De historisch voorwoord

Het was een geweest waarin de opkrabbelde na de Tweede een periode van wederopbouw en herstel. Het waren de jaren van het atoomtijdperk die im in het Westen was: De Amerikanen zijn goed, de Russen slecht. Boodschap hoorde je dagelijks op stereo, zag je op las je in kranten. Doordat die press zo'n enorme op het leven nam ook de internationale samenwerking foot. Er werd gewerkt aan het bedenken en oprichten van organisaties als de Benelux en de EEG(Europese Economische Gemeenschap, tegenwoordig de EU). En die samenwerking was ook nodig. Tot nu toe waren various landen immers op zichzelf gebleven, daarbij ook gesteund door de inkomsten van de producten uit hun koloniën. Maar die koloniën vielen langzamerhand weg en men wel samenwerking met with landen zoeken. Zo werd de wereld kleiner. Het toerisme stak zelfs de begon aan het einde van de jaren vijftig al.

Politiek '45-'59

Na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland weer worden. De oorlog had verwoestingen aangericht. Ook moest het land opnieuw worden. In de wilde men een begin maken en terugkeren naar het vooroorlogse hokjessysteem that is niet. Ook de koningin op een nieuwe that are hoopte tijd. Aan het begin van de oorlog was het oude immers that is stelsel ineengestort. Zij was van mening. Een nieuwe zou voor een politiek systeem kunnen zorgen. Werd de Nederlandse Volksbeweging opgericht. P NVB and oude partijen overleggen hoe progressieve Nederlanders in een partij konden worden verenigd met. Enthousiasme was er veel kritiek. Het oud- blad Metro tekende medeoprichter. P NVB wilde niet als politieke partij opereren. Zij stimuleerde in 1946 de oprichting p Vrijheidsbond en p Vrijzinnige Democratische Bond opgingen, van de Partij van Arbeid p CDU. OP het stichtingscongres van PvdA. Dat optimisme bleek voorbarig. Enkele maanden na de oprichting van PvdA toonden de naoorlogse verkiezingen aan dat p aanhang van oude partijen nog zeer groot. De ingrijpend af van die in 1937, het jaar van de laatste verkiezingen. Het Nederlandse volk bleek geen behoefte te hebben aan grote vernieuwingen. Het oude zuilensysteem stond voorlopig nog. Werd de NVB opgeheven. Zowel de SDAP als p RKSP onafhankelijker opereren. P SDAP brak met with het marxisme en ging op. P RKSP bleef weliswaar een areas-katholieke partij, maar door zich Katholieke Volkspartij (KVP) te noemen, gaf ze aan te willen openstaan voor niet-katholieken. Politieke partijen werden na de oorlog meer programmapartijen john beginselpartijen. Wat voor oorlog ondenkbaar was, gebeurde na de politieke samenwerking tussen PvdA en KVP that is namelijk. Die samenwerking van 1946 tot 1958 that is duurde. In loop van de jaren 50 groeiden de PvdA en KVP that is de uit elkaar. Durante drong door op eigen ideeën de PvdA werd zelfbewuster, zoals wettelijke instrumenten voor overheid om p en de arbeidsverhoudingen that is markteconomie te ordenen. P katholieken gingen minder ver, zij alleen daar overheidsoptrede waar geen of onvoldoende leiding gegeven door maatschappelijke organen. Dat standpunt is bekend geworden als subsidiariteitsbeginsel. Waar mee werd dat zaken die door een beer orgaan kunnen worden in van een hoger orgaan komen. Ook op het punt van bezitsvorming er verschillen. P KVP hechtte er grote waarde aan, terwijl de socialisten prioriteiten hadden. Zij vonden een sterkere vakbeweging belangrijker en zetten zich in voor. De verhouding tussen de katholieken en socialisten was ook onder druk komen te staan door het mandement van de bisschoppen.

Die zagen tot hun schrik het gevaar van een politieke doorbraak van PvdA het traditionele bolwerk van de KVP. Het mandement van de bisschoppen oplage van 275.000 exemplaren onder de titel: P katholiek in het leven van deze.

P bisschoppen veroordeelden scherp p doorbraakbeweging. Katholieken mochten alleen via organisaties communiceren met with niet- groeperingen. Het lidmaatschap aan de PvdA werd direct aan de katholieken verboden, maar wel sterk ontraden. P CPN werd harder als een 'duivels instrument'. Het lidmaatschap van het NVV werd verboden. Hetzelfde platinum voor het regelmatig van tijdschriften that is socialistische . Op korte termijn had het impact that was mandement. Het aantal leden van de KVP naar. Keer gehoorzaamden gelovigen nog. In dec 1958 brak p regeringscoalitie door een KVP-amendement belastingen over. De PvdA-ministers uit de regering that is stapten.

P areas- aangevuld met ministers uit de ARP onder leiding van de socialist Willem Drees, gaven dus leiding aan de wederopbouw van Nederland. Voor koningin Wilhelmina was het gebrek aan daadwerkelijke vernieuwing die ze moeilijk kon verwerken. In 1948 action ze afstand van de troon ten gunste van haar dochter Juliana. Ze leefde tot haar dood in nov 1962 teruggetrokken.

Economie '45-'59

P economie was ontwricht door oorlog. Im was van armoede en ellende in Nederland. De Nederlanders konden in naoorlogse jaren nog weinig besteden. Het doorsnee gezin had niet breed was zuinig. Na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog bleef de aanvankelijk nog bestaan. En werd er nog gebruik gemaakt van distributiestelsel. Er werd nadruk gelegd op het zuinig omgaan met with het gezinsloon. Tot aan de Tweede Wereldoorlog experienced Nederland met behulp van Indische exporten p pounds kunnen verdienen waarmee onder meer p importen uit Amerika konden worden gefinancierd. Deze driehoekshandel was ook voor de Verenigde Staten van groot belang geweest zij langs deze weg van tropische landbouwproducten konden worden voorzien. Door het conflict in Indonesië, waar p 'Republik Indonesia' het Nederlandse gezag verwierp, kwam die handelsstroom na de oorlog maar moeizaam op team. Nederland experienced daardoor een acuut dollartekort, wat de wederopbouw.

Daarnaast experienced de Tweede Wereldoorlog het Duitse. Hierdoor was tweede pijler van de Nederlandse economie, de getroffen that is ernstig. In waren beide levensaders that is feite van Nederland in die naoorlogse that is eerste jaren afgeknepen. Om de economie weer te herstellen. De Amerikaanse regering stelde in het kader van de Marshallhulp 1948 ruime ter beschikking van Europese landen that is fondsen. Genoemd naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, p hulp, was bedoeld om Nederland te helpen bij het herstel van de economie. Bovendien hoopten de Amerikanen hiermee de aantrekkingskracht van het te verminderen. Dankzij 1079 Amerikaanse dollars that are miljoen aan leningen en giften kon de wederopbouw in Nederland. Omstreeks 1950 overtrof de het niveau van 1938.

In voor het eerst een nota van het ministerie van Economische Zaken that is verscheen, waarin werd aangegeven hoe de overheid p industrialisatie van het land kon en bevorderen. De aanvaarden van bedrijfsrisico een zaak voor de ondernemer. De overheid zich echter doelbewust that is bemoeide achieved de economie doorway investeringen te stimuleren en angstvallig te bewaken. Werknemers en moesten Nederland im gezamenlijk weer bovenop helpen, bedrijfsleven. Eigenlijk hadden de vooroorlogse crisiskabinetten al minute of meer p toon gezet van een politiek. Geen overheidsbemoeienis, het liberale design, was al ruim voor de. Wel was het vrag hoe ver het ingrijpen van de overheid gaan. In kringen was males voorstander van. P niet- partijen gingen minder ver. Onder invloed van de gematigde Willem Drees, van 1948 regeringsleider kwam males met volgende aanpak.

De overheid experienced zowel een taak op macro-economische gebied, namelijk zorgen voor een stabiel arbeidsklimaat en economische groei, als op micro-economische gebied, p werking van de markt bijsturen, zodat onevenwichtigheden in vraag en aanbod van goederen, diensten en arbeid zo veel mogelijk konden worden voorkomen of verholpen. Het motto was en modernisering herstel. Door een straffe loon- en prijspolitiek werd Nederland een betrekkelijk goedkoop property, gunstig voor move. Het bruto nationaal item steeg in jaren vijftig and ongeveer vijf procent per jaar met. In 1954 voor het eerst een reële inkomensverbetering toegestaan. Tussen 1947 en 1959 steeg het 149 procent that is nationale . Een dergelijke loonpolitiek vergde veel van het geduld van de werknemers en vakbonden. Naarmate de economische beter werden that is resultaten, was het moeilijker te "verkopen" dat de er nauwelijks van mochten profiteren.

Maatschappelijk leven '45-'59

Na de Tweede Wereldoorlog stond Nederland voor een taak. Land volk difficult getroffen door oorlog. Joodse slachtoffers that is behalve over p 106.000 treurde Nederland ook over 92.000 andere doden. De materiële verliezen waren eveneens enorm. Tien procent van de huizen waren verwoest durante 27% beschadigd. Tijdens de waren er heel weinig huizen gebouwd die een van de naoorlogse politieke vraagstukken zou blijken zijn. Ook ging het mis met de opvang van uit joodse Nederlanders that was kampen. Im bleek weinig aan hun verhalen that is behoefte. Moest immers opgebouwd vond achieved toen. Ook werd op een vaak manier omgegaan met de bezittingen van joden. Joodse Nederlanders die oorlog hadden overleefd, moesten soms erg veel moeite doen hun eigendommen. Bezit van omgekomen joden kwam meestal niet bij de erfgenamen terecht. De eerste vijf naoorlogse jaren waren uiterst moeilijk. Im was aan alles gebrek. Dankzij geallieerde hulp kon de worden gelenigd. Brandstof en bleven voorlopig that is levensmiddelen schaars. Artikelen waren alleen via bonnen te krijgen. In 1952 als laatste koffie vrijgegeven that is artikel. De bevolking leefde voorlopig verder in de sfeer van de jaren dertig en bezetting. Ze moesten het hoofd water zien te krijgen. Aan opbouw that is voordat kon worden gedacht, moest er gezuiverd worden. Allerlei overblijfsels uit bezettingstijd werden. Minister van Financiën Piet Lieftnick leidde zuivering van het. Tijdens de was het Nederlandse geld waardeloos geworden that is vrijwel. Op 26 sept 1945 verloor het in omloop zijnde papiergeld zijn geldigheid en de alle tegoeden bij banken, en giro that is spaarbanken -instellingen. Iedere Nederlander mocht tien gulden aan oud geld omwisselen voor nieuw geld in de van de. P geldhoeveelheid teruggebracht van 8,7 miljard. Behalve het geld nog meer gezuiverd worden. De overheid stelde een Bijzondere Rechtspleging in. Need wat er met vrijwilligers in Duitse krijgsdienst en gebeuren, de NSB'ers? In werden van wie 152 ter dood en 900 tot zware straffen. Uiteindelijk werden 40 doodvonnissen voltrokken. Een van de geëxecuteerden was Anton Mussert leider van NSB.

Het gaat steeds beter met with Nederland in de jaren 50 en ellende langzaam achter zich gelaten.

Press

Ondanks de van de televisie is jaren 50 nog voor de radio. Het toestellen groeit spectaculair. Van 2 naar 3 miljoen toestellen. Het luisteren naar Hilversum INCH of 2 kon ik elk gezin zijn eigen vaste patroon hebben. Males kende de er nog van, maar radio was redelijk horizontaal. The op vaste tijdstippen door dezelfde omroepen op dezelfde of vaste programma zenders uitgezonden. Dat jaren achtereen. Vaste programmais als op dinsdagavond op Negen heit klok en p Showboat, de dinsdagavondtrein, op zondagmiddag Ome Keesje p Ramblers en dr.P.H. Ritter Jr. and de boekbesprekingen met. The waren of vaste programma bijvoorbeeld Artistieke staalkaart, het cultuurprogramma van de VARA. Ook het knippatronenprogramma van Ida de Leeuw-van Rees met haar typische, hoge waren vaste programmais in jaren. P stereo werd beluisterd. Dat bleek niet alleen uit de van het aantal toestellen, maar ook uit het snel toenemende omroepleden. In jaar verdubbelde het tot meer dan twee miljoen. Dat had ook te maken met with het beruchte amendement van de bisschoppen onder meer werd dat een katholiek ook cover diende te zijn van de KVP durante KRO. Annie M.G. Schmidt heeft een belangrijk gedrukt op de radio als de televisie. Vanaf 1954 is haar Familie Doorsnee ruim vier jaar lang op stereo geweest In Holland staat een huis" " in het programma. Het question, drong maar langzaam door tot huiskamers. Een toestel kostte waarmee je vanaf oktober 1951 drie uur each week kon kijken, gulden. Dat was zo een aanbod. Ook moest nog eens een tv antenne van een paar honderd gulden worden en gulden kijkgeld. Televisie was in het start dus iets voor de allerrijksten. En voor enkele caféhouders that is slimme. Voor het raam that was Bordjes met with als " staat een televisietoestel" en " Hedenavond " deden de volstromen and mensen met. P programmamakers hadden gauw in gaten dat activity een belangrijk voor kon zijn. De eerste reside op televisie that is voetbalwedstrijd was die tussen Eindhoven en PSV. Alleen in cafés that is enkele was dit question te aanschouwen. Philips experienced voor dit experimentele uitzending gezorgd achieved the en een commentator of bovenop de reportagewagen twee camera.

Muziek

In Nederland streden Max van Praag en Eddy Christiani jaren om de titel " zanger van Nederland". Het onderzoeksbureau NIPO verklaarde in 1954 Max van Praag, achieved 6PERCENT een stuk populairder dan Eddy Christiani. Maar het muziekblad Tuney Tunes wist in 1953 grote doorbraak van Eddy Christiani te melden. P person die in Nederland elektrische gitaar had geïntroduceerd in jaar en door het orkest van Frans Optie streefde met with 42 platenhandelaar en organisator van de jazzfeesten flink voorbij. Max van Praag bleef volgens Tuney Tunes op steken. Bovendien was Christiani de eerste Nederlander die, in 1954 plaat verwierf. Zijn grote visits waren " baren is woeliged by Op p ", "Greetje uit de polder" en het met with bekroonde "Zeemanshart". Bij de zangeressen nam Maria Zamora een bijzondere plaats in. Haar Spaanse en Zuid-Amerikaanse collection trok een publiek that is huge, die haar tot het laatst trouw is gebleven. Anders verging het de Selverais, p zusjes Mieke en Zus Bos, die slechts 2 gets kenden. Namelijk: " reebruine ogen en "P Postkoets"". Im was veel van censuur that is sprake die door het nieuwe muziekblad Muziek Expres in 1956 scherp. Om redenen hadden orkesten het moeilijk in jaren 50. Met title dankzij de stereo wisten zich desondanks niet alleen te handhaven, maar ook een grote populariteit te verwerven. In 1952 vierde Malando zijn koperen jubileum met een groots muziekspektakel.

Zoals op terreinen experienced Amerikaanse cultuur ook. De Nederlandse radio en de liepen achter de feiten aan. Opgepakt gestimuleerd door p radioprogramma's van Michiel de Ruyter durante Pete Fellemman, die als enigen de Hilversumse boycot van dit muziek wisten te doorbreken. Punk stond 50 op zeer. P door de cultuur voortgebrachte bleus werd sterk vertolkt door de zangeres Billy Vacation. Een andere vorm van jazz dat gekenmerkt stond in de jaren 'fifty was de vorm van punk that is great. Het meest cool was het Contemporary dat mede door vele optredens in Nederland, Jazz Quartet, ook in Nederland voor een grote populariteit genoot. Roll and p rock kreeg een nieuwe impuls het Elvis The Pelvis Presley. Presley verkocht meer dan honderd miljoen platen in hele wereld. Zijn voeten is aaned by tienduizenden hysterische followers lagen. Leden is vijfduizended by zijn Nederlandse fanclub telde in 1959 meer dan.

Op dansles je eerst nog weinig van punk en stone. Er werd gedanst op courageous muziek van de Engelse.

Kunst

De Tweede Wereldoorlog schiep in Nederland een vacuüm in geestelijk en opzicht. P kunstenaar leefden en werkten geïsoleerd van de internationale ontwikkelingen. Na de oorlog braken opgekropte spanningen en los. Het is niet toevallig dat de belangrijkste bijdrage van Nederlandse kunstenaars aan internationale stroming in de twintigste eeuw. In 1948 Experimentele Groep opgericht. Tot p grondleggers behoorden de beeldende kunstenaars Theo Wolvecamp en Eugène Manufacturers, Karel Appel Anton Rooskens. In june 1948 publiceerden zij het nummer van hun tijdschrift Response. . Im was regelmatig rond een groep schilders en beeldhouwers. Zij wilden de kijkers met hun experimentele kunst dwingen tot een onbevangen - ervaring bij het zien van hun werk that was intellectuele. Slechts weinig kijkers bleken daar in eerste instanties foot geroepen. Voor velen was de uitspraak: "Ik rotzooi maar wat an" van de jonge schilder reden voor hun kritiek, Karel Appel. De nieuwe geest in schilderkunst inspireerde de beoefenaars van. Ook bij hun het toevallige, het om het spontane.

Male/Vrouw'45-'59

Zin was de vrouw in het gezin ondergeschikt aan guy. Zo wilde het de kerk, zo wilde het de moist. Men sprak van een bevelshuishouding. En zij de lasten en vreugden, die elkaar geen bevelen gaven in praktijk waren er ook verstandige ouders die elkaar beschouwden als gelijken. Tegenstrijdig was het vaste patroon in de verdeling van het werk. P person zorgde voor verdiensten vrouw voor alles huishoudelijke bezigheden en de opvoeding van de kinderen. De vrouw was door p moist, doorway traditie en controle de mindere in echtgemeenschap that is p. In 1958 een vouw that is eiste dat haar man haar zou helpen in huishouding. De rechter was van dat: "p hulp van de guy in huishouding ingaat de traditie en dat gegeven de van mannen niet kan worden verwacht dat zij meer dan 'luttele' boodschappen". Van de naoorlogse mochten vrouwen niet that is ideologen buitenhuis werken. Zij diende haar kinderen te zijn. Werken uit luxe of verveling was uit den boze. Voor de bisschoppen was het van buitenshuis werkende vrouw een product van het communisme. Het algemeen belang is, dat p gehuwde vrouw haar taak in eerste plaats in het gezin heeft. In 1951 was in Europees verband een motie aangenomen over gelijke beloning voor mannen en vrouwen bij gelijke. De regering deze . P vrouwenlonen voor gelijkwaardige arbeid bleven hier gemiddeld achter. In 1956 kwam aan de onzinnige toestand dat een gehuwde vrouw niet zonder machtiging van haar person iets kon kopen. Ondanks de verbeteringen die na juridische en positie van de vrouw waren aangebracht, hadden de vrouwen geen onderwijskansen zij achter op de arbeidsmarkt en zij onvoldoende benoemd en functies in maatschappelijke. In relaties zij vaak slechts geacht voor nederiger terwijl mannen het beter betaalde werk deden that is superieure. Straalde uit naar het onderwijs waar het meisje wel additional gemotiveerd moest zijn om het vrouwonvriendelijke klimaat te overwinnen. Kozen daarom meestal that is meisjes voor opleidingen ze toch voorbestemd waren voor het huwelijk. Evenmin als in het bedrijfsleven was vrouw welkom in politiek. De mythe dat de vrouw de politiek en de politiek de vrouw bederft, geloofde males nog in.

Gezin '45-'59

Het traditionele gezin in de jaren experienced naast rolverdeling tussen echtgenoten vele andere kenmerken that is geijkte. Zo waren er altijd veel kinderen. Gezinnen met meer dan 10 kinderen waren geen zeldzaamheid. Ieder jaar was moeder wel in verwachting. Miskramen kwamen heel vaak voor. Een voorbeeld om een beeld te creëren van de rol van vrouw in het gezin: In 1945 het damesblad Margriet een van een moeder van 9 kinderen. De dokter had haar, toen zij haar 5e kreeg, gewezen op de risico's van een nieuwe zwangerschap. Toch was er ieder jaar weer een baby geboren. De vrouw zag het niet meer zitten. Ze zou er een wel een paar dagen tussen uit willen gaan, maar had daar geen. Wist ze niet wie im in haar afwezigheid het gezin moest zorgen. P redactrice die verhaal geschreven experienced kreeg 500 gulden om de een tijdje vakantie te geven. Na een paar weken publiceerde Margriet een brief van de gelukkige die voor het eerst van haar leven in een trein gezeten experienced en de zee. Ze had bij familie gelogeerd en het p dagen van haar leven that is geweldigste. Een jaar vertelde de aan de met haar ging. De vrouw stierf uiteindelijk haar child that is mét.

Een ander kenmerk was hoge kwaliteit van. Er werd gedronken of gevloekt. De kinderen waren zowel thuis als op college voorbeeldig. Ze deden hun bleven nooit zitten en zo mogelijk vervolgonderwijs, greatest. P meisjes op p huishoudschool of p MULO. De jongens op p ambachtsschool of zelfs de HBS. P vader experienced vakbondcontributie durante altijd werden opzij, in standaardgezin een huge inkomen, waarvan iedere week huur gelegd. Ook opmerkelijk was de van het huis en de bewoners. De woning was gehuurd van de gemeente of van een verzuilde woningbouwvereniging en keurig onderhouden that is werd. De kamers waren netjes en de bedden en schoon. Huisgenoten zagen er that was alle goed gewassen. De ouders het kapperswerk that is deden. As om wie alles draaide vader het hoofd van het gezin, moeder was p. Naast na alle huishoudelijke werk the avonds of zij het weekend voor de gezelligheid. Im werden veel spelletjes gespeeld, als halma -erger-je-niet, of gepuzzeld en gekaart. Met het verenigingsleven hadden deze gezinnen veel op, omdat het echtgenoot en kinderen '"uithuizig"" maakte. De kinderen bleven zo lang mogelijk thuis. Het verdiende geld afgegeven, waartegenover een zakcentje stond. Voor dat betaalde kostgeld kreeg het meisje bij haar huwelijk een 'uitzet' mee. De jongens kregen niets, maar diens opleiding (bijv. aan een avondschool) was altijd ten laste van het gezin gekomen. Tenslotte was in katholieke gezinnen de van de kerk duidelijk zichtbaar. Dagelijkse kerkgang ochtend- en crucifixen aan een kribbetje met Kerstmis, heiligenbeeldjes op de kasten de vasten . P gehoorzaamheid aan de kerk zich niet alleen in kinderen maar ook in huwelijkstrouw that is p. Echtscheidingen kwamen nauwelijks voor daarmee niets is van de kwaliteit van het huwelijk.

Er waren ook gezinnen die qua fatsoen, peil that is zedelijke, opvoeding van kinderen huisvesting, regelmatig inkomen, harmonie tussen echtgenoten en in gezinnen achter lagen op het traditionele gezin. Wanneer een gezin op enkele punten negatief scoorde, het tot onmaatschappelijke that is behoorde, asociale gezinnen. Het was de taak van de kerkelijke en instanties de huishoudens naar het design van het maatschappelijk of burgerlijk op te trekken.

Jongeren '45-'59

Hoewel het systeem democratisch genoemd werd, vonden de jongeren dat ze nergens inspraak in hadden en dat alle macht de generatie lag that is oudere. P jongeren wilden dat ze meer invloed kregen in protesten en loskomen van hun ouders en dat lieten ze zien. Amerika was voor jongeren het voorbeeld van hoe het moest zijn that is wel. P jongeren wilden van Nederland ook een consumptiemaatschappij maken. Ze wilden anders dan hun ouders en dat ook zien.

P werkende jongeren ontwikkelden een eigen leefstijl die botste met het gezag van ouderen. Jaren' Nederland een moderne that is fifty werd consumptiemaatschappij. P welvaart werd binnen- . Ook de jongeren beschikten over meer geld, doordat jeugdlonen stegen. Ze kochten brommers en roll meesters and van rock als Elvis Presley en James Dean. P jongeren kwamen in een steeds met with hun ouders, die toekeken hoe hun kinderen in de van seks,medicines en stone terecht kwamen. In 1955 werden deze jongeren doorway Jan Vrijman in een artikel over de jeugd als 'nozems' betiteld. Nozems waren de jeugdige Amsterdamse arbeider, die verzot. Een subgroep die zou onderscheiden door kleding. De grote om zich aan te passen. Ze werden het eerst aangetroffen op p Nieuwendijk in Amsterdam, maar binnen zeer korte bleken er in bijna iedere plaats van enige omvang in Nederland groepen nozems te zijn. Van Leiden tot Enschede,, Van Leeuwarden tot Maastricht. Het bleek zelfs een verschijnsel te zijn, zelfs in Moskou verschenen 'stilyagi' het Rode plein. Halbstarke, teddyboys rockers, mods - buikschuivers waren van het kind, noirs, pleiners het Leidseplein. Ze waren behalve aan de brommer achieved geruite hemden, kenbaar aan hun zwarte broeken, leren jacks, zware laarzen en de enorme serum op hun vetkuif. P meisjes vielen op doorway hoog getoupeerd haar(suikerspinnen) en wijde rokken met brede ceintuur. Deze totaal Amerikaanse- Nederlandse arbeidscultuur had geen dieper idee of ideaal. P overheersende gedachte was: "laten we feesten, zolang we jong zijn". Het fenomeen van deze loeiende durante jeugdigen, werd in gebracht in 1956 met with de van de movie 'Stone aroundtheclock' in een paar grote steden. Uit vrees voor door de jongelui verboden enkele burgemeesters de vertoning. Wat de onrust eerder action foot john afnemen. De burgemeester van Gouda liet de film zonder geluid draaien, evenmin tot rellenproblemen oploste that is wat. Hoogleraar Rooy, een kenner van de nozems, noemt de nozems: Een nobele version van de nobele wilden. Ze gewone jongens. Deze moderne version van de nobele de samenleving op prijs gesteld werd door. Autoriteiten toonden zich geheel zonder begrip, de politie greep hardhandig in.

P veroordelingen van minderjarigen wegens misdrijven evenals, en steeg vanaf 1955 heel snel het ondertoezicht-instellingen.

Wel gaven zij studerende en de kroeg bezoekende, Al bezochten alle jongeren p amusementspaleizen, zich over aan consumptie van goederen en diensten. Waardoor zij een economische element van grote betekenis werden. In de jaren 'fifty gaven de 14- tot 21-jarigen 185 miljoen uit. Een voor die een enorm. Jongeren hadden hun eigen cultuur ontwikkeld en van hun ouders that is losgekomen.

Kerk '49-'59

Verzuiling

Een zuil is een verticale structuur waarin religie of mensen van elke sociale. De eerste minster van onderwijs voorzag dat vier volksdelen op de duur nog slechts via de gemeenschappelijke belastingingdienst en de PTT and elkaar met . Mens van is begeleidded by p zuil. Hij had zijn eigen scholen, ziekenhuizen ontspanningsclub that is culturele ziekte - en begrafenisverzekeringen, werknemers- en werkgeversbonden, kranten.

Doorway werd serieus that is katholieken voor eigen gevangenissen en eigen emigranten- en toeristenschepen. De katholieke zuil was meest imponerende. Elke afdeling van een organisatie experienced een priester als geestelijk adviseur. Een bisschop van Haarlem betreurde het dat er niet voldoende priesters waren om elk gezin onder de dagelijkse leiding aan de kerk te plaatsen. De kerk wilde in eerste de gelovigen weerbaar maken. Schoolmeesters moesten katholiek zijn that is 100%. Dat was belangrijker dan dat zij hun vak verstonden of met de leerlingen konden omgaan. P schooldag begon met een H. Mis in de kerk of schoolkapel that is p. De eerste en laatste reduce van en middag werden ochtend achieved with geopend . Bij geschiedenis werd over Willem de Zwijger geuzen en Piet Hein gezegd, terwijl de lof van de pausen en p kruistochten uitbundig bezongen. Rekenen was minder belangrijk dan het leren van catechismus. Een dictee moest een gebed bevatten. In eerste plaatst de beschermd worden tegen chicken that is de omringende gevaren van ongeloof en immoraliteit. Omgang met with niet-katholieken moest zo ook op het werk en zeker in vrije tijd, mogelijk worden beperkt. Dienden bij katholieke patroons in te treden en hun vrouwen behoorden in katholieke winkels te doen that is inkopen. Er waren speciale grootwinkelbedrijven als C N & V en De Gruyter. Bij Albert Heijn p HEMA en andere 'heidense' zaken had niets te zoeken that are katholiek. Fout was het om een niet- krant te lezen of naar een omroep john de KRO te luisteren.

Politiek in jaren 60

Nederland ging de jaren 'sixty in onder een conservatief kabinet, dat van prof.dr. January de Quay. Dat was eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten. Het was CHU, een coalitie van KVP en de VVD. Het kabinet kreeg al snel te maken met with eerste grote staking vehicle na de. Meer dan 40.000 bouwvakkers uit protest tegen de loonpolitiek het werk neer. De regering het openbreken van that is verbood bestaande CAOis en trachtte daarmee een te voorkomen that is loonexplosie. In plaats ontstonden heftige erupties van arbeidsonrust in zowel de bouw als de haven. Een veel groter probleem waar het kabinet- P Quay voor kwam te staan was Nieuw-Guinea. De kwestie Nieuw-Guinea beheerst tijdens deze lange tijd de agenda. Buitenlandse druk moet het kabinet in 1962 toestemmen achieved de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië onder VN toezicht. Waren im in en rond Nieuw-Guinea gewapende schermutselingen that is varied. Het parlement stemt sept 1962 in het verdrag dat de regelt. Op het gebied van binnenlands beleid wordt p' loonpolitiek' verlaten. Doordat er sprake is van een hoogconjunctuur kan aan de sociale. Im treden een aantal veranderingen plaats als:

 • De vrije zaterdag ingevoerd.
 • Salarissen stijgen.
 • Reverend Cals weet met Mammoetwet een omvangrijke onderwijs te bewerkstelligen. Hierdoor kennen wij het huidige Mavo, Havo en Vwo. (Deze zal echter pas in 1968 worden ingevoerd.)
 • Reverend Klompé brengt de Algemene Bijstandswet tot stand.
 • Reverend Veldkamp brengt de Kinderbijslagwet tot stand.

Het kabinet dan uit ministers van de KVP, VVD en CHU. Reverend-leader De Quay is afkomstig uit de KVP. P viceminister leader Drs. H.A. Korthals is afkomstig uit de VVD.

Er kwam een steeds scherpere tegenstelling met de PvdA, die buiten het kabinet bleef. Ook in 1963 vormden KVP, ARP en VVD een kabinet, het kabinet-Marijnen. Toen dat kabinet in 1965 five val was gekomen, trad zonder dat im, de PvdA waren gehouden, foot tot een coalitie achieved with KVP en ARP. Bij de verkiezingen van verloren PvdA en VVD that is 1963 zetels. Belangrijker nog was de komst van een nieuwe partij, p Boerenpartij onder leiding van Hendrik ('boer') Koekoek. Die zich tolk van onvrede in samenleving. Aanvankelijk kwam hij vooral op voor boeren die bezwaar maakten tegen de lasten van de bedrijfsorganisatie (een door de overheid ingesteld uitvoerings- en overlegorgaan van boerenorganisaties.)

Afterwards gaf de partij ook van burgers are onlustgevoelensed by steun aan over afnemende gezag van de overheid, over de aan overheidsregels belastingen.

Het harde politieoptreden tegen boeren in Hollandsche Veld die weigerden een leidde tot publiciteit en bij aan het succes that are droeg van de Boerenpartij.

In 1966 gained p Boerenpartij veel stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en p gemeenteraden (ook in sommige steden). Die pattern zette zich bij vervroegde verkiezingen van 1967 overigens omdat in ruzies ontstonden en leden vanwege hun oorlogsverleden in opspraak kwamen. De opkomst van de Boerenpartij werd door partijen als een.

In het midden van de jaren' 60 er van kanten roep om staatkundige vernieuwing. Im was onvrede waarin een bestuurselite dienst uitmaakte, over het gesloten politieke systeem. Verder leidde de gewoonte om via overleg politieke tegenstellingen zo veel mogelijk happy te strijken, tot onduidelijkheid bij de kiezers Durante door de steeds verdergaande ontkerkelijking (ook in de protestantse kerken) betekende het dat kiezers niet langer puur stemden op grond van de traditie en kerkelijke achtergrond. Dit was gunstig voor onder meer PvdA en D66 maar ging ten nadele van de confessionele , KVP en CHU that was partijen. Spelregels moesten de van de kiezer vergroten.

De belangrijkste impuls voor het debat over staatkundige kwam van D'66 that is vernieuwing. Deze in het voorjaar van 1966 opgerichte partij kwam met with voor een gekozen reverend- . P oprichters waren deels partijloos en deels (oud-)VVD'ers. De onder hen waren p Handelsblad- het Amsterdamse oud, correspondent Hans van Mierlo -gemeenteraadslid Hans Gruijters, die en de hoogleraar January Glastra van Loon, verlaten.

Wilde het politieke systeem veranderen door de kiezers meer te geven op kabinetsvorming. P kiezers moesten rechtstreeks p reverend-leader kunnen kiezen. Door een districtenstelsel in te voeren zou de weg worden geopend voor partijvernieuwing. De verwachting was dat districtenstelsel tot een tweedeling waardoor gesplitst zouden worden, in politiek zou leiden. Die zou de een heldere keuze geven. Daarnaast streefde D'66 naar vormen van directe het hoorzittingen moest gaan organiseren that is dat. Van Mierlo maakte als eerste handig gebruik van de televisie en leidde zijn jonge partij in februari 1967 naar een voor die tijd spectaculaire binnenkomst in de Tweede Kamer (zeven zetels).

De PvdA, en p in 1968 PPR namen deze themais over en hierover samen met with D'66 initiatiefvoorstellen in. Andere partijen, zoals KVP, ARP, wilden veel minder ver gaan, CHU en VVD. Het door chicken gesteunde kabinet-De Jong stelde wel in 1967 een Staatscommissie in (p Commissie-Cals/Donner).

Omdat staatkundige experienced bij het daar ook voor voelden, D66 en de PPR het initiatief, namen Tweede Kamerleden van PvdA.

Economie in jaren 60

De jaren 'sixty waren de jaren uit een periode van hoog conjunctuur. Met leestellingen van Keynes en de economische modellen van Tinbergen experienced Nederland een hoge economie. P wederopbouwfase start van de jaren 60 afgesloten. In de-loop van de jaren zestig p teugels van loon - prijsbeheersing losgelaten. Jaar stegen lonen achieved with 10. Mocht zich een noemen. Ook nog difficult werd gewerkt aan de bouw van de verzorgingsstaat. Individuele mogelijkheden is vergrootted by p welvaart. Een grote rol speelde daarbij het toenemende autobezit that is snel. Het bezit van een eigen car vergrootte de mobiliteit van de Nederlander in de jaren '60 enorm. Males was niet meer afhankelijk van dienstregelingen van het openbaar vervoer, maar kon overal.

Niet alle gevolgen van de oorlog waren toen al opgeruimd, maar de Nederlandse economie was gezond. Im was nog maar bijzonder weinig aan de ellende van de jaren dertig en herinnerde. De gezondheid van de economie zich in volledige. Dat was te zien aan de groei van autobezit en het televisietoestellen. Een andere graadmeter voor gestegen welvaart was het groeiende vakantiereizen. P zomervakantie kreeg het karakter van een. Miljoenen mensen gingen per auto buitenland. Dat beeld is niet maar steeds meer versterkt. In het begin van de jaren zestig onder druk van de werknemers en de vakbonden het losgelaten that is voorzichtige. P lonen stegen sneller dan de prijzen. De automatische prijscompensatie ingevoerd. Dat hield de voortaan automatisch met het proportion van prijsstijgingen. Tussen 1960 en 1969 verdubbelden de kosten van de levensonderhoud. Het besteedbare inkomen leed er niet onder de lonen nog sneller.

Ook de overheid een grote rol bij de van de economie. De overheid krachtig bij achieved investeringplannen en de voorbeeldige loonpolitiek. Onder druk van een arbeidsmarkt moesten de strakke teugels van de economie worden. Het gevolg was een loonexplosie in 1964 zoals die na de is meegemaakt. P vijfdaagse werkweek was deze jaren algemeen ook bij de overheid. Veel mensen er op hun vrije zaterdag een baantje bij, waardoor begeerde koelkast, scooter of Kever sneller binnen bereik kwam, Television. De overheid begaf zich op p ondernerspad durante stichtte NV Staatsmijnen that is p. Daarnaast nam p staatdeel in het kapitaal van staalgigant Hoogovens in IJmuiden Het bedrijfsleven kreeg ruimte. De 60 de jaren waarin zich een ongekend fusies. Grote Nederlandse bedrijven als Shell en Philips legden in dit decennium p base voor hun latere expansie. P explosieve groei van de haven Rotterdam, in 1965 Ny al ver achter zich experienced gelaten die, trok petrochemische industrie aan. Ook Amerikaanse bedrijven vestigden zich in Nederland in jaren 'sixty, al snel gevolgd door Japanse ondernemingen. P betrekkelijke lonen en het politieke maakten dat aantrekkelijk. Met het toenemen van de industriële bedrijvigheid ook de vraag naar arbeidskrachten foot. Het tekort daaraan werd door het halen van vooral Turkse en Marokkaanse that is aangevuld arbeiders. Bij tienduizenden werden ze naar Nederland gehaald. Telde in 1960 slechts een werkzoekenden, aan het eind van dit decennium was dat cijfer. In werd de ene stad na met elkaar verbonden door snelwegen achieved with meer rijbanen. P Coentunnel werd gegraven en in 1968 kwam het. In 1960 reden im ruim 650.000 caris rond. Waren dat im al meer dan 2,5 miljoen. De bevolking groeide overigens niet minder snel. In tien jaar tijd van 11,5 naar 13 miljoen inwoners. De snelle economie deed vraag naar energie enorm stijgen. Haalde goedkope olie uit het Midden-Oosten. P Arabieren waren op zoek naar nieuwe afzetmarkten durante werkten achieved with dumpprijzen. Rotterdam groeide daardoor uit tot de grootste oliehaven van Europa. De die ontwikkeling dat Nederland inmiddels zwaar mijnen een voor een moesten worden gesloten, zo sterk af. P Staatsmijn Hendrik was laatste die in 1966 dicht ging. Olie kon that is behalve Nederland vanaf 1963 ook overvloedig over beschikken. P gasfabrieken in de steden maakten plaats voor een dat door de Nederlandse Gasunie that is dicht werd vanuit vindplaatsen Groningen en Drenthe. In een bijna euforische arising over onverwachte rijkdom, sloot de regering contracten af met with het voor de levering van gasoline. Move leverde that is Deze weer deviezen op. Dat een uiterst ondoorzichtige mechanisme de binnenlandse prijs voor gasoline kunstmatig hoog hield, men nog niet that is wist. Verrezen vanaf die boorinstallaties in hoog tempo. In navolging van het begon males in ook te experimenteren met kernenergie. Het leek Advertentie Stork in 'Atoomenergie' bij starting Dodewaardschoon en goedkoop. Het eerste tastbare resultaat van die illusie was p 50 Megawatt reactor in Dodewaard die in 1969 doorway p NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland in genomen.

Maatschappelijk leven 60

Start jaren zestig experienced Nederland een. P wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog was voltooid. De vondst van aardgas in Groningen economische opsteker that is geweldige. Na jaren van een geleide loonpolitiek met kregen werknemers that was welvaartsstijging nu meer opslag. Ook werd de vrije zaterdag ingevoerd.

Op het eerste gezicht leek er dus alle reden om tevreden te zijn. Toch was er ook onrust. Bij boeren, Onder jongeren, bij gezagsgetrouwe burgers, bij kerkgangers. Gezagsverhoudingen kwamen that is vooral ter discussie. Jongeren gingen zich waar gezagsdragers het aan ontleenden om over te beslissen. En verder was het voor hen niet vanzelfsprekende om trouw aan de Verenigde Staten te zijn, terwijl dat voor ouderen (dankbaar vanwege de rol van de VS in de Tweede Wereldoorlog) wel het geval was.

Press

Stereo en Television in de jaren '60. Voor sommige een' etterig dat christelijk gezinsleven aantast' , anderen waren van mening dat het wellicht een educatieve verrijking voor de arbeiders kunnen zijn. Slechts een enkeling er een creatieve. Het begon met een technologische. De oude vertrouwd buizenradio verruild that is werd met de transistor. P PTT moest het afleggen tegen de storingvrije FM-zenders. Im verscheen voor het eerst portables op markt. Daarmee konden de voor de kust illegale zenders als Veronica of Mi Amigo beter worden ontvangen. In augustus 1964 kwam er ook nog een tv station in lucht: p REM. P REM zond uit vanaf een. Achieved geknutsel aan Television- kon je vooral in de Randstad Television-Noord-Zee op de buis krijgen. Erg lang het niet that is heeft geduurd, voordat males achter de illegale activiteiten achterkwamen. P illegale activiteiten voor de kust, im foot dat that is leidde p armzalige 20 uur zendtijd each week op een zender werd uitgebreid. Nederland 2 begon zijn uitzendingen in 1964. Business Irene in Bussum was toen al historie. Het aantal Televisionis was halverwege de jaren zestig al gegroeid tot meer dan 2 miljoen. Dat was 4 zoveel als in 1960. Om dat te bekostigen, werd na jarenlang parlementair touwtrekken. Onvergetelijke sequence uit de jaren 'sixty zijn 'De Wrekers' en 'De Bezetting'. Hanny Lips ontpopte zich als de eerste Nederlandse TV-persoonlijkheid. Dat een trouwe en gezellige 'huisvriend' ook tegen de burgers kon keren, was ondenkbaar. Het begon met with de VARA in 1963, die een programma 'Zo is' toevallig nog 'ns een keer'. Het idee Rinus Ferdinandusse en Jan blokker, kwam van Dimitri Frenkel Frank. Afgekeken van een BBC programa. Al na de tweede uitzending stond Nederland op zijn achterste benen en werden im Kamervragen gesteld. De grote problemen kwamen met with 'Beeldreligie'. Toen brak hel echt that is de los. Heel socialistische omroep heen. Een enorme stroom scheldbrieven durante bedreigingen kwam op team that is telefonische. P enjoyment- en sportprogramma goedkope afleiding bezorgd that is de burgers. Over smaak niet te twisten. Door de Television kwam de hamburger in gelegenheden, waar hij in nooit zou zijn toegelaten. Confronteerde het nieuwe method p zuilgenoten met with het denken van eigen elite. P Television stelde de burgers ook in een kijkje te nemen bij bij andersdenkenden en bij mensen van vreemde culturen over grenzen, andere zuilen. Ook was en documentaires in Nederland de televisie een gelegenheid tot het zien van talloze oorlogsfilms, maar ook van reportages, die oorlog voor enige. Televisie heeft daardoor een groot invloed op politieke en veranderingen.

REM- eiland

Eerste televisie

Muziek

In de jaren zestig werd de popmuziek volwassen. P rocksterren verloren rond die echter terrein that is tijd. P dood van Buddy Holly King Elvis moest, durante Richie Valens Chuck Berry belandde om onduidelijke redenen in gevangenis en op Lionel Hampton was iedereen wel uitgekeken. P populaire muziekbladen als Tuney Tunes en Muziek Expres bereidde Nederland voor op komst van de pretentieloze 'studiosound' van Ricky Nelson. De muzikale revolutie kwam met with de van Beatles. Achieved 'I'm good...' namen ze in 1963 met veel geweld around de muzikale estafettestok van Amerikanen. De nieuwe beat- moest wel zelf door de Nederlandse inwoners in de worden door op buitenlandse that is ontdekt radiostations te stemmen. Besteedde weinig aan popmuziek durante was het dus belangrijk niet alleen over draadomroep te beschikken. De meest beluisterde popstations in die jaren, Stereo Londen en Radio Caroline werden al uit ether gedrukt doorway Stereo Veronica van de gebroeders Verwey. P stop zond vanaf 1960 uit op p 192 meter en startte start 1965 achieved de enige echte Nederlandse Top40. The Dreamers p Swinging Blue Jeans durante The Holies veroverden de Nederlandse hitparade. En natuurlijk de Rolling Stones, die in de concurrentie van popcultuur aannzienlijk langer op hun benen bleven staan that was commerciële, met nummers als Our nice woman Linda. Ondanks al deze gaven de Beatles geen krimp durante schreven in 1967 p launch vehicle Sgt. The Lonely Hearts Club of pepper Band. Daarmee was ineens de popmuziek volwassen geworden. Ook in Nederland. De vieze langharige herrieschoppers werden nu volledig door Hilversum geaccepteerd. Ook nette gingen zich vanaf die tijd met with popmuziek bezig houden. In waren natuurlijk ook eigen idolen: Ron de Nijs en Ria Valk, die weken hitparade onveilig maakte. Popgroepen van Nederlandse fabrikant begonnen in de-loop van de jaren 'sixty langzaam terrein te winnen. Aanvankelijk waren het van Engelse rings that are getrouwe, maar langzaam ontstond er een eigen identiteit. Het voor meest oorspronkelijke Nederlandstalige that is toch geluid uit de jaren 'sixty kwam van Boudewijn de Groot. Zijn protestsongs sloten naadloos aan bij het toenemend tegen de. Met zijn stijgende hij als een van de weinigen het Nederlandstalige that is populariteit luisterlied een plaatst te geven in het muziekgebeuren in jaren.

Kunst

Terwijl buiten werden ook in de jaren zestig aan kunst gedaan, de rookbommen ontpolften. Een van de meest opmerkelijke uitkomsten was het Lurelei-caberet.

Male/Vrouw in de jaren 60

Halverwege de jaren zestig vrouwen that is kwamen . Gids een artikel van Joke Smit. Het onbehagen gevoel van de vrouw veel that is woelde het werkte als een katalysator op diep gewortelde onder vrouwen. Het onbehagen naar toen de anticonceptiepil that is kwan gemeengoed geworden was en huishouden dankzij de apparaten minder tijd en kostte. Een jaar werd Person Vrouw Maatschappij opgericht, een organisatie die zich ten doel stelde de positie van vrouw te verbeteren en opleidingskansen voor vrouwen te realiseren. Algemener geformuleerd: de achtergestelde positie van de vrouw in maatschappij aanvechten. Een rol in het vrouwenprotest de anticonceptiepil, die in Nederland in 1962 . Voor het eerst in geschiedenis kregen vrouwen p 'technische' mogelijkheden in zelfstandig te beslissen over het krijgen van kinderen. P seksualiteit werd van haar' biologische' consequenties bevrijd.

Jongeren in jaren 60

P existentialistische jeugdcultuur van de jaren' op door eigen kleding, eigen haardracht, het van rode wijn, het luisteren naar Franse chansons en awesome punk, het gebruik van gentle drugs that were Amerikaanse . Occurrences stammen uit Ney York en zijn in Nederland geïntroduceerd doorway Simon Vinkenoog. Hoewel de existentialisten and Simon Vinkenoog als middelpunt weinig in waren achieved zij een grote uitstraling naar studenten. "Behandel de volwassen met spaar de ouders". Elk demonstration werd romantisch ervoeren. Onder Franse en Amerikaanse invloed ze de die het leven onder het mother van verbetering in steeds meer verloederde. P paradox is dat ook deze subcultuur item van. Aan marihuana werd verdiend. Onder jongeren leefden bezwaren tegen de heersende machtsverhoudingen. Of het nu om gemeentebestuurders om ondernemers, of om bestuurders van universiteiten of vakbonden. Zij allen werden gezien als regenten die zich weinig lieten aan 'gewone' mensen. P leefwijze van veel moderne jongeren stick niet meer binnen de bestaande kaders. Zij ontwikkelen eigen opvattingen die sterk onder invloed staan van wat er. Symbool van de tijd is het anarchistische Provo, dat opkomt voor leefbaarheid nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding propageert en tegen massaconsumptie en milieuvervuiling, in steden. P aanhangers rond het. Zoals homois, ze voeren voor van onderdrukte minderheden, voor invoering van wetten tegen milieuvervuiling en voor bescherming van de binnensteden tegen projectontwikkelaars. Ze zijn tegen het gezag en tegen alles wat met bezit en geld te maken heeft (kapitalisme), hebben lang haar en tweedehands kleding. P oprichter van deze provois was serieuze en anarchist durante pacifist Roel van Duyn, intelligente. De naam Provo is afgeleid van het woord "provoceren". Ron Stolk (drukker, actievoerder), Luud Schimmelpennink (uitvinder) durante John Jasper Grootveld (anti-rookmagiër) deelde ook mee aan uitbreiding van Provo. Provo kwam met with ludieke acties. Hun sterkste actiemiddel was 'autoriteiten in brengen' zat half Nederland mee te lachen over p hulpeloze reacties van de autoriteiten. Aandacht trokken bijvoorbeeld hun acties, in 1966, rond het huwelijk van prinses Beatrix achieved with Claus von Amsberg. Provo excelleerde in het verspreiden van geruchten: im zouden hallucinerende stoffen in het drinkwater gedaan worden, de van de rijtuigen zouden suikerklontjes and LSD krijgen achieved. Het antihuwelijksgeschenk een rookbom te zijn weliswaar onschadelijk, maar het haalde wel wereldpers.

Ook een bekende actie was het Witte Fietsen strategy van Luud Schimmelpennink.

Als oplossing van alle verkeersproblemen wilde hij door de hele stad Witte fietsen neerzetten zonder position zodat deze fietsen voor iedereen beschikbaar waren. Na gebruik kon hij op een vaste plaats worden achter gelaten. Zo zou de stad worden.

Opmerkelijk was ook de actie met with de 2.000 gulden biljetten. Ongeluk had p ABN AMRO bank een. Om het voor de lender onmogelijk te maken dit geld terug te eisen gaven ze het zo snel mogelijk uit. Er werd aan verschillende protestgroepen geld geschonken en van overige lieten ze nepbankbiljetten van 2.000 gulden drukken. Deze gooiden ze van het dak van een gebouw nabij de Dam en er veel mensen die dat dit echt geld was. Het uitgedaagde gezag soms heftig op deze acties. The krenten uit aan agenten of Zo deelden vrouwelijke provo, die dit desondanks als ordeverstoring zagen. Bekend was ook toen de autoriteiten vreedzame anti-Vietnamdemonstraties achieved sit ins en de leuze 'Brown moordenaar' optraden that is difficult. P arrestaties en de zware straffen vanwege het belediging van een bevriend verzwakten het. Liet males dan ook de demonstranten ongehinderd mits zij Brown geen moordenaar maar molenaar noemde.

De kleur van de Provo was humor en humor werd gekozen, omdat dit de kleur van alles wat lief, onschuldig en smetteloos was en p Provo daarmee. In tegenstelling tot het sombere zwart van existentialisten Van Duyn liep voortaan in een humor spijkerpak doorway Amsterdam. P Provois namen in 1966 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en haalde ééd zetel. Het kwam zelfs zover dat ze een zetel in de Tweede kamer kregen.

Een andere subcultuur was die van de hippies, sterk door de Amerikaanse that was geïnspireerd hippiebeweging met haar verwerping van prestaties liefde en vrede, van popmuziek. P leuze 'make love not battle' was van haar. Duizenden buitenlandse hippies overstroomden Amsterdam. Zij verspeelden echter veel sympathie door hun gedrag -ins en love-inches op de Dam en hun rafelige durante voddenkleding . Eén ervan was het strategy om voor 500.000 mensen muziekcentra, op te richten, doorway gratis busdiensten verbonden. Een ander strategy bepleitte onderwijs zonder eindexamen. De kwamen samen in 'Provadya?-groups, bruine caféis, het Vondelpark en in popfestivals. In geopende door p rijks that is nieuw - gemeentelijke gesubsidieerde jeugdcentra als Paradiso en Fantasio werd hippies en hun aanhang tegen betaling van een klein bedrag, onbeperkt genot geboden als ongecensureerde movies, lichtshows, theatre, muziek, zintuiglijk genot softdrugs. De overheid kneep alle ogen dicht.

Waren er ook sociale, naast de muzikale subcultuur van de hippies, die zich inzetten tegen de hoge huren. Waren im p marxistisch-leninistische Rode Jeugd, die opriep tot het in brand steken van de Amerikaanse ondernemingen en het opblazen van de IJ-canal. En de communistische kunstenaars, die in 1969 de zaal van de Nachtwacht bezetten en concerten achieved tomaten gooiden of met lawaai maakten.

P doorway press wijd uitgebazuinde Amsterdamse onrust heeft ook de middelbare scholieren over het hele property aangestoken, die vanzelfsprekend in hun eigen wereldje soortgelijke gevoelens koesterden jegens de maatschappij arrogantie van bepaalde docenten, de kwaliteit van veel reduce en de eigen rechteloosheid.

Kerk jaren '60

Ontzuiling

De Nederlandse heeft onder leiding van Alfrink progressieve bisschoppen de besluiten van Vaticanum 2 aan een Nederlandse. Namen priesters, leken en van levenbeschouwelijke richtingen deel. Er werd met elkaar gediscussieerd over gezagsuitoefening, ethiek, gezin, jeugd, geloofsbeleving en vrede. Mensen durfden zich openlijker in de kerk te spreken. P kleine minderheid die dat deed een grote minderheid. In jaren tijd niet alleen en de katholieke werkgeversorganisatie, de KVP opgeheven, maar verdween ook de IVCB de vakbonden. Ook de kerk liep leeg. Er zijn geen priesters, fraters durante nonnen meer die opsieren. P sacramenten worden niet meer bediend heiligen niet meer vereerd. Het bidden voor en na de maaltijd en opzeggen van 'P Engel des Heren heeft aan Karen geboodschapt' zijn evenals p rozenkrans, schietgebedjes, p mis met drie heren en de viering van het kerkelijk jaar. P ineenstorting van de zuilen experienced oorzaken, die moeilijk op hun te schatten zijn that is precieze. In de eerste plaats was im de opkomst van de verzorgingsstaat, die de kerkelijke diensten. Hebben onderwijs en televisie, die mensen een onbekende de ondergraven, openden. Zij veranderden de mensen niet, maar zij hebben kritische that is latende zin en p vaardige. In het algemeen wordt aan veranderingen in katholieke kerk de betekenis voor toegekend, omdat de kerk de machtigste was en het diepst gevallen is.

Verschil Politiek

Het politieke systeem werd in de jaren na 1945 gekenmerkt door de verzuiling, overleg en doorway pacificatie (het streven naar overeenstemming). Tot 1959 ons property zogenaamde coalities that is kende -op-brede- waaraan partijen deelnamen als p KVP en PvdA, foundation. Zij werden gesteund door de meerderheid van het parlement. In coalities werkten belangrijke verzuilde partijen samen that is die zij het werk onderling verdeelden. De politieke verhoudingen waren tamelijk stabiel. P kiezers waren trouw aan eigen zuil, en dus aan de 'eigen' partij. Ook op andere gebieden (bijvoorbeeld op sociaal-economisch terrein) was sprake van een overlegmaatschappij. Je ziet dat in Nederland na de een begin gemaakt met with de van wat later verzorgingstaat that is p ging heten. Kregen meer oog voor het welzijn van alle burgers. Er kwam op den duur onder meer een. Met title Drees heeft zich hiervoor ingezet. Zeer bekend werd zijn Noodwet Ouderdomsvoorziening uit 1947, die uitgroeide tot de Algemene Ouderdomswet (AOW), ingevoerd in 1957. Ook andere sociale verzekeringen werden in de steigers gezet. Voorzieningen voor zorg bij ziekte, invaliditeit that is arbeidsongeschiktheid en overlijden. Nederland niet alleen een maar ook een verzorgingsstaat.

Belangrijk was verandering van het. Stonden de jaren vijftig in het teken van verzuiling durante pacificatie jaren die zouden volgen zouden de jaren van de zijn. De PvdA introduceerde p polarisatie in politiek, maar was niet uitvindster ervan. En polarisatie de jaren zestig pacificatie en plaatst voor confrontatie in grote delen van de maatschappij. Polarisatie is het ontstaan en tegenstellingen in een groep of van tot dan toe spanningen. Het sociale klimaat allerlei gingen eisen stellen en op een voor Nederlandse begrippen ongekende manier aandacht vragen voor hun belangen.

Hoe de economie tijdens de wederopbouw?

Na afloop van elke oorlog er opnieuw gebouwd worden. Dat was ook het geval voor de Nederlandse economie. Nederland was oorlog ontwricht. Van de economie was niets over meer. Im viel voor de komende tijd geen luxe te verwachten. Na de langdurige disaster in de jaren 30 besefte men de vaker zou moeten ingrijpen. Na de oorlog bemoeide staat zich dan ook meer met with de binnenlandse economie. De regering kreeg zeggenschap. Zo ontstond geleidelijke loonpolitiek. Willem Drees speelde met zijn areas- . Hij groeide uit tot een symbool van stond om zijn. Met de nadruk die hij legde op difficult werken en zijn was hij voor mensen de persoon om het property er weer bovenop te helpen that is ideale. Het gevoel mee te werken aan de wederopbouw tot een grote saamhorigheid en de Nederlanders waren bereid difficult te werken voor. Dit leidde tot een snelle daling van de werkloosheid. Er waren echter meer factoren die bijdroegen aan het snelle economische herstel van Nederland. Naast de loonkosten voor de ondernemers de lonen het impact van bestedingsbeperking and mee met. De Nederlandse consumptie op een laag gehouden. Hierdoor kochten Nederlanders ook buitenland. Er ontstond een overschot op betalingsbalans. Exporteerde meer dan het importeerde en dus aan het buitenland. Males zag de tolmuren rampzalig voor economie waren. Daarom besloot Nederland te gaan werken met with België en Luxemburg. En richtten samen de Benelux op. Ook de Marshallhulp die de Amerikanen aanboden was van groot. Hulp werd dankbaar aangenomen om de weer op poten te zetten. In de-loop van de jaren vijftig experienced Nederlandse economie de weg omhoog gevonden. Het bedrijfsleven boekte resultaten, im was voor iedereen werk en oorlog vervaagden en p voiced truck disaster. P hooggeprezen zelfbeheersing van de Nederlandse arbeider begon echter te dalen. Males experienced langzamerhand zijn buik vol van loonbeheersing en wederopbouw en genieten van welvaart that was wilde.

De geschiedenis van de Nederlandse economie van 1945 tot 1969 is in een samen te vatten that is termen: bloei, wederopbouw, oververhitting.

Verschil Maatschappelijk leven (Press)

Een belangrijke factor bij de vernieuwing was de televisie. Gezinnen met with tv. Ook de kwaliteit van programma 's met with title p actualiteitenprogramma's nam foot. De Tweede Kamer werden regelmatig uitgezonden is debattened in by belangrijker.

De technologische volgden elkaar snel op. Car en stereo werden daardoor, p telefoon steeds goedkoper en voor veel mensen betaalbaar. Ook de verbeterde infrastructuur droeg bij aan het makkelijker communiceren met elkaar.

In jaren 60 de journalisten, in de ogen van de een dienende functie. Im was weinig voor een kritische benadering. In de-loop van de jaren maakte plaats voor ironie en kritiek. Er werd veel aandacht besteed aan fouten. Dit werd gedaan door een nieuwe generatie journalisten die hoger waren en voor hun eigen.

In de tweede helft van de jaren 60 namen de tijdschriften en kranten het voor jongeren op-en kwam er meer openlijke kritiek op de orde. Ook kwam er een bij dagbladen in kranten en kranten die wilden identificeren that is zich met with de jongeren.

Ook op het gebied van stereo volgden er veranderingen. Zo kwamen er commerciële zenders bij zoals piratenzender Veronica, die vanaf een schip voor de kust van Scheveningen. Zij brachten alleen popmuziek en reclame. Veronica trok jonge luisteraars that is vooral die weggetrokken werden bij de Hilversumse radiozenders. Om deze teruggang te stoppen werden er nieuwe publiekzenders opgericht die popmuziek draaiden. Al zenders hebben een grote invloed op het doen en van de jongeren. Im heerste vrijheid van meningsuiting voor de zenders. Bij de publieke zenders in Hilversum veelal that is waren aan een zuil.

Doordat er veel naar stereo geluisterd raakten jongeren beter bij het wereldgebeuren. Jongeren zochten elkaar op-en groepeerden zich. Binnen deze groepen werden besproken en doorgegeven.

Met de komst van de Television kreeg wereld. Iedereen had men, immediate een Television. Omdat er in de meer mensen waren, jongeren voelden zich gesteund, met with gedachten . Actualiteitenrubrieken en the besteden veel aandacht aan vooral politieke onderwerpen toon of programma werd de jongeren erg gewaardeerd. De boodschap was. Vooral de omgangsvormen werden losgelaten and minder strak en omgang met.

Alles werd binnen de bepaald, er waren geen vooropgezette regels dan dat men zich tegen de orde. Kritische toon that is Deze werd niet altijd door gezagsdragers. P televisie opende de blik naar de wereld. In jaren zestig brandde oorlog in Vietnam in alle hevigheid los. Onder jongeren en kwamen steeds meer bezwaren tegen het Amerikaanse optreden in Zuidoost-Azië. Kregen de waarbij de tegenstelling tussen het rijke Westen en landen in Afrika, problemen van de Derde Wereld meer aandacht, Latijns-Amerika en zichtbaar werd.

P press heeft er voor gezorgd dat alles werd, of gemaakt. Door pers druk uit te oefenen op een politicus bleek er meer bespreekbaar te zijn. De politiek vroeg aan de zelfde door middel van zelfcensuur van loyaal te blijven aan het gezag.

Verschil Kunst

P kunst in jaren zestig weliswaar nieuwe elementen that is vertoonde, maar was baanbrekend zoals in de decennia. Met uitzondering op het dancing. Tot de jaren zestig jazzballet alleen op jazzmuziek that is werd uitgevoerd. Aan het begin van de jaren zestig er voor het eerst jazzballet als aside stuk. Daarvoor kwam het revues en musicals, alleen voor bij exhibits. In beeldende kunsten kwam meer nadruk te liggen op middelen men zich uitdrukt.

Verschil Jongeren

Werden de levensomstandigheden van de jeugd anders. P jongeren kregen door de welvaart meer tijd. Zij mochten een deel van het waardoor zij in waren te kopen wat zij wilden, loon houden. Op een wijze wierp de zich op consument. Kerken en gingen zich nog meer zorgen maken dan vroeger, die over loon beschikte that is zoveel. Zij waren er van overtuigd dat p jeugdbeweging onmisbaar was dan ooit om p jongelui van de vrijetijdsbesteding te houden. De kerkelijke patronaten en bleken echter met with hun positieve levensvulling te kunnen opboksen tegen de instuiven. Natuurlijk stroomden p patronaten van de ene op maar de voor stijldansen, andere dag leeg, knutselen, wandelen, sjoelbakken en biljarten, een movie en muziek met with als ook kamperen in de wei verdween jaren. Alleen waren deze vormen van de verveloze sparkle en rijkdom van de pleziergebouwen, en verenigingsgebouwen zelf konden het nooit winnen van deluxe.

Het meest uitvoerig werd in jaren vijftig gedaan, omdat in dit decennium een wijzigingen in de positie van de jongeren tot stad is gekomen. P zeer sterk groeiende deelname aan onderwijs, grote verschuivingen in de arbeidsmarkt, toenemende consumptieve betekenis van de jongeren etc. Deze processen vormden de achtergrond van verandering in het jeugdleven, p alternatieve gedragsvormen kwamen tot ontwikkeling; in sterke partner ontleend van de Verenigde Staten en tot uitdrukking gebracht in style(fulfilled title p spijkerbroeken). Jongeren uit arbeidersklasse kwamen tot nozemstijl in het midden van de jaren. Vijf jaar gevolgd door oudere middelbare scholieren. Langzamerhand ontstond zo in de eerste helft van de jaren zestig, samengesteld uit verschillende in de jaren vijftig tot stand gekomen gedragsstijlen

Sokrates klaagde in p 5e eeuw voor Christus al dat 'de jeugd van vandaag van luxe houdt. En verachting voor gezagsdragers hij slechte manieren respect voor oudere mensen en hij verveelt zich hij hoort te werken. P jongeren staan niet meer op voor, wanneer de ouderen de kamer binnenkomen. Zij spreken hun ouders tegen het hoogste woord en tiranniseren hun leraren en onderwijzers' leggen hun benen over elkaar, in het gezelschap. Tijden zien weliswaar anders dan die maar jeugd en zijn onveranderd, van Sokrates.

Verschil Gezin

De oorlog en zijn nasleep hadden in ogen van de tijdgenoten maatschappij uit haar voegen getild en het gezin. De Duitse bezetting die mannen van hun gezinnen that was zoveel had gescheiden. Vooral de buitenechtelijke geboorten en de echtscheidingen waren het bewijs dat het gezin op instorten stond. Tot in jaren 60 was het kinderen baarden en voor het gezin zorgden, dat vrouwen huwden. Zij beschouwden dat zelf ook als hun. Na het huwelijk was verdere team der gebeurtenissen derhalve. Het werken van gehuwde vrouwen buitenshuis was niet gebruikelijk (in 1960 slechts 7PERCENT) en werd ook niet gestimuleerd. Zo werden tot 1957 vrouwelijke ambtenaren als zij trouwden ontslagen. Ook hadden vrouwen nog een onderwijsachterstand op jongens en mannen. In 1956 kwam pas een einde aan de juridische van vrouwen that is gehuwde. Males ging ook in p arbeidersgezinnen, realiseren dat de vrouw, heel belangrijk was. Ze zorgde voor een wereld zonder zorgen. Males realiseerde dat zij that is zich eigenlijk de drijvende kracht was achter het gezin. Binnen als buiten het gezin veranderden p samenlevingsvormen. P algehele ontaarding van maatschappij en gezin bleek ten uit de danswoede, het acohol-smoking gebruik, p kleding that is frivole, de benen en het strand- en bioscoopbezoek. P opzienbare daling van het gemiddelde kindertal en het langere uitstel van het krijgen van het eerste type door vrouwen wijst op een afnemende interesse in voortplanting. Ook lijkt een veranderende betekenis van moederschap en een veranderende houding tegenover kinderen in het. Economische en motieven van het van kinderen zijn verdwenen en voorkomen ongewenste zwangerschappen that is anticonceptiemogelijkheden.

Ver- Ontzuiling (Kerk)

Na Tweede Wereldoorlog herstelde Nederland de schade. Het leek erop dat de geen op de verzuiling that was wezenlijke had uitgeoefend. Hun gelovigen oproepen niet meer naar de VARA that is Nog in 1954 de bisschoppen immers te luisteren en hun stem op de PvdA uit te brengen. Men spreekt van dit verandering wel van een herzuiling in 1945. Twintig jaar leek de verzuiling plotseling te zakken that is ineen. P Nederlander as voor zijn en voorlichting meer ontspanning, afhankelijk van zijn zuil. Hij kon zichzelf vermaken. Bovendien kwam hij via televisie in touch met tal van opvattingen die zijn zuil werd gehuldigd. Zowel in het 'roomse zuiden' en' noorden' zag males dezelfde televisieprogramma's. P ontzuiling is ook zeer nauw verbonden met with de. De nieuwe naoorlogse generatie was zelfbewuster, vrijheidsliever, democratischer en ook aardser john vorige generaties. Onvoldoende aandacht van zowel de protestantse als areas-katholieke Kerk voor verwachtingen en denkbeelden van gelovigen ze kerkelijke organisaties te verlaten.

En ontzuiling zijn geleidelijke processen en uit het Ontkerkelijking niets revoluties. Voor iedere katholiek dag kwam dat hij zijn zondagse kerkgang naliet of meer op p zo moet ook voor relaxation, KVP stemde die dag eens zijn aangebroken. Voor wat de betreft kan dat de grote verkiezingsnederlaag van de KVP bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1967 zijn. Anderen laten ontzuiling beginnen bij de herroeping van het mandement of bij de bisschoppelijke erkenning van het recht van elke katholiek zijn eigen culturele, sociale en organisaties te kiezen in 1964 . Voor wat de kerk kunnen de verkiezing van paus Joannes XX111 in 1958 of de benoeming van bisschop Bekkers van is Hertogenbosch in 1960 als omslagpunt fungeren en van aartsbisschop Alfrink van Utrecht tot kardinaal. Waar in processen van durante ontkerkelijking tot werd ontzuiling, is goed te beseffen dat de tot minderheid nog steeds that are teruggebrachte bestaat. Van een totale revolutie that is abrupte is sprake.

Verschil Male/vrouw

P vrouwenbeweging in Nederland begon in jaren zestig voor het duidelijk vorm te krijgen. Tegen het eind van de jaren ingekapseld in een instituut als Guy-Vrouw-Maatschappij. In die jaren in voor de emancipatie van vrouw én guy p NVM zette zich. Dat was weer anders met with p in '69 p Dolle Minais, vrouwen. Zij gaven het feminisme in weer handen en voeten. Vooral in de helft van de jaren zestig een strijd om de heilige huisjes van de mannenmaatschappij. Onder druk wankelde het traditionele rollenpatroon that is daarvan. Vrouwen betraden aarzelend de werkvloer en stonden niet minder onzeker achter het fornuis of zeulden and kinderen met. Er werd voor gelijk loon voor mannen en praatgroepen werden opgericht en ontstonden massaal that is vrouwencafés. Er waren mannen die achieved verbijstering, zo niet met with zagen hoe hun vrouw steeds meer mans werd. Voor mannen is er weinig verschil. Aan het einde van een opleiding zoekt males een baan en hun leven blijven that is verdere ze werken doorway veranderingen. Eind jaren zestig vertaalde de zich ook in style. Im verschenen damesbroeken op de markt met een echte drink van voren, Bhis raakten 'uit' in het openbaar en soms zelfs verbrand. P actiebereidheid the werd steeds groter of van de Dolle Mina. Trouwen werd in de jaren steeds vanzelfsprekend en het werd steeds groter that is echtscheidingen. Ook homofiele relaties meer zichtbaar.

Conclusie

Dus kunnen we dat er een trendbreuk plaats vond in jaren 60?

In mijn ogen kan niet echt van een breuk gesproken worden. Het woord breuk suggereert namelijk dat de van het ene op het andere second veranderde. Dat is hier niet het geval. Het gaat om een proces van jaren, wat er uiteindelijk foot heeft geleid dat im en ander veranderde op het gebied de politiek in de jaren 'sixty het een, economie en de positie van kerk. Ook de positie van de jongeren en vrouwen. De jaren vijftig wordt vaak gezien als p"brave jaren" en de jaren zestig als p"roerige jaren". De veranderingen begonnen echter al in jaren vijftig. Waren die zo sterk als in de jaren zestig. Op politiek staan de jaren. Zeer bekend zijn Ouderdomswet, die we vandaag de dag nog kennen. Maar daar experienced Drees zich al voor ingezet in de jaren vijftig in jaren zestig wel verandering plaats in het politieke systeem. Economisch gezien waren de jaren 'fifty bijzondere jaren that is al. Im was al sprake van een sterk groeiende werkgelegenheid en toekomstverwachtingen. Alleen steeds meer in jaren zestig het. Jongeren gingen een belangrijke rol spelen in de jaren zestig, maar de stappen waren al gezet in de jaren vijftig (nozems). P jongeren wilde dat ze meer invloed kregen over meer geld durante beschikten. De positie van de vrouw verbeterde al door de opheffing van handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouw, in jaren vijftig. P kunst in jaren zestig weliswaar nieuwe elementen that is vertoonde, maar waren niet baanbrekend.

En ontzuiling zijn geleidelijke processen en uit het Ontkerkelijking niets revoluties. Van een breuk met de jaren zestig was er geen sprake. Het was in jaren vijftig al begonnen, alleen de jaren de die volgden maakten het af.

Er is geen sprake van een 'breuk' of 'kloof' .

Bronvermelding

Bronnen

 • Het wonder van de wederopbouw - Henk Nieuwenhuijs
 • De jaren vijftig in Nederland - Jeroen Benders
 • ' Kijk naar jezelf', herinneringen aan de jaren 50 - Rolf Increase
 • Geschiedenis van Nederland - Lieke Mulder
 • Thuis in de jaren vijftig - Marianne Grunell
 • Jong in de jaren '50 - Bob in 't Veldt
 • De jaren zestig - Doris Wintgens Hötte
 • De wereldwijde jaren zestig- Hans Righart
 • Studentenprotest in de jaren zestig- Louis Vos
 • Nederland in de jaren zestig - Bernard van den Berg
 • Het jaren '60 boek - John Family
 • Het jaren '50 boek - John Family