Cusco in de ban van gender

Inleiding

Moederschap in Cusco

'Het leven is difficult hier in Cusco voor ons vrouwen is het nog.' Woorden of van gelijke strekking kwamen mij vele malen ten gehore tijdens mijn verblijf in Cusco. De stad Cusco is één van de grootste toeristische trekpleisters van Peru en ongeveer 300.000 geregistreerde inwoners that is telt. Bijna van de moeders that is 75PERCENT is alleenstaand.[1] Met nog nauwelijks een voet op Peruviaanse bodem, fascineerde vraag naar het waarom van dit proportion mij buitengewoon that is hoge. Ik heb mij vervolgens drie maanden lang verdiept in de oorzaken hiervan. Moeders, verbonden aan de NGO (low- organisatie) Fairplay hebben mij geholpen.

Fairplay is een Belgisch-Peruviaanse NGO die vanaf 2006 inzet voor het verbeteren van de positie van alleenstaande moeders. Ze leidt deze vrouwen op tot gecertificeerde docentes Spaans. Om een beter beeld te geven van Fairplay citeer ik de doelstelling die op hun website vermeld staat. 'De doelstelling van FairPlay is voor kansloze gezinnen en ze te ondersteunen in uitvoering van hun en moeders een toekomst te creëren. Op deze manier worden gezinnen, alleenstaanden en kinderen niet afhankelijk van steun maar leren te werken voor hun eigen levensstandaard en gevoel voor eigenwaarde.'[2]

De antwoorden van mijn informanten op de vraag naar het waarom van het proportion alleenstaande moeders in heb ik gekoppeld aan relevante wetenschappelijke literatuur om zo tot een meer gefundeerd antwoord te komen. Informanten zijn het im unaniem over dat het leven voor hen zo difficult is ze vrouw zijn en dus worden door het machismo in Cusco. Machismo is een wereldwijd begrip in de algemene zin de van mannen en staat ten opzichte van vrouwen. Vreemdgaan en alcoholmisbruik toegedicht, door informanten wordt er aan dit begrip mishandeling geestelijk als lichamelijk. Het benoemen en vooral de acceptatie van de assertive is, zoals de van diepere betekenissen en patronen, ik zal laten zien.

Het' zijn' als p phrase machismo verwijzen naar het belang van culturele noties over vrouwelijkheid. Noties over worden zowel de cultuur zelf als vanuit de wetenschap verbonden aan het machismo that is complicated. Noties over sociale wetenschap verbonden aan het marianismo that is complicated. Marianismo is in wetenschappelijke discussie het ideaalbeeld van hoe een Latijns Amerikaanse vrouw zou moeten gedragen. In meest algemene zin de zich moeten gedragen naar het evenbeeld lijdzaam en liefdevol, van de Maagd Karen.

Het belang van de bestaande noties over en vrouwelijkheid en de tot verandering zijn verbonden met vraag naar het waarom van het proportion alleenstaande moeders in Cusco. De noties over en, twee aspecten vrouwelijkheid en de tot verandering zijn dan ook van mijn onderzoek that is hoofdonderwerpen.

Het vertrekpunt van mijn onderzoek, gendered Cusco

'De mannen hier zijn slecht en zij geen value voor ons, vrouwen.'[3] Er ligt duidelijk een kloof tussen de beide sekses waarbij 'vrouw' zijn door mijn informanten duidelijk niet als voordeel wordt beschouwd. Hoewel lichamelijke verschillen de twee seksen scheiden in p tweedeling: 'guy' en 'vrouw', wordt de dagelijkse betekenis van het man of vrouwzijn cultureel en historisch bepaald.[4]

Wat vrouwelijkheid en betekent in Cusco staat niet automatisch huge. In biologische zin van het woord, in eerste worden er op basis van sekse, aan mannen en vrouwen allerlei culturele eigenschappen toegeschreven. Daarnaast wordt er een ideaalbeeld gecreëerd bestaande uit opvattingen, normen en waarden over mannelijkheid en vrouwelijkheid.[5] Het begrip sex drukt dit het beste uit; sex oefent invloed uit op de wijze hoe mensen met elkaar omgaan en structureert de levens om de mensen heen.[6] Vanuit het idea sex ga ik dan ook kijken naar de culturele betekenissen over mannelijkheid en vrouwelijkheid en hoe deze een rol spelen in het dagelijkse leven van Cusco.

Waarom onderzoek doen naar vrouwen en sex?

Sex, genderrelaties zijn van invloed op p gelijkwaardigheid van beide seksen in een samenleving. Sekseongelijkheid in p Peruviaanse betekent volgens mijn informanten. Haar kansen en mogelijkheden zijn volgens mijn informanten ernstig beperkt ten opzichte van die van de guy in Cusco. Naar eigen zeggen, vrouwen hebben, dus een in vergelijking tot de positie van guy inhaalslag te maken. Deze mogelijke haalbaarheid hiervan heb ik proberen. Waarom de huidige zo invloedrijk zijn en hoe dit eventueel te veranderen zou kunnen zijn, zijn hierbij belangrijke onderzoeksvragen.

De dagelijkse realiteit

Hoe het de vrouwen is vergaan durante vergaat in sekseongelijk Cusco is een harde.

In Cusco heerst grote werkloosheid en is sprake van ernstige. Last year leeft 58PERCENT van de bevolking leeft onder de armoedegrens.[7] In februari 2010 is im in Cusco sprake geweest van hevige regenval achieved aardverschuivingen waardoor de belangrijkste toeristische attractie, Machu Picchu, tijdelijk onbegaanbaar is geworden.[8] Cusco leeft grotendeels van het toerisme en de gevolgen van deze regenval zijn dan ook groot voor het welzijn van haar inwoners.

Één - lijden het meest alleenstaande moeders in Cusco worden het zwaarst getroffen, in economische tijden. Moeders werken meer dan vijftien uren per dag voor een zeer salaris. Hierdoor kunnen ze geen goed onderdak en opleiding voor hun kinderen verzorgen kleding. Im is in Cusco geen vangnet dat vrouwen helpt wordt gezocht bij maar vaak niet over de middelen om te kunnen helpen, eigen familie. Dit zorgt ervoor dat alleenstaande moeders met with hun kroost wonen aan de rand van de stad. Elektriciteit en water, het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen is in dit soort kamers vaker gemeengoed john uitzondering. P vaders zijn vaak geheel afwezig in het leven van companion als kinderen. In gevallen heeft hij zijn gezin en de moeilijke situatie verruild voor een andere vrouw that is financieel fles of een economisch toekomst in p industriestad Lima.

Informanten leidden tot invulling onderzoek

Mijn informanten, en andere vrouwen die ik heb ontmoet in Cusco, heb ik tot vervelends toe naar de oorzaken van het hoge proportion moeders. Als antwoord kreeg ik steeds dezelfde oorzaken en themais aangedragen. Deze consistentie ik nader te onderzoeken. Door de antwoorden van deze vrouwen en door de kaders van het onderzoek liet ik mij beetje bij beetje begeleiden naar een meer uitgediepte onderzoeksvraag. Alsof mijn materiaal en ideeën door een trechter gingen ontstond er op zeer geleidelijke wijze een steeds preciezere probleemstelling.

Ik schets hoe deze is gekomen. Een onderzoek moet afgebakend wil p hoofdvraag beantwoordt worden that is goed. Zoals gezegd, het begon met mijn vraag naar de oorzaken van het hoge percentage moeders. Cusco is daarom heb ik gekozen voor de van een afgebakende onderzoeksgroep, als veel te omvangrijk. Informanten dichtten that is Deze een rol toe aan machismo, maar ook aan zaken als armoede en corruptie.

Is iets wat voornamelijk buiten de beleving van mijn om deze reden heb ik dit thema links, gemeten kan worden. Armoede is maar weer een bijzonder omvangrijk begrip, een meetbaar begrip. Ik zou een moeten volgen om aan dit onderwerp recht te doen that is additional. Dit heeft mij laten inzien dat internet als corruptie ook armoede als aside thema niet thuishoort in mijn onderzoek. Op een specifieker terrein is wel inzetbaar mijn onderzoek that is armoede. Speelt namelijk in tot sex durante genderverwachtingen een bijzonder rol. Een kostwinner zijn, armoede zorgt ervoor dat p guy in Cusco hoofdtaak kan voldoen, met with negatieve gevolgen van dien that was alle.

Het is onmogelijk om in een betrekkelijk klein onderzoek het gehele culturele complicated van Cusco te behandelen. In mate blijkt sex de grote vormgever van gedrag te zijn. Machismo en marianismo als culturele uitingen van sex zijn goed te beschrijven binnen de kaders van dit onderzoek. Daarom is. P constatering van een probleem roept de op naar een oplossing. Deze oplossing van de huidige situatie werd zo het tweede deel van mijn that are verandering probleemstelling. Op de vraag hoe im verandering zou kunnen komen in huidige situatie in Cusco mijn informanten that is waren het nagenoeg unaniem eens. P vrouwen moeten studeren, buitenshuis werken en op alle manieren onafhankelijk, assertief en worden, zelfbewust. Vrouwen zouden that is oftewel bekrachtigd moeten worden. Binnen de sociale wetenschap wordt deze bekrachting genoemd that is power. Mijn informanten en ook verschillende sociale wetenschappers power that is zien als p uitgewezen device voor het tot stand brengen van verandering.

Verandering is wat (be) te worden vanuit een instituut of organisatie. Het leven van mijn informanten wordt in partner bepaald door het werken voor de organisatie Fairplay. Ook hechten mijn informanten veel waarde aan religie/religieus zijn en aan de katholieke kerk. In wetenschap heb ik onderzocht of een NGO zoals Fairplay of misschien de plaatselijke katholieke kerk de aangewezen actor is voor het ingangzetten van deze. Ik heb, om het tweede gedeelte van mijn hoofdvraag vraag te kunnen beantwoorden that is goed hoe power werkt en welk instituut deze beweging kan.

Aan de palm van de hierboven genoemde bijbehorende literatuur en kwalitatieve case-study in Cusco breng ik in hoe het hoge proportion alleenstaande moeders te verklaren is en waar mogelijkheden kunnen liggen. Mijn probleemstelling luidt dan ook:

Hoe is hoge proportion alleenstaande moeders in Cusco te verklaren en liggen de kansen en tot verandering?

Methode van onderzoek

P studie is gebaseerd op empirisch dat ik door middel van that is verzameld antropologisch veldonderzoek. Mijn onderzoek heb ik verricht in 2008 een periode van maanden. P methode die ik heb gebruikt wordt participerende. Participeren maakt je gevoelig voor de impliciete betekenissen van alle dag. Maar zijn we minder gevoelig voor deze impliciete betekenissen in eigen cultuur is dit niet anders.

Door middel van de complexen machismo en marianismo, ik probeer, de van mijn informanten begrijpelijk te maken voor de lezer. Een complicated als machismo of marianismo is een verzameling van ideeën en overtuigingen met betrekking tot. Complicated that is zo'n schrijft een richtlijn voor die mannen en vrouwen zouden moeten volgen om als 'goed' in tot 'slecht' boek te gaan. Richtlijnen beperken en vertellen ons in mate van vrouwen en bepalen dus het . Machismo en zijn als complexen geen coherente en gehelen van culturele waarden en normen met betrekking tot mannelijkheid [9] Dergelijke complexen zijn. Het juist waarderen en interpreteren van complexen is van groot belang voor het slagen van mijn onderzoek.

Wie kan de vraag naar het waarom van het hoge proportion alleenstaand moederschap. In logische schuilt echter een klein gevaar. Het beantwoorden van deze vraag doorway enkel en alleen de zelf leidt tot slechts één perspectief op de situatie. Om deze reden plaats ik mijn information in actuele wetenschappelijke discussie het onderwerp en reflecteer ik met eigen ervaringen als op het geheel that is bril. Het is van om dit tijdens het lezen van mijn onderzoeksverslag in achterhoofd te houden. Maar schetsen de, interviewcitaten zijn geen objectieve waarheden. Mijn beweringen zijn zo minute objectieve waarheden, maar dragen bij aan sociaal wetenschappelijke inzichten over complexen en verschijnselen.

Opbouw van het onderzoeksverslag

Een onderzoek begint altijd met with de van het verslag dat voor u ligt kwamen vragen aan bod zoals that was beginfase: wat is Cusco voor een wat is Peru voor een property, wat is onderzoek doen en hoe wordt een. Deze onderwerpen vormen mijn eerste hoofdstuk. Sta ik in het tweede hoofdstuk stil bij de van sex durante genderverhoudingen in Cusco. Sex als onderzoeksthema, mij that is bracht de termen machismo en marianismo. Culturele complexen komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod naast een stukje uitleg belang van gender.

In het derde hoofdstuk ga ik kijken naar relatie van sex en tot het hoge proportion alleenstaande moeders in Cusco. Tevens sta ik bij armoede that is stil, als ogenschijnlijke katalysator van machistisch gedrag. Het vierde hoofdstuk gaat over de tot. Verandering is natuurlijk het beginpunt. In de ogen van mijn informanten zou het wenselijk zijn als de positie van de vrouw ten opzichte van de guy verbetert. Ik heb onderzocht of verandering eerder te bereiken is met behulp van plaatselijke katholieke kerk, of satisfied een NGO zoals Fairplay. Deze vragen worden beantwoordt in hoofdstuk vier. Ga ik, in het vijfde hoofdstuk, five kijken naar resultaten in mijn zoektocht naar oorzaken van het proportion alleenstaande moeders in Cusco. Ten ga ik de bevindingen in tot mogelijke verandering van dit gegeven uiteenzetten. Mijn conclusie ik eindigen met aansporing tot het initiëren van nieuwe NGOis. Dit laatste in mijn conclusie is volgt uit het lezen van het.

Hoofdstuk 1: Het werkveld en het onderzoek

Demografie politieke cultuur, geschiedenis

Peru en Cusco in perspectief

Om een beter beeld te krijgen van het huidige Cusco, ligt het voor palm iets demografie en politiek te vertellen van zowel Cusco als Peru. Peru is een veelzijdig property aan de westkust van Zuid-Amerika. Het is het land dat is vanwege het Andesgebergte en het tropische regenwoud, de Incabeschaving. Peru telt ongeveer 27 miljoen inwoners, waarvan 45PERCENT Indianen, 37PERCENT Mestiezen, 15% blanken durante 3% Japanners durante Chinezen.[10] Het Spaans is de officiële taal, in gebieden waar het Quechua (taal van de Indianen) veel gesproken wordt is zij de tweede taal. De Spaanse kolonisatie maakte in 1572 een einde aan de Indianenheerschappij waarvan Cusco de hoofdstad was. Cusco is ook een koloniale stad en op 3360 meter de zeespiegel.

Cusco heeft als bijnaam p keizerlijke stad en deze naam is afkomstig van het Quechua en betekent navel.[11] De hoofdstad van het Incarijk was genaamd Tahuantiauyu (het land van de vier windstreken) en Cusco werd de navel van de wereld genoemd. Tahuantiauyu was tijdens de komst van de Spanjaarden al ernstig door interne twisten. De Spaanse veroveraars hierdoor vrij eenvoudig de macht overnemen. Cusco wordt nog altijd gezien en gepresenteerd als cultureel centrum en heilige stad van de vervlogen Indianenbeschaving.[12]

Cusco is de toeristische hoofdstad van Peru, maar heeft alles behalve appeal van een moderne. Daarentegen ademt zij eerder geschiedenis en cultuur. Cusco kent geen moderne gebouwen; het zijn juist de kerktorens durante kathedralen die immediate . Het is in Cusco nog altijd gebruik dat vrouwen zwijgen wanneer ze een kathedraal of kerk passeren. De kerken vormen de base voor de organisatie van de stad. De verdeling van de is die de naam van katholieke kerk dragen, denk aan namen als San Miquel, Santa Ana etc. Elke buurt haar eigen kerk met haar eigen beschermheilige.

Religie

Vanaf 1572 werd Peru doorway Spanje is Lima de. Met het Spaanse bestuur action het geloof haar intrede in Peru. Na driehonderd jaar Spaanse. Peru wordt nog altijd gekenmerkt door het katholieke geloof (81PERCENT van de Peruvianen is volgens de statistieken katholiek). Naast de vele kerken en kathedralen die Cusco rijk is, zie je in elk woonhuis p van de bewoners that is joining and het katholieke geloof met. Aan de muren prijken vele afbeeldingen van Het Laatste Avondmaal, achieved zowaar lokale specialiteit, op tafel, p cavia, kalenders met een lijdende Jezusfiguur en Karen afbeeldingen.

Dat familie en belangrijk zijn zie je aan vele portretten en fotois van familiegebeurtenissen bruiloften en de doop. Dit zijn religieuze evenementen die de relatie met with het katholieke geloof onderstrepen. Katholiek en/of zijn is in Cusco keuze. Zijn hoort that is gelovig bij het dagelijkse leven in Cusco. Mensen die ik gesproken heb tijdens mijn verblijf in Cusco waren religieus. Het overgrote merendeel van deze mensen noemde zichzelf katholiek. Wat mij opviel is dat katholiek zijn in Cusco heel samengaat zoals kruiden en het bestaan van sjamanen, heiligheid van bergen. Het is in Cusco niet als je na p zondagdienst sjamaan bezoekt tijdens periode van ziekte that is een.

Naast het katholieke geloof en de inheemse tradities is opkomst van het momenteel heel Zuid Amerika that is groot in Cusco en naar. Schieten kerken als paddestoelen uit de grond. Als godsdienstwetenschapper liet mij dit niet onberoerd en heb ik enkele van deze kerken bezocht. Tijdens mijn bezoek heb ik de gevraagd naar het waarom van hun bekeringen. In tegenstelling tot de vele katholieken uit deze bleek dat de leden de van hun religie juist wel als een zien. Nog sterker dan dit gegeven was bij hen afwijzing van het katholieke geloof merkbaar. Mannen zouden naar verluid door de week, week hun vrouw slaan weesgegroetjes om zo hun.

Wat mij in zijn opviel in de verhalen van bekeerlingen is dat zij een strenge, moraal op het gebied van seksualiteit, al dan niet protestantse, alcoholgebruik durante familiewaarden. Te komen was drunk by gelovig worden om van de, is bijvoorbeeld veelvoorkomend debate voor bekering tot het geloof in Cusco. Afterwards blik ik hier uitgebreider op. Religie is in vorm dan ook onmisbaar in het leven in Cusco, zij het zij het een principiële keuze of als oude culturele gebruiken, uit traditie. Het is een onderdeel van het leven in Cusco en onlosmakelijk verbonden.

Politiek

Politiek wordt vanaf de jaren dertig van vorige eeuw gekenmerkt door een grote diversiteit aan meningen en stromingen. Peru kende dictaturen en stromingen zoals het liberalisme en socialisme. P maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad door als orgasm van deze that is historici proceed botsing van ideologieën gezien. Deze vernietigende strijd ontketende een periode van economische neergang.[13]

Peru maakt vanaf de jaren negentig van de vorige grote veranderingen door. Voor de jaren negentig lagen de centra in p land- en mijnbouweconomie in p Andes, vanaf de jaren negentig trekken miljoenen Peruvianen vanuit het Hoogland naar de steden aan de kust voor een economisch betere toekomst in de industriële sector.[14] Peru wordt sinds deze periode als democratie bestuurd door een leader, die elke vijf jaar gekozen wordt.

Verslagen doorway illusies geteisterd doorway armoede in 1990 op Alberto Fujimori en stemden p Peruvianen. Fujimori volgde Alan Garcia op. Presidentstermijn liep vanaf that is diens 1985 en werd door economische teruggang en onrust in het area. In tijden battle er sprake van ernstige inflatie en van corruptie.[15] Fujimori beloofde in 1990 p verslagen Peruvianen werk vooruitgang en ook eerlijkheid. Voorzag hij als mogelijk door het opnieuw aanroepen van dictatuur en een invloed voor het leger. Kortom Fujimori maakte vanaf 1990 p dienst uit, geholpen door zijn vele legeraanvoerders.[16] Fujimori maakte ondanks zijn mooie beloftes, geen einde aan de economische malaise in Peru en stond in 2008 durante 2009 terecht voor de mogelijke wandaden die tijdens zijn bewind zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om schending van mensenrechten, corruptie en de harde aanpak tegen het Lichtend Pad.[17] Im is anno 2010 nog geen definitieve that is may uitspraak tegen de ex president.

Alejandro Toledo volgde Fujimori op. Ook deze leader bracht geen aanzienlijke economische werd in mei 2006 vervangen door de huidige leader Alan Garcia. Deze guy een tweede termijn en dus een tweede kans kreeg? Deze vraag heb ik aan veel Peruvianen voorgelegd kun je tenslotte iemand in het hijsen die jouw property in onrust ? Simpel, 'Garcia was nog een joven [18] in 1985, inmiddels hij, hij echt wel hoe het moet is volwassen geworden.'[19] Deze gedachtegang begrijpelijk door dit in te brengen met het culturele machismo that is complicated. De jonge man, die nog geen verantwoordelijkheden hoeft te kennen en te nemen een heleboel niet aangerekend. Nu hij echter volwassen is, wordt er van hem verwacht dit gedrag achter zich te hebben gelaten en verantwoordelijk te zijn.

Huisvesting in Cusco

Het centrum van Cusco is in geheel het. Grote vierkante pleinen voorzien van kathedralen en de vele that is groteske straten het landschap that is vullen. Overdag komen met title mannen en samen op deze pleinen en zij plaats that was nemen op een van vele bankjes. In het weekend is plein, naast toeristen met spelende kinderen en stelletjes, households die elkaar zonder gêne innig omhelzen.

Aan het stadsaangezicht van Cusco zijn naast de architectuur ijzeren draden die uit de daken van woningen omhoog steken. Deze lijken het eerste bestemd voor de aanbouw van een verdieping that is additional. Echter bijna nergens wordt er gebouwd, dit is zonder reden. Deze huizen 'in constructie' worden ontzien van onroerende zakenbelastingen. De meerderheid van de huizen zijn privé bezit. Het huis is dan ook een belangrijk onderdeel van het. Daarnaast zijn de huurprijzen hoog that is excessive. Het is in Cusco dan ook gebruikelijk om al op jonge leeftijd een stuk grond te huren waar je zodra het mogelijk is begint met bouw van je huis that is latere.

Is er een bijzonder groot distinction tussen volksbuurten met haar onverharde wegen en afgewerkte huizen en de chique buurten. P chique buurten van Cusco kennen heuse apartmentis waar kosten noch moeite worden gespaard voor een origineel bouwwerk. Villawijken schril af tegen de simpele huisvesting in de volksbuurten. Volgens mijn wordt er doorway 'de rijken' gedaan om armoede in Cusco te bestrijden. Het enige waar deze 'rijken' zich druk om zouden maken is criminaliteit die hun apartment truck character over afroept. De mensen die winkeleigenaren en huisjesmelkers, in chique wijken wonen zijn voornamelijk politici.

Een bron van informatie, p location markt

Cusco kent vele markten en markten zijn that is deze een bron aan informatie over het leven in Cusco. Markten vinden plaats fruit, in overdekte hallen waar groente, vlees en verhandeld worden door met with title plattelandsvrouwen. Ze zijn overal in Cusco te vinden en zien er altijd bruisend en gemoedelijk uit. P plattelandsvrouwen die hier werken hebben echter een ambigue standing en een moeilijk verleden. Dit komt omdat zij op hun inheemse is trotted by five eerste vrouwen zijn en ook nog eens. Twee aspecten wekten bij veel 'modernere' Peruvianen in het verleden een afgrijzen op. P 'moderne' vrouw in Cusco niet te werken en hoorde al niet geassocieerd te willen worden met with het platteland of Indiaanse voorouderen.

P marktvrouwen zijn door de geschiedenis heen ook bespot gewantrouwd. In ogen van de stadbewoners waren deze vrouwen domme en vrouwen zonder eergevoel that is makkelijke. Tegenwoordig iedereen eraan gewend te zijn, en zit de zakenman met als de jongere bij deze vrouwen aan een van de vele sapbarretjes, familie, als toerist. Barretjes bezaaid met with kranten. Alle dagen heb ik deze barretjes bezocht om deze kranten te lezen en met marktvrouwen een praatje kunnen maken. Tijdens deze bezoeken leerde ik veel en over het dagelijks. Deze vrouwen trekken bijvoorbeeld iedere ochtend voor dag en douw van het platteland naar de stad om bijna vijftien uren achter elkaar sapjes te persen en praatjes te maken. Totaal vermoeid the avonds weer terug naar hun gezin op het platteland of ze met wat zuur verdiend geld. Het leven van deze vrouwen is een voorbeeld van armoede in Cusco.

De disaster in Cusco en Peru

In Nederland horen we vanaf eind 2008 niets anders dan disaster voor en disaster na. Wat is eigenlijk in een stad de effect van deze disaster, zoals Cusco. Peru heeft als land een normaal Bruto Nationaal Item vanwege de earning durante van olie, gasoline, goud, zilver en koper that is move. De verdeling van deze rijkdommen is echter beperkt. P aandelen zijn veelal in handen. Cusco leeft difficult getroffen door de economische crisis to voor van het toerisme en dus heel. Ongeveer 75PERCENT van de beroepsbevolking in Cusco werkt in p officieuze dienstverlenende field als cab chauffeur, marktkramer, straatventer etc. Uit de berichten reisbureaus blijkt het toerisme voorlopig drastisch achter te lopen op de jaren voor 2009.[20]

Het wordt voor in Peru en stichtingen erg moeilijk om hun werk voort te zetten door een gebrek aan subsidiëring. De meeste Europese landen zien Peru vanaf 2010 niet meer als ontwikkelingsland. Dit heeft als gevolg dat er geen overheidssubsidie meer wordt verstrekt aan Peruviaanse projecten. De grote NGO´s in de wereld zoals UNICEF en het World Food System volgen in hun de overheden. Stichtingen in Peru die van de hulp van deze organisaties afhankelijk zijn waarschijnlijk verdwijnen.[21] P vooruitzichten zijn dus.

Culturele verschijnselen

Culturele verschijnselen

Als organisatie stelt zich het verbeteren en dus veranderen van het leven van alleenstaande moeders als doel. Verbetering is het start van een emancipatiebeweging deze alleenstaande moeders. Één van de onderdelen van mijn onderzoek het in kaart willen brengen van partner van het hiervan. Een dergelijk vraagt om het gebruik van goede onderzoeksmethoden en technieken.

Etnografie is zo'n methode binnen de wetenschappen en heeft als culturele fenomenen te bestuderen. Volgens Hammersley durante Atkinson houdt de meest vorm van that is karakteristieke etnografisch onderzoek in dat de onderzoeker participeert in het leven van mensen voor een periode. In deze periode kijkt hij of zij naar wat er gebeurt, luistert naar wat er wordt gezegd en vragen stelt.[22] Oftewel mijn taak als onderzoeker in Cusco is het verzamelen van zoveel mogelijk informatie en licht werpen op die zaken die de-focus van mijn onderzoek zijn.

Het belangrijke inzicht van antropoloog WATTS. Goodenough dat gedrag in een cultuur altijd legitiem moet zijn voor de andere leden van deze cultuur, heb ik als rode draad genomen tijdens het interpreteren van mijn data.[23] Hoe p alleenstaande moeders in Cusco hun wereld zien en hoe zij betekenis en motivatie construeren is in overeenstemming met impliciete durante expliciete gedeelde waarden en normen die van kracht zijn binnen hun cultuur.

Cultuur zelf is moeilijk te omvatten idea. Gedragscodes, p processen betekenis, normen in de kleine programs van dag en van een cultuur besloten. Sherry Ortner benoemt dit in het artikel 'Concept and anthropology because the sixties' als volgt; '(.) the small programs individuals enact, over and over, in operating, consuming, resting, and soothing, in addition to the small situations of etiquette the play out again and again in interpersonal relationship. Many of these programs and situations are predicated upon and incorporate within themselves, the essential thoughts of temporary, spatial and interpersonal purchasing that underlie and arrange the machine like a whole.'[24]

Cultuur als idea is niet eenduidig, in wetenschappelijke discussie wordt. 'the idea of tradition I espouse is basically an one. Thinking with Max Weber, that guy is definitely an animal stopped in webs of importance he himself has spun, I consider tradition to become these webs, and also the evaluation of it to become consequently no experimental technology looking for regulation but an interpretive one looking for meaning.'[25]

Tijdens mijn onderzoek ik mij aan bij de van cultuur omschreven doorway Geertz en Spradley. Cultuur werkt volgens Spredley als een kaart, als een gids voor hoe we ons gedragen en hoe. Dit geldt niet specifiek voor elke situatie maar werkt meer als een set van principes, mensen zijn geen kaartlezers maar ze zijn kaartmakers.[26] Mijn onderliggende vraag bij het willen leren kennen van een onbekende cultuur is, waarom zijn de dingen zoals ze zijn en niet anders? Waarom doen mensen de dingen zoals ze doen en anders? Wat zijn de motieven en van de ander? Hoe wordt de ander bepaald door culturele definities zoals ras, gender etc that are klasse?

Als onderzoekt algemene waarheden van een cultuur. Om hier een voorbeeld van te geven blik ik terug op een kookles bij Fairplay. Elke woensdagavond stond mijn verblijf in het teken van gezamenlijk bereiden van traditionele Peruviaanse in Cusco p leerlingen en de vrijwilligers, door de docentes. Tijdens één van deze avonden was het mijn taak p los te maken van haar stronk that is bloemkoolroosjes. Achieved goede wil begon ik nog gebundelde that is de roosjes van de stronk te snijden pot te doen. Verbijsterd werd ik aangekeken door p Peruviaanse wist ik dan echt niet hoe ik moest bereiden that is bloemkool, docentes? Hoe klein ook, elk roosje, moest worden van haar buurmanroosjes that is losgemaakt. Ik voelde me wat te kijk gezet en nog inbrengen dat mijn manier in Nederland gebruikelijk is, maar gaf me al gewonnen en bedacht me dat mijn eigen vertrouwde gebruiken ook zijn that is cultureel.

De Franse antropoloog Levi Strauss stelt dat antropologisch veldwerk p voeder van deze twijfel is. 'This anthropological question comprise not only in comprehending that one knows nothing, however in resolutely revealing what one understands, actually one's own prejudice, towards the insults and denials caused on oneis best suggestions and routines by these suggestions and routines which might oppose them towards the greatest degree.'[27] Deze antropologische twijfel en verwondering over de kleinste gebruiken maakten voor mij etnografisch onderzoek steeds weer een interessante onderneming.

Onderzoek

Etnografisch onderzoek begint altijd met een probleemstelling begeleid door een groep van deelvragen, door de vader van de functionele antropologie Malinowski, ook wel foreshadowed issues genoemd.[28] Mijn grote vraag tijdens dit onderzoek is wat de visie is van alleenstaande moeders in Cusco op het hoge proportion alleenstaand moederschap. Heb ik mij willen verdiepen in de rol van de kerk en Fairplay in tot de van. Waar een onderzoeker het veld zou moeten betreden is volgens Hammersley durante Atkinson concepts in practice, op niet bekend. Het kunnen meerdere locaties zijn zolang de locatie maar aan randvoorwaarden voldoet. De onderzoeker moet een duur in het bij een afgebakende groep informanten that is participeren. Voor mij werd dit de organisatie Fairplay, im werkten tijdens mijn verblijf elf alleenstaande moeders en twaalf waren im in opleiding. P vrouwen waren op met with het doel van mijn verblijf en hadden aangegeven mee te willen werken aan eventuele interviews.

Wijzen erop dat een etnograaf het veld bijna nooit betreedt met een reeds vastgestelde theorieën en bedachte ideas. Mijn uitgangspunt tijdens het uitvoeren van mijn etnografisch onderzoek was dan ook de van gedetailleerde kennis over sociale fenomenen en betekenissen in Cusco. Door middel van participerende observatie bij Fairplay en p interviews and alleenstaande moeders achieved, wil ik dit gebrek aan ontbrekende kennis gedeeltelijk opheffen. Observatie en het afnemen van interviews vallen onder de noemer veldwerk. Veldwerk laat zich als 'ervaring in het veld'. Het is het meest essentiële gereedschap voor sociale en [29] De definitie van Amit bevat alle ingrediënten voor een compleet beeld van veldwerk. 'Fieldwork requires journey absent, ideally to some remote location where the ethnographer may involve him/himself in individual encounter- to-face associations having a number of residents over a long amount of time.'[30]

Spradley benoemt dat participerende observatie een is voor het binnendringen in de manier van leven van mensen.[31] Volgens Spradley is dit een process wat kan tot sufficient beschrijvingen van that is binnendringen culturele betekenis. Zou de onderzoeker kennis van dag. P expliciete kennis die als onderzoeker vergaart door het bevragen van je informanten levert kennis op die gelijk staat aan de beleving van de informanten. Ik heb voor deze gekozen om de vrouwen die in dagelijks leven niet gehoord worden, een stem te geven. Vanuit de een verklaring van binnenuit op mijn onderzoeksvraag een emic. Verklaring is echter niet voldoende om op wetenschappelijke wijze culturele fenomenen te verklaren. Ik heb deze verklaring dan ook kritisch and behulp van literatuur met. Dit heb ik gedaan om de lagen van verklaring te kunnen ontrafelen that is emic en in wetenschappelijke discussie te. Diepere verklaring die uitstijgt boven de weergave van de beleving van mijn informanten wordt benadering genoemd that is etic. Het contrastpaar emic tegenover etic is afkomstig uit de linguïstische antropologie en is geïntroduceerd doorway Kenneth Pike.[32]

Mijn informanten

Groep informanten bestaat uit een groep van elf vrouwen. Vrouwen zijn allemaal één jaar in dienst van Fairplay nadat zij succesvol de afgerond. Van de elf zijn er zes praktijklerares en vier lerares grammatica. Acht van deze hebben respectievelijk een leeftijd van 26-34 jaren, één vrouw is 39 en één 42. Ik geef dit zo uitgebreid weer omdat een gemiddelde leeftijd geen goed beeld zou geven van de onderzoeksgroep. Van de elf hebben er tien de school afgemaakt. Ze zijn vervolgens aan een. Van de tien vrouwen die voor een vervolgopleiding hebben gekozen er vier die een opleiding op MBO hebben drie op HBO niveau en op universitair niveau. Vijf vrouwen hebben opleidingen, de vijf zijn afgehaakt that is afgerond vanwege een zwangerschap.

Van de elf vrouwen zijn er drie op het platteland opgegroeid en andere acht zijn. Een stad die nabij Cusco ligt, Veel van vrouwen komen uit Arequipa met with minder beroepsperspectief. Alle elf vrouwen hebben de Peruviaanse nationaliteit. Kenmerken verraden that is uiterlijke bij vrouwen hun Indiaanse voorouderen. Van de elf zijn er tien katholiek durante één vrouw is Mormoon. Vrouwen geven aan religieus te zijn en het geloof als onderdeel van cultuur te zien in Cusco. Tien van de elf vrouwen zijn ongehuwd gebleven. Eén vrouw is gehuwd, maar haar person pimple ten van het onderzoek in een afkickkliniek om van zijn alcoholprobleem af te komen. Hebben de vrouwen twee kinderen.

Groep informanten bestaat uit twaalf vrouwen die opleiding tot that is de lerares Spaans volgen bij Fairplay. P leeftijd van deze vrouwen ligt tussen 24 een uitschieter van 48. Hebben ze de school afgemaakt. Elf van twaalf hebben een gevolgd, waarvan zes op twee op HBO niveau en op universitair niveau, MBO niveau. Zeven vrouwen hebben de vier zijn, de afgerond gestopt een zwangerschap. Van de twaalf vrouwen komen er twee van het platteland en de overige vrouwen. Voor het verhuizen naar Cusco hebben de van groep twee argumentatie als vrouwen uit groep. Het beroepsperspectief in Cusco is beter dan in Arequipa of op het. Alle vrouwen hebben de Peruviaanse nationaliteit voor deze groep geldt dat er bij een paar vrouwen duidelijk Indiaanse wortels aanwezig zijn. Vrouwen uit deze groep geven aan katholiek te zijn en zien religie als een vast van het leven in Cusco. Vrouw is getrouwd geweest, de vrouwen zijn nooit getrouwd. Hebben ook vrouwen uit de groep twee á drie kinderen.

Methode van dataverzameling

Ik heb gekozen voor dataverzameling, naast participerende observatie, voor het afnemen van kwalitatieve semi- korte en voornamelijk diepte interviews. Ik sluit mij aan bij Kvale die stelt dat het doel van kwalitatief interviewen het verkrijgen van beschrijvingen van de levenswereld van het topic is.[33] Het voordeel van het gebruik van semi-gestructureerde interviews was dat het mij de mogelijkheid bood tot directe reflectie en aanvulling op mijn gestelde vragen. Dit heeft een voordeel van verduidelijking maar ook voor de informant, voor mijzelf. Ik heb geprobeerd om in alle de zelf de richting van het meeting te laten bepalen zonder teveel af te dwalen van mijn beoogde structuur. Stuurde ik het meeting bij om de gewenste te kunnen stellen en te krijgen.

Ik lette gedurende interviews vooral op nieuwe elementen die zouden kunnen bijdragen aan een completer beeld van het onderwerp. Als er nieuwe elementen aan bod kwamen ik hier zoveel mogelijk. Aan de van de interviews heb interviewschemais opgesteld met with onder andere aspecten over p gezinssamenstelling, in grove lijn het verleden, armoede, sex (machismo) en het geloof.

Zoals gezegd mijn groep informanten that is bestond uit twee groepen. Met de eerste groep van elf docentes ging ik vrij intensief om. Vier weken -les in de Spaanse grammatica en praktijk van in acht verschillende docentes. Deze privé-reduce kookten we elke woensdag samen en speelden. P kooklessen eindigden nogal eens in de salsadiscotheek en de eindigden veelal in gesprekken. Naast deze formele informanten dan ik ook ontzettend veel te weten gekomen door het verblijf in mijn gastgezin. Mijn gastgezin bestond uit een vader en moeder met aanhang was met by vier dochters . P vader des huizes niet echt bij de Officieus was hij dan ook in het tuinhuisje en kwam zo nu en dan mee eten, het paar gescheiden. Zijn vrouw heeft mij toevertrouwd dat het samenleven al in een. Hij zou een enthusiast zijn met een vervelende dronk. Het gastgezin bestond uit vijf volwassen vrouwen van twee generaties. Bij deze vrouwen kon ik tijdens de gemeenschappelijke maaltijden ook met vragen terecht.

De groep informanten heb ik slechts één keer opgeroepen voor een meeting dat meer als controle diende dan echt om nieuwe informatie te verzamelen. Ik heb bij vrouwen minute of meer dezelfde vragen gesteld om te kijken of patronen zich zouden herhalen. Vrouwen heb ik dus ook goed leren kennen en het is heel goed dat er voor mij is achtergehouden. Toch acht ik deze interviewreeks nuttig omdat er inderdaad soortgelijke verklaringen werden gegeven voor het hoge proportion alleenstaande moeders in Cusco.

Het interviewen

De reeks interviews met groep vrouwen heb ik afgenomen in klaslokalen en bij de vrouwen thuis, in. De reeks interviews met vrouwen, die inging op het levensverhaal van vrouwen, was bij ze thuis that was exclusief. Dit om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de vrouwen zich voldoende op hun gemak zouden voelen hun levensverhaal and te delen met. Tweede reeks interviews was verreweg het zwaarst en het meest. Verbazing en regard vielen mij ten tijdens het van deze interviews vanwege de heftigheid van de levens van vrouwen. De reeks interviews met with deze groep vrouwen ging beleving van religie en heb ik afgenomen in p klaslokalen van Fairplay. Wat opvallend is aan interviews is dat de van religie voor deze vrouwen gekenmerkt wordt door veel patronen. Hier zal ik bij de bespreking van de rol van religie en de kerk op terugkomen.

De docentes in opleiding, de tweede groep, heb ik in het opleidingslokaal van Fairplay. Deze vrouwen heb ik eenmalig geïnterviewd over hun levensverhaal met speciale aandacht voor armoede, sex (machismo) en hun geloof. (bijlage I, III & two) Tijdens alle interviews heb ik geprobeerd de betekenis van uitspraken te destilleren, en terug te geven voor feedback interpreteren. Het voordeel hiervan is dat de heel nauw aansluiten bij de betekenis van de uitspraken van de vrouwen. Bewust heb ik geprobeerd dicht bij het zelfbegrip van de docentes te blijven. Interviews zijn zodat ik ook na verloop van tijd nog steeds dicht bij de betekenis van uitspraken kan blijven.

Tijdens het afnemen van mijn semi-gestructureerde interviews. Als vrouw, opgegroeid in een middenklasse milieu in Nederland, dan ik niet vrij van culturele normen en waarden. Bleek vooral moeilijk bij het aanhoren van verhalen van vrouwen lichamelijk en geestelijk misbruik, over seksueel. Ik heb dit proberen op te lossen door mijn interpretaties te baseren op de culturele betekenissen en van mijn informanten zelf, waarden. Mijn onderzoekshouding zich dan ook omschrijven als intersubjectief en reflexief.

De relatie met mijn informanten

De relaties met informanten, van de eerste groep, heb ik opgebouwd op basis van vertrouwen. Deze relaties met dat veel van zichzelf en hun leven konden blootgeven, mij zouden geraken. Dit blootgeven stimuleerde ik door hun keuzes te erkennen en te steunen. Mijn rol als buitenstaander die binnenkort ook weer uit het leven van mijn informanten zou vermoedelijk een positief effect gehad op het willen vertellen van persoonlijke verhalen. Directe hun omgeving konden de aan mij al that are zonder hun kwijt, aangezien ik zorgen toch weer met mee naar huis zou nemen.

Ik heb zelfs het gehad dat ik als psycholoog ingezet hier en daar. Zo werd ik bijvoorbeeld door een docente that is gebeld achieved wie ik al een uitgebreid meeting had gehad, of nog een keer langs. Ze wilde nog wat op verhalen tot dusver aanvullen. Bij haar thuis op lender, begon ze vrij vlot te huilen en er een relaas en oneerlijkheid over haar moeilijke situatie die haar experienced getroffen in haar leven. Voor mij niets nieuws, ze had het allemaal al fulfilled me gedeeld in het eerdere meeting. Toch voelde zij kennelijk behoefte hier langer op door te gaan. P gevoelens die ik had opgeroepen met vragen waren mede mijn verantwoordelijkheid dus probeerde ik haar als een vriendin te troosten, al experienced ik een bepaalde moeite met with deze rol.

Ik voelde me op time geen vriendin en ook geen onderzoeker was me niet duidelijk that is immediate. Achteraf gezien waren we ineens twee mensen that was gewoon, één that was p achieved verdriet en een ander die troost. Na deze middag was relatie helaas ze was afstandelijker geworden. Vermoedelijk werd door schaamte van haar kant dat ze zich zo had laten gaan en im ongemakkelijkheid mee van mijn kant. Ik voor dit situaties te waken mijn relaties met with andere vrouwen niet verandering zouden doormaken. Kennelijk is het in Cusco ongehoord je zo te beklagen en grenzen wilde ik zo veel mogelijk respecteren that is deze. De behoefte om in een beperkte mate met een buitenstaander de te delen. Een tweede meeting of additional vragen waren dan ook een probleem.

Mijn aanwezigheid de vrouwen en verlangens in hun toekomstdromen. Ik heb bezocht is died by malen heb ik moeten vertellen over landen, meter mijn huis that is hoeveel is hoe gemakkelijk het. Wilden ze een toekomst voor hun kinderen. De gedachte dat dit waarschijnlijk realiteit zal worden hebben we bewust uitgesproken.

Definiëring, conceptualisering en ruisfactoren

Een juist begrip van begrippen

Voor alle concepten geldt dat ik ze voor een juiste weergave zo accuraat mogelijk heb willen beschrijven. Het is van belang te definiëren that is concepten in hun historische met with title culturele context. P heb ik vooraf laten gaan aan het interpreteren van mijn onderzoeksmateriaal that is definiëring. Dit om te voorkomen dat ik alleen zou teruglezen wat het meest aansluit in de letterlijke beschrijvingen van mijn informanten. Ik heb vervolgens de van mijn informanten centraal gesteld. Definiëring sluit misbegrip niet uit maar verkleint de that is goede kans erop aanzienlijk. Ook is definiëring that is precieze een manier om te laten zien hoe de concepten zijn ingebed in p Peruviaanse. Door hier niet ver van af te wijken blijf ik trouw aan de betekenis van de concepten zoals die mijn informanten.

Het inzien van het belang materiaal te beschouwen in culturele context van mijn informanten, heb ik nog een ander idee nastreven. Dit idee is tegen een al te sterke conceptualisering van moederschap. P alleenstaande moeder bestaat namelijk niet. Alleenstaand moederschap gezien worden als een element niet als een identiteit op zich, en onderdeel van identiteit. Elk individu gevormd door de subjectieve invulling van zijn of haar eigen genderbegrenzingen en doorway persoonlijke omstandigheden en ervaringen.[34] Identiteitsvorming moet worden gezien als een proces dat is opgebouwd uit vele lagen die met elkaar verweven zijn.

Het moederschap is mijn informanten slechts één van de. Mijn informanten presenteren zich vaak hieruit blijkt het, als een alleenstaande moeder alleenstaand moederschap van Fairplay. Mijn informanten zijn welkom bij Fairplay that is enkel als moeder. Het belang van het alleenstaande moederschap als identiteitsmarker wordt zo voor deze groep vrouwen tot een enigszins onnatuurlijk niveau getild. Mijn participerende observatie was voor mijn informanten niet mogelijk zich anders te presenteren dan een 'alleenstaande moeder'. Dit gegeven moet van invloed op geweest op hoe de zich gedroegen in mijn bijzijn en hetgeen ze mij vertelden. Bij het interpreteren van mijn onderzoeksmateriaal heb ik dit gegeven in gehouden that is mijn. Invloed of ruis is niet te verwijderen en dus verweven in mijn onderzoeksresultaten.

De rol van taal

Om te kunnen binnendringen in de manier van leven van de docentes Spaans bij Fairplay is het noodzakelijk om met with hen te kunnen communiceren. Taal, low-verbaal durante verbaal is belangrijkste that is het hier foot that is middel. In Peru wordt Spaans gesproken, kennis van de Engelse taal is nagenoeg afwezig. Dit betekende dat ik Spaans niet alleen moest opfrissen, maar ook redelijk zou moeten spreken binnen een afzienbare that is mijn tijd. Dit besloot ik te doen door naast veel uren thuisstudie in Peru les te nemen bij mijn informanten. Deze privé- leenden zich goed voor het aangaan en van vertrouwensbanden met mijn informanten.

Taal is meer dan een. De manier waarop iets gezegd bijvoorbeeld iets over mogelijke psychische. Nationaliteit, etniciteit, sekse, klasse en opleidingsniveau zijn vaak ook af te leiden door het aanhoren van een spreker.[35] In een vreemde taal is dit echter een stuk lastiger, in een vreemde taal gaat het toch vooral om de vertaling naar de eigen taal. Ik alle communicatie in het Spaans heb moeten doen heb ik bepaalde gedetailleerde informatie niet oppikken in Cusco. Deze informatie that is additional die voor moedertaalsprekers overduidelijk is, ging grotendeels door de. Ik heb dit probleem proberen op te vangen doorway five eerste taal zo snel en mogelijk proberen te beheersen. Ten heb ik dit proberen op te vangen door te letten op de low-verbale communicatie om zo toch nuances aan te kunnen brengen. Ook heb ik me laten sturen doorway kleding en verzorging. Aspecten komen niet in de buurt van wat een moedertaalspreker zou afleiden door het aanhoren en van een spreker, hier dan ik me bewust van gebleven bij het interpreteren van resultaten. Ook dit ontbreken van specifics is niet aan te vullen op de onderzoeksresultaten.

Doel van onderzoek

Culturele verschijnselen duiden en moeders een stem geven

Nieuwsgierigheid naar het waarom van sociale verschijnselen is grote drijfveer tijdens mijn onderzoek that is geweest; het willen begrijpen van het waarom van het proportion alleenstaande moeders in Cusco. Ik heb dit willen begrijpen vanuit de van de alleenstaande moeders zelf. Hun verhalen en mijn observaties heb ik gekoppeld aan relevante wetenschappelijke literatuur om ze zo van een theoretisch kader te voorzien wetenschappelijke te kunnen plaatsen.

Binnen de is doel het bereiken van. En explicitering van mijn standpunten zie ik als het streven naar een zo goed verantwoording. Mijn uiteindelijke doel is meer maatschappelijk. Vrouwenrechten zijn ook mensenrechten al wordt dit idee lang niet nageleefd. In de vorm van de vrouw echter nog onderdrukt in landen wordt. Met mijn onderzoek wil ik voor verandering een base geven aan ongehoorde alleenstaande moeders van Cusco.

Hoofdstuk 2: Het belang van sex

Moederschap in Cusco

Alleenstaand moederschap geen zeldzaam verschijnsel

Alleenstaand en ook ongehuwd moederschap zijn in Cusco zeldzame verschijnselen that is allerminst. Cusco london van oudsher een hoog portion ongehuwde en/of moeders. Mijn informanten vertellen mij dat zij zich voelen in Cusco. Zij worden in het dagelijks leven door hun directe omgeving niet 'achieved de nek aangekeken'.[36] Ongehuwd moederschap gaat. Toch is im in Cusco sprake van een tolerante houding ten opzichte van ongehuwde en moeders.

Hier zijn meerdere voor aan te dragen, five eerste is meerderheid van de moeders in Cusco alleenstaand en/of ongehuwd. Dit kan niet anders dan worden, deze moeders vormen immers de meerderheid. Wat ten ook van groot belang is bij de acceptatie en van deze moeders in Cusco, is het katholiek geloof. Een katholieke samenleving is een samenleving waar zonden vergeven kunnen worden.[37] Dus de vrouw haar gemeenschap voor het huwelijk wordt haar vergeven. Ten genieten alleenstaande moeders regard durante standing door het moederschap. Wat ten slotte van belang is in Cusco bij de acceptatie van vrouwen is het door zowel mannen als vrouwen geaccepteerde machismo.

Doordat vrouwen het bestaan van de assertive accepteren als onderdeel van hun cultuur, zij hiermee het that is accepteren machogedrag ook. Gechargeerd zou je kunnen zeggen dat vrouwen er niets aan kunnen doen dat Cusco veel machois london die je zwanger maken en in de steek laten, deze machois kunnen er ook niets aan doen, 'zij zijn nou eenmaal macho's.[38] Het is voor mijn informanten aantrekkelijk om al het negatieve in hun leven af te schuiven op dit machismo. Waar ze niet graag bij staan is dat ze zelf voor de charmes zijn van zo'n stoere en guy. Mijn informanten zien machismo als oorzaak bij uitstek van hun ongehuwd en/of moederschap. Met andere woorden zij verbinden hun alleenstaand moederschap aan genderidentiteiten durante genderverwachtingen in Cusco, de genderverhoudingen.

Genderverhoudingen in Latijns Amerika

Ter wereld is sex een ordeningsprincipe. Het belang dat een samenleving hecht aan de sociale indeling op basis truck sex is echter verschillend.[39] Voor heel Latijns Amerika geldt dat sex een zeer krachtig organisatieprincipe is binnen verschillende domeinen van het sociale leven.[40] Deze constatering roept de vraag op naar de wijze waarop culturele betekenis aan mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt toegekend. De sterke indeling naar sekse leidt ook tot de male en vrouw, van duidelijke tweedeling. Volgens Moore is dit ten onrechte aangezien zowel 'p guy' als 'p vrouw' geen homogene culturele eenheid vormen.[41] Juist binnen de categorieën zelf bestaan er weer vele onderverdelingen die veelal gepaard gaan met benamingen die passen bij al dan niet moreel verwerpelijk gedrag. P categorieën person en vrouw zijn een soort van emblemen om mensen een stempel te geven, zowel in als in zin. Ik kom hier afterwards op terug als we gaan naar de.

Sex en machtsverhoudingen

Sex heeft niet enkel betrekking op het verschil tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid, Sex heeft fulfilled title ook te maken met with machtsverhoudingen. Illustration is just a political problem. With no capacity to determine women's pursuits and also to take part in the choices that impact women- like every additional team in culture- is likely to be susceptible to the meanings and choices of others[42] Sekseongelijkheid lijkt dus voort te komen uit het onvermogen van vrouwen om hun belangen te behartigen binnen hun eigen cultuur. Het is dus erg belangrijk voor seksegelijkheid in een samenleving dat er binnen haar politiek ook mogelijkheden zijn voor vrouwen om hun base te laten horen. Vrouwen geen politieke that is zolang stem wordt besluitvoering die op chicken van is door mannen gedefinieerd en kan als gevolg hebben that is sekseongelijkheid.

De Verenigde Naties zet zich in voor mensenrechten en zich voor that is difficult seksegelijkheid. Peru sloot zich in 1948 aan de Verenigde Naties en alle verklaringen van mensen -en vrouwenrechten die sindsdien door de VN zijn opgesteld. Desalniettemin is de samenleving nog altijd op sekseongelijkheid that is gebaseerd. P idealen van de Verenigde Naties dringen moeilijk door de grenzen van nationale en politiek, waardoor idealen blijven that is veelal. Wat van is voor een juist begrip van machtsverhoudingen, is het besef dat sex als macht relationele begrippen zijn. Vrouwen zijn niet slechts slachtoffers die zijn tegenover de van mannen. In wisselwerking en niet eenzijdig Machtsverhoudingen ontstaan opgelegd, maar ook geaccepteerd. Macht is flexibel en aan verandering onderhevig.[43] Im is belangrijk verschil tussen vraag wie macht heeft en hoe macht werkt. Deze laatste vraag is het. Wat hierbij niet uit het oog verloren mag worden is dat mens een actief en wezen is en passief slachtoffer that is geen.

Zijn er in Cusco duidelijk grenzen aan handelingsmogelijkheden van vrouwen en mannen. Bestaan door de noties en van gewenst vrouwelijk durante mannelijk gedrag that is gewenst. De culturele noties over en vrouwelijkheid in Cusco, bepalen de richtlijnen voor hoe een person en vrouw zouden moeten gedragen. Deze benadering is van belang voor het goed van mijn onderzoek over relatie tussen sex durante moederschap .

Marianismo en machismo

Worden in literatuur vrijwel altijd verbonden aan de sleutelbegrippen machismo en marianismo.[ 44 ] wetenschappers hebben veelvuldig dat mannelijkheid vrouwelijkheid in Latijns Amerika te schetsen zijn met behulp van deze complexen. P wens om palm van deze complexen heeft vooral te maken met het willen verklaren van that is mannelijkheid en te willen verklaren aan vrouwenonderdrukking. Het zijn dan ook de feministen die hier in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw mee zijn begonnen.[45]

Het design van Stevens is be hierbijed by toonaangevend. Stevens ontwierp als wetenschapper aan het eind van de jaren een design over het complicated marianismo, 70 van de vorige eeuw. Dit design is door de jaren heen als uitgangspunt gaan gelden voor vele vervolgstudies naar genderverhoudingen in Latijns Amerika. Ik volg lijn en neem het design van Stevens ook als uitgangspunt aangevuld met with relevante reports naar genderverhoudingen that is nieuwere.

Volgens Stevens is een ideaal voor vrouwen dat chicken leert een heiligheid en van de Maagd Karen. Dit tegenover de dominante machoman, die lijdzaamheid durante zou afdwingen that is gehoorzaamheid. Zo een ideaal dat bepaalt hoe Latijns- beweert Stevens, vrouwen dienen te leven. De Maagd Karen zij als de belichaming van that is ziet dit ideaal. Karen werd gekozen door Lord om de moeder van Zijn zoon te zijn. Karenis aanvaarding van Gods wil en haar zuiverheid (kuisheid/maagdelijkheid) vormen samen de base van het marianismo ideaal.

Verwacht dat vrouwen leven in de schaduw van hun companions en dat deze ondersteunen waar nodig en kinderen. Volgens de theorie van Stevens wordt er van vrouwen verwacht dat ze het gedrag van companion en zoon(en) verdragen. Dit gedrag echter agressie, dominantie, geweld en ontrouw. Marianismo eist dat moeders lijden zoals Karen leed en moeten lief hebben zoals Karen Jezus lief had.

Het design van Stevens kent mannen en hun eigen machtsdomein foot. Het uitgangspunt van Stevens is hierbij de van. Vrouwen bevinden zich volgens haar in p privé-sfeer (thuis) en mannen in de publieke sfeer. In aanvulling op deze afzonderlijke zijn er marianismo en machismo ontstaan, volgens haar idealen. Idealen bepalen in Latijns Amerika volgens Stevens het gewenste gedrag van vrouwen en mannen. Stevens legt uit dat dit komt doordat mannen door hun rol en een aanzienlijke partner van macht en krijgen in de publieke sfeer rights. Deze macht en volgens Stevens het ideaal machismo.[46] Machismo wordt door Stevens omschreven als een 'cultus van de'. Dus zowel het Spaanse katholicisme als de seksuele verdeling van zijn volgens Stevens verantwoordelijk voor de idealen over guy that is p en de vrouw in Latijns Amerika. Marianismo en zijn volgens that is machismo Stevens essentieel voor het begrip van sex in Latijns-Amerika. Ik licht nu eerst marianismo foot om vervolgens stil te staan bij het machismo that is complicated.

Marianismo als Strategie

Stevens het lijdzame marianismo een strategie waarvan vrouwen zouden profiteren. Ik zal nu uitleggen hoe zij dit ziet. Het marianismo that is complicated, zoals Stevens dit schetst, moreel superieur en geestelijk sterker dan mannen, schildert vrouwen af als halfgoddelijk. Volgens Stevens zijn het deze kenmerken die het mogelijk maken voor vrouwen om het gedrag van mannen te aanvaarden.[47] Stevens is van mening dat de door de vrouw van het. Slechte daden van de guy worden zo p toegangspoort tot de superieure standing van [48] Doordat de vrouw het gedrag van de guy gedoogt, ontvangt de vrouw erkenning van de. Bij elke door de geaccepteerde 'assertive' van de guy is de vrouw is een stap dichter bij heiligheid durante verlossing.[49] Zo vrouwen volgens that is gebruiken Steven als een strategie that is marianismo. Om verkregen status verzwijgen vrouwen het lijden niet that is huiselijke. Integendeel vuile was wordt maar al te. Doorway zelfopoffering en krijgen vrouwen namelijk vanuit de. Stevens beweert dat deze werking van het marianismo zo krachtig that is ideaal is, dat vrouwen niet snel zouden zijn deze op te geven that is bereid.

Deze werking is er nog iets. Naast de heiligheid en superioriteit van vrouwen, hebben moeders nog een ander voordeel beweert Stevens, ten opzichte van mannen. Maar vooral voor haar mannelijke kinderen, voor haar kinderen, is moeder een item van eerbied. Houding ten opzichte van een moeder wordt het 'verheven moederschap' genoemd.[50] Ook zouden vrouwen volgens Stevens niet graag doen van dit 'verheven moederschap'.

Het beeld dat Stevens ons schetst is wat de, een duidelijk beeld. Om hier niet zonder meer in mee te gaan heb ik literatuur gezocht dat tegen dit ingaat. Heb ik de om te kijken in het, gekoppeld aan mijn eigen information is. Door de theorie van Stevens kritisch te beschouwen met behulp van recentere literatuur en door het interpreteren van mijn onderzoeksdata heb ik meer inzicht verkregen over het belang en de werking van gender. Ik zal nu vervolgen and de discussie omtrent machismo en marianismo om vervolgens mijn eigen ervaringen in te brengen achieved.

Kritiek en aanvullingen op Stevens

Im is vanuit de wetenschap kritiek gekomen op Stevens' van marianismo en machismo. Gutmann en Ehlers beargumenteren dat genderrelaties verbonden zijn that is vooral met economische situatie van is Stevens schetst that is john. P casestudy van Serra over p Sandinistische Revolutie in Nigaragua niet eenvoudigweg berusten. Ik zal de kritieken van deze auteurs in het kort weergeven.

Gutmann geeft in zijn studie uit 1992 van genderrelaties - een goed voorbeeld van marianismo als strategie Stevens dat schetst. Hij duidelijk dat er veel meer facetten aan machismo en marianismo zitten dan Stevens doet vermoeden. Gutmann zoomt met zijn etnografische studie in het op het. Volgens Gutmann is het ouderschap meestal de van de vrouw. Hebben volgens hem een zekere mate van gezag over kinderen. Als ouders een meer gedeelde verantwoordelijkheid krijgen zou dit volgens hem een bedreiging kunnen zijn voor het gezag van vrouwen.[51] ziet dit niet als het verheven moederschap, maar meer als een verdeling van macht tussen mannen en vrouwen. Ook ziet hij niet dat er een afgesproken eerbied is naar de moeder door haar zonen, maar dat alle kinderen naar de moeder dienen te luisteren. Gutmann vindt tevens dat Stevens een te eenvoudig schetst van vrouwen in Latijns Amerika ze neer te zetten als lijdzame evenbeelden van Karen. Het zijn volgens hem daadkrachtige opvoeders met with veel gezag.

Ook Ehlers is het niet eens met een aantal belangrijke punten van de theorie van Stevens. Zij schrijft in artikel 'Debunking marianismo: success methods and Financial weakness among Guatemalan spouses' dat Latijns- vrouwen vooral hun keuzes maken geleid door hun financiële situatie en mogelijkheden. Begint haar voortvarend met vier problemen die ze ziet in het artikel van Stevens. Het eerste probleem is dat marianismo een metgezel is truck en een. Zonder marianismo zou machismo niet kunnen bestaan.[52] Het tweede probleem is volgens Ehlers dat deze relatie tussen machismo en ervan uit gaat dat vrouwen tevreden zijn in de schaduw van hun machoman. Het derde probleem dat Ehlers schetst is dat vrouwen geweld omdat zij profiteren van de standing van moeder, van mannen zouden accepteren. Ten kan er volgens Ehlers niet zoiets bestaan als een universeel design voor de Latijns- . [53]

Met haar eigen onderzoek in Guatemala als uitgangspunt, biedt Ehlers behoorlijke tegenargumenten op het artikel van Stevens. Ten erkent dat deze that is ze de van vrouwen in Latijns Amerika, maar ter aanvulling ze ondergeschiktheid vormen kan aannemen. P uniforme ondergeschiktheid zoals Stevens schetst, is volgens Ehlers te eenvoudig. Ehlers verwijt Stevens dat ze te universele en te veralgemeniseerde conclusies trekt. Ten tweede is Ehlers van mening dat het gedrag van vrouwen geen strategie is die op het machismo, maar dat het een technique is die bij alle patriarchale machtssystemen. Tot position stelt Ehlers dat genderrelaties geen vaste constructies van rollen that is zijn. Stelt dat genderrelaties en mee veranderen and vooral de voorwaarden van het leven met.

Schrijft internet als Stevens dat de publieke en privé-sfeer en idealen van marianismo durante grote beperkingen hebben that is machismo opgelegd aan vrouwen. Hiervan hebben vrouwen weinig mogelijkheden en moeten zij genoegen nemen met het gedrag van hun echtgenoten om hun eigen economische voortbestaan te verzekeren. Vrouwen tolereren volgens Ehlers het gedrag van mannen niet voor een morele en/of standing that is spirituele, maar enkel en voor economische overleving. Ten aan arbeidsverdeling is dused by verbindt marianismo, maar ten aan economische voorwaarden.

Kunnen zich echter ook bewust worden van de beperkingen van marianismo durante machismo idealen via hun politieke situatie. Deelname aan politieke stimuleert bewustwording van de beperkingen die zijn. Dit wordt goed beschreven in het artikel van Serra 'The mass -companies'. Hij beschrijft dit in zijn artikel uit 1982. Het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront is een nog steeds bestaande politieke partij that is socialistische. Deze london een geschiedenis that is partij waarin vrouwen bijzonder actief waren. P partij streefde naar gelijkheid tussen mannen en wilden gelijkheid wettelijk zien en vrouwen. Ze wilde het machogedrag van mannen hervormen. Een nieuwe revolutionaire guy is creëerded by p partij. Deze man zat vol christelijke waarden zoals: solidariteit, broederschap, altruïsme, nederigheid durante onvoorwaardelijke toewijding aan het werk en aan de onderdrukten.[54]

De hervorming van het machogedrag bleek echter in praktijk tegen te vallen omdat van deze seksegelijkheid in handen van de vrouwen lag. Ondanks Sandinistische poging om een nieuwe revolutionaire guy te smeden niet zo eenvoudig te elimineren zonder medewerking van de mannen zelf.[55] Ondanks hun idealen werden vrouwen in Nicaragua wederom naar de privé-sfeer. Het revolutionaire process gaf de tijdelijk de mogelijkheid om de te zijn ze wilden zijn: voorzitter of bevelhebber van het leger, dichter, teacher, maar toch bleken ze uiteindelijk vrouwen gevangen in een machtssysteem that is patriarchaal.

Het revolutionaire process bracht de vrouwen geen maar maakte duidelijk dat deze vrouwen niet alleen maar zelfopofferende lijdende wezens wilden zijn. In tot marianismo durante machismo in Latijns Amerika maakt het ook duidelijk dat idealen ook zonder kunnen bestaan that is marianismo. Idealen dwingen de vrouwen weer in hun oude rol terug te vallen. Marianismo lijkt zo niet de tegenhanger maar eerder een op machismo in een machtssysteem that is patriarchaal. Tevens laat het zien dat machismo als gedrag niet eenvoudig te elimineren is vrouwen tijdelijk revolutionair emanciperen that is doordat. Deze niet een type gedragen politieke verandering that is verandering is doorway ook mannen zelf, blijven de traditionele.

Kunnen niet gelijk worden aan mannen als deze mannen niet mee veranderen. De beweging type gedragen wordt of voordelen mannen veranderen alleen mee als met mee brengt. Zonder de medewerking van mannen lijkt kansloos. Het dat mannen en gelijk zouden moeten zijn that is vrouwen samenleving zal dus eerst type uitgedragen moeten worden onder zowel mannen als vrouwen wil dit ideaal behaald kunnen worden. Echter, zolang als vrouwen in het patriarchale Latijns Amerika economisch afhankelijk zijn van mannen zij niet snel deze bemachtigen. Financiële afhankelijkheid that is Deze is wat p machtspositie van mannen sterk maakt en dus moeilijk te veranderen.

Bovengenoemde auteurs zien dat complexen als marianismo en veel verder gaan dan idealen over mannelijk en vrouwelijk gedrag. Het lijken eerder culturele verpakkingen van sekseongelijkheid om deze verklaarbaar te maken voor zowel mannen als vrouwen. De accepteert van zichzelf dat zij zich slecht laat behandelen naar het ideaal van marianismo en de guy accepteert van zichzelf dat hij zijn companion slecht behandelt naar het ideaal van machismo. Machtsverhoudingen die in stay blijven door financiële afhankelijkheid eerder de aanleiding van de huidige guy-vrouwrelaties in Latijns Amerika john idealen . Als vervolgstap ga ik nu in brengen in deze ideeën en aansluiten op de van mijn informanten en mijn eigen.

Marianismo in Cusco

Wanneer ik kijk naar de situatie van lijkt het beeld van de Latijnse vrouw van Stevens gedeeltelijk plausibel. Ik herken er zeker iets van. Marianismo kan ik echter in letterlijke transcripties van mijn interviews alleen teruglezen . Marianismo is een phrase doorway de wetenschap bedacht, dus moet ik verder kijken de transcripties. Wat duidelijk uit de verhalen van mijn informanten naar voren komt is dat mannen onverantwoordelijk gedrag vertonen en als deze mannen de zorg voor het gezin niet meer aankunnen, er vandoor gaan.[56]

Door mijn veldwerk in Cusco zag ik al dat enkel mannelijkheid en te koppelen aan de complexen machismo en marianismo niet voldoende uitleg geeft over van sex in Cusco. Met betrekking tot machismo mij op dat im in Cusco sprake is van een 'goede' guy als een 'echte' guy en zijn van sociaal that are mantypen - belang. P 'goede' guy is de vader, verantwoordelijke huisvader. P 'echte' man is daarentegen p assertive, de aantrekkelijke guy that is mannelijke en dus. Deze 'echte' guy is aantrekkelijk in opzicht, maar zeker niet als de vader van je kinderen that is seksueel. Mannelijkheid is dus niet alleen uit te leggen door middel van het begrip machismo is malen complexer.

In tot marianismo ik dat dit complicated ook niet lading dekt. Inderdaad de machoman wordt door mijn informanten als onverantwoordelijk gezien en ja mijn informanten hebben hierdoor moeten lijden. P vrouwen geven ook aan dat zij geestelijk hebben moeten zijn ten van het samenzijn that is sterkere met with machistische companion. Mijn informanten hebben geleden als ex-companion van een in verhalen naar voren. Dat deze hier echter eer that is vrouwen uit behaalden ik moeilijk te geloven. Wel kan het zo zijn dat deze vrouwen hun lijden hebben verklaard coping technique voor hun dagelijks. Vanwege het dat lijden een ideaal is, maar eerder omdat de vrouwen niet anders konden vanwege afhankelijkheid van ex-companion. Van marianismo sluit dus meer aan bij dat van Ehlers. In Cusco marianismo niet zozeer een ideaal dat door vrouwen wordt that is lijkt nagestreefd. Eerder lijkt de aanvaarding van het machismo en dit te verklaren in van marianismo voor vrouwen de culturele afhankelijkheid.

Zodra de niet meer in situatie verkeren en hun niet meer delen met machistische companion, verklaren zij hun lijden niet langer achieved with idealen over , maar zijn het ineens dappere strijders that was vrouwelijkheid. Mijn interviews heeft geen vrouw zich geportretteerd als , altruïstisch lijdend that is zelfopofferend . Deze alleenstaande moeders zichzelf juist als actief en sterk. Zij portretteren zich allemaal als uitermate sterke vrouwen die zeker geen machoman (meer) tolereren. Jantina vertelt mij in ons eerste meeting bijvoorbeeld dat ze zichzelf ziet als een sterke onafhankelijke vrouw, die toch maar mooi actually haar eigen boontjes dopt.[57]

Wellicht speelt de marianismo in Cusco wel een rol voor vrouwen die machistische companion was met by samenleven. Dit heb ik helaas niet kunnen vaststellen doordat mijn informanten allemaal uit de relatie met with macho companion zijn gestapt. Mijn informanten halen nu aanzien en regard uit het demonstreren van hun kracht en dapperheid. Het lijkt echter goed denkbaar dat zij in het verleden wel hun lijden hebben verklaard door middel van idealen in de vorm van marianismo, over vrouwelijkheid. Omdat ze dit maar als een. Als dit zo is dan is voor hen een reactie in een waar machismo en economische de boventoon voeren, machtssysteem. Om de goed te kunnen begrijpen ga ik nu deze verpakking, in brengen wat er onder deze culturele uitingsvorm gaat. Machismo en lijken culturele labels huidige genderverhoudingen waarbij beide sekses niet deze werking zal ik nu toelichten, over mogelijkheden beschikken.

Sex en sekseongelijkheid

Sekseongelijkheid in uitingsvorm machismo de vormgever te zijn van guy in het voordeel van de man / vrouw. Machismo lijkt dus inderdaad mijn informanten mij vertelden, (in)immediate samen te hangen met with hoge proportion ongehuwde en/of moeders. Dit aangezien de typische assertive onverantwoordelijk is, vreemdgaat, booze nuttigt, agressief is en vaak zijn gezin verlaat. Om inzicht te krijgen in de werking van machtsverhoudingen tussen verschillende seksen en specifieke culturele uitingsvorm is het van. Deze foundation gaat over de betekenis van guy of vrouw zijn in Cusco. Stap zal de rol en het belang van een complicated als machismo verduidelijken en zal ook inzichtelijk maken welke andere factoren hierbij nog meer van invloed kunnen zijn. Ook is voor het begrijpen van een complicated als machismo cruciaal meer licht te werpen op de werking van sekseongelijkheid. Hier zal ik mee beginnen door het rapport van de Verenigde Naties over educatie en te bespreken that is seksegelijkheid.

In 2005 hebben de Verenigde Naties een belangrijk rapport gepubliceerd dat inzicht biedt in de acht doelen op het gebied van educatie en voor landen waar deze ontwikkeling that is seksegelijkheid is achtergebleven in tot het Westen. Dit connection verhaalt uitgebreid over werking van sekseongelijkheid zo ook landen, in landen in Zuid Amerika. Het connection behelst een strategy met beoogde doelen die verbetering moeten brengen deze doelen worden p Millennium Development Goals genoemd.

Een van de doelen heeft te maken met with sex. Dit doel is het promoten van p emancipatie en van vrouwen that is power. Met de acceptatie van dit door p 189 lidstaten van de Verenigde Naties, erkennen zij hiermee de bijdrage die leveren aan economische ontwikkeling en de nadelen die vrouwen ervaren in bijna door. Sex staat dus in nauw verband met sekseongelijkheid. In het connection staat de volgende van sex. Like race and competition, sex is just a cultural construct. It distinguishes and identifies duties, privileges, the functions, and commitments of people. The natural natural distinctions between ladies and guys sort the foundation of social norms define apropriate actions for women and men and decide womenis and menis differential interpersonal, financial, and governmental energy [58] In deze typerende (sex)rollen liggen dus de culturele patronen verscholen die ons uiteindelijk inzicht gaan geven in sekseongelijkheid en in de oorzaak van het hoge proportion alleenstaande moeders in Cusco. Voor een beter begrip van genderrollen ga ik eerst sex definiëren en dit vervolgens naar genderrol that is uitbouwen.

Sex

Sex heeft alles te maken met with de betekenis van guy ofwel vrouw zijn binnen een that was ofwel samenleving. Sex staat voor gedrag en identiteitsaspecten die specifiek tot een bepaalde sekse worden gerekend welke socio- rol hoort er bij vrouw en de guy binnen een samenleving. [ 59 ] Gender dus een andere betekenis john sekse de verschillen tussen mannen en vrouwen. Deze verschillen zijn aangeboren en worden niet gevormd door socialisatie.[60] Een ander onderscheid moet ook gemaakt worden om het belang van sex te begrijpen. Dit is verschil tussen genderidentiteit en een genderrol. Genderidentiteit voor de los van het gedrag. Een staat voor van mannelijk of vrouwelijk gedrag los van [61] P ervaring van het guy of vrouw zijn om mannelijk of vrouwelijk gedrag te vertonen. Rollen te verduidelijken zal ik toelichten wat er binnen de sociale wetenschap verstaan wordt onder een genderrol.

Een genderrol komt de van mannelijk of vrouwelijk zijn, ten voor uit een genderidentiteit. Als een genderidentiteit verworven that is eenmaal is, dit gebeurt dan heeft het de tendens het gehele leven deze te behouden, levensjaar. Na het levensjaar worden genderaanpassingen progressief moeilijker. Er zijn reports die conclusie uitdagen en dat mannelijke tijdens de wel degelijk nog mannelijkheid meegeven aan een vrouwelijk individu, maar dit sluit de van factoren niet uit that is sociale. [62] Een interessante conclusie uit het onderzoek van Slaby durante Frey uit 1975, is dat zowel jongens als meisjes in een vroeg stadium meer aandacht besteden aan het bekijken van de eigen sekse op videobeelden.[63] Als een person en een vrouw op het videobeeld p precise zelfde handelingen verrichten kijken kinderen vanaf een leeftijd van drie jaren, enkel nog naar de eigen sekse. Het lijkt alsof het type deze verzamelt en ziet that is related. Al op jonge leeftijd kinderen dus that is lijken gendergeoriënteerd te zijn.

Het voert te ver om p sex ontwikkelingstheorieën van Freud en de visie van Erikson of sex ontwikkelingstheorieën te gaan bespreken. Wat echter niet over het hoofd mag worden is dat genderontwikkeling een complexe interactie is tussen biologische genderverschillen en overtuigingen. Aangezien geen enkele wetenschappelijke studie heeft kunnen ontkrachten dat psychologische factoren een grotere rol spelen in het vormen van een genderidentiteit dan factoren, is visie op. Voor dit onderzoek volstaat het dan ook om aan te nemen dat in Cusco de opvoeding en omgeving van grote invloed op ontwikkeling van een genderidentiteit en daarbij behorende rol in samenleving. Mannelijk en vrouwelijk bepaald de binnen een. Dit is een belangrijke conclusie omdat het iets zegt over de van mannelijk en vrouwelijk gedrag. Genderverhoudingen zijn aan verandering onderhevig, zo ook sekseongelijkheid.

De rol van socialisatie

Stereotypering

'Civilizations decide which facets of behaviour is likely to be through socialization buildings, and considered essential, may talk to each person in the tradition behaviour's right norms.' [64] Gedrag wordt dus door de instituten binnen een cultuur doorgegeven aan haar leden. Dit uitgangspunt move ik in op Cusco. Wat in Cusco als gewenst wordt beschouwd van mannen. Invulling is een gevolg van de gehele geschiedenis van een cultuur. Invulling kun je ook stereotypering noemen van wenselijk vrouwelijk en mannelijk gedrag.

Het totaal aan verwachtingen voor zowel person als vrouw schept een bepaald label that is een. Stereotyperingen van gewenst en houding van mannen en binnen een specifieke cultuur zijn aan gedrag. [65] Het voldoen aan de verwachtingen die deze stereotyperingen horen is voor elk verbonden aan het van standing. Hierdoor is een label dus een belangrijke sturende element in het gedrag dat binnen een samenleving door een person of wordt nagestreefd.

Opgroeien als jongen of meisje in Cusco

Van sorts af aan leren jongens en daarbij een leven tegemoet gaan en meisjes in Cusco dat zij van elkaar verschillen. De grote verschillen liggen in uiteenlopende verantwoordelijkheden van. Onderzoek heeft aangetoond dat er een grote eensgezindheid heerst binnen een cultuur over wat typisch mannelijk durante vrouwelijk is. Bem schrijft in zijn artikel 'Sex schema concept: a mental consideration of intercourse writing' dat genderstereotypen belangrijk zijn voor het vormen van een identiteit voor zowel de person als p vrouw.[66] Je zou kunnen zeggen dat uit genderstereotypen een wereldoriëntatie ontstaat die erg bepalend is voor wie we zijn als person of vrouw in de cultuur waarin we leven. Het gaat om opinion over wat het om man of te zijn binnen een bepaalde cultuur. P eigenschappen aan het label zijn de gewenste eigenschappen en het afwijken hiervan wordt vaak als negatief beschouwd that is toegekende. [67]

Start maart 2008 heb ik een meeting achieved Mary Luz waarin we de van meisjes en jongens in Cusco bespreken. Ze legt me uit dat een meisje vanaf jonge leeftijd en dochter moet zijn in Cusco leert hoe ze een fatsoenlijke. Dit gebeurt hoofdzakelijk door haar moeder en vrouwelijke oudere familieleden. P vader ziet foot op p gehoorzaamheid van zijn dochter. Problemen met de dochter leiden ertoe dat de moeder hierop wordt aangekeken. De dochter symbool voor de eer van de familie en het is belangrijk dat deze blijft.

Problemen met zonen zijn volgens Mary Luz niet zo belangrijk. Zonen worden in hun doen en gelaten. Wordt er tenslotte that is niemand op als zonen tekortkomingen hebben that is afgerekend. Zijn zonen. Willen niet dat hun zonen gezien worden als 'mietjes' en zo het mannelijke that is stimuleren en soms zelfs gedrag. Wel dient een zoon uitermate verantwoordelijk te zijn ten opzichte van zijn familie. Ook op het gebied van in toom houden van zijn jongere zusjes, aangezien deze p eer van de familie beschermen. Dienen zonen hun moeders met with eerbied durante regard te behandelen.

Mary Luz vertelt mij ook dat jongens vanaf de kindertijd meer bewegingsvrijheid dan meisjes. De jongens spelen buiten en de jonge meisjes bij de huishoudelijke. De jongens moeten zich leren staande te houden op straat en de meisjes leren dat de straat gevaarlijk is, need '(...) op straat bevinden zich mannen en deze hebben slechte bedoelingen, het is beter in en om het huis te blijven'.[68] Genderstereotyperingen spelen een Cusco dus een grote vormgevende rol in het gedrag van beide sekses. Beide sekses that was hoe met elkaar dienen om te gaan is verbonden aan. Zoals in culturen is het ook in Cusco de vrouw die gepast kuis dient te zijn om p eer van de familie te beschermen.

Adolescentie in Cusco

Een relatie tussen een person en een vrouw is in alleen toegestaan als zij novio en novia zijn. Dit is een serieuze relatie met uitgesproken intentie that is de te trouwen. De relatie zelf is vrij, zolang de intenties maar serieus zijn. Vanaf de eerste dag in mijn gastgezin werd mij gevraagd door alle vrouwen of ik een novio had. Phrase behoorlijk serieuzer overkomt john de Nederlandse that is deze version vriend en vriendin heb ik. Ik heb uitgelegd een speciale vriend te hebben waarmee de afspraak stond om geen intiem contact aan te gaan met with mannen en vrouwen de zou voortduren. Deze vorm van omgang vonden de vrouwen maar werd dan ook' gekke meisje' genoemd. Ik heb mij vaak afgevraagd of grappenmakerij een indirecte vorm van afkeuring that is lichte is geweest. Vermoedelijk wel, aangezien mijn gedrag inging hun eigen ideeën over waardigheid. Vrouwen waar ik dagelijks was, waren gewend aan internationale studenten en vrijwilligers. Experienced maar dat dit geen novio was zullen ze er dus niet van op hebben gekeken dat ik wel een vriend. Bleef het tot het laatst voor de vrouwen that is toch leuk om hier grapjes over te maken.

Ook ontdekte ik tijdens een avondmaal met gastgezin dat meisjes vanaf vijftien jaren in Cusco normaliter al een novio hebben en voor hun twintigste bevallen van hun eerste type that is veelal. Dat vrouwen in Nederland jaren studeren, daarna nog eens willen maken en dit zonder kinderen willen voortzetten that is eventueel, klonk tafelgenoten maar bijzonder. Hoe een vrouw er nou bewust voor kiezen om geen moeder te worden? Reactie is te begrijpen als je kijkt naar welke zaken standing verlenen aan vrouwen in Cusco. Voor vrouwen is statusverhogended by het moederschap geldt in het bijzonder als.

Andaluz vertelt me hierover ons meeting in maart. Vrouw standing is ongehuwded by volgens Andaluz verleent het moederschap ook aan de. P zwangerschap zelf is maar, in dit geval een kleine familieschande legt ze uit na bevalling haar betekenis that is verliest. Binnen het huwelijk is het krijgen van kinderen volgens haar een vanzelfsprekendheid en statusverhogend voor de vrouw. Wordt het eerste jaar na p that is veelal plechtigheid eerste geboren. Ook wordt er p eerst volgende jaren niet aan. Volgens Andaluz horen zwangerschappen en kinderen erbij, 'het zijn geschenken van God'.[69]

Ongehuwde moeders hebben in de morele grenzen overschreden doorway voor het huwelijk zwanger te raken. Uit mijn meeting met Mary Luz blijkt dat meisjes de overtuiging meekrijgen dat als zij hun maagdelijkheid aan de juiste jongen geven deze chicken zal beschermen en uiteindelijk zal huwen.[70] Aangezien jongens en meisjes alleen seksuele contacten mogen hebben als er gesproken wordt over een toekomstig huwelijk, doen veel jongens deze belofte zonder deze na te komen. Mary Luz legt mij uit dat het voor een meisje lastig te beoordelen is, zeker als ze zo jong is, welke jongen de juiste is. Een seksueel assertive that is aantrekkelijke is dan volgens haar vele malen aantrekkelijker dan het kind mietje. Hier gaat het vaak mis, need legt Mary Luz.

Dit fenomeen zien meisjes veelvuldig om zich heen en ze verklaren dit zoals van hun verwacht wordt. De jongen afgedaan als een strong en niemand die vragen stelt. De jongen beweert dat zijn meisje waarschijnlijk ook met andere mannen seksuele contacten zou hebben gehad zij zo gemakkelijk met with hem het bed deelde. Het type kan van iedereen zijn en door dit debate wordt ook zijn gedrag door zijn familie en omgeving geaccepteerd. De mag dus zijn zwangere novia achterlaten omdat er aan haar gedrag getwijfeld kan worden. Zij wordt er verder niet op aangekeken dat ze zwanger in steek wordt gelaten, want jongen is een strong en daar wil als' vrouw' geen gezin mee. Deze wisselwerking en mate van acceptatie voor veel alleenstaande moeders in Cusco.

De rol van vader en moeder in Cusco

Literatuur en vrouw in Latijns Amerika over de verwachtingen van een volwassen guy is eenduidig. Het beeld van de guy en vrouw dat uit deze literatuur volgt sluit aan bij de antwoorden van mijn informanten op de vraag naar de verwachtingen van een person en vrouw. P person neemt de publieke functie in, hij gaat elke dag naar zijn werk en heeft buiten het gezin that is contacten. Van de Latijns Amerikaanse vrouw wordt verwacht dat ze de -en huishoudelijke taken zich neemt. Zij neemt van oudsher bij voorkeur geen publieke functie in, is voornamelijk thuis en is voor informatievoorziening grotendeels afhankelijk van haar partner.[71]

Mijn informanten wordt er in Cusco en Latijns Amerika van de guy verwacht dat deze kostwinner that is geheel is. Zoals de vrouw standing verwerft door het moederschap en de zorg voor haar kinderen zo verwerft p guy standing door het financieel onderhouden van zijn gezin. Verschillende onderzoeken concludeerden dat traditionele beelden van man en vrouw zijn in Latijns Amerika inderdaad de guy voorschrijven om kostwinner binnen het gezin te zijn en dat er van de vrouw verwacht wordt dat zij de zorg voor de kinderen op zich te neemt.[72]

Afwijken van het genderstereotype

Ondanks de stereotyperingen is het gedrag van mensen aan. Dit gegeven is bijzonder related bij vraag naar de tot. Mijn informanten zijn volgens eigen zeggen met behulp van Fairplay moderner en progressiever geworden. Passen zij niet meer in het traditionele label van vrouw in Cusco. Van traditioneel naar een meer moderne vrouw door financiële onafhankelijkheid is goed verklaarbaar. Deze verschuiving zie je overal in Latijns Amerika door de komst van het kapitalisme. Het gedrag van vrouwen is ondanks de geldende stereotyperingen dus wel aan verandering onderhevig.[73] Deze verandering lijkt voort te komen uit. De werking hiervan zal ik weergeven.

Financiële onafhankelijkheid en verandering

Mijn informanten wezen mij tijdens het interviewen op een belangrijk punt in tot onafhankelijkheid. P uurlonen van vrouwen in Cusco liggen volgens hen zo laag, dat vrouwen niet financieel onafhankelijk kunnen zijn. De hele samenleving is zo ingericht dat p guy kostwinner is en de vrouw voor kinderen zorgt. Dit principe creëert in landen een barrière die ervoor zorgt dat moeite hebben met het volledig benutten van de arbeidsmarkt.[74] Dit is alleen iets van minder landen. Reports truck over de hele wereld verklaren dat de aanwezigheid van jonge kinderen en de afwezigheid van kinderopvang ervoor zorgen dat vrouwen belemmerd worden in de toetreding van de betaalde arbeidsmarkt.[75] Alleen werken en aanwezig zijn in de publieke ruimte zorgt er dus niet strong voor dat vrouwen uit hun onderdrukte positie kunnen klimmen. Wel is het zo dat dit publieke leven chicken kennis oplevert en dat ze zich meer bewust worden van hun plek in p samenleving.[76]

Deze situatie is mij echter bekender dan mijn informanten konden vermoeden. Ook na twee emancipatiegolven een guy vaak meer dan een vrouw voor de uitoefening van beroep. In landen geldt dat mannen meer verdienen dan vrouwen en dat tijdelijke krachten, part-timers en krachten grotendeels that is flexibele vrouwelijk zijn. Ook hebben in alle de meer te kampen met with onvrijwillige john mannen.[77] Sekseongelijkheid komt voor niet alleen in arme of ontwikkelingslanden, in de landen. Wel is zo dat het veel groter is in landen. Als het om , mogelijkheden en beloning. that is kansen [78] P kansen op betaald werk beloning liggen voor mannen en niet gelijk. Deze kansen zorgen er ook in Cusco voor dat de vrouwen niet alleen door te werken afscheid kunnen nemen van hun positie in samenleving.

Zoals gezegd volstaat van vrouwen over gehele wereld vaak niet om financieel onafhankelijk te kunnen zijn. Het onderzoeksrapport van de Verenigde Naties schrijft:' conditions, the character, and quality of women's work haven't increased commensurately While possibilities for compensated work for women have elevated in nations all over the world. Accessing work is crucial to household heir, but is insufficient for reducing poverty or empowering women.'[79]Als een belangrijke vooruitgang zien mijn informanten het financieel kunnen onderhouden van hun gezin. Dit geeft chicken een grote mate van vrijheid, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Deze functie door een NGO zoals Fairplay that is vervuld, die de dermate hoog dat financieel onafhankelijk kunnen zijn that is vrouwen. Tevens verzorgt Fairplay kinderopvang zodat de vrouwen onbezorgd aan het werk kunnen. Zou dit dan een oplossing een doorbraak in p sekseongelijkheid van Cusco, kunnen zijn? Kom ik in hoofdstuk vier uitgebreid op terug als ik ga kijken naar de mogelijkheden tot verandering van sekseverhoudingen. Is het voor een begrip van huidige situatie in Cusco in de invloed van sex op alleenstaand moederschap.

Hoofdstuk 3: Sex en moederschap

Ouderschap in Cusco

Uitleg genderstereotypen en genderverwachtingen over is van belang het inzicht geeft in de culturele betekenis van het vader. Genderstereotypen en genderverwachtingen samenhangen met moederschap in Cusco wordt duidelijk als we gaan kijken naar de gevolgen wanneer een vader niet aan zijn gedeelte van de verwachtingen kan voldoen.

Is het voor vanwege de grote werkloosheid en onderbetaling, vaders, onmogelijk om voldoende kostwinner te zijn. Het financieel onderhouden van het gezin is het element bij uitstek waarmee de vader zijn standing binnen Cusco verkrijgt. Petra legt mij tijdens een meeting uit, dat de druk die dit met zich meebrengt voor mannen zo is dat in sommige gevallen guy zijn companion verlaat that is immediate als deze te horen krijgt dat ze zwanger van hem is. Dit doet hij volgens haar vanuit de reële worry dat hij niet voor het gezin zal kunnen zorgen.[80] Dit gegeven verklaart een gedeelte van het hoge proportion alleenstaande moeders.

Voor de van mijn informanten geldt dat hun ex-companion wel in eerste jaren bij zijn gezin bleef. Alcoholmisbruik van en door hun companions waren, zorgen standaard. Pas toen de onhoudbaar werd, vanwege onder andere te grote financiële problemen, verlieten deze typisch companions that are machistische hun [81] In bijna de helft van deze gevallen hebben deze mannen hun gezin verruild voor een andere vrouw. Mannen verlieten hun gezin en Cusco voor een kans op werk in het industriële Lima. Voor al mijn informanten heeft het falen van de person als kostwinner dus desastreuze gevolgen gehad.

Kostwinner zijn in supply Cusco

Vanwaar deze gevolgen op het falen van man als kostwinner. Volgens Petra is het niet kunnen voldoen aan de verwachting voor een guy that is belangrijkste, p reden dat hij kampt met with frustratie. Het lukt de guy niet zijn gewenste standing te behalen en voelt dat hij niet voor vol wordt aangezien door zijn omgeving. Wordt vaak afgereageerd op diegenen die het dichtste bij staan. Zij legt soms ook kinderen mishandelt.[82] In Cusco lijkt geestelijke en mishandeling van companion that is de en/of kinderen hiervan that is inderdaad een gevolg te zijn. Bijna al mijn informanten geven aan te zijn door hun ex-companion. Ook grepen hun ex-companions veelvuldig naar de fles. Booze is vaak een. Vrouwenmishandeling is mijn informanten een groot probleem in Cusco en in Peru. Belemmert de. In het VN connection wordt uitgelegd dat mishandeling vrouwen hun zelfvertrouwen ontneemt en zo vrouwenemancipatie in de weg staat.[83]

Im is nog een andere vorm van gedrag wat lijkt voort te komen uit deze gespannen verhoudingen en dat is dat mannen in Cusco zoeken bij andere vrouwen that is heil. P ex-companions van mijn informanten gingen bijna vreemd bevestiging van hun of voor wat afleiding? Mijn informanten moesten hier mij het antwoord op schuldig blijven. Al mijn informanten schrijven het van overmatige alcoholconsumptie, en mishandeling toe aan eenzelfde noemer vreemdgaan, hun ex-companions zijn zogenaamde assertiveis. De relevantie van dit begrip in tot alleenstaand moederschap wordt nog duidelijker door het benadrukken van de rol van als katalysator van problemen in Cusco.

De rol van armoede

Armoede en' mannelijk' gedrag

P person als kostwinner zonder baan in een supply property zonder goede sociale voorzieningen, hoe kan dit ook anders dan voor problemen zorgen. Lijkt in Cusco together te gaan met with gedrag. Malen heb ik that is meerdere uitgelegd wat machismo is in Latijns Amerika. Het culturele complicated machismo heeft in samenleving echter een betekenis. Wat machismo betekent voor mijn informanten wordt. Opvallend is de.

(In bijlage I is het volledige interviewschema te vinden.)

Interviewvraag: Wat betekent machismo volgens jou?

Volgens Anatolia is machismo dat. Vroeger was situatie voor vrouwen zegt ze, in Cusco verschrikkelijk. Het volgens haar wel ietwat that is verbetert doordat de meer de deur uit moeten om te werken. Vroeger werkte alleen guy durante was dus de baas, en de enige met with buiten de deur. In dorpen zijn de het slechtst that is situaties, de dwingen de tot het krijgen van kinderen en anticonceptie is uit den boze een vrijbrief tot vreemdgaan. P guy is daarentegen continuous opzoek naar avontuurtjes en zijn avontuurtjes om ze vervolgens that is bezwangert .

Volgens Ester is een verzamelterm voor mannen die vluchten in alcohol letterlijk vluchten.

Erica zegt het volgende over machismo. Kinderen worden volgens haar goed opgevoed en van de vrouw dat thuis is, altijd kookt, werkt, schoonmaakt en luistert. De kinderen leren dat het normaal is dat de vrouw geen vrijheid weg magazine that is heeft . Een assertive vader voor assertive zonen en dochters. En geen value heerst geen vertrouwen in gezinnen. P man legt de vrouw van alles op-en de van wantrouwen en gebrek aan regard leidt vaak tot scheidingen.

Vindt dat staat voor mannen that is machismo die zijn vrouw en kinderen slaat, onverantwoordelijk zijn bier drinken. De vrouw kan volgens Ecdee geen kant op vanwege armoedige situatie in Cusco. Het is haar traditie en cultuur houdt zichzelf in stay. Het is normaal en gemeengoed om bij je guy te blijven als deze je slaat, dit term je zelfs aangeraden door je eigen familie. Het is volgens Ecdee een vorm van leven geworden in Cusco en Peru.

Carmen: Machismo is haar dat p guy degene is die wat er goedschiks dan that is niet met geweld. Volgens Carmen is veel jegens.

Schema I. De betekenis van machismo voor mijn informanten, 7-02 t.m 14-04-2009

De uitkomsten laten duidelijk zien dat machismo voor mijn informanten een verzamelterm is typisch 'mannelijk' gedrag. De aspecten die weer terugkomen zijn onverantwoordelijk gedrag, mishandeling that is lichamelijke, alcoholgebruik, overspel partner en kinderen. Het 'mannelijke' geldt voor person als that are de compensatie voor zijn onvermogen zijn gezin financieel te onderhouden.[84] Carlson heeft dit onderzocht in Latijns Amerika en mijn vermoeden dat armoede together gaat met with tension in de sfeer en spanningen. '(...) to supply for just oneis household may cause tension and pressure among individuals with inadequate substance resources.'[85] Deze spanningen en dit ongenoegen dragen ertoe bij dat p guy uiteindelijk zijn gezin verlaat.

Machismo in Cusco

Machismo aan het werk in Cusco

Het typisch 'mannelijke' betekent in de levens van mijn informanten dat ze slachtoffer zijn geweest van geestelijke en lichamelijke mishandeling door hun companion. Onderzoek in jaren negentig van ELIZABETH. Gonzales de Olarte en G. Gavilano Llosa laat inderdaad laten zien dat geestelijke en lichamelijke mishandeling veel voorkomend is onder vrouwen in Peru.[86] Hun studie naar huiselijke geweld onder vrouwen in Lima wijst uit dat 85PERCENT van de door chicken geïnterviewde vrouwen slachtoffer zijn geworden van geestelijke mishandeling, 31PERCENT van lichamelijke mishandeling, en dat 49PERCENT van deze vrouwen is gedwongen tot seksuele handelingen.[87] Volgens H. Hotaling en N. Sugerman wordt deze situatie naar verloop van tijd onhoudbaar en dan gaat of p guy ervandoor (vaak met een andere vrouw) of de vrouw stapt, als ze mentaal krachtig genoeg is, zelf op. Deze opeenvolging van gedragingen is door mijn informanten. In Cusco, ging deze veelvuldig vreemd en verliet hij chicken uiteindelijk voor een andere vrouw.[88] Machogedrag lijkt dus sterk samen te hangen met vrouwenmishandeling en zo ook met moederschap in alle gevallen werden mijn informanten door hun ex-companion mishandeld.

De invloed van op het machismo

Machogedrag niet zomaar uit de lucht vallen, Cusco is bevolkt met with gefrustreerde mannen. Lijkt in grote mate de katalysator te zijn van machistisch gedrag. Ik zal de werking hiervan nog opsommen. Ten eerste zorgt de lage economische sociale standing van de man, doorway werkloosheid en lage lonen in Cusco, ervoor dat p man niet in staat is om zijn gezin van onderhoud te voorzien en hij kan dit gaan compenseren achieved prominent/assertive gedrag.[89] Ten tweede leidt dit 'falen' tot een ongekende tension en wanhoop bij de man. Frustratie kan geweld richting companion en. Cruz onderschrijft dit met zijn sociale structurele geweld.

Wat ten derde een rol speelt is afwijzing van bepaalde culturele waarden en de aanvaarding van meer culturele waarden that is haalbare, zoals machistische waarden. Amir beschrijft dat mannen culturele waarden afwijzen als deze te moeilijk zijn om te bereiken. Volgens Amir omarmen deze mannen vervolgens culturele waarden die wel haalbaar zijn. Bijvoorbeeld de meer machistische waarden.[90] Dit laatste zou een verklaring kunnen zijn voor het geaccepteerde bestaan van de assertive in Cusco. Machismo zou dan zoveel terrein hebben gewonnen dat zowel mannen als vrouwen machistische gedragen bestempelen als 'eigen' aan hun. Uit deze waardering van 'eigen aan de cultuur' een stuk acceptatie. Wat het eenvoudig doorbreken van deze patronen erg onwaarschijnlijk maakt. Dit komt ook doordat de macho voor de person als vrouw betekent dat ze er niets aan kunnen doen, 'hij is nou '[91] Voor guy geldt dat zijn gedrag the geaccepteerd wordt of macho. De mannen gaan gezamenlijk naar één van de vele the worden hier dronken, verhalen stoer over hun overspel of biercafe en worden bevestigd. De mannen sporen elkaar aan, ten van hun relatie en gezin.

Wat makkelijk over het hoofd gezien kan worden is dat ook de vrouw im baat bij heeft haar companion te bestempelen als assertive. Het is mijn informanten in Cusco ondanks de hoge aantallen verlaten moeders, nog altijd taboe om door je companion verlaten te worden. Van een vrouw die door haar person verlaten is wordt al snel gezegd dat ze geen vrouw voor hem that is goede was. Uit concern voor deze sociale veroordeling zullen vrouwen ook eerder geneigd zijn het verlaten te zien als iets onoverkomelijks de guy een strong is. Vrouwen zullen deze uitleg accepteren, en zo houden de mannen als vrouwen de. Machismo lijkt zoals eerder gezegd een coping technique om betekenis te kunnen geven aan het dagelijks leven voor zowel de man als vrouw.

Het huwelijk

Met de vader van hun kinderen. Dit is. Het is mijn informanten in Cusco gebruikelijk om al in een heel vroeg stadium p palm van je companion te vragen. Hiermee geeft de bruidegom aan zijn schoonfamilie te kennen dat im serieuze plannen zijn. Ondanks dat het huwelijk als een symbool wordt gezien voor de serieusheid zijn in Cusco de meeste moeders ongehuwd, van een relatie, los van het feit of ze wel of niet zijn that is alleenstaand. Machismo lijkt samen te hangen and dit hoge proportion ongehuwde moeders met. Ik zal deze nader beschouwen.

Moederschap in Cusco

Volgens mijn informanten wordt er geen huwelijkse verbintenis aangegaan wanneer de guy weet dat hij niet voor zijn gezin kan zorgen. Mannen zien hierdoor het fan van trouwen niet en wordt er niet getrouwd. Geraldo heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar machismo. Hij dat p man zonder de verbintenis in het voorstadium blijft van volwassenheid guy blijft dus een strong. Zonder een huwelijkse verbintenis is het gezin verlaten een stap die te overzien is voor gekrenkte guy die niet meer ziet zitten. Het niet aangaan van een huwelijkse verbintenis vergemakkelijkt dus het verlaten van het gezin voor deze person. Ook dit draagt bij aan het hoge proportion alleenstaande ongehuwde moeders in Cusco.

Cusco zonder machismo?

Al mijn formele en informele informanten hebben op mijn vraag naar het waarom van het hoge percentage moeders in Cusco geantwoord machismo hiervoor verantwoordelijk that is dat is. Ik heb laten zien op welke wijze dit geschiedt, doorway uit te leggen hoe de rol van sex durante genderverwachtingen van is op de. Mijn interviews maakten duidelijk dat armoede in de vorm van werkloosheid en lonen p voeder en katalysator van het voortduren van gedrag is op volwassen. Je zou je kunnen afvragen wat im met machistische gedragspatronen gebeurt wanneer guy wel zou slagen als kostwinner. Mijn vermoeden is dat meer vaders 'goede' mannen in plaats van 'echte' mannen zouden. P 'echte' guy zal dan op het moment dat hij vader een 'goede' guy willen zijn. Vrouwen zien een' man' als' man' de vader van haar kinderen wordt. In plaats van een seksueel aantrekkelijke man willen vrouwen als ze moeder zijn een 'goede guy',

Cusco volgens mijn informanten that is lijkt te bestaan uit 'slechte' mannen. Ik heb inzichtelijk gemaakt dat Cusco niet van character bestaat uit 'slechte' mannen. Dit process lijkt te kunnen bestaan en te worden armoede en werkloosheid in een machtssysteem that is patriarchaal. Armoede en zijn factoren die niet. Zijn er wellicht andere zaken die kunnen bijdragen aan het doorbreken van deze patronen? Kunnen de misschien zelf een rol spelen tegen deze 'slechte mannen', of is im hierin een rol weggelegd voor NGO Fairplay of misschien de kerk? Dit heb in kaart gebracht in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk vier: Verandering

Hoofdstuk 4: Verandering

Verandering en seksegelijkheid

Verandering en power

Verandering samenleving kan tot stand komen nationaal en niveau, op regionaal. De specifieke verandering waar het hier om gaat is het vergroten van. Organisaties kunnen een rol spelen bij het generen van verandering. Op mondiaal kun je aan de Verenigde Naties op meer nationaal niveau that is niveau kun je denken aan de regering en op aan de kerk of een NGO. Mondiaal en niveau laat ik grotendeels buiten beschouwing vanwege omvangrijkheid hiervan. Wel heeft de VN in 2005 een rapport gepubliceerd wat inzicht biedt in het bewerkstelligen van. Dit zal ik kort bespreken om mij vervolgens te beperken tot het regionale niveau. Op dit ga ik onderzoeken in hoeverre een NGO zoals Fairplay of plaatselijke katholieke kerk seksegelijkheid. Het antwoord hierop leert ons belang van power als device voor het genereren van verandering.

In het rapport van VN wordt duidelijk dat seksegelijkheid eenvoudig te realiseren is. 'the thing is not really a insufficient useful methods to tackle gender inequality but instead deficiencies in change on the big and deeply enough size to effect a result of a change in the manner communities consider of and arrange menis and women's functions, duties, and manage over resources.'[92]Volgens dit rapport zijn de volgende aspecten essentieel voor het generen van seksegelijkheid. Ten moet er politiek activisme zijn van een grote groep mensen die opereren op verschillende niveaus binnen een samenleving. Deze groep moet dezelfde delen en willen uitdragen waar mogelijk. Ten moeten internationale structuren en processen zo zijn dat vrouwen succesvol hun rechten kunnen opeisen. En tot position moeten er bronnen en mogelijkheden zijn. [93]

NGOis spelen een belangrijke rol in het mobiliseren van mensen en bij het nationaal en onder de aandacht brengen van vrouwenrechten that is internationaal. Vooruitgang en mobilisatie zijn geïnitieerd door NGOis. Verandering echter wel gewenst zijn voor een cruciale massa binnen de regering in gemeenschap, wil het weg vinden. Ook kan verandering worden door bijvoorbeeld vrouwenbewegingen. Structuren en processen kunnen allemaal worden door grondwettelijke veranderingen. 'Women's companies require the area and assets to effect a result of the cultural changes that take away the restrictions, match the potential and assure the privileges of women in most countries.'[94] Als Fairplay deze ruimte en bronnen krijgt, zou het dan mogelijk zijn om meer sekseongelijkheid te realiseren? Met deze vraag heb ik mij uitgebreid beziggehouden waarbij ik p organisatiestructuur van Fairplay en haar heb onderzocht that is doelen. Voordat ik de onderzoeksresultaten hiervan in breng is het belangrijk om stil te staan bij de mening over verandering van sekseverhoudingen volgens informanten.

De weg naar verandering

Voor al mijn informanten is reden voor het hoge proportion alleenstaande moeders in Cusco zo klaar als een klontje. Er bestaat volgens informanten geen twijfel dat machismo. Op mijn vraag hoe de zou kunnen veranderen zijn vrouwen het ook nagenoeg unaniem eens en zien ze de rol weggelegd voor vrouw. Op welke wijze de vrouwen dit zien staat weergegeven in schema.

Interviewvraag: Hoe zou de situatie in Cusco kunnen veranderen?

Volgens Giovana dit wanneer de vrouw is werkt. Ze benoemt een verandering in steden. In dorpen is vrouw volgens haar nog altijd thuis. De traditie is volgens haar dat je blijft als je guy je slaat. In steden komt dit steeds minder voor omdat vrouwen werken en studeren, de uit komen. Volgens Giovana leren de vrouwen zo minder te accepteren.

Volgens Miriam dragen de vrouwen zelf bij aan de situatie need ze leren hun zonen hetzelfde te zijn als hun vader. Zonen krijgen geen huishoudtaken of verantwoordelijkheden. Vrouwen zouden volgens meer aan scholing moeten doen en werken. Dit zou de situatie volgens haar verbeteren. Ze voegt eraan toe dat het vroeger verschrikkelijk was, toen de vrouwen niet zoveel aan scholing deden.

Volgens Jantina vrouwen meer werken en studeren en dan wordt het machismo minder. Het bewijs hiervoor ziet ze terug in verschillen tussen.

Schema II. Verandering van machismo volgens mijn informanten, 20-02 t/m 14-03-2009

De oplossing voor de huidige sekseverhoudingen en gedrag zien mijn informanten in de emancipatie van vrouwen. Het zijn de vrouwen die moeten gaan studeren en de deur moeten werken. Zo leren zij meer van de wereld en ze beter voor zichzelf te zorgen. Een goede carrière maakt vrouwen volgens mijn informanten financieel onafhankelijk van mannen en hierdoor zullen vrouwen minder accepteren en een beter leven opeisen. Zolang ze niet studeren en redelijk tot that is geen goed baan krijgen ze volgens mijn informanten. Ook zijn het de vrouwen die hun zonen moeten leren om een goede guy te zijn in van een machoman. Mijn reactie op deze antwoorden was met with wedervraag of de niet zouden moeten veranderen. Dit werd vrijwel in immediate van met with de opmerking dat mannen niet zullen veranderen. Zij profiteren nu en zullen volgens de hier niet zonder slag of van afwijken. P vrouwen zouden wel eens veel wetenschappelijk onderzoek naar verschuivingen richting illustreert ook rol van vrouwen hierin, gelijk kunnen hebben. In deze literatuur wordt er tegenwoordig niet meer gesproken van emancipatie, maar van power

Geschiedenis van de term power

P idee van power komt van Paulo Freire. Hij gebruikte idee voor het. Freire zag als als de sleutel tot het opheffen van sociale ongelijkheid.[95] Vervolgens zagen sociale activisten power als de uitdaging van de status quo van de. Nog weer later zagen zakenlieden durante personeelsmanagers empowerment als een mogelijkheid tot het verhogen van productiviteit binnen de bestaande structuren.[96] Ontwikkelingsorganisaties beginnen in de jaren 90 van vorige eeuw te spreken over power, participatie en ontwikkeling. Power, wordt to create things happen. Zelfs wordt er door deze organisaties the planet' geroepen changes. Zien zelfs een mogelijkheid om via power uiteindelijk de te verwerven bronnen en mensen, over instituties.

P auteurs van Rethinking power vinden deze visie terecht te simpel en sluiten zich aan bij Steven River. Steven River ligt meer op lijn met with Foucault. Hij beweert dat het sturen that is macht is truck agenda van anderen in relaties en dat macht kan leiden tot in plaats van het overnemen van deze agenda's.[97]Foucault beweert dat macht alleen bestaat tussen mensen. Hij vervolgt zijn argumentatie achieved de bewering dat machtsrelaties vaak leiden tot verzet van de onderdrukten.[98] Wat van belang is in argumentatie voor de situatie in Cusco is dat er sprake is van een relatie tussen de onderdrukker en de onderdrukte that was complexe. Mensen worden volgens Foucault geëmancipeerd en door verzet machtsrelaties. Ideeën water alleen nog een wat feministische invulling om het toepasbaar te laten zijn voor de that is deze situatie van de alleenstaande moeder .

Vanaf de jaren van de vorige eeuw hebben feministen constructief bijgedragen aan dit idee van macht. Ook zij hebben het niet over de macht over anderen, maar over de tot power. Voor deze development that is toonaangevend is Anna Yeatman. Zij ziet power gelijk aan de woorden: het mogelijk maken van.[99] Dit 'mogelijk maken van' goed aan bij mijn ervaringen in Cusco. Het mogelijk maken van power begint met individuele en vervolgens collectieve activering en participatie. Voor vrouwen leidt tot een groter zelfbegrip en tot politieke actie. Betrokken zijn in politiek is definitely an sich power ook al er geen. De verandering kan namelijk ook bestaan in p privé en/of persoonlijke ruimte van het bewustzijn van vrouwen.[100] Achieved title op deze verandering speelt Fairplay in. Hoe deze verandering in team wordt gezet zal ik nu laten zien.

Fairplay als generator van verandering

Fairplay en power

Zich op het verbeteren van de levens van alleenstaande moeders. Als organisatie zij voor het vergroten van that is difficult that is maakt het zelfvertrouwen en het emanciperen van vrouwen. Het bewust willen vergroten van zelfvertrouwen en het bevorderen van emancipatie zijn belangrijke aspecten van power. Devolpment and Om een goede weergave te kunnen geven van het begrip power heb ik Rethinking empowerement: sex in a worldwide/ nearby globe S.M, van J.L. Parpart. Rai en E. Gelezen. P auteurs citeren de definitie van Amartya Sen uit 1995 om uit te wat power is: power is' a procedure of developing personal capabilities through getting training abilities to enable people in order to combat to get a better lifestyle. [101]

P auteurs leggen uit dat verandering binnen de status quo op lokaal doorwerkt op nationaal en niveau. Om dit in te brengen p vier belangrijke uitgangspunten that is auteurs: Ten moet power geanalyseerd worden nationale, in mondiale en termen. Economische, mondiale, politieke of krachten marginaliseren durante beperken volgens macht van anderen. Machtsverhoudingen zijn volgens de auteurs sterk door sex that is bepaald.

Ten gaan de auteurs uit van Foucault die dat het uitoefenen van macht that are power is dan het bezitten van macht. En tevens gaan ze uit van Rowlands die dat kracht van binnen that is power is als wel een functie die kan leiden tot politieke macht achieved anderen.[ 102 ] Deze laatste zou dus kunnen zorgen voor. Ten noemen de auteurs dat empowerment plaats binnen de grenzen van instituties en contexten. Groepen worden volgens hen geëmancipeerd door collectieve actie. Maar deze moet wel mogelijk worden gemaakt door de machtsstructuren. Ten benoemen de auteurs dat zowel een process that is power is een uitkomst. Het is een process that is doorgaand, het is onvoorspelbaar en aandacht voor strijden door de heen. Power is hen tevens need het kan afgemeten worden aan de resultaten. Deze vier aspecten zouden moeten leiden tot een goed begrip van empowerment.[103] Wat voor mijn onderzoek met title van belang is, is dat lokale veranderingen kunnen doorwerken op nationaal niveau, dat power zowel een proces als uitkomst is en dat machtsverhoudingen sterk door sex bepaald zijn.

Veranderingen in het bewustzijn van vrouwen

Het doel van power is het mobiliseren van gemarginaliseerde groepen, met with title vrouwen. P kern van het process is volgens Rowlands het van het zelfvertrouwen en van company of the home in framework that is brede. En het gaat om een gevoel van 'dignididad' (het waard zijn dat anderen je respecteren).[104] Bij volwassen vrouwen heeft empowerment het sterkste impact volgens de auteurs van Rethinking power. Ze verklaren dit door te benoemen dat volwassen vrouwen al de nodige levenservaring hebben. Ook volgens Steve Adriaenssens secretaris werkt dit beter dan het formele onderwijssysteem., van Fairplay [105] Volgens Moore werkt het that is power best bestaande uit alleen vrouwen, in groepen. Deze enclave is volgens hem om van daaruit te ontwikkelen en het vergroot het bewustzijn van gender.[106] Het belang van een nieuwe veilige ruimte om te leren is volgens Adriaenssens erg groot. Hij heeft mij uitgelegd dat p alleenstaande moeders vanuit deze ruimte hun zelfvertrouwen vergroten that is veilige. Deze environment bewust zo onder leiding van de vrouwelijke en Peruviaanse organisator en presidente Fanny Huañec Cabana, van Fairplay. Volgens haar winnen de moeders aan zelfvertrouwen, niet door het leren van informatie, maar juist door ervaringen te delen met andere vrouwen in dezelfde ruimte, het klaslokaal.[107]

Het proces van power speelt zich volgens de auteurs truck Rethinking power af op het interne niveau that is zowel als het externe, niveau that is collectieve. Het creëren van het individuele bewustzijn van autonomie kan volgens hen dienen als device voor collectieve actie. Dit zie je bij Fairplay terug in bijeenkomsten, promoten that is deze bij vrouwen het geloof in autonomie. Dit geloof maakt het mogelijk dat vrouwen zichzelf gaan zien als een individu, met de mogelijkheid te handelen. Hun groepsidentiteit in autonomie en geloof kunnen ertoe leiden dat de groep zich actief gaat opstellen voor het behalen van een doel, het creëren van verandering, dit kan zijn bewust onbewust en op hele kleine schaal. Dit power process staat haaks op voormalige overtuiging van de vrouwen van het als een item dat heeft voor gezin en familie. Verandering is ook afhankelijk van veel verschillende factoren, naast een veilige enclave, het vergroten van het zelfvertrouwen en geloof in speelt solidariteit ook een grote rol that is autonomie.

Collectieve identiteit en strijd kracht van Fairplay

Power kan alleen bestaan als de moeders van Fairplay zich onderling solidair voelen. In het dagelijks leven van mijn informanten zijn het de mannen die superieur zijn. Nieuwe solidariteit onder de kan de machtsstructuren veranderen. Power is gebonden aan dit losmaken van machtsstructuren, aan individualisering en aan het opdoen van vaardigheden en kennis.[108] Fairplay stimuleert dit bij uitstek door de vrouwen een vaardigheid te leren het aanbieden van een meer dan modaal inkomen. Door dit kunnen de zich losmaken uit bestaande machtsstructuren. Ook stimuleert Fairplay power door de vrouwen een veilige enclave te bieden en bewust het zelfvertrouwen van deze te vergroten.

Stimuleert daarnaast het creëren van een identiteit. Dit gebeurt doordat de vrouwen de ervaringen van elkaar herkennen en hiermee kunnen identificeren. Gedeelde identiteit versterkt het gevoel samen dingen te kunnen veranderen en is volgens een belangrijke voorwaarde voor empowerment.[109] Collectieve identiteit kan dus ik ga toelichten hoe dit werkt, foundation zijn voor verandering.

Identiteit en culturele verandering

Collectieve strijd en een collectieve identiteit een bron van politieke macht.[110] Deze gedeelde identiteit, de tot zelforganisatie van strijd en bronnen van macht kunnen collectief ingezet worden tegen een huidige status-quo that is eventuele. Een NGO kan hierbij de cruciale element tot succes zijn. Een NGO biedt ervaring in organisatie en mobilisatie. Daarnaast versterkt zij het van persoonlijke en power. Het zelfvertrouwen van de gezamenlijke zorgt voor politieke sociale interactie en uiteindelijk succes that are brengt. Succesvolle resultaten versterken het zelfvertrouwen van de individuele leden van de groep en van groep als geheel. Een beweging, een mogelijkheid tot verandering is ontstaan.

Het belang van financiële onafhankelijkheid

Wat echter niet over het hoofd mag worden is dat succesformule bij een NGO zoals Fairplay alleen werkt als financieel onafhankelijk kunnen zijn that is vrouwen. Wanneer dit niet het zou zijn de vrouwen gevangen in het onmogelijk maken om collectieve successen te behalen that is machtsstructuren. Het is dus van dat er ook een economisch element betrokken is het proces van power. Dit door mijn informanten als docentes Spaans van een meer dan modaal te voorzien. De opzet van het aan internationale toeristen that is lesgeven is zo ingericht dat de opbrengst zo goed als volledig komt. Door het lesgeven is hun financiële onafhankelijkheid er voldoende studenten zijn that is verzekerd.

Het succes van Fairplay

Voldoet aan alle voorwaarden, zoals die door auteurs truck Rethinking empowerment gesteld voor het behalen van op het gebied van power. Biedt de vrouwen een kans meer zelfvertrouwen, tot financiële onafhankelijkheid, meer geloof in autonomie. Daarnaast biedt Fairplay de mogelijkheid tot het leren van een nuttige vaardigheid, de tot solidariteit, het lesgeven, groepsidentiteit en de tot. Ik heb aan Adriaenssens gevraagd en te komen of hij er misschien literatuur op nageslagen heeft om tot deze samenstelling van randvoorwaarden. Hij keek mij hierop niet begrijpend aan praktijk bewijst volgens hem dat deze zaken.

De succes van een NGO zoals Fairplay zijn nu verklaarbaar. Doordat de vrouwen zich losmaken uit de van hun gezin, waarbinnen ze gedomineerd worden door mannen, kunnen deze vrouwen verder kijken that is machtsstructuren. Ze leren door achieved with zelfvertrouwen . P vrouwen emanciperen en zetten een die van heel uiteindelijk tot nationaal niveau that is lokaal en zelfs niveau kan doorbreken. Dit klinkt erg hoopvol, maar is er bij deze organisatie ook een. P vrouwen worden door Fairplay expliciet neergezet en als slachtoffer: alleenstaande moeder that is p. Dit is van invloed op p identiteitsbeleving en presentatie van vrouwen. Deze invloed kan negatief als positief zijn en hoeft niet by itself af te doen aan het doel van Fairplay, hier zal ik nu op ingaan.

Fairplay: slachtofferhulp

Fairplay is als NGO afhankelijk van subsidies en sponsoren. Het valt niet mee om voldoende geld te genereren als organisatie als p investeerder 'niets' voor zijn investering terugziet. Moet om goed aan te sluiten bij investeerders durante subsidieverstrekkers een doelgroep hebben,' moeder is hulpbehoevended by p'. Daarnaast is Fairplay gedeeltelijk afhankelijk van studenten Spaans. Leveren via het volgen van lessen het bijwonen van kookavonden durante sportdagen ook een redelijk aandeel van de opbrengsten op. Moeten er voldoende activiteiten zijn voor studenten en moeten de studenten het hebben bij te dragen aan de doelen van Fairplay.

Dit alles zorgt ervoor dat mijn informanten enkel welkom zijn bij Fairplay als zij zich presenteren als 'p hulpbehoevende moeder'. Daarnaast is het zo dat de vrouwen verplicht zijn om aan alle doorway Fairplay georganiseerde activiteiten mee te doen, ook als er geen oppas. Laten ze de maar alleen thuis. Is al een excuus om niet bij de activiteiten that is evenmin aanwezig te zijn. De activiteiten van Fairplay moeten hoe dan ook doorgaan voor het succes van Fairplay. Mogen de vrouwen geen companion hebben en al geen companion die chicken ondersteunt that is financieel. Uiteraard hebben de wel af en aan partners zijn niet welkom bij Fairplay en worden in toonaarden verzwegen. In het begin ik hier met mijn interviews zelfs niets over te weten. Dit zal in opdracht van Fairplay zijn geweest. Oftewel de vrouwen is te liegen om het. Kortom Fairplay vraagt veel van deze terug voor haar investering that is vrouwen.

Dit roept de op naar effecten hiervan. Maakt het alleenstaand moederschap als onderdeel van identiteit van vrouwen onnatuurlijk belangrijk. Beweging is van op zowel de als p genderidentiteitsvorming van vrouwen. Als de vrouwen voor Fairplay aan het werk zijn en wanneer ze in aanwezigheid zijn van is het voor hen niet mogelijk zich anders te john als een' alleenstaande moeder'. Dit gegeven is ook van invloed op hoe de vrouwen zich gedroegen in mijn bijzijn en hetgeen ze mij vertelden. Tevens moet dit van zijn op p identiteitsgevoelens durante loyaliteitsgevoelens van vrouwen. Vrouwen zijn veel meer dan een moeder. Fairplay chicken hier echter that is geeft niet de voor en zo hun ontwikkeling that is belemmert, ondanks dat ze bijdraagt aan het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen bij vrouwen.

Het moet voor de vrouwen niet prettig zijn om zich alleen maar te kunnen presenteren als een hulpbehoevende alleenstaande moeder bij Fairplay en ik vermoed dat ze het zelfs niet als prettig hebben ervaren dat ze niet eerlijk tegen mij konden zijn. Naar partner de relatie met informanten groeide werd mij steeds meer. Im werden mij ook dingen verteld over harde aanpak van over ontslagen. Met deze informatie is Fairplay stelde mij in gelegenheid om mijn onderzoek te doen en ik heb niets dan ervaringen opgedaan, moeilijk iets te doen. Ook zijn deze geluiden slechts één kant van een verhaal.

Wat precies de invloed is van het keurslijf dat Fairplay oplegt aan vrouwen is ook moeilijk te zeggen. Dat er van je verwacht wordt te liegen en een gedeelte van je identiteit te verzwijgen zal verwarrend zijn voor de vrouwen die uit een dal van laag zelfvertrouwen klimmen. Ook versterkt en dit het beeld wat gevoelens van power kan verminderen, van slachtoffer zijn. Het is die zaken veroorzaakt, het helpt maar stuurt ze ook boodschappen mee, de aan zelfvertrouwen. De zelf zijn voor zover zij vrij kunnen spreken vooral dankbaar voor een rijker en dus gemakkelijker bestaan. Er wordt vaak gezegd dat het doel dit zal ook voor de organisatoren en van Fairplay gelden, de heiligt.

De is nu inzichtelijk. De kerk als instituut ook een belangrijke rol in het leven van mijn informanten. In hoeverre de plaatselijke kerken doeltreffend zijn als turbine van verandering ga ik nu in brengen.

Religie en verandering

De rol van religie

Ik ga stil bij 'p katholieke kerk' is het van belang om eerst te kijken naar de rol die speelt voor mijn informanten that is religie. Vervolgens is het zaak te kijken naar de manier waarop het katholieke geloof beleeft durante geleefd wordt om daarna pas te gaan kijken naar de relatie tussen de katholieke kerk en de mogelijkheid tot het initiëren van. In Cusco is het geloof een vanzelfsprekendheid die in dagelijkse gebruiken en taferelen terugkomt. Zijn binnenshuis muren versierd met religieuze afbeeldingen, zoals al eerder omschreven is het stadsaangezicht gevuld met with kerken en kathedralen. Wat van is voor een juist begrip van de rol die het katholieke geloof voor mijn informanten, is het besef dat het katholieke geloof geen keuze is, het is traditie. Dat geloof vooral traditie is niets af aan de rol die kan spelen, wel zegt het iets over het belang van religie.

Om dit belang van religie voor mijn informanten in te kunnen brengen heb ik chicken uitgebreid. (zie bijlage V) Uit deze interviews komt naar voren dat religie voor mijn informanten een grote rol speelt in hun dagelijks leven. Allemaal benoemen ze Lord als een kracht die chicken sterkt. Het katholieke geloof is voor deze vrouwen een bron van kracht, troost in religieuze en hoop.[111] Wel vindt er een plaats. Als im in het leven van mijn informanten geen geld was voor de meest primaire levensbehoeften, twijfelde meer dan de helft van hen aan het bestaan van God.[112] Positieve ervaringen, zoals het aangenomen worden door Fairplay, ziet meer dan de helft van mijn informanten als een geschenk van God.

In tijden wordt de kerk door mijn minder bezocht john in tijden. Ze voelden zich echter niet minder religieus in tijden. In tijden bestonden gebeden uit smeekbedes that is vele voor betering. Nu het beter gaat met mijn informanten, door hun werk voor Fairplay, zijn de kerkbezoeken en gebeden in aantallen afgenomen en bestaan p gebeden niet alleen meer uit smeekbedes, maar vooral uit dank voor het leven.[113]

Naast het uitdragen van het katholieke geloof halen mijn informanten ook veel uit de meer inheemse vormen van religie. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is en genezing naar de kerk van ziekte dan gaan mijn informanten niet alleen voor heil. In dit soort zie je juist that is tijden sterk de verbintenis met meer inheemse that is de gebruiken. Er worden dan samen met with de lange reizen voor het bezoeken van heilige bergen that was ondernomen . Ook krijgt de allerlei kruiden en zalfjes opgesmeerd die krachten zouden bezitten. Im is onder mijn informanten een sterk geloof zowel in de vorm van een christelijke Lord als in meer geloof in krachten van natuur, in krachten. Opmerkelijk is dat deze elkaar niet in de weg staan, voor elke situatie is of zijn gewoon één of religieuze oplossingen. Religie is mijn informanten een zeer belangrijke vormgever van het dagelijks leven. Het invloed van religie is merkbaar. De rol van de kerk als instituut kan iets heel anders zijn voor mensen, hier ga ik nu wat dieper op in.

De rol van katholieke kerk in Cusco

Voor p (ongehuwde) alleenstaande moeders in Cusco staan de kerkdeuren wijd open en staat de biecht vrij. Ook worden de vrouwen niet afkeurend aangekeken tijdens zondagsdienst. Er wordt in de katholieke kerk in Cusco geen aandacht gegeven aan alleenstaande moeders. De katholieke leer keurt echter seksuele activiteiten voor het huwelijk af. Het is dus een gegeven dat im door that is opvallend de kerk in Cusco géén negatieve aandacht wordt besteed aan het feit dat deze vrouwen seksueel actief zijn geweest voor het huwelijk of aan het feit dat ze zonder companion door het leven gaan.

Ik vermoed dat doordat bijna van that is 75PERCENT moeders in Cusco ongehuwd en zijn kerk haar seksuele moraal heeft moeten laten varen om haar aanhang te behouden. Het laten varen van deze moraal, en nog meer dogmatiek leer en het ontstaan van een meer volkse vorm van het geloof. Het lijkt er dan ook op dat de invloed van de samenstelling van Cusco als gemeenschap meer van is op john andersom, de kerk. Dit hangt samen met with late komst van het geloof in Cusco. Het katholieke geloof action pas haar intrede nadat religie en al een eeuwenoude kende that is traditie. Gewortelde traditie en van religie is een onderdeel van de cultuur en dus niet eenvoudig te verwijderen. Verschillende reports naar religiositeit in Latijns Amerika beamen dit.[114]

De katholieke kerk zonder deze flexibiliteit niet haar aansluiting te kunnen behouden bij de samenleving van Cusco. Het onderzoek van V. Garrard- naar religiositeit in Latijns-Amerika hier bij aan that are sluit. Haar is het ontstaan van een meer volks katholicisme een gevolg van de afname van de kracht in van de kerk. 'As The nineteenth century observed an escape of the Catholic Chapel from the native places and from the frontiers, people Catholicism required its place.'[ 115 ] Kortom niet alleen de zijn flexibel, maar de kerk zelf ook. Het bewegende karakter van de plaatselijke kan een positieve kracht zijn in een samenleving, daar zij reageert op de actuele samenstelling van haar aanhangers. Flexibiliteit zou bijvoorbeeld kunnen worden in dit ook gebeurt in strijd tegen sekseongelijkheid.

P sturende kracht van het katholicisme in Cusco

De vraag is nu of het volkse katholicisme in Cusco een actor zou kunnen zijn in het bereiken van meer seksegelijkheid. Om hier een antwoord te geven schets ik ten hoe im met zogenaamde macho omgegaan binnen de katholieke kerken. Ten gebruik ik mijn interviews met with vragen over waardering van en de kerk that was katholieke . Een eerste belangrijk gegeven is het vergevingsgezinde karakter van het geloof. Aangezien het katholieke een geloof is die gewelddadige en guy zijn weesgegroetjes komt brengen, zonden vergeeft het wanneer alcoholische. P person wordt vergeven en van een goed oordeel als hij zijn spijt betuigt durante om vergeving vragen. Moedigt mannen niet bijzonder aan om hun levensstijl that is principe te veranderen.

Het volkse katholicisme in london ook vele feesten de staan that is patroonheiligen. Uit mijn interviews blijkt dat deze feesten. P feesten hebben volgens informanten alles behalve een karakter en sporen volgens hen p' mannen' aan tot het drinken van nog meer booze. Feesten blijken zelfs de te zijn. Dit omdat het protestantse geloof in Cusco volgens informanten streng is in leer afwijst. Op mijn vraag waarom deze niet zijn bekeerd, wordt mij gezegd dat dit tot ontzettend veel weerstand van de familie en de. Het kan zo zussen durante broers je niet meer willen zien als je het katholieke geloof afzweert, dat je eigen moeder. Tot een ander geloof als geboren katholiek in Cusco is dus geen eenvoudige kwestie.

Deze negatieve waardering van de feesten, p leer en de naar de machomannen is er ook veel positiefs over de waardering van het katholieke geloof uit mijn interviews naar voren gekomen. P preken van de katholieke kerken in Cusco zijn voornamelijk op de familie en het gezin. Er wordt tijdens deze bijzonder veel aandacht besteedt aan de that is preken voorbeeldrol van 'de ouder'. Hierbij wordt ouder aangesproken in plaats van de vader en/ of moeder. Ook de alleenstaande moeder voelt zich dus aangesproken tijdens het aanhoren van deze preken. Ik heb zelf vele kerkdiensten bijgewoond en heb niet mogen meemaken dat er vanuit de kerk werd aangestuurd op het hebben van een christelijk ideaalgezin. P preken zijn volgens informanten eerder een steuntje in de voor alleenstaande moeder als wel voor de kinderen die opgroeien.

Dat de vrouwen op deze wijze gesterkt worden in hun zelfvertrouwen is van groot. Zelfvertrouwen is een voorwaarde om je sterk te maken voor. Im is dus negatieve als positieve. Omdat de katholieke kerk niet constructief bijdraagt aan het bewust veranderen van de manier machomannen hun leven invullen. Positief omdat de kerk een rol lijkt te spelen bij het empoweren van alleenstaande moeders. Voor echte verandering is vraag natuurlijk of dit voldoende is. Hier ga ik nu kort antwoord op geven.

Hoe dan?

Power is een proces naar nationaal en niveau kan groeien, van binnenuit dat van lokaal. Een psychologische, power kent besproken sterke dimensies, een economische en een politieke dimensie. Voor het slagen van deze drie deelaspecten is het van belang dat zij goed worden. Van de twee de katholieke kerk en Fairplay, besproken organisaties, lijkt Fairplay als NGO hiervoor het meest te zijn.

De plaatselijke kerk ten opzichte van Fairplay that is schiet op terreinen tekort. Ze biedt geen economische ondersteuning en ook geen mogelijkheden op het politieke vlak. Wel voorziet ze de van meer zelfvertrouwen vlak. Het geloof dat de het zonder hun companion ook wel redden, zelfvertrouwen, is van groot belang voor vrouwen. De kerk hierin net als Fairplay een rol. Het is moeilijk te zeggen. Religie is vrouwen erg belangrijk in hun leven en de steun van de kerk ook.

Fairplay zorgt er echter voor dat vrouwen naast het vertrouwen ook daadwerkelijk de middelen hebben om alleen met kinderen een goed/ beter te hebben. Het geeft de vrouwen de kans om uit de machistische machtstructuren te ontsnappen. Tevens geeft Fairplay de vrouwen de tot collectivisme en actie. Is dus actief in drie dimensies van power en daarom waarschijnlijk de doeltreffende actor.

Hoofdstuk 5 moederschap conclusies, in Cusco

Onderzoek

Culturele verschijnselen that is bestudeerde

Op zoek naar het antwoord op vraag waarom er in Cusco vrouwen heb ik mij voor een periode van drie maanden, moeder zijn. Tijdens deze drie maanden heb ik mij dagelijks beziggehouden met het beantwoorden van deze vraag door het bevragen en leren kennen van mijn onderzoeksgroep leraressen Spaans van NGO Fairplay. Door middel van participerende observatie en semi- interviews heb ik mij laten leiden door de beleving van mijn informanten. Vanuit een emic benadering heb ik zo een antwoord en een verklaring gezocht waarom het proportion alleenstaande moeders in Cusco zo hoog is. Emic verklaring heb ik gekoppeld aan sociaal wetenschappelijke literatuur om dit geheel kritisch en theoretisch te kunnen onderbouwen of weerleggen. Via deze weg heb ik de van boven hun belevingsniveau that is informanten getild. Vanuit deze verdere invulling heb ik een meer etic veklaring gegeven voor het hoge proportion alleenstaande moeders in Cusco. Etic verklaring schetst zo de diepere laag van betekenissen die gaan achter de van mijn informanten.

P assertiveis, vanuit de zou het antwoord volstaan dat Cusco grotendeels uit slechte mannen, die het leven van tot een moeilijk leven maken. Mijn informanten hebben volgens deze pech gehad doorway zwanger te worden van zo'n assertive. Hier kunnen zij volgens deze zelf niets aan doen, aangezien deze mannen gewoon slechte mannen zijn. Mannen doen of de vrouwen slecht als ze besluiten te blijven de vrouwen gouden beloftes, maar gaan er bij het horen van de zwangerschap vandoor. Verklaring zou te hoezo wonen im in Cusco zoveel van deze slechte mannen, zijn? Om hier op te vinden heb ik mij dus moeten verplaatsen naar de benadering.

Doordat ik bestaande wetenschappelijke literatuur macht, sekse(on)gelijkheid en heb kunnen that is power koppelen aan mijn onderzoeksdata, heb ik de diepere lagen van het fenomeen' mannen' kunnen ontrafelen. P 'slechte' guy lijkt vooral een product van genderverwachtingen, genderverhoudingen (sekseongelijkheid), armoede in een patriarchaal machtssysteem. Wat hierbij een belangrijke conclusie is, is dat vooral onmogelijkheid tot in p bepalende kracht van armoede. Voedt machistisch gedrag en daarnaast de mannen en vrouwen gevangen in machtsstructuren. Daarnaast speelt de acceptatie van het machismo door zowel vrouwen als mannen een grote rol bij de instandhouding van de huidige situatie. Vrouwen treffen geen blaam wanneer ze hun (ex)companion afdoen als assertive. Weet wat hiermee bedoeld wordt en er worden verder geen vragen meer gesteld. Zowel de mannen als vrouwen houden de situatie dus in stay als een die hun leven verklaart en geeft.

Naast de was ik naar mogelijkheden tot verandering hiervan. Informanten zijn het im unaniem over eens dat verandering tot stand kan komen doordat vrouwen zich verder ontwikkelen/emanciperen. Vrouwen zouden volgens hen beter geschoold moeten worden en meer moeten gaan betekenen op in de politiek. Na enig literatuuronderzoek bleek dat deze mogelijkheden liggen in één bepaalde device dat deze verandering kan genereren. Deze device is power, ik heb vervolgens in gebracht of verandering in Cusco de grootste kans van heeft door het toedoen van de plaatselijke katholieke kerk of door het toedoen van een NGO. Fairplay blijkt de meeste kans van slagen te hebben doordat het de vrouwen het sterkst aanzet tot power vanwege haar driedimensionale aanpak.

Evaluatie onderzoeksresultaten

De invloed van sex in Cusco

Sex als ordeningssysteem schetst de voor de van het hoge proportion moeders . Mijn onderzoek laat zien dat het wel of kunnen voldoen aan sekseverwachtingen in Cusco zijn voor manier waarop mannen en vrouwen invulling aan hun leven that is geven. Doorway aanhoudende armoede in Cusco, het niet kunnen voldoen aan deze verwachtingen, lijkt van sterke invloed te zijn op het hoge percentage.

De verwachtingen van de man voor het vaderschap that is om alles een 'mietje' en dus 'assertive' te zijn om vervolgens vanaf het een 'goede guy' lijken het meest invloedrijk, en kostwinner te zijn. Dit aangezien de aanhoudende armoede in Cusco deze 'assertiveis' niet voldoende in staat stelt om een goede kostwinner te zijn. De mannen blijven in het voorvaderlijke arena truck assertive. Zowel de mannen als vrouwen hebben er voordeel bij om dit ook zo te benoemen. P man kan niets aan hij is nu macho internet als zijn vrienden en vrouw kan er niets aan doen dat haar man haar niet goed behandelt of bij haar weggaat, zijn gedrag doen, need hij is nou assertive.

Vanwege deze acceptatie lijkt. Volgens mijn onderzoek kan de schuilen in p power van vrouwen. Doordat de vrouwen zich losmaken uit de machtsstructuren van hun waarbinnen ze gedomineerd door mannen vrouwen verder kijken that is worden. Vrouwen leren door financiële onafhankelijkheid, zelfstandig en achieved zelfvertrouwen tegen zaken aan te kijken. P vrouwen emanciperen en zetten een beweging ingang die van heel minimaal lokaal uiteindelijk tot nationaal niveau en zelfs niveau kan groeien.

Conclusies samen maken inzichtelijk welke aspecten van de cultuur in bijdragen aan het hoge proportion alleenstaande moeders en het zelfs mogelijk een voorzichtige voorspelling te doen over haalbaarheid van. P opgeleverde zijn waardevol omdat ze naast inzicht in bestaande situatie iets zeggen over de tot.

Verandering

Fairplay heeft als NGO niet het om verandering in de vorm van genderverwachtingen te genereren. Wil het leven van de alleenstaande moeders en gezinnen in Cusco draaglijker maken. Slaagt in doel doordat alle werkneemsters van Fairplay im aanzienlijk op vooruit gaan that is financieel. Dit maakt de onafhankelijk en zorgt ervoor dat ze minimaal in hun kunnen voorzien that is primaire. Tevens geeft Fairplay vrouwen een gevoel van eigenwaarde. Dit gevoel van eigenwaarde is het begin van power. Daarnaast werkt Fairplay mee aan een gevoel van solidariteit onder de vrouwen door het benadrukken van een gedeeld verleden. Solidariteit aangevuld met genoeg zorgt ervoor dat een groepsgeest uitademen die aan de wieg van verandering staat. Emancipeert en deze vrouwen en zo een bijdrage aan verandering van bestaande opvattingen in Cusco over mannen en vrouwen. Dat p vierentwintig leraressen van Fairplay vol zelfvertrouwen is een voor andere alleenstaande moeders in Cusco. Zo wordt taalschool, na taalschool door vrouwen opgezet in Cusco.

Naast deze rol van Fairplay heb ik gekeken naar de mogelijkheid tot verandering door het toedoen van de katholieke kerken in Cusco. Cusco is seksegelijkheided in by p kerken bleken zowel een positieve als negatieve invloed te hebben op het bereiken van. Negatief in de zin van dat ze het 'assertive' gedrag afkeuren ze de vrouwen steunen achieved de inhoud van de preken en de niet afwijzende. Buiten dit psychologische element bieden de kerken in Cusco echter geen tot verandering van huidige sekseongelijkheid.

Eindconclusie

Mijn onderzoek aan hoe belangrijk en vormgevend opvattingen over sex zijn in Cusco. Sex bepaalt in grote maten de van de samenleving. Voor Cusco betekent dit onder andere sekseongelijkheid ten van de vrouwen. Tevens laat mijn onderzoek zien wat er gebeurt wanneer er niet aan genderverwachtingen voldaan kan worden door bijvoorbeeld invloeden. Doorway in te zoomen op de tot van NGOis zoals Fairplay.

Bleek in vergelijking tot de katholieke kerk de kanshebber tot het genereren van meer. Verandering zou tot stay kunnen komen door het succesvol empoweren van vrouwen. Power en van vrouwen zouden dus aan het begin staan van meer. Deze conclusie aan tot burgerinitiatieven om bijvoorbeeld een NGO zoals Fairplay te beginnen. Het kleinste verschil, is tenslotte ook een verschil.

 1. http://www.fairplay-peru.org/nl/Vrijwilligers/FAQ, 8 nov 2009.
 2. http://www.fairplay-peru.org/nl/Vrijwilligers/Welkom/, 8 nov 2009.
 3. Interview met 07-02-2008, Jantina.
 4. Willy Jansen, 'P vele van genus. Een plan voor onderzoek naar de constructie van vrouwelijkheid durante mannelijkheid' in: Vrouwen in opspraak, Margret Brugmann red.. Vrouwenstudies als cultuurkritiek. (Nijmegen 1987) 46-49.
 5. Idem.
 6. Ik gebruik het Engelse woord 'sex' aangezien het genus niet of gebruikt wordt in vrouwenstudies/ feministische antropologie.
 7. http://www.fairplay-peru.org/nl/Vrijwilligers/Welkom/, 8 nov 2009.
 8. http://nl.globalvoicesonline.org/2010/01/peru-zware-regenval-en-aardverschuivingen-in-cusco, 14 may 2010.
 9. Jansen, 'De vele gezichten van genus' , 18.
 10. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2005.
 11. JanWillem Le-Grand, Peru: mensen, politiek, economie, cultuur, Koninklijk instituut voor de Tropen: Novib (Nijmegen 1998), 73.
 12. Le-Grand, Peru, 9.
 13. 5, Le Grand.
 14. Idem.
 15. Idem.
 16. Ibidem.
 17. / algemeen/2092850/ex president-fujimori-weer- veroordeeld.html op 9 nov 2009.
 18. Joven kun je vertalen met with jonge man.
 19. Praktijkles Spaans met eind februari 2008, Sonia.
 20. Nieuwsbrief Fairplay -august 2009.
 21. Idem.
 22. Martyn Hammersley en John Atkinson, Etnography concepts used (2e druk; Londen 1995) 20.
 23. Ward Goodenough,' linguistics and Social anthropology', in: monographs and Vocabulary P. Gravin red. (Washington 1957) 167-173.
 24. Sherry Ortner, 'Concept and anthropology because the sixties', in: Comparative studies in culture and background 26 (1) 126-165, aldaar 154.
 25. Clifford Geertz, Meaning of civilizations (Ny 1973) 5.
 26. Idem.
 27. Claude Levi Strauss, 'Tristes Tropiques, vert, Steve and Doreen Weightman (Ny 1975) 9.
 28. Etnography, Hammersley en Atkinson, 23.
 29. Vered Amit, Creating the area: Ethnographic fieldwork within the modern earth (Londen 1990) 1.
 30. Ibidem, 2.
 31. James P. Spradley, Person statement, (Londen 1980) 53.
 32. Kenneth Pike, Vocabulary with regards to a single concept of the framework of individual behaviour. (Washington 1976) 37.
 33. Steinar Kvale, Interviews. An introduction to Qualitative Study Interviewing(London 1996) 124-143.
 34. Lorraine Nencel, Etnography and prostitution in Peru, (Londen 2001) 225.
 35. Carol Delaney, Trading tradition, an experiential introduction to anthropology, (Oxford 2004) 137.
 36. Meeting Anatolia, 10 maart 2008.
 37. The Latin Americans, Glen Caudill Dealy. Nature and ethos, (Oxford 1992) 56-60.
 38. Meeting Rosa Maria, 11 maart 2008.
 39. Sandra Harding, The technology issue in feminism, (Milton Keynes 1986) 95-101.
 40. Sherry Ortner en Harriet Whitehead, 'Launch: sales for erotic definitions' in: Sex and sex (Cambridge 1981) 1-28.
 41. Henriette M. Moore, Feminism and anthropology (Cambridge 1988) 18.
 42. Margaret Marshment, 'The image is governmental: illustration of women in modern popular tradition' in: Presenting women's reports (Londen 1993) 123.
 43. MICHAEL. Villareal, Carrying and containing: Energy, subordination and gender identification within the framework of the Asian improvement task (Wageningen 1994) 275.
 44. Gerdien Steenbeek. 'Macht en mystificatie van guy-vrouw relaties. Het machismo-marianismo complicated in Mexico', in: Antropologische Verkenningen 5 (2), (1986) 62-76.
 45. R. L.J. Frazier en T, Montoya. Hurtig, the location of Sex anthropologies of Latin America, (Ny 2002) 257.
 46. Stevens. ELIZABETH. ' Marianismo'. In: A.Pescatello reddish Woman and Man in Latin America (Pittsburgh) 90.
 47. Idem.
 48. Idem.
 49. Idem.
 50. Ibidem.
 51. Mathew Gutmann, The Definitions of Assertive: Being Truly A Guy in Mexico Area (Berkerly 1996) 102.
 52. Tracy Bachrach Ehlers, 'Debunking Marianismo: Economic Weakness and Success Strategies Among Guatemalan Spouses' in: Ethnology, 30 (1) 5.
 53. Ehlers, 'Debunking Marianismo', 6-10.
 54. Luis Serra 'The Sandinist mass-companies'. In Nicaragua in Innovation. Thomas W. Walker red. (Ny 1982) 98.
 55. Ibidem.
 56. 10 maart 2008, meeting Anatolia.
 57. 7 februari 2008, iterview Jantina.
 58. Citaat uit task-force on education equality, UN Millennium Project, an useful plan.
 59. Susan Golombok en Robyn Fivush, Sex improvement (Camebridge 1994) 3.
 60. Deaux, E. 'Sex and sex' in: Annual Overview Of Psychology. (1985) 49-81, aldaar 56-59.
 61. Sex improvement, Susan Golombok, 10-24.
 62. Sex growth, Golombok, 46.
 63. R.G en Frey, Slaby, K.S. 'Improvement of gender consistency and particular focus on same-sex models', in: 46, Child growth. 546-554.
 64. Sex growth 230-231, Golombok.
 65. Ibidem.
 66. Sandra Bem, 'Sex schema concept: a mental consideration of intercourse writing', in: Mental evaluation, 88 (1974) 360.
 67. Barbara. A. Basow, Sex stereotypes and functions (1992) 16.
 68. 10 maart 2008, meeting Mary Luz.
 69. 12 maart 2008, meeting, Andaluz.
 70. 10 maart 2008, meeting, Mary Luz.
 71. Sex growth, Golombok, 11.
 72. Edna Acosta-Belen en Christine E. Bose, Studying ladies in Latin America and also the Caribbean (Colorado 1993) 25-35.
 73. Acosta-Belen, Studying ladies in Latin America and also the Caribbean, 81.
 74. UN Millenium Project, task-force an useful intend, on education equality to accomplish the Millennium Development Aims 2005, 10.
 75. Ibidem.
 76. Ibidem, 10
 77. Ibidem.
 78. Ibidem.
 79. UN Millenium Project, task-force on gender and training equality 2005, 13.
 80. 15 februari 2008, meeting Petra.
 81. Februari en may 2008 & II, Interviewreeks I.
 82. 15 februari 2008, meeting Petra.
 83. UN Millenium Project, task-force on gender and training equality 2005, 21.
 84. Debra S. Kalmuss en Murray A. Straus, 'Spouseis marital addiction and wife misuse', in: assault in National households, R. T. Gelles red. (Nj 1990) 369-382, aldaar 375-377.
 85. Bonnie E. Carlson,' preservation and Causes of domestic assault: An environmental evaluation', in: Social Assistance Evaluation, 58 (Ny 1984) 569-587, aldaar 585.
 86. Efrain Gonzales de Olarte en Pilar Gavilano Llosa, 'Does domestic assault is caused by poverty? Some solutions fromLima', in: Also closetohome: domestic abuse within the Americas (1990) 35-50, aldaar 42-45.
 87. Idem.
 88. Februari en may 2008 & II, Interviewreeks I.
 89. Kalmus 'Spouseis wife abuse and marital addiction' 375-377.
 90. Menachem Amir, Designs in forcible rape (Chigaco 1971) 23.
 91. Meeting Erica, 28 februari 2008.
 92. UN Millenium Project, task-force on gender and training equality 2005, 20.
 93. Ibidem.
 94. Ibidem.
 95. Paulo Freire, Training for essential awareness (Ny 1973) 45-49.
 96. S.M, J.L. Parpart. Rai en E. Staudt, Rethinking empowerement: sex and devolpment in a worldwide/nearby globe (Ny 2002) 5.
 97. Ibidem, p.6-7.
 98. The reader to Foucaultis thought G, Michel Foucault. Rabinow red (Ny 1991).
 99. Anna Yeatman, Activism and also the plan procedure (Londen 1999) 23-29.
 100. Patricia Hill Collins, Dark feminist thought: understanding, awareness, and also the politics of power (Ny 1991) 36-38.
 101. Amartya Sen,' ideas and Sex inequality of justice', in: T. Glover. Nussbaum red. Ladies, tradition and improvement (Oxford 1995) 154-159.
 102. Parpart, Rethinking empowerement 6.
 103. Ibidem.
 104. T. Rowlands, 'A word-of the times: Power within exercise and the discussion of improvement' in: Ladies and power (Ny 1998) 129-132.
 105. 26, Rethinking empowerement.
 106. Barrington Moore, Injustice: the cultural angles of behavior and revolt (1978) 482.
 107. Vraaggesprek and David en Bum met . Maart 2008.
 108. 30, Rethinking empowerement.
 109. Philip Oxhorn,' civil society, Interpersonal inequality, and also citizenship in Latin America' essay's limitations gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Latinamerican Studies Association. (Chigaco 1998).
 110. 33, Rethinking empowerement.
 111. Februari en 2008, II Interviewreeks I.
 112. Idem.
 113. Idem.
 114. Virginia Garrard-Burnett, 'One planet because it is in paradise: faith in contemporary Latin America', in: Scholarly Sources, V (Wilmington 1999) 240-250.
 115. Ibidem, 254.