De uitbreiding van Schiphol in Lelystad

Stelling is goed.

03-10-2007 LELYSTAD P provincie Flevoland, p gemeente Lelystad, Lelystad Airport en de Schiphol Team hebben overeenstemming bereikt over uitbreiding van het vliegveld in Lelystad. Dat maakten de partijen woensdag (3 oktober) bekend. Schiphol wil vóór 2010 tienduizend vluchtenverplaatsen naar Lelystad. Het is de dat tussen de 1,5 durante 2 miljoen passagiers per jaar gebruik gaan maken van luchthaven. Per miljoen passagiers worden minstens achthonderd banen gecreëerd.

Samengevat: De uitbreiding in Lelystad zorgt voor 800 banen per miljoen passagiers.

Bron: http://www.luchtvaartnieuws.nl/columns/?id=277 Nieuwssite gespecialiseerd in luchtvaart. Ik kan er dus van uitgaan dat die betrouwbaar is.

Persberichten

Publicatiedatum: 01 nov 2007

Overeenstemming over uitbreiding luchthaven Lelystad

De Lelystad, de provincie Flevoland, Lelystad Airport en Schiphol Team hebben over uitbreiding van Lelystad Airport overeenstemming bereikt. P vier partijen gaan een ondertekenen that was covenant, met with afspraken over onder meer de voorwaarden van uitbreiding, de van communicatie inspraak en de te volgen methods, de luchthaven de economische effecten. Op-1 nov a.s. Ondertekenen vier partijen de overeenkomst.

Na een betrekkelijk korte periode van onderhandelen hebben de provincie Flevoland, p gemeente Lelystad, de directie van Lelystad Airport en Schiphol Group (eigenaar van de luchthaven) overeenstemming bereikt over uitbreiding van Lelystad Airport (LA). Schiphol Team wil voor 2010 10.000 vluchten van Schiphol naar Lelystad overplaatsen. Afgesproken is dat deze uitbreiding plaatsvindt binnen de grenzen van de geldende planologische kernbeslissing (PKB). Lelystad Airport kan ontwikkelen tot een zelfstandige, regionale luchthaven voor als voor niet Schiphol gebonden verkeer binnen Europa, zakelijk ongeregeld luchtverkeer. Gesproken wordt over van minstens 800 arbeidsplaatsen per miljoen passagiers.

Partijen streven er naar dat p baanverlenging tot 2100 meter last year wordt gerealiseerd. Er zullen tussen de 1,5 durante 2 miljoen passagiers per jaar gebruik maken van luchthaven. Partijen zullen zich inspannen om p instrumenten that is best . Daarbij zullen Schiphol Team en geluid dit op en Lelystad Airport zich inspannen voor het tijdig installeren van een systeem, waardoor voor eenieder inzichtelijk wordt gemaakt waar door de vliegtuigen wordt gevlogen enkele punten veroorzaakt that is representatieve. Verder zijn er afspraken gemaakt over overlegstructuur that is p. Waarin naast de overheid en Lelystad Airport, Zo komt er een Regionaal Overleg, ook omwonenden, natuur- en het bedrijfsleven zijn en milieuorganisaties. Het covenant wordt nog aangeboden aan de statencommissie Werk en de gemeenteraad van Lelystad.

Samengevat: Er wordt goed rekening gehouden met de overlast en vervuiling die de uitbreiding op zou leveren. Hier zijn speciale normen voor, die overschreden mogen worden.

Bron: http://provincie.flevoland.nl/nieuws/nieuwsarchief/2007/10/04/99-15626/index.xml

Website van provincie Flevoland, betrouwbaar.

Milieueffectrapportage Lelystad in maart

Friday 23 January 2009, 11:59|Doorway Coen Koppen | Rubriek: Politiek & Economie

Voor de toekomstplannen van Schiphol is de. In toekomst deze luchthaven that is gaat waarschijnlijk vliegverkeer over nemen van Schiphol. Wil het vliegveld om eigen redenen al geruime tijd uitbreiden. Om te mogen uitbreiden moet er echter eerst een goede milieueffectrapportage zijn voor Lelystad Airport. Eerdere versies van de zijn afgeschoten door de Raad van Condition. Hoe het er nu voor met with milieueffectrapportage van luchthaven?

"Er wordt op het second volop gewerkt en we de nieuwe MER in maart 2009 af te hebben", aldus hoofd commerciële zaken van Lelystad Airport, Pieter van der Pork. " van Lelystad Airport was males het al lang eens en daarnaast zien wij de los van de op de luchtvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat"meldde van der Ham.

Al in 2001 gaf Lelystad Airport aan het gebruik van luchthaven te willen wijzigen c.q. te willen uitbreiden. Hiervoor zijn aanwijzingsbesluiten van het Rijk nodig. Maar deze pasten niet binnen de planologische kernbeslissing that is toen. Om te mogen uitbreiden moet Lelystad Airport als onderdeel van de kernbeslissing een nieuwe milieueffectrapportage (MER) laten maken. Hierin wordt gekeken naar de nadelige gevolgen voor het milieu van activiteiten zoals een.

Lelystad Airport (wooning aircraft: via Flickr) P vorige MER werd op 10 oktober 2007 door de Raad van Condition afgekeurd nadat eerder bezwaren van belangenverenigingen door p minister van Verkeer en Waterstaat werden verworpen. Belangenverenigingen waaronder Natuur en Milieu Flevoland durante belangenvereniging Almere- hadden vervolgens de Raad van Condition gewezen op procedurele fouten en werden uiteindelijk in rapportage gesteld.

Op de suggesties van belangenverenigingen in de nieuwe MER opgenomen antwoordt van der Pig: "Im is naar de suggesties van verschillende belangenverenigingen en een zijn opgenomen in p startnotitie van MER. Belangenvereniging Almere- . " Een van die opgenomen suggesties in de komt uit de koker van Natuur en Milieu Flevoland in samenwerking met with Staatsbosbeheer.

Robert Atkins, beleidsmedewerker van Natuur en Milieu Flevoland op het te verwachten doc: "Wij hebben een onafhankelijk agency onderzoek laten doen naar het beste alternatief voor uitbreiding bewoners en natuur de ondervinden. Daarbij is gekeken naar de tussen het beperken van overlast en de economische belangen. Wij vinden dat ons alternatief 'de Oostroute' het beste is en we wilden ervoor zorgen dat dit als volwaardig alternatief werd meegenomen in p MER."

Op de vraag wat de verwachtingen van Natuur en Milieu Flevoland zijn antwoordt Atkins diplomatiek door te zeggen dat zij het grootste hebben goede afhandeling van het onderzoek en erg zijn naar de nieuwe MER. Natuur en Milieu Flevoland vind het niet gepast om inhoudelijk te reageren op de MER zonder eerst het doc eerst ingezien te hebben. Na publicatie van nieuwe MER in zal wederom een plaatsvinden en zal de MER ter inzage beschikbaar zijn bij provincie Flevoland that is inspraakprocedure.



Samengevat:
Er wordt onafhankelijk onderzoek gedaan naar de milieugevolgen die de uitbreiding met zich mee zou nemen.

Lelystad wordt bij uitbreiding een zelfstandiger vliegveld, en zal vliegverkeer van Schiphol overnemen.

Bron:http://www.schiphol-nieuws.nl/2009/01/23/milieueffectrapportage-lelystad-airport-verwacht-in-maart/ Ook nieuws gespecialiseerd in Schiphol, dus aardig betrouwbaar.

"Om de drie minuten starten en landen van prijsvechters achieved al dan niet betrouwbare vliegtuigen" P luchthaven heeft toestemming gevraagd voor 14.000 vliegbewegingen per jaar met Boeings 737 en Airbussen A320is. Een beweging is een begin of een landing. Een vlucht bestaat uit een start een landing. 14.000 Bewegingen staan dus gelijk aan 7.000 vluchten per jaar. Dit zijn een kleine 20 vluchten per dag. Afhankelijk van de windrichting wordt de baan in zuidwestelijke richting (+/- 60%) of in noordoostelijke richting (+/- 40%) gebruikt. In zuidwestelijke richting lopen drie uitvliegroutes waarvan er één langs (niet around!) Hollandse Hout loopt. Welke van deze routes is afhankelijk van de bestemming. Een inwoner van Hollandse Hout ziet bij 14.000 vliegbewegingen per jaar dus gemiddeld per vier startende vliegtuigen langs vliegen. De huidige Planologische Kernbeslissing (PKB) biedt theoretisch ruimte voor groei naar 40.000 vliegbewegingen van bovengenoemde toestellen. Of deze gaat worden that is ingevuld, zal de toekomst uitwijzen. Belangrijk blijft dat ook deze groei p PKB- niet zal overschrijden. P maatschappijen die vanaf Lelystad zullen gaan vliegen beschikken over een uiterst moderne veilige en vloot, en dus stille.

"Vliegtuigen die op een hoogte van 200 tot 600 meter over Lelystad scheren" In p PKB zijn onder andere de vertrekroutes vastgelegd. P PKB is het wettelijk kader waarbinnen eventuele uitbreidingsplannen moeten vallen. P PKB bijvoorbeeld waarden voor maximale verbod om te vliegen that is is nachts. Geen van deze gaat over Lelystad. Bij het landen geldt dat im doorgaans gebruik gemaakt wordt van de ILS (Device Landing System). Dit is een systeem dat er voor zorgt dat het vliegtuig in bepaalde vaste hoek in een rechte lijn de landingsbaan daalt. Hierbij dient het vliegtuig op een afstand van 10-km vanaf de baan al recht voor de baan te zitten. Gezien de is dit niet boven Lelystad.

"P uitstoot van vervuilende stoffen en geurhinder" P luchtkwaliteit boven vliegvelden is vaak beter dan die boven stedelijke bebouwing. Invloed van vliegverkeer op de luchtkwaliteit van de omgeving een vliegveld that is rond is fulfilled zeer gering that is 5PERCENT, zelfs rondom een drukke luchthaven als Schiphol. Dit is in 2001 door TNO en dit jaar nog eens. De bijdrage aan de luchtkwaliteit van het wegverkeer over p A6 is malen groter dan de van vliegtuigen. Het door VIVF proportion van 14PERCENT meer voorgeschreven that is genoemde Cara- maar, medicijnen klopt is maar een deel van de. Het proportion geldt namelijk voor enkele gebieden in de buurt van Schiphol. In Nederland -middelen niet afwijkt van het gemiddelde in onderzoek staat dat in de gehele Schipholregio het gebruik van Cara. Ook een relatie aanwezigheid van een luchthaven is nog nooit.

"Property- en tuinbouw worden bedreigd door giftige stoffen" Uit current onderzoek blijkt dat im rondom Schiphol geen afwijkingen in neerslag zijn die gerelateerd kunnen worden aan eventuele gewasschade. De aanwezigheid van een luchthaven heeft nog tot schade aan property- en tuinbouw. Onderzoek door Universiteit van Wageningen in 2004 uit dat schapen in de omgeving van Schiphol geen afwijkingen in vertonen ten opzicht van schapen uit de buurt van Tilburg. Ook uit wolmonsters geen verschillen naar voren that is kwamen.

"Woningbouw wordt aan banden gelegd" In p PKB zijn de geluidszones opgenomen waarbinnen bouwbeperkingen gelden. Deze geluidszones gelden ook nu al en liggen ten zuiden van A6. P uitbreidingsplannen mogen niet in zijn met with de PKB. Er zal geen sprake zijn van verdere bouwbeperking ten opzichte van de huidige situatie. Overigens blijkt uit het Omgevingsplan van de Provincie Flevoland dat er voor Lelystad überhaupt geen woningbouw gepland is ten zuiden van de A6.

"Voortbestaan natuurparken in Flevoland onzeker" Het impact van een andere samenstelling van vliegverkeer op natuurparken staat momenteel niet great. Wel is het zo dat vliegvelden gebieden zijn waar de flora en wildlife gedijt. Zo waren milieubewegingen en omwonenden een aantal jaren geleden juist tegen het sluiten van Vliegveld Valkenburg bij Den Haag omdat hierdoor een groene verbinding tussen het Groene Hart en duinen zou te vervallen.

"Schiphol kan vliegtuigen met een hoog geluidsniveau en die sterk vervuilend zijn naar Lelystad lozen" In p PKB is vastgelegd dat im is nachts niet op Lelystad gevlogen mag worden. Dit blijft onveranderd. Zal als gevolg van deze nachtsluiting luchthaven zijn voor vrachtvluchten meer dan gemiddeld zijn in p nachturen plaatsvinden en doorgaans. Ook de geplande baanlengte en - laat geen grote vliegtuigen (wide-bodies) foot. Bij de keuze welk vliegverkeer geschikt is voor verplaatsing of vervuiling geen debate van Schiphol naar Lelystad is geluid. Bepalend in keuze is het feit of het vliegverkeer uitmaakt van of bijdraagt aan de netwerkfunctie van Schiphol. Bij het verkeer dat waarschijnlijk naar Lelystad verplaatst wordt is dit niet het geval. Het gaat met with title om chartermaatschappijen welke beschikken over een zeer moderne en dus stille, durante maatschappijen als Transavia.com durante EasyJet .

"Een geluidsoverlast die in toekomst zal toenemen. Geluidshinder leidt tot tension en dit kan hart- . Het streven is 15 miljoen passagiers (1 keer per minuut een vliegtuig)" De samenstelling van het vliegverkeer zal veranderen ten opzichte van de huidige situatie. De komst van luchtverkeersleiding hiermee samen that is hangt. Dit betekent onder andere dat niet meer zo als nu door kleine vliegtuigen zonder controle van luchtverkeersleiding over de stad mag worden that is gevlogen. P wijziging betekent echter geen verandering van maximaal toegestane geluidsbelasting. Die is immers in p PKB. Door het RIVM is onderzoek gedaan naar hart- . Hun conclusie dat im in de buurt van Schiphol niet meer mensen met with hart- en worden opgenomen dan. 15 passagiers per jaar is een dat is uit het Ontwerpatelier van het Ruimtelijk Planbureau. In opdracht van de Provincie zijn hierin verschillende the uitgewerkt of toekomstscenario. Het genoemde getal is ontleend aan het meest ambitieuze situation. Realistisch is scenario niet. Zo previous dit situation niet binnen het wettelijk kader dat p PKB biedt. P luchthaven zelf heeft een uitgesproken van 2 tot 4 miljoen passagiers per jaar. Dit is realistisch en wel binnen het wettelijk kader that is past.

"P in p PKB vastgelegde zaken staan haaks op de belofte dat de luchthaven zich zou beperken tot een Company Airport" Wat is de definitie van een Company Airport? Het voor hinderbeleving uit of er een Boeing 737 achieved 100 passagiers of een Boeing 737 Company Aircraft achieved with 30 zakenmensen? Van belang is dat p PKB de luchthaven een biedt. Deze geluidsruimte als doel het beschermen van de omgeving, en magazine door de luchthaven naar eigen goeddunken worden. Wordt er in huidige uitbreidingsplannen uitgegaan van een beer jaarlijks vliegbewegingen dan waarvoor in p PKB is gegeven. Bron:http://www.duurzameluchtvaart.nl/upload/publicatie_60_01.pdf

Website van PDL (System Duurzame Luchtvaart) is erkend als kennisinstelling, dus betrouwbaar.

Argumenten:

  • Door de uitbreiding van Lelystad Airport komen er meer banen voor economie.
  • Wordt een zelfstandiger that is Lelystad vliegveld, en zal vliegverkeer van Schiphol overnemen.
  • Milieu- en gevolgen worden nauwkeurig gerapporteerd en dus een norm niet overschreden. Hebben mensen en het im zo min mogelijk truck that is last.
  • Door het nieuwe vliegbewegingen dat gemaakt mag worden in Lelystad, er alsnog that is zijn maar 20 additional opstijgende of vliegtuigen op een dag.

Stelling is "De uitbreiding van Schiphol naar Lelystad is goed". Ik ben voor deze stelling, en ga stelling ook verdedigen. Im is de uitbreiding van Lelystad Airport kritiek geweest op. Lelystad Airport is een onderdeel van Schiphol Group. Het hoort dus als het bij Schiphol that is ware. Ondanks het kritiek heeft Lelystad Airport om 14.000 extra te maken per jaar. Een vliegbeweging is beweging die een.

Er zijn nu dus ook plannen voor het verlengen van de start- en landingsbanen. Om verkeer naar het vliegveld te versoepelen wordt er ook een openbaarvervoerverbinding gemaakt naar Lelystad-Zuid. Ook komt er bij Lelystad Airport een parkeerruimte that is additional.

Ik vind het goed dat omdat dit zorgt voor meer banen, Lelystad airport gaat uitbreiden. Males rekent erop dat per miljoen passagiers�  im 800 banen bijkomen. Iedereen weet natuurlijk dat er tijdens de situation zijn veel banen verloren gegaan, dus het is alleen maar goed als im meer banen bijkomen that is meegenomen. Deze kans dus ook met with handen aangepakt worden. Lelystad Airport wordt ook interessanter als het gaat uitbreiden, er zullen meer mensen voor dit. Ook kan het vluchten van Schiphol gaan overnemen.

Toch is er dus veel kritiek geleverd door bijvoorbeeld omwonenden die voor meer geluidsoverlast en milieuvervuiling. Hiervoor wordt echter onafhankelijk onderzoek gedaan. Er zijn speciale normen die overschreden mogen worden. Im is bijvoorbeeld nu al een area rondom het vliegveld waar niet gebouwd mag worden. Bij uitbreiding van het vliegveld, magazine deze area niet groter worden. Hoeven dus niet te dat ze te overlast krijgen.

Zo veel more vluchten komen er trouwens ook niet. Im is berekend dat 14.000 vliegbewegingen per jaar, neerkomt op 20 additional vliegbewegingen per dag. Is nachts mag er niet gevlogen worden, en john is dus ook geen overlast. Die 20 extra zijn ook niet allemaal in richting, maar kunnen ook in andere richtingen zijn.

Overlast voor de bewoners wordt dus beperkt. Ik dan voor de van Schiphol naar Lelystad, Kortom, need het is en de overlast voor bewoners, goed voor economie en omgeving beperkt blijven.

Documentatiemap Nederlands

Karen Westerhof

V51

30-10-2009