ik dit wil toepassen in het begeleiden en ondersteunen van jongeren.

 1. Associatievermogen: samenhang creëren en zien
 2. P fantasie is van essentieel. Door fantasie is er inbeelden en verbeelden aan de orde. Dit mensen Leggen tussen zaken en op een manier ´aan elkaar te knopen´. Zo kan er samenhang worden gecre erd tussen denken en doen. Is dus van essentieel belang voor menselijke communicatie en voor het Zich ori& euml op de. Conclusie

 3. Onderscheidingsvermogen
 4. Dit vermogen is te beschouwen als een combinatie van waarnemings -, inlevings-, en oordeelsvermogen. Aan het onderscheidingsvermogen zitten twee kanten. P Betekenis is ´het waarnaast de betekenis, onderscheid maken´ bestaat van ´zich onderscheiden.´Conclusie

 5. Technologische competentie
 6. P mens het vermogen om voortschrijdende technologie& euml op alle levensterreinen maat te nemen. Men kan tegenwoordig niet om p voortschrijdende technologieëd heen, dus moet men met deze technologieëd om kunnen gaan.Conclusie

 7. Identiteitscompetentie
 8. In de moderne zijn relaties that is maatschappij zoals, vast dan voorheen Liefdesrelaties, werk, vrienden of een vaste woonplaats. Deze Zaken kunnen veranderen kan er identiteitsverlies waardoor men that are ontstaan Genoodzaakt is een nieuwe op te bouwen. Conclusie

 9. Rechtvaardigheidscompetentie
 10. Mensen moeten in een samenleving, ontheemding that is waarin en Het vermogen bezitten om op te komen voor hun recht en, optreedt het eventueel op te eisen. Hiervoor moeten mensen hulpbronnen ter beschikking Hebben om dit vermogen tot gelding laten komen. Conclusie

 11. Historische competentie
 12. Een specifieke vorm van samenhang euml & cre;ren is zaken in een historisch perspectief plaatsen. Het gaat hier om een vorm van reflectie. Deze is nodig voor het verder kunnen, voor het ontsnappen aan klemsituaties. Conclusie

 13. Ecologische competentie
 14. Hier draait het om zorgzaam omgaan met de natuur om ons maar ook met mensen en dingen. Dit geldt ook voor het menselijk lichaam en de innerlijke natuur. Conclusie

 15. Communicatie- en expressiecompetentie
 16. Mensen moeten in zijn uiting te geven aan zaken die chicken beweegt. Er wordt Ge ist dat men kenbaar kan maken wat men wil en waarom, welke keuzes guys maakt.

Voorwaarden kunnen er that is Welke ontleend aan dit hoofdstuk that is worden als we kijken naar Het vergroten van zelfredzaamheid durante bij jongeren that is zelfstandigheid?

Het project moet inspelen op onze jongeren en de bijbehorende problemen die zullen tegenkomen.

Ook moet naar de acht competenties worden gekeken en daarop worden. Het niet bezitten van deze competenties dat jongeren niet zelfredzaam zijn in maatschappij en afhankelijk van worden.

Hoofdstuk 4

Probleemstelling:

Het probleem is dat de zelfredzaamheid van onze jongeren is beperkt. De aanleiding voor dit probleem jongeren zonder enige voorlichting/ kennis op zoek gaan naar hun zelfstandigheid. En door de drukte van hun sociale leven geen tijd hebben om informatie te vergaren die voor hun van groot belang is het te redden in de maatschappij.

Wat is het doel?

Het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de doelgroep. En hun zo zelfstandig mogelijk maken.

Een om mijn met de doelgroep een sociale ontwikkelen.

Vraagstelling:

Begeleidingsystematiek kunnen wij ontwikkelen om zo de van jongeren te bevorderen.

Deelvragen

P vraagstelling niet worden beantwoord zonder eerst een deelvragen op Te stellen en te beantwoorden. P deelvragen die bij deze zijn:

 1. Wat wordt verstaan onder zelfredzaamheid durante zelfstandigheid?
 2. Begeleidingssystematiek zijn er om jongeren te begeleiden en te ondersteunen.
 3. Welke begeleidingsmethodiek het beste bij jongeren.
 4. Wat zijn de specifieke kwaliteiten van MWD- gericht op jongeren, IM?
 5. Wat zijn de specifieke kwaliteiten van een MWD- im, gericht op het ontwikkelen van projecten?

Hoofdstuk 5

Begeleidingsvormen.

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding door reflectie op eigen werkervaringen that is leren. Degene die p supervisant, krijgt het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht.

Intervisie

Is een vorm van begeleiding the elkaar ondersteunen en hun functioneren te verbeteren of waarbij collega.

Training

Training is op het verbeteren van prestaties in de. Het highlight kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of een combinatie van beide, of doelen.

Teambegeleiding

Als group effectief samenwerken is geen vanzelfsprekendheid

Werk- en praktijkbegeleiding

Werkbegeleiding is gericht op het leren uitvoeren van de doelen van een organisatie

Arbitration

Bijvoorbeeld tussen werknemer en werkgever, bij arbitration wordt een professionele begeleider ingezet om een turmoil, op te lossen.

Coachen op competentie ontwikkeling.

Een belangrijk begrip in coachen is 'eigenaarschap'. Het is voor de mentor van dat ander gecoachte, zo snel mogelijk verantwoordelijkheid neem voor zijn eigen.

Als je als mentor merkt dat je de ander aan het overtuigen bent van wat goed voor hem is. John is dat een slechte zaak, need hoe meer hoe minder ander in komt, je dat doet! Een manier om de ander conclusies te te trekken, is aan te geven waar hij.

Door een trainer met een paar jongeren te laten werken zodat deze jongeren terug kunnen kijken op hun functioneren, ontstaat een vorm van reflectie die belangrijk is om het functioneren te kunnen veranderen (actie - reflectie - actie,).

Bij het leren via training gaat het vooral om de volgende drie zaken:

Ervaringen, waarop gereflecteerd kan worden (ervaren is betekenis geven aan wat males meemaakt); Deze ervaringen concreet of expliciet maken (expliciteren is iets buiten zichzelf plaatsen); Vervolgens die ervaringen vanuit een breder kader opnieuw bekijken: reflecteren (terugbuigen denkkader of informatie, en een ander gezichtspunt aan de ervaring een nieuwe betekenis geven). Door middel van training leren jongeren de volgende dingen:

 • Reflecteren
 • Concretiseren
 • Problematiseren
 • Generaliseren
 • Ontwikkelen van leervragen
 • Evalueren

Mij een belangrijk middel voor het vergoten van zelfredzaamheid durante bij jongeren that is zelfstandigheid.

Begeleiding is belangrijk wanneer het.

P docent die begeleiding zou dit als een soort mentor moeten doen. Hierdoor worden jongeren in hun zelfredzaamheid durante zelfstandigheid gestimuleerd

De gouden driehoek

Om de competentie aan het gesprek te koppelen kan de Gouden Driehoek als hulpmiddel worden gebruikt:

 1. Achterhalen om competentie durante om het gaat that is werksituatie. P 'daar- situatie'
 2. Bekijken van de hier- en- nu situatie en of houding en congruent zijn met with het verwachte.
 3. Zo niet, wat je van het? Deze gedachte, mening, intuïtieve gevoel van de mentor (het 'wolkje') Koppelt p mentor aan de hier- en- nu situatie en aan de competentie.

P IJsberg

Een deel van wat iemands gedrag (boven de waterlijn) bepaalt is niet zichtbaar (onder de waterlijn), zoals zijn denkproces, houding, mentaliteit maar wel merkbaar. Alleen coachen boven de waterlijn wordt functiegericht= niet- persoonsgericht genoemd. Achieved coachen op competentieontwikkeling maak je een verbinding tussen boven en onder de waterlijn en richt p mentor zich met with title op het coachen onder waterlijn.

Need als je daar beweging krijgt de boven in de ijsberg vanzelfsprekend. P vier lagen onder de waterlijn kunnen versterkend en ook blokkerend doorwerken op het zichtbare gedrag van de competentie:

 1. Opvattingen kun je john vormen ze je, over jezelf hebben. Bijv:' dat mij niet'.
 2. Normen en waarden: Voorbeeld: Achterliggende normen kunnen zijn: hulpvragen is voor zwakkelingen.
 3. Eigenschappen zoals: Introvert verlegen versus, versus extrovert versus egocentrisch Driftig
 4. Motieven: Motieven vormen de basisdrijfveren waarom iemand wil doen. Mooiste is als een competentie aansluit bij eigen motieven.

Coachen op competentieontwikkeling is het coachen op ijsbergen

Het niet meenemen van het gedeelte onder de waterlijn maakt coachen niet - persoonsgericht

Conclusie

De essentie van coachen is om het beste uit mensen halen. En het beste is natuurlijk door de persoon zelf. Een tweede kenmerk van training is aansluiten bij wat de betreffende persoon al kan en bij wat die allemaal n et kan.

Er zal een moeten zijn het 'beste' en wat er nu is. En een derde kenmerk is dat er ook uitdaging zijn. Het moet spannend zijn voor zowel gecoachte als p mentor om een. (onze jongeren) Maar aansluiten is nodig om de aanwezige sterke kant van de persoon te bekrachtigen. Vooral de nadruk leggen op wat iemand kan, is preken.

Vaak veel competenties that is beheersen. De ervaring dat ze deze kunnen inzetten that is vooral en niet in een andere of context, in ééd specifieke context. Daardoor ontstaan er problemen of teleurstellingen.

Belemmeringen.

Dat kunnen emoties zijn ('ik durf dat niet in deze framework, die uitdaging is mij te groot,...'), dat kunnen cognities zijn ('ik wil wel, maar ik weet in deze context niet hoe, ik denk dat de verwachtingen over mij te groot zijn,...'). Doorway die belemmeringen durft persoon er niet 'als geheel te zijn'.

P mentor zoekt in een dergelijke situatie (in eerste instantie) niets anders dan de sterke kant van de betreffende persoon en probeert samen met de persoon te onderzoeken hoe de aanwezige competenties in de specifieke framework kunnen worden ingezet. Op dat time gaat het er om om samen met mentor een move te maken van de competenties nieuwe framework.

P mentor is zelf het belangrijkste 'device' om het beste uit ander halen. P mentor luistert, spiegelt doorway that is vraagt. Het is om die reden belangrijk dat p mentor zichzelf london.

Hoofdstuk 6

Maatschappelijk werker!

Als maatschappelijk werker (of: social worker) ondersteun je mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Huurschuld of kunnen redenen zijn voor mensen om hulp te vragen that is werkloosheid, maar bijvoorbeeld ook opvoeding- of relatieproblemen. Deze en problemen kunnen mensen depressief, of opstandig worden verdrietig. Dit zijn voorbeelden van psychosociale problemen. Je helpt cli& euml door hem inzicht te geven in zijn problemen en vaardigheden te leren that is nieuwe. P cli& euml kan hierdoor zijn problemen zelf hanteren en oplossen.

P maatschappelijk werker maakt gebruik van een methodiek. De uitvoering van deze methodiek is afhankelijk van, en mede bepaald door de stijl van Maatschappelijk Werker that is de. P maatschappelijk Werker geeft zijn eigen kleur aan de werkwijze, need handelen veronderstelt that is methodisch persoonlijk gedrag en methodiek, van persoonlijkheid.

Zou dit andersom zijn zogenaamd objectieve wijze gebruik maakt van methodisch gereedschap, dan loopt die werker gevaar niet te helpen. Het blijft dan een koud en afstandelijk gebeuren'

P Maatschappelijk Werker beschikt over een uitgebreide Sociale Kaart (lijst van hulp- en dienstverlenende instellingen, op alfabet en categorie) en houdt deze 'current', en draagt zorg dat deze voor iedereen die er gebruik van wil maken beschikbaar is

Sociaal agogisch wording van de opdracht.

Heel veel jongeren hebben nog geen kennis wat er allemaal bij komt kijken als ze zelfstandig gaan wonen. P jongeren denken vaak aan de vrijheid die zullen hebben, geen ouders die op alles letten ze doen. Zelf beslissingen nemen en voor zich zelf denken.

Met dit project kan ik im samen met with jongeren voor zorgen dat ze bewuster worden in het maken van keuzen. Ik kan jongeren begeleiden en ondersteunen hoe zij verantwoording moeten nemen voor hun woning en de kosten die zij hebben.

Ik kan er voor zorgen dat zij beter met hun geld leren omgaan. Zorgen dat ze de juiste prioriteiten hebben. Dit zal ik duidelijk maken in strategy van aanpak.

Het is voor gekomen dat jongeren schulden hebben bij bedrijven im hier bericht van thuis vaak willen jongeren vanwege de worry van een deurwaarder de brieven niet start maken waardoor zij niet weten hoe zij verdere acties moeten nemen of wat zijn bedrijf van hun verlangt. Wat meeste niet weten that is jongeren is dat available van de brieven meestal de eerste stap is de oplossing van hun probleem naar.

Door middel van de informatie die dan hebben ontvangen kunnen zij toch nog contact opnemen met het desbetreffende bedrijf om tot een regeling te komen.

De jongeren er op te wijzen hun article available te maken en te ondernemen. Kunnen zij niet alleen over heen stappen maar leer ik ze ook om verantwoording te nemen voor de gemaakte that is worry schuld.

Sociaal -agogisch/ maatschappelijk vraagstuk waar op de een antwoordt geeft.

Heel veel jongeren hebben financi& euml problemen en dit niet alleen oplossen. Daarom is er gevraagd in de schulden raken of er niet een voor traject gestart kan worden om te voorkomen dat deze jongeren. Im is veel vraag naar ondersteuning voor jongeren. Omdat zij de meest kwetsbare groep zijn op de woonmarkt. De jongeren hebben nog geen besef wat er allemaal bij komt kijken bij het zelfstandig wonen.

Competentie heb je nodig. Wat is de taak van de MWD-im

Het maatschappelijk werk is euml moeilijk te defini&;ren beroep. Binnen de field kunnen de werkers zich met with zaken bezighouden that is veel: van kortdurende gesprekken tot langdurige en begeleiding.

Behoort p maatschappelijk werker zich met belangenbehartiging en van situaties de samenleving.

De functie van het werk is mensen te ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met with hun sociale. P maatschappelijk werker beoogt and zijn met hulpverlening het functioneren van personen of wisselwerking tussen personen en hun omgeving te verbeteren.

P realisering van dit doel vormt een gezamenlijke activiteit van de maatschappelijk werker en de betrokkene(d)".

Maatschappelijk werkers hebben 4 kerntaken.

 1. Psychosociale hulpverlening
 2. Tangible en informatieve hulpverlening
 3. Onderzoek en rapportage
 4. Signalering, belangenbehartiging en preventie

Psychosociale hulpverlening.

Om samen te werken met deze doelgroep is het van belang om aan slag te gaan als psychosociale werker. Hieronder zal ik wat vertellen over Psychosociale Hulpverlening en hoe ik als Psychosociaal werker te werk ga. Waarom ik heb gekozen om als Psychosociale werker aan de slag te gaan omdat uit mijn probleemstelling naar voren is dat onze jongeren de en vaardigheden bezitten om zelfstandig te zijn maar dat zij door drukt het niet kunnen opbrengen om informatie te vergaren.

Wat is Psychosociale Hulpverlening?

Hulpverlening is hulp bij.

Hulpverlening kan worden toegepast bij problemen die op het persoonlijke vlak van cli& euml liggen.

Denk daarbij aan problemen in relatie met anderen. Ook het aangaan d onderhouden van relaties kan problemen opleveren. De huidige maatschappij met maatschappelijke kan het functioneren van onze jongeren bemoeilijken. Het dagelijks leven kan door allerlei factoren op psychisch that is zowel, als op gebied soms ondraaglijk zijn.

Wat kan ik als werkende doen?

Als psychosociaal werkende zoek ik samen met with de cli& euml naar meer of mogelijkheden, euml & waardoor cli zelf in staat is het probleem te formuleren, en oplossingen te.

Daarbij is het mijn bedoeling om eigenschappen, vaardigheden vindingrijkheid euml van cli& te stimuleren.

Als psychosociaal hulpverlener benut ik ook mijn persoonlijke eigenschappen, zoals (zelf) kennis directheid en openhartigheid. Daarbij beschik ik over een aantal professionele eigenschappen, zoals (goed) luisteren, oprechte aandacht, regard voor de hulpvrager durante empathie en (ook niet onbelangrijk) vakkennis.

Ik richt mij in mijn hulpverlening op de totale mens (=holistisch) en niet uitsluitend op het probleem! Voor cli nt is het heel belangrijk dat er een. Een vertrouwensrelatie is namelijk een voorwaarde om p cli& euml te stellen te werken aan de oplossing van problemen. Uiteraard gaat het hier ook om geheimhouding (= beroepsgeheim).

Real en hulpverlening.

Tangible hulpverlening omvat het van varied palm- . Ook materi le hulpverlening op het verbeteren van bestaansvoorwaarden hoort hiertoe. Hulpverlening betreft het verzamelen en verschaffen van informatie in het kader van het hulpverleningsproces aan of euml & ten behoeve van cli;nten.

Onderzoek en rapportage.

Onderzoek en betreffen activiteiten die er op gericht zijn samen met personen hun sociale te verkennen. Met de uitkomsten hiervan kan p Maatschappelijk Werker een instantie, die een voor de belangrijke beslissing nemen, voorlichting en geven. Onderzoek en behoren obtained van Maatschappelijk Werker, aangezien beslissingen van instanties van uiteenlopende medebepalend zijn voor het sociaal functioneren van personen.

Het Maatschappelijk Werk london nog een andere vorm van onderzoek en rapportage. Deze vindt plaats met het doel maatschappelijke ontwikkelingen, die de kwetsbaarheid van bepaalde (categorieëd van) personen vergroten, in de openbaarheid te brengen.

Signalering, belangenbehartiging en preventie.

Het systematisch op het spoor komen van, in regelingen en heet signaleren en schenken aan tekorten durante gebreken. Ook het niet goed functioneren van personen of van personen alsook van organisaties. In de vorm van rapportage, in naam van cli& euml worden geconstateerde misstanden, ter kennis gebracht aan relevante organisaties en instellingen.

Belangenbehartiging voor het ondernemen van activiteiten om instituties en omstandigheden te beïnvloeden. Het initiatief hiertoe neemt de Maatschappelijk Werker op van gesignaleerde noden, tekorten misstanden en belemmeringen.

Op basis van vroegtijdig van probleemsituaties that was onderkennen wordt met with het uitvoeren van preventie - activiteiten dreigende problemen te voorkomen.

Conclusie

Aan het eind van mijn scriptie dan ik tot een conclusie gekomen. Ik zal eerst nog mijn probleemstelling duidelijk maken.

Het probleem is dat de zelfredzaamheid van onze jongeren is beperkt. De aanleiding voor dit probleem jongeren zonder enige voorlichting/ kennis op zoek gaan naar hun zelfstandigheid. En door de drukte van hun sociale leven geen tijd hebben om informatie te vergaren die voor hun van groot belang is het te redden in de maatschappij.

Wat wenselijk voor jongeren als voor maatschappij is, is dat p zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van onze jongeren bevorder wordt. Dit kan door middel van voorzieningen die gericht zijn op jongeren.

Door dit probleem dan ik tot een gekomen. Dit doel zal ik nog duidelijk maken.

Het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de doelgroep. En hun zo zelfstandig mogelijk maken.

Een om mijn met de doelgroep een sociale ontwikkelen.

De worden door middel van opdrachten aangezet om informatie te verzamelen.

Het principe daarachter is helder: als je de van het verzamelen van gegevens beheerst, heb je al een belangrijke stap gezet in het zelfstandig ontdekken wat instellingen en te bieden hebben. Tegelijkertijd krijgen ze ook een beeld van het totaal aan werkvelden

Doelgroep.

Wat we hebben van onze doelgroep that is gemerkt is dat ze steeds verder aan het groeien zijn en steeds verder ontwikkelen naar volwassenheid. Stuiten zijn nog op problemen die zelfstandigheid belemmeren.

Wij als maatschappelijk werker zijn ingezet om hun hier in te begeleiden en te ondersteunen. Maar hoe. Aan het eind van dit werkstuk is dat wij deze jongeren moeten blijven coachen en hun competentie beter moeten ontwikkelen. Door te richten op hun bestaande competentie kunnen wij ze alleen maar sterker maken.

Jongeren zijn bezig met een persoonlijk proces. Ze proberen hold te op hun leven of voor sommige draad weer op te pakken en hun leven opnieuw en richting te geven inhoud. Bij elk van onze jongeren is. Hun eigen doelen staan dan centraal.

Het doel van ons task is je jezelf leert kennen maar ook leert hoe je zelfstandig kunt functioneren in de maatschappij.

Hoofdstuk 7

Bijlagen

Voorzieningen in den haag voor jongeren

Instellingen die er zijn voor jongeren zijn hieronder beschreven. Zij bieden verschillende hulp aan gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren. Zij hebben verschillende opzetten van projecten.

Den haag op maat:

U moeite om iedere uw maandelijkse kosten te betalen? Den Haag helpt u graag om uw leven wat goedkoper te maken. En aangenamer! Hier vindt u alle voorzieningen en vergoedingen voor inwoners van Den Haag met een laag inkomen. Via het selection hiernaast gaat u naar Den Haag OpMaat that is direct, het loket. Ook kan Den Haag u helpen met with zoeken van werk of een geschikte opleiding of instruction. Kijk hieronder voor meer informatie. Laat uw niet liggen. Maak gebruik van voorzieningen waar u recht op heeft!

Jongeren rechtswinkel:

P Kinder - en Jongerenrechtswinkel Den Haag geeft informatie over rechten en op allerlei gebied. College of waar dan ook, dit kan gaan over problemen thuis, werk. Je kan ook voor hulp op juridisch. Je wordt dan doorverwezen naar de instantie.

JIT:

Het JIT begeleidt jongeren van 12 tot en achieved 23 jaar die vragen en problemen hebben over verschillende onderwerpen, zoals wonen, geld en schulden, college, werken, enzovoort

JIP:

Bij het Jongeren Informatie Punt kun je gewoon binnenlopen en vragen stellen over dingen die je bezig houden of waar je geen. Je kunt ons ook email. We zijn er voor jongeren van 12-25 jaar. Het kost niks en alles wat we doen is vertrouwelijk

Mobiele jongerenteam:

Het Mobiele Jongerenteam is im voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, die het moeilijk vinden om de weg naar geschikt werk of een geschikte.

Trajectbegeleiders begeleiden de jongeren. Zij hebben voor problemen of situaties die het maken van een goede keuze in de weg staan. Het streven is om voor of opleiding te vinden de een geschikte baan.

I-PSY:

Haag is donderdag een instelling voor kinder- in een gemengde culturele omgeving en jeugdpsychiatrie. P hulp bij I-psy P Jutters wordt waar nodig en mogelijk gegeven in de moedertaal van de jeugdige patiënten

Literatuurlijst en bronnen

Sites

 • Internet. weetwatjebesteed.nl
 • www.staedion.nl
 • www.ikzithier.nl
 • www.denhaag.nl
 • www.opzijnbest.nl
 • www.jip.nl informatie voor jongeren
 • www.jit.nl informatie voor jongeren
 • www.szw.nl
 • Schuldenwijzer.

Contacten

 • Gemeente den haag (denhaagopmaat)
 • Staedion (Pauline van Dijk.)
 • GGD Den Haag (Vera Boers)
 • Willem van der bent. Hogeschool inholland.

Literatuur:

 • Methodiek maatschappelijkwerk en dienstverlening Nel Jagt, Bert Eggen enz.
 • Methodisch werken Piet Winkelaar
 • Vele obtained ISBN 9789066659971, een stam, i.o.v. Hoger sociaal agogisch onderwijs.
 • P gereedsschapkist van de maatschappelijk werker, Herman de Monnink, ISBN 9789035228115.
 • Het gezin centraal,ISBN 9789066656550, Arjan Bolt
 • Maatschappelijkwerk basisboek, ISBN 9001817696, Nora van Riet en Henk Jongman
 • Beroepsethiek voor maatschappelijk werk en dienstverlening, ISBN 9055743860, Fons Klaase
 • Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk, ISBN 9062832040, Advertisement Snellen
 • AGENCY RAZENBERG (2006), Coachingsstijlen, Beneden Leeuwen
 • SCH-N, D. (1987), Training the reflective practitioner, Bay Area: Jossey Bass
 • SIMONS. (s.d.), Ontwikkeling van leercompetenties, Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen - vakgroep onderwijskunde
 • Nieweg, M., Leren volgens Kolb, publicatie Hogeschool van Amsterdam, 2006
 • Wierdsma. Y. M., ETAL, Lerend organiseren, Stenfert Kroese, Groningen, 2007
 • Nonaka, I., ETAL, P kenniscreërende onderneming, Scriptum, Schiedam, 2003
 • Gastmans, F., P supervisor, haar managerstijlen en de inspiratie van de leider, Visies (2) 2002
 • Sweetie, P., ETAL, Handboek voor de coach; Leerstijlen, TFC Trainingsmedia, 1999


 1. Ontwikkelingspsychologie.
 2. Scholieren.nl
 3. http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/
 4. http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/hh/show.cgi?fid=425
 5. http://www.lvsb.nl/cms/front_content.php?idcat=5
 6. Coachen op competentieontwikkeling
 7. Coachen op competentieontwikkeling
 8. http://www.anroco.nl/Methodieken/Coaching%20Methodieken%20Het%20ijsbergmodel%20van%20McClelland.htm
 9. Opleidingsprofiel_MWD
 10. Methodisch maatschappelijk werk en dienstverlener. Hoofdstuk 8 blz. 140. waar het verder wordt uitgelegd.
 11. Ontwikkelingspsychologie.