It

Introducere

În cadrul acestei lucr?ri va fi prezentat sistemul informatic utilizat în mod curent de compania Softwaredevelopment & Consulting pentru a-?i putea desf??ura activitatea de consultan?? IT în mod eficient. În activitatea de consultan?? IT se lucreaz? în primary pe baz? de proiecte în cadrul c?rora se desf??oar? activit??ile aferente acestora.

În momentul de fa??, exist? pe pia?? e gam? foarte variat? de produse application p managementul proiectelor treatment îndeplinesc o multitudine de cerin?e precum colaborativitate, urm?rirea activit??ilor, managementul portofoliului de proiecte, managementul resurselor precum ?i cel al documentelor. Dezavantajele acestor produse software const? în faptul c? pan fi foarte costisitoare, price justificat p complexitatea lor, container fi în mod semnificativ inflexibile datorit? tehnologiilor cu attention au fost produce ?i tot din acest motiv pan fi personalizate ?i extinse mai greu sau într-un timp mai îndelungat.

Dac? pentru unele domenii de activitate, Internetul nu ofer? solu?ia optim?, pentru marea majoritate acesta reprezint? op?iunea ideal?. Astfel, pentru a valorifica avantajele oferite de aplica?iile internet sistemul informatic prezentat a fost creat utilizând produsul Oracle Application Convey. Acest produs application permite crearea de aplica?ii internet în mod quick ?i organizat oferind astfel posibilitatea cre?rii unui sistem informatic atât flexibil kitten ?i complicated deoarece orice nou? cerin?? p personalizare poate fi rezolvat? f?r? eforturi foarte mari.

Aceast? lucrare este conceput? în trei capitole, cu numeroase subcapitole ?i se finalizeaz? cu e serie de concluzii ?i propuneri cu privire la posibilit??ile de dezvoltare a sistemului realizat.

Capitolul I pe lâng? faptul c? realizeaz? e descrierea a problemei economice de rezolvat mai encounter ?i un studiu preliminar treatment urm?re?te cunoa?terea în ansamblu a sistemului ce trebuie informatizat. Capitolul two este un capitol pur teoretic ce prezint? instrumentele ?i tehnologiile folosite pentru realizarea aplica?iei informatice.

Capitolul III encounter o prezentare detaliat?, atât teoretic? cât ?i practic? a modului de analiz? ?i proiectare an aplica?iei precum ?i a sistemului în sine.

Partea de Concluzii prezint? anumite concluzii ?i sugestii conturate în timpul procesului de realizare al aplica?iei.

CAPITOLUL 1. Prezentarea activit??ii firmei Software Development & Consulting S.R.L.

În acest capitol va fi prezentat? problema economic? ce urmeaz? s? fie rezolvat? prin realizarea unui sistem informatic dedicat.

1.1. Prezentarea general? a firmei

Consulting & software Development S.R.L. este o companie lider în dezvoltarea ?i implementarea de proiecte application ?i p consultan?? în domeniul informatic, fiind primul IBM Premier Software Business Associate din România, un-important partener Microsoft în domeniul Document Management ?i nu în ultimul rând partener certificat Oracle.

Principala arie de interes e reprezint? proiectele de integrare de aplica?ii, integrare p date, consolidare p date, Document Management, Content Management, Web Bank, arhivare de informa?ii ?i documente ?i nu în ultimul rând ERP. Pentru toate aceste arii de interes firma ofer? servicii de consultan?? IT [MANU01].

Software Development & Consulting (SDC) este o companie cunoscut? ca fiind unul dintre cei mai importan?i integratori de tehnologie de pe pia?an IT din România. SDC are experien?? profesional? în dezvoltarea ?i implementarea de solu?ii application, în asigurarea de servicii de consultan??, instruction de specialitate, instruction p administration al costurilor, instruction pentru gestionarea informa?iei ?i resurselor [MANU01].

Fondat? în 1996, SDC este o societate privat?, având 100% money românesc. În anul 2006 SDC a fost preluat? de compania Omnilogic. În urma acestei schimb?ri, compania S A transformat noise dezvoltator p application în integrator orientându-se astfel c?tre solu?ii de application complexe care s? permit? dezvoltarea unor noi parteneriate, implementarea unor solu?ii avansate ?i consolidarea pozi?iei companiei în zona de consultan?? IT [MANU01].

Consulting & software Development S.R.L. este organizat? în patru p?r?i operative [ROF001], respectiv:

Ø E parte comercial? - departamentele vânz?ri, advertising ?i rela?ii cu publicul;

Ø E parte financiar? - departamentul financiar-contabil;

Ø E parte de logistic? - departamentul de resurse umane, serviciul juridic ?i serviciul administrativ;

Ø E parte de dezvoltare software organizat? în practici în func?ie de domeniul tehnic abordat.

1.2. Firmei

În acest subcapitol se face o prezentare mai detaliat? a departamentelor noise organigrama companiei Softwaredevelopment & Consulting S.R.L. a?a cum apare în “Regulamentul de organizare ?i func?ionare” al firmei [ROF001]:

a) Directorul Common asigur? conducerea curent? an activit??ii societ??ii comerciale prin directorii executivi ?i compartimentele func?ionale subordonate nemijlocit acestuia, adjust structurii organizatorice aprobate. De asemenea, Directorul Common reprezint? societatea în rela?iile cu ter?i.

W) Directorul Financial este subordonat Directorului Standard ?i have been in subordine departamentul Financiar - Contabil. Directorul financial este responsabil de organizarea ?i îndrumarea ac?iunii p întocmire a rapoartelor statistice în domeniul financiar-contabil, a bilan?ului contabil, a balan?ei de verificare ?i an altor situa?ii informa?ionale specifice.

Departamentul Financiar-Contabil: elaboreaz? ?i fundamenteaz? indicatorii financiari ai societ??ii reflecta?i p bugetul de venituri ?i cheltuieli, asigur? organizarea ?i func?ionarea normal? a contabilit??ii patrimoniale, asigur? respectarea integrit??ii patrimoniului societ??ii ?i ia m?suri pentru întregirea lui, întocme?te documentele de salarizare a personalului (flutura?ii de salarii) ?i întocme?te jurnalele conturilor.

D) Directorul Comercial este subordonat Directorului Standard ?i have been in subordine urm?toarele departamente: Vânz?ri, Advertising ?i Rela?ii cu publicul. Directorul Comercial asigur? fundamentarea ?i elaborarea strategiei ?i politicii comerciale a societ??ii, asigur? ?i între?ine leg?turile contractuale cu furnizorii ?i clien?ii, aprob? strategiile de advertising ?i PR ?i de asemenea particip? la târguri na?ionale/interna?ionale de profil f?când propuneri de colaborare ?i implementare de noi produse în oferta firmei.

Departamentul de Vânz?ri: se ocup? cu participarea la varied licita?ii din domeniul IT, elaborarea ofertelor de servicii, elaborarea contractelor câ?tigate fie în domeniul privat fie în domeniul community prin intermediul licita?iilor precum ?i p promovarea ac?iunilor de publicitate menite s? sporeasc? cifra vânz?rilor, toate acestea f?cându-se adjust hot?rârilor adoptate în acest sens de conducerea societ??ii.

Departamentul de Rela?ii cu Publicul: se ocup? cu promovarea imaginii firmei, informarea atât a clien?ilor noise portofoliul firmei kitten ?i a poten?ialilor clien?i despre activit??ile companiei, fie în mod immediate sau prin intermediul mass-mediei prin comunicate educational ?i interviuri, analiza ofertelor de publicitate ?i selectarea celor mai avantajoase metode de promovare (atât din perspectiva impactului asupra pie?ei, kitten ?i din perspectiva pre?urilor).

Departamentul de Marketing: se ocup? cu efectuarea de studii de pia?? precum studiul concuren?ei, analiza pre?urilor practicate pe pia?? pentru domeniul de activitate curent ?i realizarea de propuneri fundamentale de modificare a pre?urilor practicate de companie, întocmirea de rapoarte ?i prognoze referitoare la evolu?iile importante de la nivel macro-economic ?i implica?iile acestora asupra politicii organiza?ionale a firmei ?i de asemenea gestioneaz? modul de realizare ?i utilizare a bazei de day (p marketing) a firmei.

N) Directorul Logistic este subordonat Directorului Standard ?i have been in subordine urm?toarele departamente: Resurse Umane, Serviciul juridic, Serviciul administrativ. Directorul Logistic urm?re?te îndeaproape eviden?a personalului, respectarea normelor în vigoare cu privire la protec?ia muncii, particip? la fundamentarea cheltuielilor administrativ-gospodare?ti, asigur? respectarea strict? a legisla?iei ?i solu?ioneaz? litigiile patrimoniale cu alte societ??i comerciale, adjust prevederilor legale.

Departamentul Resurse Umane: întocme?te toate opera?iunile referitoare la dinamica personalului (angajare, concediere, schimbarea locului de munc?, promovarea, pensionarea) ?i con-lucreaz? cu departamentul financiar-contabil asigurând calculul drepturilor b?ne?ti beer salaria?ilor ?i acordarea acestora la termenele prev?zute.

Serviciul Juridic: urm?re?te modul în care sunt respectate dispozi?iile legale ?i prevederile statutului cu privire la ap?rarea ?i gospod?rirea patrimoniului societ??ii, actualizeaz? actele normative existente în societate, prime?te, difuzeaz? ?i prelucreaz? actele normative noi ?i, de asemenea, acord? asisten?? juridic? subdiviziunilor organizatorice interesate.

Serviciul Administrativ: se ocup? cu paza ?i protocolul societ??ii ?i cu partea de secretariat.

e) Directorul Tehnic este subordonat Directorului Standard ?i have been in subordine departamentul de dezvoltare software treatment este organizat în urm?toarele practici: Business Solutions, Projectmanagement, Java, Document Management, Oracle ?i System Administration. Practici sunt fiecare de un Practice Manager that is coordonate treatment în mod regular este un advisor mature din cadrul practicii particular. Directorul Tehnic este responsabil cu coordonarea activit??ilor acestor practici astfel încât desf??urarea proiectelor de consultan?? IT s? se fac? în mod cursiv, f?r? probleme.

Practica de Business Solutions: prime?te caietele de sarcini beer licita?iilor comerciale la treatment particip? firma ?i alc?tuie?te solu?iile application treatment r?spund cel mai bine cerin?elor exprimate în aceste caiete selectând produsele application propuse spre implementare.

Practica de Projectmanagement: se ocup? (în colaborare cu celelalte practici) cu realizarea planurilor de proiecte adjust solu?iilor application specificate p practica de Business Solutions. În timpul desf??ur?rii proiectelor asigur? bunul mers al acestora prin verificarea existen?ei contextului necesar rezolv?rii fiec?rei activit??i în parte din cadrul proiectelor.

Practica de Java: se ocup? p activit??ile din cadrul proiectelor treatment necesit? utilizarea construction-ului Java.

Practica p Document Management: dezvolt? extensii pentru produsul propriu eDoc ?i se ocup? p proiectele treatment au ca scop implementarea acestui produs california ?i solu?ie pentru activitatea de management de documente.

Practica de Oracle: se ocup? p implement?ri ale produselor Oracle - Repository, Business Intelligence, ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) ?i Portal ?i p integr?ri ale acestora cu alte produse application existente deja în portofoliul clien?ilor.

Practica de System Administration: se ocup? p activit??ile din cadrul proiectelor treatment necesit? instal?ri p componente equipment, instal?ri de sisteme de operare ?i re?elistic?.

Organizarea structurat? pe niveluri a rela?iilor ierarhice existente între departamentele descrise anterior este eviden?iat? în organigrama societ??ii [ROF001] (figura 1-1).

1.3. Activit??ile firmei

Compania Software Development & Consulting (SDC) are california ?i domeniu de activitate furnizarea de servicii de consultan?? IT [ROF001]. Aceast? activitate începe în cadrul departamentului comercial o dat? cu participarea reprezentan?ilor p vânz?ri la varied licita?ii de proiecte din domeniul IT. Anterior acestor licita?ii, posibilii clien?i contracteaz? varied firme de profil ?i transfer c?tre firmele interesate un anumit caiet de sarcini care reprezint? practic cerin?ele preliminare beer solu?iilor application ce se cer implementate.

Acest caiet de sarcini este transmis departamentului de dezvoltare software, respectiv practicii ce elaboreaz? solu?iile de afaceri, care urmeaz? s? ofere r?spunsuri clare tuturor cerin?elor noise respectivul caiet. Elaborarea r?spunsurilor detaliate (cum se execut? e anumit? func?ionalitate, detalii legate de func?ionalit??i personalizate) se face în colaborare cu fiecare practic? treatment virginia implementa alternate respectiva solu?ie. Finalitatea acestei activit??i este elaborarea unui doc amplu ce va con?ine prezentarea detaliat? a solu?iei tehnice oferite de firma SDC [PROC01].

E dat? elaborat acest record, departamentul comercial virginia estima costul implement?rii solu?iei furnizate (componente equipment, licen?e pentru produse application, costuri servicii, etc) ?i virginia ata?a documentul rezultat ofertei climax treatment este trimis? c?tre poten?ialul customer.

În cazul câ?tig?rii licita?iei se demareaz? e serie de activit??i treatment au ca scop implementarea cu succes a solu?iei tehnice propuse anterior în termenii comerciali existen?i în contractul încheiat în urma licita?iei. Adjust procedurilor de lucru din cadrul departamentului de dezvoltare software [PROC01], aceste activit??i sunt:

Ø Directorul tehnic desemneaz? un supervisor de proiect din cadrul practicii p Projectmanagement.

Ø Directorul tehnic împreun? cu managerul de proiect aleg un ?ef al echipei tehnice treatment virginia executa implementarea proiectului. Alegerea ?efului tehnic al echipei se face în func?ie de natura proiectului ?i p anvergura sa ?i nu trebuie s? fie neap?rat un Practice Manager, astfel, pentru un proiect ce implementeaz? o solu?ie tehnic? de consolidare p day la nivel de baze de day Oracle, ?eful echipei tehnice poate fi un advisor din cadrul practicii Oracle treatment are minim trei ani experien?? în aceast? activitate.

Ø E dat? beers ?eful echipei tehnice se trece la realizarea planului de proiect în care sunt trecute activit??ile necesare pentru implementarea proiectului, resursele alocate (umane, tehnice, fizice) pentru rezolvarea activit??ilor precum ?i interdependen?ele dintre acestea. Dup? cum se poate observa, prin alocarea resurselor umane la planul de proiect se stabile?te chiar echipa tehnic? care urmeaz? s? implementeze solu?ia tehnic?.

Ø Dup? implementarea efectiv? a solu?iei tehnice proiectul este finalizat de obicei cu e etap? de instruire an utilizatorilor în folosirea sistemului implementat.

Dup? finalizarea cu succes an implement?rii solu?iei tehnice, clientul contracteaz? în mod uzual ?i un an de suport treatment const? de fapt în asistarea clientului, contra price, în folosirea sistemului implementat ?i rezolvarea eventualelor probleme attention container ap?rea. Exist? îns? ?i situa?ii când în urma utiliz?rii sistemului apar cerin?e pentru dezvoltarea unor noi func?ionalit??i. Aceste cerin?e sunt tratate ca activit??i individuale în cadrul planului de proiect ?i în func?ie de complexitatea lor pot avea un price propriu separat de cel aferent contractului de suport.

1.4. Prezentarea activit??ii care va fi informatizat?

În activitatea de consultan?? IT, dup? cum sa prezentat anterior, se lucreaz? în primary pe baz? de proiecte în cadrul c?rora se desf??oar? activit??ile necesare pentru implementarea cu succes a solu?iilor tehnice oferite.

Deoarece activitatea consultan?ilor IT presupune ?i deplas?ri la loca?ia clientului (treatment poate avea numerous sucursale în ?ar? sau chiar în afara ??rii) este greu de ?inut e eviden?? la zi a fiec?rei activit??i în parte, fapt care poate duce la numerous probleme.

Printre cele mai plot probleme attention container s? apar? men?ion?m:

Ø probleme de comunicare între membrii echipelor de proiecte, între echip? ?i ?eful tehnic al acesteia ?i chiar între ?efii de echipe ?i directorul tehnic;

Ø întârzieri nejustificate din punct de vedere tehnic beer activit??ilor;

Ø imposibilitatea ?inerii unei eviden?e a întârzierilor cauzate p customer;

Ø lipsa de coordonare sau coordonarea întârziat? între membrii echipelor de proiecte;

Ø alocarea ineficient? a consultan?ilor atât în sensul subaloc?rii kitten ?i al supraaloc?rii acestora;

Ø propagarea în cascad? a întârzierilor cauzate p supraalocarea consultan?ilor;

Ø lipsa unei imagini de ansamblu asupra st?rii desf??ur?rii proiectelor.

În lipsa apari?iei unor probleme, modul regular p desf??urare an activit??ilor din cadrul departamentului de dezvoltare software cuprinde urm?toarele opera?ii principale [PROC01]:

Ø Directorul tehnic treatment se afl? la nivel managing choose începerea unui nou proiect în urma informa?iilor primite de la departamentul comercial (în principiu, aceast? decizie este declan?at? p directorul comercial treatment anun?? câ?tigarea unei licita?ii de proiect).

Ø Directorul tehnic alege un supervisor de proiect noise practica de Projectmanagement ?i împreun? cu acesta se allege ?i un ?ef tehnic al echipei ce urmeaz? s? implementeze solu?ia tehnic? oferit?.

Ø Managerul p proiect împreun? cu ?eful p echip? elaboreaz? planul de proiect ?i în acela?i timp aleg ?i speciali?tii treatment vor experience parte din echipa de proiect în func?ie de activit??ile ce trebuiesc desf??urate.

Ø În procesul de alegere al echipei se ?ine cont de faptul c? un advisor nu trebuie neap?rat s? fac? parte din echip? pe toat? perioad? desf??ur?rii proiectului ci trebuie s? fie disponibil în perioada când trebuie s? rezolve respectiva activitate c?ruia i-a fost asignat california resurs? uman? în cadrul planului de proiect.

Ø Pentru fiecare activitate se stabile?te ce advisor e poate desf??ura (expert IT), o dat? de început ?i o dat? ?int? de rezolvare (contract-ul activit??ii) precum ?i o prioritate ata?at? acesteia. În stabilirea contract-urilor activit??ilor trebuie s? se ?in? seama ?i p priorit??ile acestora deoarece activit??ile cu prioritate înalt?, din punct de vedere contractual, sunt posibile cauze de reziliere p agreement (dac? nu sunt îndeplinite complet) sau aplicare p sanc?iuni financiare (dac? nu sunt îndeplinite în perioada alocat?, adic? au întârzieri).

Ø E dat? stabilite toate acestea, proiectul poate fi demarat ?i fiecare advisor trece la executarea activit??ilor proprii raportând regular starea de desf??urare an acestora ?efului echipei tehnice a proiectului aferent, pentru a preîntâmpina apari?ia unor întârzieri sau pentru an anun?a din timp posibilitate apari?iei acestora.

Ø E dat? rezolvat?, e activitate este considerat? ca fiind închis?. Dac? toate activit??ile unui proiect sunt închise atunci managerul de proiect poate considera proiectul închis.

În desf??urarea activit??ilor p zi cu zi managerii de proiecte ?i ?efii de echipe din cadrul companiei se pan confrunta cu proiecte ce se desf??oar? în parallel sau chiar activit??i din cadrul aceluia?i proiect treatment au perioade de rezolvare care se suprapun. În aceste situa?ii (indiferent de loca?ia desf??ur?rii proiectelor) este nevoie de e envision de ansamblu care s? permit? asignarea optim? a consultan?ilor la activit??ile ce trebuiesc desf??urate.

În acest context decizia de alocare an unui advisor la e anumit? activitate devine deja e opera?ie delicat? ?i trebuie s? ia în calcul o multitudine de factori precum:

Ø cuno?tiin?ele tehnice ale consultan?ilor (de exemplu, dac? un angajat are competen?e pe produse Oracle ?i nu pe partea de re?ea);

Ø disponibilitatea consultan?ilor (dac? un advisor potrivit pentru respectiva activitate este ?i liber s? e desf??oare sau dac? este alocat deja la o alt? activitate cu prioritate mai mare);

Ø pentru o activitate cu prioritate înalt? se verific? dac? respectivul advisor are întârzieri dese (deoarece la activit??ile cu prioritate înalt? nu se acknowledge decât întârzierile cauzate p customer, în caz contrar compania poate suferi pierderi financiare adjust specifica?iilor contractuale);

Ø deoarece consultan?ii primesc comisioane când sunt implica?i în proiecte se încearc? e echilibrare an acestora pentru a men?ine un nivel ridicat al satisfac?iei angajatului.

CAPITOLUL 2. Limbaje ?i tehnologii informatice utilizate

În acest capitol vor fi prezentate metodele ?i tehnologiile folosite pentru realizarea aplica?iei.

2.1. UML (Unified Modeling Language)

În anii 'ninety au ap?rut o multitudine de metode destinate formaliz?rii procesului de dezvoltare a sistemelor informatice, fiecare dintre acestea utilizând un-set p nota?ii proprii [LUSA03].

Printre cele mai popular metode se num?rau:

Ø OMT (Item Modeling Method) - James Rumbaugh

Ø OOD (Object Oriented Style) - Selfish Booch

Ø OOSE (Object Oriented Software Design) - Ivar Jacobson

Fiecare dintre metodele men?ionate anterior trata cu prec?dere e anumit? etap? din ciclul p via?? al unui produs application. Astfel, metoda OMT period considerat? potrivit? pentru etapa de analiz?, metoda OOD period considerat? cea mai adecvat? pentru etapa de proiectare iar metoda OOSE se axa mai ales pe etapa de analiz? comportamental?.

În acest situation, a?a cum se prezint? în lucrarea [SUCI09], “limbajul UML S A n?scut noise dorin?a p an unifica cele mai importante concepte introduse de fiecare dintre aceste metode precum ?i pentru a g?si e nota?ie regular de modelare an acestor concepte”. Astfel, în septembrie 1997 competi?ia acerb? existent? între sus?in?torii metodelor men?ionate anterior ia sfâr?it prin adoptarea de c?tre consor?iul interna?ional OMG (Thing Management Team) a limbajului UML california ?i limbaj regular de modelare an aplica?iilor.

UML reprezint? un standard p nota?ie treatment expose un-set p nou? diagrame cu ajutorul c?rora se poate descrie un sistem informatic. Cu toate acestea “UML nu propune ?i un proces de utilizare an acestor diagrame” în construc?ia unei aplica?ii [SUCI09].

Diagramele propuse de limbajul UML sunt urm?toarele: diagrame de cazuri de utilizare, diagrame de clase, diagrame de secven??, diagrame de st?ri, diagrame de colaborare, diagrame de activit??i, diagrame de componente, diagrame de exploatare ?i diagrame de pachete.

În lucrarea [LUSA03] aceste diagrame sunt grupate în urm?toarele categorii:

Ø Diagrame pentru modelarea proceselor de afaceri - acestea ofer? o envision de ansamblu a func?ionalit??ilor pe care trebuie s? le ofere sistemul informatic (diagramele de cazuri de utilizare);

Ø Diagrame pentru modelarea structurii statice - acestea descriu atât structura sistemului informatic kitten ?i responsabilit??ile acestuia (diagramele de clase ?i de obiecte);

Ø Diagrame pentru modelarea structurii dinamice - descriu comportamentul sistemului informatic ?i multiplele interac?iunile treatment au loc între entit??ile din cadrul acestuia (diagrame de secven??, de colaborare, p st?ri ?i p activit??i);

Ø Diagrame arhitecturale - descriu componentele executabile din cadrul sistemului ?i determin? plasarea acestora în mod grupat pe echipamentele equipment ce alc?tuiesc configura?ia fizic? an acestuia (diagramele p componente, de exploatare ?i de pachete).

De?i personal fiecare diagram? ilustreaz? solu?ia problemei dintr-un punct unique p vedere, în ultimate aceste puncte de vedere se intercoreleaza. Astfel, modul de interac?iune dintre diagrame se poate reprezenta ca în figura urm?toare (vezi figura x).

În cadrul lucr?rii [LUSA03] diagramele UML sunt prezentate astfel:

Diagrame de cazuri de utilizare - au rolul de a stabili aria p cuprindere a sistemului reprezentând într-o form? grafic? func?ionalit??ile pe care acesta trebuie s? le îndeplineasc?. Din acest motiv modelul reprezentat de diagramele de cazuri de utilizare împreun? cu descrierea succint? a fiec?rui caz identificat se nume?te modelul cerin?elor.

Diagrame de clase - descriu structura static? intern? a sistemului atât prin intermediul claselor ?i atributelor kitten ?i prin opera?iile aferente acestora ?i prin descrierea rela?iilor dintre ele. Construc?ia acestor diagrame se face în etapa de elaborare a sistemului informatic acestea fiind cele mai importante diagrame din aceast? etap?.

Diagrame p secven?? - prezint? în mod grafic diversele interac?iunile treatment au loc între obiectele sistemului informatic, observate în ordine cronologic?. Prin intermediul acestor diagrame se identific? obiectele ?i clasele aferente unui scenariu ?i mesajele prin care acestea comunic?. Ca ?i diagramele de colaborare, diagramele p secven?? descriu un caz de utilizare.

Diagrame de colaborare - prezint? în mod grafic multiplele interac?iunile existente între obiectele sistemului organizate relativ ?i leg?turile dintre acestea.

Diagrame p st?ri (p tranzi?ie a st?rilor) - sunt utilizate în descrierea comportamentului obiectelor apar?inând unui clase.

Diagrame p activit??i - sunt variante beer diagramelor p st?ri organizate în raport cu ac?iunile ?i destinate în primul rând reprezent?rii comportamentului intern al unei metode (implementarea unei opera?ii) sau an unui caz de utilizare.

Diagrame de componente - prezint? dependen?ele statice sau dinamice existente între componentele application ce alc?tuiesc un sistem informatic atât la nivel de cod surs? (înainte de compilare) kitten ?i la nivel de cod binar (înainte de-link-editare) sau executabil.

Diagrame de exploatare sau p desf??urare - modeleaz? atât configura?ia elementelor de procesare la momentul execu?iei kitten ?i modul de distribuire al componentelor application, proceselor ?i obiectelor pe care aceste elemente le con?in. Un sistem informatic poate avea o singur? astfel de diagram? asociat?. Acest idea p diagram? surprinde doar componentele de la momentul execu?iei, nu ?i pe cele utilizate în etapele de compilare sau link-editare.

Diagrame de pachete sau component - ofer? mijloace de grupare în pachete pentru elementele ce se reg?sesc în cadrul diagramelor. Aceste grup?ri sunt foarte utile în cazul sistemelor informatice complexe. P men?ionat este faptul c? de?i un pachet sau modul poate grupa atât elemente din cadrul altor tipuri de diagrame kitten ?i alte pachete, cu toate acestea pachetul nu descrie comportamentul elementelor purchase. Criteriile p grupare nu sunt predefinite ci sunt alese în func?ie de caracteristicile sistemului descris.

2.2. Sistemul de gestiune de baze de day Oracle

“Oracle este un sistem de gestiune a bazelor de day (SGBD) complet rela?ional, extins, cu facilit??i noise tehnologia orientat? obiect” [LUNG05]. Sistemul Oracle este proprietar firmei Oracle Business attention în momentul de fa?? este unul dintre cei mai importan?i furnizori de application de gestiune a datelor aflându-se pe primul loc în topul principalilor furnizori de astfel de sisteme cu 47% noise segmentul p pia??, urmat de IBM cu 21PERCENT ?i Microsoft cu 17PERCENT [Web003].

Prima versiune a sistemului Oracle an ap?rut la sfâr?itul anilor 70 respectând în totalitate teoria rela?ional? în sensul c? an implementat modelul de day rela?ional pentru baza de day precum ?i un limbaj de programare rela?ional SQL, respectiv SQL*Plus, care reprezint? o dezvoltare a limbajului regular [VELU09].

În anul 1997 S A lansat SGBD Oracle 8.0, treatment reprezenta apari?ia unei noi genera?ii de baze de day Oracle întrucât marcheaz? trecerea de la arhitectura ini?ial? p suggestion customer/host a sistemului la arhitectura Network Computing [LUNG05].

În anul 2001 a fost lansat? versiunea Oracle 9i treatment an ini?iat trecerea la o nou? genera?ie de servicii orientate spre mediul web. Aceast? versiune a sistemului devine “mai mult decât un suport pentru baze de day deoarece ofer? o infrastructur? complet? de software pentru afaceri electronice ?i ruleaz? pe o varietate de sisteme de calcul ?i de operare: SUNLIGHT - SOLARIS, HP - UX, IBM - AIX, WINDOWS ?i LINUX” [LUNG05].

În anul 2003 an ap?rut pe pia?? versiunea 10g a sistemului Oracle treatment vine cu noi facilit??i fa?? de sistemul Oracle 9i ?i marcheaz? trecerea la genera?ia Grid Computing treatment este o tehnologie informatic? ce ofer? suport complet pentru utilizarea coordonat? a mai multor servere mici treatment ac?ioneaz? împreun? în mod unitar formând astfel Un sistem foarte [VELU09].

Sistemul Oracle, ajuns acum la versiunea 11g, a devenit prin dezvolt?ri ?i îmbun?t??iri successive mai mult decât un SGBD rela?ional. Astfel, sistemul Oracle reprezint? deja e infrastructur? pentru bazele de day pe web în arhitectur? Grid Research [VELU09].

Arhitectura sistemului Oracle, a?a cum este prezentat? în lucrarea [VELU09], grupeaz? componentele acestuia pe trei niveluri: nucleul Oracle reprezentat de baza de day Oracle, interfe?ele de dezvoltare ?i instrumentele de între?inere.

Nucleul Oracle are california ?i componente limbajele de programare (SQL, PL/SQL, Java ?i precompilatoare), sistemul bazei de date ?i instan?a bazei de day. În varianta distribuit? a bazei de day Oracle reg?sim Actual Application Clusters treatment este o tehnologie ce permite ad?ugarea transparent? an unei noi instan?e a bazei de day prin adaptarea automat? a resurselor pentru încorporarea noii instan?e în mod insesizabil pentru utilizator.

Interfe?ele pentru dezvoltarea aplica?iilor ce utilizeaz? baze de day Oracle sunt numerous ?i ofer? un mediu complet de dezvoltare pentru aplica?ii internet.

Instrumentele utilizate în procesul de între?inere a bazei de day sunt destinate în primary administratorilor bazei de day ?i mai pu?in dezvoltatorilor de aplica?ii. Principalul device utilizat în acest process este Oracle Enterprise Manager (OEM) treatment are e interfa?? web based prin intermediul c?reia se poate monitoriza activitatea întregului sistem al bazei de day, se container identifica problemele în mod facil ?i se pan cere chiar sfaturi pentru rezolvarea lor. Tot cu ajutorul acestui device se poate automatiza e politic? de salvare de copii (copy) a bazei de day.

Interac?iunea direct? cu baza de day se face prin intermediul celor dou? limbaje de programare aflate în nucleul Oracle: SQL (Structured Query Language) ?i respectiv PL/SQL (Procedural Language/SQL) [VELU03].

SQL este un limbaj rela?ional p reg?sire, standardizat interna?ional ANSI SQL-86 (American National Standard Start, anul 1986). Oracle con?ine o extensie an acestui limbaj, respectiv SQL*Plus treatment permite descrierea ?i manipularea datelor într-o baz? de day rela?ional? într-un mod neprocedural.

PL/SQL este un limbaj procedural propriu bazei de date Oracle suportând ?i un-set p comenzi SQL pentru accesul la day.

Ambele limbaje de programare utilizeaz? e serie de concepte Oracle dintre care cele mai importante prezentate în lucr?rile [LUNG05] ?i [VELU03] sunt:

Ø Tabela sau rela?ia reprezint? un ansamblu structure noise d coloane (atribute) ?i michael rânduri (tupluri sau linii) treatment nu con?ine day la nivel agregat ?i liniile sunt distincte unele fa?? de altele.

Ø Cheia primar? este reprezentat? p e coloan? sau de un-set de coloane dintr-e tabel? treatment identific? un tuplu în mod unic.

Ø Viziunea sau vederea reprezint? o selec?ie p day dintr-una sau mai multe tabele.

Ø Un bunch reprezint? o modalitate de grupare a rândurilor uneia sau a mai multor tabele cu scopul de a m?ri viteza de execu?ie an unor opera?ii consumatoare de timp.

Ø Comanda este e instruc?iune p suggestion SQL treatment este trimis? spre execu?ie unei baze de day Oracle.

Ø Cursorul este un identificator spre o zon? de memorie dinamic alocat? pentru executarea unor comenzi.

Ø Blocul reprezint? o grupare a mai multor instruc?iuni SQL ?i PL/SQL treatment se execut? împreun?.

Ø Cererea reprezint? o comand? CHOOSE din cadrul limbajului SQL p reg?sire a datelor din baza de day.

Ø Declan?atorul este un subprogram executat automat în urma unui eveniment specific.

Ø Tranzac?ia este un ansamblu omogen p opera?ii treatment are rolul de an asigura coeren?a datelor prin modul s?u p execu?ie - fie complet sau deloc.

2.3. Oracle Application Express

Oracle Application Express (Oracle TOP), cunoscut? anterior sub denumirea de HTMLDB, reprezint? un device pentru dezvoltarea rapid? an aplica?iilor internet p suggestion “introducere p day ?i raportare” treatment utilizeaz? baze de day Oracle. Folosind doar un visitor internet ?i f?r? e experien?? deosebit? în programare, se container dezvolta ?i implementa aplica?ii profesionale care sunt atât rapide kitten ?i sigure [Web001].

Pentru a dezvolta, implementa sau rula aplica?ii utilizând Oracle Software Convey nu este necesar? instalarea niciunui gentle customer deoarece TOP ofer? trei servicii treatment sus?in toate etapele necesare acestor activit??i:

Ø Application Builder - pentru a dezvolta aplica?iile web;

Ø SQL Course - pentru lucrul cu obiectele din baza de day ?i pentru an executa comenzi SQL;

Ø Utilitare - permite înc?rcarea ?i desc?rcarea datelor atât în fi?iere easy kitten ?i în foi de calcul.

Software Convey este un tool de dezvoltare facil? an aplica?iilor internet fiind utilizat în mod frecvent la nivelul întreprinderilor mici ?i mijlocii dar ?i la nivel departamental în cadrul companiilor mari. U?urin?a în dezvoltare este asigurat? p modul de abordare al procesului de dezvoltarea treatment utilizeaz? aproape în mod exclusiv interfe?e p tipwizard [Web002].

În Oracle Application Show, redactare codului este declarativ?, adic? nu se genereaz? cod, nu se compileaz? cod ci pur ?i simplu se interac?ioneaz? cu interfe?ele p suggestion magician (pentru a crea varied obiecte precum videoformate, rapoarte, grafice) ?i cu paginile de propriet??i (pentru a modifica obiectele existente). În definirea rapoartelor ?i a graficelor este utilizat limbajul SQL ?i de aceea cunoa?terea unor comenzi de baz? (CHOOSE) este totu?i necesar?. Pentru dezvoltatorii avansa?i care doresc func?ionalit??i mai complexe, ace?tia container utiliza ?i fragmente de cod PL/SQL sau JavaScript [Web001].

Oracle Application Convey genereaz? aplica?iile în timp real pornind de la date stocate în tabelele existente în baza de day. Când se creaz? o aplica?ie nou? sau se extinde una existent?, mediul TOP pur ?i simplu creeaz? sau modific? metadate stocate în tabelele purchase în baza de day deoarece platforma de dezvoltare rezid? efectiv în baza de day Oracle, componentele TOP fiind reprezentate efectiv de aproximativ 215 tabele ?i 200 de obiecte PL/SQL [Web001].

Arhitectura platformei TOP este dependent? de versiunea bazei de date utilizat? [Web002], astfel:

Ø Versiunile mai vechi de 10.2.0.3 necesit? Oracle HTTP Server (Apache) împreun? cu plugin-ul mod_plsql. În aceast? variant? plugin-ul intermediaz? comunica?iile între serverul internet ?i obiectele TOP din baza de day, intermediere treatment transmite cererile provenite din browser-ul internet c?tre apeluri p proceduri stocate în baza de date (vezi figura x).

Ø Începând de la Oracle Database 10.2.0.3 (inclusiv Oracle Database 10g Express Version), serverul HTTP ?i mod_plsql pan fi înlocuite cu Inserted PL/SQL Gateway (EPG). În aceast? variant? rutinele EPG ruleaz? immediate în serverul XML DB HTTP din baza de date Oracle ?i contain func?ionalit??ile de baz? Beer mod_plsql dar nu mai necesit? existen?an unui Oracle HTTP Server (vezi figura x).

Rapoarte: se realizeaz? utilizând e interfa?? p suggestion magician treatment permite selectarea controalelor p afi?at ?i pagina?ia. Alternate se poate configura ?i modul de sortare al coloanelor afi?ate, tipul de move (CSV, XML), set?rile de printare, navigare p suggestion “Drill-Down” c?tre alte rapoarte, grafice sau videoformate ?i aplicarea schemelor de autorizare. Pentru elaborarea p theme-uri speciale p afi?are (RTF) se poate realiza e integrare cu produsul BI Writer treatment permite printarea ?i în format PDF, Term, Shine sau HTML.

Videoformate utilizate pentru introducerea datelor: exist? o gam? variat? p videoformate predefinite precum videoformate tabelare, p suggestion Grasp-Depth, bazate pe servicii Internet, pe proceduri stocate sau immediate pe tabele din baza de day. Pe lâng? validarea câmpurilor adjust anumitor formate ?i detectarea actualiz?rilor e?uate (raportate prin mesaje în interfa??) videoformatele beneficiaz? ?i p controale speciale predefinite de genul listelor p valori (LOVs), pop up-uri de suggestion diary, controale p suggestion taxi ?i de selectare de fi?iere din sistemul de operare.

Grafice: p suggestion SVG (Scalable Vector Artwork), HTML sau Display treatment pot fi configurate s? se reîmprosp?teze la anumite intervale de timp pentru an afi?a mereu informa?ii curente.

Navigarea între pagini: se face prin taburi (standard, p?rinte), liste, breadcrumbs, prin url-uri puse pe imagini ?i wording, utilizând ierarhii (pine) ?i prin butoane.

Style: TOP ofer? un-set p 20 de teme predefinite p afi?are an obiectelor aplica?iei bazate pe un-set p theme-uri preexistente, astfel, la trecerea de la e tem? la alta aplicarea modific?rilor p design se face în mod consecvent în toate paginile aplica?iei. Aceste theme-uri pan fi modificate la nivel de CSS ?i HTML.

Securitate: TOP ofer? plan predefinite de autentificare precum LDAP, One Sign-On, metode particulare (utilizator/parola dintr-e tabel?), utilizatori Oracle Software Show, utilizatori ai bazei de day, f?r? autentificare (folosind Database Access Descriptor) ?i reguli de autorizare particular main pentru toat? aplica?ia dar attention pot fi utilizate de la nivelul unei pagini internet pân? la nivel de obiect de suggestion buton sau chiar url pentru afi?area condi?ionat? an acestora.

CAPITOLUL 3. Realizarea aplica?iei informatice privind activitatea de consultan?? IT

În capitolul p fa?? se va encounter descrierea detaliat? a procesului de realizare an aplica?iei informatice pornind de la analiza cerin?elor ?i realizarea diagramelor UML pân? la prezentarea efectiv? a sistemului informatic implementat.

3.1. Analiza activit??ii p alocare a consultan?ilor IT în cadrul echipelor de proiecte

Aplica?ia ce urmeaz? s? fie realizat? î?i propune s? rezolve problema managementului eficient la nivelul activit??ii p consultan?? IT treatment, dup? cum S A prezentat anterior, se bazeaz? în primary pe proiecte în cadrul c?rora se desf??oar? activit??ile necesare pentru implementarea cu succes a solu?iilor tehnice oferite.

Deoarece activitatea consultan?ilor IT presupune ?i deplas?ri la loca?ia clientului (treatment poate avea numerous sucursale în ?ar? sau chiar în afara ??rii) aplica?ia realizat? va fi p suggestion internet pentru a putea fi accesat? via Web ?i va oferi un-set p func?ionalit??i treatment s? r?spund? urm?toarelor cerin?e:

Ø Aplica?ia trebuie s? ofere o eviden?? clar? a tuturor proiectelor implementate;

Ø Introducerea ?i modificarea datelor referitoare la un proiect se poate face în mod restric?ionat doar la nivel managerial;

Ø Aplica?ia trebuie s? ofere o eviden?? clar? a tuturor speciali?tilor IT existen?i în departamentul de dezvoltare software pornind de la directorul tehnic pân? la to?i membrii practicilor existente;

Ø Introducerea ?i modificarea datelor referitoare la speciali?tii IT se poate face în mod restric?ionat doar la nivel managing;

Ø Desemnarea ?efului p echip? an unui proiect este de asemenea restric?ionat? tot la nivel managing;

Ø Asignarea speciali?tilor IT california ?i membrii ai echipelor se poate face de c?tre directorul tehnic, managerul de proiect sau ?eful p echip?;

Ø Orice activitate nou? ap?rut? dup? demararea proiectului poate fi car-asignata de c?tre un advisor e dat? ce acesta este disponibil ?i de?ine cuno?tin?ele necesare s? e rezolve;

Ø E dat? asignat? o activitate unui advisor aceasta este considerat? a fi în lucru ?i ca atare nu poate fi modificat? decât de consultantul care trebuie s? e rezolve sau de c?tre ?eful echipei tehnice a proiectului în cauz?;

Ø În asignarea ini?ial? a consultan?ilor la activit??ile proiectului trebuie s? se ?in? seama de clauzele contractuale treatment desemneaz? activit??ile p suggestion “Show Stopper”, treatment sunt posibile cauze de reziliere p agreement (dac? nu sunt îndeplinite complet) sau aplicare p sanc?iuni financiare (dac? nu sunt îndeplinite în perioada alocat?, adic? au întârzieri).

Ø Aplica?ia trebuie s? ofere un-set de rapoarte care s? furnizeze e Picture de ansamblu atât asupra procesului de desf??urare a proiectelor kitten ?i asupra aspectelor financiare implicate (venituri, comisioane);

Ø Aplica?ia trebuie s? furnizeze informa?iile necesare managerilor ?i ?efilor p echip? în procesul de decidere a modului de asignare an acestora în diferite proiecte;

Ø Pentru a decrease noise volumul de munc? al administratorilor p aplica?ie este nevoie ?i p o modalitate de modificare a parolei proprii de c?tre fiecare utilizator în parte;

Pentru an aprofunda analiza cerin?elor men?ionate anterior se va utiliza setul de diagrame furnizat de limbajul de modelare UML.

3.1.1. Diagrama cazurilor de utilizare

Diagrama cazurilor de utilizare are scopul de a reprezenta grafic func?ionalit??ile îndeplinite de sistemul informatic în faza sa final?.

Principalele cazuri de utilizare identificate sunt urm?toarele, dup? cum se poate observa în figura 3-1:

Ø Definire advisor - acest caz de utilizare se declan?eaz? la angajarea unui nou advisor IT ?i doar persoane de la nivelul managing container îndeplini aceast? activitate.

Ø Deschidere proiect - are loc în momentul când este câ?tigat? e licita?ie comercial? ?i doar persoane de la nivelul managing container îndeplini aceast? activitate.

Ø Identificare activit??i - este echivalent? cu definirea unei activit??i noi aferente unui proiect existent; aceast? activitate poate fi îndeplinit? p manageri, ?eful p echip? al respectivului proiect ?i p oricare dintre membrii echipei proiectului.

Ø Asignare activit??i - acest caz de utilizare este declan?at p definirea unei noi activit??i pentru care nu a fost desemnat consultantul responsabil s? e rezolve ?i poate fi îndeplinit p ?eful echipei proiectului în cauz? sau p oricare dintre membrii acesteia.

Ø Desf??urare activit??i - acest caz de utilizare reprezint? actualizarea unei activit??i existente cu informa?ii referitoare la starea ?i evolu?ia rezolv?rii sale; aceast? activitate poate fi înf?ptuit? doar de c?tre consultantul asignat respectivei activit??i ?i de c?tre ?eful p echip? al proiectului în cauz?.

Ø Rezolvare activit??i - este cel mai frecvent mod p finalizare al unei activit??i îns? nu este mereu obligatoriu deoarece se poate constata c? activitatea în cauz? nu poate fi finalizat? noise various purpose ?i ca atare activitatea este închis? f?r? a fi rezolvat?.

Ø Închidere activitate - dac? o activitate se consider? a fi finalizat? (are completat? o dat? de finalizare) aceasta este închis? în mod automat.

Ø Închidere proiect - acest caz de utilizare este declan?at doar dac? toate activit??ile aferente proiectului în cauz? sunt închise; doar persoane de la nivelul managing container îndeplini aceast? activitate.

3.1.2. Diagrama de clase

Diagrama de clase descrie structura static? intern? a sistemului atât prin intermediul claselor ?i atributelor kitten ?i prin opera?iile aferente acestora ?i prin descrierea rela?iilor dintre ele.

Precum se observ? în figura 3-2 au fost identificate urm?toarele clase: People, Tasks, Actions, Standing ?i Goals împreun? cu atributele ?i opera?iile acestora.

Rela?iile dintre clase se descriu astfel:

Ø o persoana poate fi asignat? unui proiect în sensul c? encounter parte din echipa de speciali?ti a respectivului proiect;

Ø o persoana poate fi asignat? unei activit??i sau mai multor activit??i din cadrul proiectului din echipa c?ruia encounter parte;

Ø o persoana identific? ?i deschide o activitate sau mai multe în cadrul proiectului din echipa c?ruia encounter parte;

Ø o activitate sau mai multe se desf??oar? în cadrul unui proiect;

Ø o activitate poate avea un standing;

Ø o activitate avea o prioritate anume.

3.1.3. Diagrama de activit??i

Diagramele p activit??i reprezint? st?rile p execu?ie an unor mecanisme subscription forma unor succesiuni p etape regrupate secven?ial în ramifica?ii paralele p fireplace p execu?ie. Dup? cum se poate observa în figura x, opera?ia p alocare a consultan?ilor IT în cadrul echipelor de proiecte se poate modela cu ajutorul diagramei p activit??i astfel:

3.1.4. Diagrame p secven?? ?i de colaborare

Diagramele p secven?? prezint? în mod grafic diversele interac?iunile treatment au loc între obiectele sistemului informatic, observate în ordine cronologic?. Diagramele de colaborare prezint? în mod grafic acelea?i interac?iuni îns? organizate relativ, eviden?iind mai mult leg?turile dintre acestea.

Dup? cum se poate observa ambele tipuri de diagrame eviden?iaz? interac?iunile din sistem îns? diagrama de secven?? prezint? o viziune temporal? pe când diagrama de colaborare prezint? o viziune spa?iala an acestora.

În cazul sistemului curent aceste interac?iuni se desf??oar? astfel:

Ø Diagramele p secven?? ?i de colaborare aferente cazului de utilizare Definire advisor container fi observate în figurile x ?i respectiv x. În aceste diagrame se eviden?iaz? faptul c? un supervisor trebuie sa fie autentificat în aplica?ie pentru a putea înregistra un advisor nou în sistem

Ø Diagramele p secven?? ?i de colaborare asociate cazului de utilizare Definire proiect (figurile x ?i respectiv x) eviden?iaz? faptul c? un supervisor trebuie sa fie autentificat în aplica?ie pentru a putea defini un nou proiect.

Ø Diagramele de colaborare ?i p secven?? asociate cazului de utilizare Asignare activit??i pan fi observate în figurile x ?i respectiv x. În aceste diagrame se eviden?iaz? urm?toarele interac?iuni:

e un ?ef p echip? trebuie s? fie autentificat în aplica?ie pentru a putea aloca consultan?ii IT echipelor de proiecte ?i activit??ilor din cadrul acestora;

E dup? accesarea interfe?ei sistemului, ?eful p echip? execut? în mod repetat urm?torii pa?i pentru fiecare viitor membru al echipei de proiect:

§ asignare proiect - consultantul IT este astfel înscris în echipa de proiect;

§ asignare rol - se stabile?te e ierarhie în cadrul echipei;

E De asemenea, tot în mod repetat execut? urm?torii pa?i dar pentru fiecare activitate din cadrul proiectului:

§ deschidere activitate - se define?te activitatea curent?;

§ asignare activitate - astfel se aloc? consultantul responsabil s? o rezolve.

Ø Diagramele p secven?? ?i de colaborare asociate cazului de utilizare Definire proiect (figurile x ?i respectiv x) eviden?iaz? faptul c? un supervisor trebuie sa fie autentificat în aplica?ie pentru a putea defini un nou proiect.

3.1.5. Diagrama de look

Diagramele p st?ri denumite ?i diagrame de tranzi?ie a st?rilor descriu comportamentul obiectelor apar?inând unei clase, în cazul de fa?? este vorba despre clasa Activitate (ACTIONS) treatment are trei st?ri: deschis?, în lucru ?i închisa, dup? cum se poate observa ?i în figura x.

3.2. Proiectarea sistemului

3.2.1. Proiectarea componentelor sistemului

Diagrama de componente prezint? dependen?ele statice sau dinamice existente între componentele application ce alc?tuiesc sistemul informatic.

Sistemul conceput are california principale componente:

• Schema bazei de day;

• Procedurile ?i func?iile responsabile p valid?ri, p algorimii ce asigur? eliminarea suprarezerv?rii, eliminarea unor erori de actualizare;

• Interfa?a cu utilizatorul ce comunic? cu celelalte dou? componente, formând aplica?ia de gestiune.

3.2.2. Schema conceptual? a bazei de day rezultat? noise diagrama claselor

Pentru a solu?iona problema managementului eficient la nivelul activit??ii p consultan?? IT se folose?te o baz? de day Oracle 11g Enterprise Edition.

Acest? baz? de day con?ine sase tabele ce au rolul de a înregistra toate datele necesare referitoare atât la utilizatori, proiecte, specialisti IT, activitati, prioritati si statusuri.

Tabelele men?ionate mai sus sunt urm?toarele:

Ø STANDING - reprezinta nomenclatorul p în care that is stari se o activitate deschisa , sau inchisa daca activitatea S A deja.

Ø GOALS - reprezinta nomenclatorul p prioritati treatment pot fi asignate unei activitati la crearii purchase, medie sau inalta, respectiv scazuta. În cadrul proiectelor prioritatea inalta este asignata unei activitati de suggestion “show-stopper” sau critica. De exemplu, etapa de aplicare a politicilor de siguranta la un sistem e-mail treatment depaseste cuanta de timp admisa poate expune sistemul unor vulnerabilitati ce pan compromite confidentialitatea informatiilor. Aceste activitati trebuiesc end în anumite conditii de timp, altfel activitatea clientului poate fi prejudiciata ?i ca atare depasirea datei tinta aduce cu sine e sanctiune financiara.

Ø TASKS - reprezinta nomenclatorul de proiecte contractate de companie ce ofera informatii despre information de inceput an unui proiect, information p finalizare planificata ?i information p finalizare reala a proiectului.

Ø INDIVIDUALS - reprezinta nomenclatorul de angajati ai companiei ?i contine numele angajatilor, adresele de e-mail ale acestora, functia pe care e ocupa, proiectul la care sunt asignati în momentul de fata precum ?i comisionul procentual pe care m-au negociat la angajare.

Ø ACTIONS - reprezinta nomenclatorul de activitati p companiei. Aceasta este tabela centrala de informatii ce contine activitatile proiectelor, proiectele noise care acestea fac parte, specialistul treatment a sesizat activitatea (de obicei sefii de echipa sau managerii la momentul deciderii planului de proiect), consultantul care trebuie sa finalizeze activitatea, information p sesizare, information de rezolvare tinta kitten ?i cea reala, statusul ?i prioritatea activitatii kitten ?i venitul pe care activitatea illinois aduce companiei(in mod regular se masoara în dolari/zi).

Ø APP_USERS - este utilizata pentru a se putea folosi o metoda de autentificare in aplicatie utilizand e combinatie utilizator/parola. Credentiale nu au fost trecute in tabela INDIVIDUALS pentru a putea schimba quick in schema de daca acest lucru se doreste that is aplicatie.

Modul în care se leag? tabelele prezentate anterior, este reprezentat în figura urm?toare:

3.3. Implementarea sistemului

3.3.1. Crearea obiectelor de la bazei de day

----------MAKING PLATFORMS----------

--- Making desk TASKS

produce stand TASKS

(

PROJECT_ID INTEGER not null,

PROJECT_NAME VARCHAR2(100) not null,

START_DATE DAY not null,

TARGET_END_DATE DAY not null,

ACTUAL_END_DATE DAY

);

change stand TASKS include restriction PROJECTS_PK main key (PROJECT_ID);

change stand TASKS include restriction PROJECTS_UK distinctive (PROJECT_NAME);

--- Making stand PEOPLE

produce stand INDIVIDUALS

(

PERSON_ID INTEGER not null,

PERSON_NAME VARCHAR2(100) not null,

PERSON_EMAIL VARCHAR2(100) not null,

PERSON_ROLE VARCHAR2(20) not null,

ASSIGNED_PROJECT INTEGER,

COMMISSION INTEGER

);

change stand INDIVIDUALS include restriction PEOPLE_PK main key (PERSON_ID);

change stand INDIVIDUALS include restriction PEOPLE_UK distinctive (PERSON_NAME);

change stand INDIVIDUALS include restriction

PEOPLE_PROJECT_FK foreign-key (ASSIGNED_PROJECT)

referrals TASKS (PROJECT_ID);

change stand INDIVIDUALS include restriction PEOPLE_ASSIGNMENT_CC

examine ((person_role in ('Sef echipa','Membru echipa') and assigned_project isn't null)

or (person_role in ('boss','Supervisor') and assigned_project is null));

change table INDIVIDUALS include restriction PEOPLE_ROLE_CC

examine (person_role in ('CEO','Manager','Sef echipa','Membru echipa'));

--- Making desk APP_USERS

produce stand APP_USERS

(

ID QUANTITY not null,

LOGIN VARCHAR2(30) not null,

CODE VARCHAR2(16) not null,

ACCESSLEVEL QUANTITY not null,

PERSON_ID QUANTITY

);

discuss line APP_USERS.ACCESSLEVEL is '1=ADMIN; 2=MANAGER; 3=USER';

change stand APP_USERS include restriction APP_USERS_PK main key (identification);

change stand APP_USERS include restriction APP_USERS_UK distinctive (LOGIN);

change stand APP_USERS include restriction APP_USERS_PEOPLE_FK foreign-key (PERSON_ID)

referrals INDIVIDUALS (PERSON_ID);

--- Making stand GOALS

produce stand GOALS

(

PRIORITY_ID QUANTITY not null,

CONCERN VARCHAR2(200) not null

);

change stand GOALS include restriction PRIORITIES_PK main key (PRIORITY_ID);

--- Making desk STANDING

produce desk STANDING

(

STATUS_ID QUANTITY not null,

STANDING VARCHAR2(100) not null

);

change stand STANDING include restriction STATUS_PK main key (STATUS_ID);

--- Making stand ACTIONS

produce stand ACTIONS

(

ISSUE_ID INTEGER not null,

ISSUE_SUMMARY VARCHAR2(200) not null,

ISSUE_DESCRIPTION VARCHAR2(2000),

IDENTIFIED_BY INTEGER not null,

IDENTIFIED_DATE DAY not null,

RELATED_PROJECT INTEGER not null,

ASSIGNED_TO INTEGER,

TARGET_RESOLUTION_DATE DAY,

IMPROVEMENT VARCHAR2(2000),

ACTUAL_RESOLUTION_DATE DAY,

RESOLUTION_SUMMARY VARCHAR2(2000),

CREATED_DATE DAY not null,

CREATED_BY VARCHAR2(60) not null,

LAST_MODIFIED_DATE DAY,

LAST_MODIFIED_BY VARCHAR2(60),

STATUS_ID INTEGER,

PRIORITY_ID INTEGER,

PRICE INTEGER

);

change stand ACTIONS include restriction ACTIVITIES_PK main key (ISSUE_ID);

change stand ACTIONS

include restriction ACTIVITIES_ASSIGNED_TO_FK foreign-key (ASSIGNED_TO)

referrals INDIVIDUALS (PERSON_ID);

change stand ACTIONS

include constraint ACTIVITIES_IDENTIFIED_BY_FK foreign key (IDENTIFIED_BY)

referrals INDIVIDUALS (PERSON_ID);

change stand ACTIONS

include restriction ACTIVITIES_PRIORITY_FK foreign-key (PRIORITY_ID)

referrals GOALS (PRIORITY_ID);

change stand ACTIONS

include restriction ACTIVITIES_PROJECT_FK foreign-key (RELATED_PROJECT)

referrals TASKS (PROJECT_ID);

change stand ACTIONS

include restriction ACTIVITIES_STATUS_FK foreign-key (STATUS_ID)

referrals STANDING (STATUS_ID);

----------MAKING SEAQUENCES----------

--- Making series APP_USERS_SEQ

produce series APP_USERS_SEQ

minvalue 1 maxvalue 9999999999999999999999999999

begin with 1 rise by 1 nocache purchase;

--- Making series ACTIVITIES_SEQ

produce series ACTIVITIES_SEQ

minvalue 1 maxvalue 9999999999999999999999999999

begin with 1 rise by 1 nocache purchase;

--- Making series PEOPLE_SEQ

produce series PEOPLE_SEQ

minvalue 1 maxvalue 9999999999999999999999999999

begin with 1 rise by 1 nocache purchase;

--- Making series PRIORITIES_SEQ

produce series PRIORITIES_SEQ

minvalue 1 maxvalue 9999999999999999999999999999

begin with 1 rise by 1 nocache purchase;

--- Making series PROJECTS_SEQ

produce series PROJECTS_SEQ

minvalue 1 maxvalue 9999999999999999999999999999

begin with 1 rise by 1 nocache purchase;

--- Making series STATUS_SEQ

produce series STATUS_SEQ

minvalue 1 maxvalue 9999999999999999999999999999

begin with 1 rise by 1 nocache purchase;

----------Making bundle APP_USER_SECURITY for TOP certification schema----------

BUILD OR REPLACE OFFER APP_USER_SECURITY AS

PROCESS LOGIN(P_UNAME IN VARCHAR2,

P_PASSWORD IN VARCHAR2,

P_SESSION_ID IN VARCHAR2,

P_FLOW_PAGE IN VARCHAR2);

PURPOSE VALID_USER(P_USERNAME IN VARCHAR2, P_PASSWORD IN VARCHAR2)

RETURN BOOLEAN;

PROCESS CHANGE_PASSWORD(P_USERNAME IN VARCHAR2,

P_OLD_PASSWORD IN VARCHAR2,

P_NEW_PASSWORD IN VARCHAR2);

PURPOSE GET_HASH(P_USERNAME IN VARCHAR2, P_PASSWORD IN VARCHAR2)

REUNITE VARCHAR2;

END;

/

--- Making offer body APP_USER_SECURITY

BUILD OR REPLACE PACKAGE BODY APP_USER_SECURITY AS

PURPOSE GET_HASH(P_USERNAME IN VARCHAR2, P_PASSWORD IN VARCHAR2)

RETURN VARCHAR2 AS

START

RETURN DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.MD5(INPUT_STRING => UPPER(TRIM(P_USERNAME)) || '/' || P_PASSWORD);

END;

PROCESS LOGIN(P_UNAME IN VARCHAR2,

P_PASSWORD IN VARCHAR2,

P_SESSION_ID IN VARCHAR2,

P_FLOW_PAGE IN VARCHAR2) IS

START

WWV_FLOW_CUSTOM_AUTH_STD.LOGIN(P_UNAME => UPPER(TRIM(P_UNAME)),

P_PASSWORD => P_PASSWORD,

P_SESSION_ID => P_SESSION_ID,

P_FLOW_PAGE => P_FLOW_PAGE || ':' || 1);

EXCLUSION

WHEN OTHERS THEN

RAISE;

END;

PROCESS CHANGE_PASSWORD(P_USERNAME IN VARCHAR2,

P_OLD_PASSWORD IN VARCHAR2,

P_NEW_PASSWORD IN VARCHAR2) AS

V_ROWID ROWID;

START

SELECT ROWID

INTO V_ROWID

FROM APP_USERS

WHERE USERNAME = TOP(CUT(P_USERNAME))

AND CODE = GET_HASH(P_USERNAME, P_OLD_PASSWORD)

FOR UPDATE;

UPDATE APP_USERS SET PASSWORD = P_NEW_PASSWORD WHERE ROWID = V_ROWID;

COMMIT;

EXCLUSION

WHENEVER NO_DATA_FOUND SUBSEQUENTLY

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Utilizator inexistent.');

END;

PURPOSE VALID_USER(P_USERNAME IN VARCHAR2, P_PASSWORD IN VARCHAR2)

RETURN BOOLEAN AS

--INTOARCE FAKE DACA NU E PERSON LEGITIMATE

--INTOARCE ACCURATE DACA ELIZABETH PERSON noise TABELA

V_REZULTAT BOOLEAN;

V_TEMP NUMBER;

START

V_REZULTAT := FALSE;

V_TEMP := 0;

CHOOSE 1

INTO V_TEMP

FROM APP_USERS

WHERE LOGIN = TOP(CUT(P_USERNAME))

AND CODE = GET_HASH(P_USERNAME, P_PASSWORD);

IF (V_TEMP = 0) SUBSEQUENTLY

V_REZULTAT := FALSE;

OTHERWISE

V_REZULTAT := TRUE;

END IF;

REUNITE V_REZULTAT;

EXCLUSION

WHENEVER NO_DATA_FOUND SUBSEQUENTLY

REUNITE FALSE;

END;

END;

/

----------MAKING SPARKS----------

--- Making trigger APP_USERS_BI

produce or substitute trigger app_users_bi

before place on app_users

for every strip

start

if (:new.id is null) subsequently

for c1 in (choose app_users_seq.nextval nv from dual) loop

:new.id := c1.nv;

stop cycle;

finish if;

:new.password := app_user_security.get_hash(upper(trim(:new.username)), :new.password);

:new.username := upper(trim(:new.username));

end;

--- Making trigger APP_USERS_BU

produce or substitute trigger app_users_bu

before update on app_users

for every strip

start

:new.password := app_user_security.get_hash(upper(trim(:new.username)), :new.password);

end;

--- Making trigger BI_ACTIVITIES

produce or substitute trigger bi_activities

before place on actions

for every strip

start

if (:new.issue_id is null) subsequently

choose activities_seq.nextval into:new.issue_id from dual;

finish if;

if (:new.status_id is null) subsequently

select t.status_id

into :new.status_id

from standing t

wherever t.status = 'Deschis';

finish if;

:new.created_date := sysdate;

:new.created_by := nvl(wwv_flow.g_user, user);

end;

--- Making trigger BI_PEOPLE

produce or substitute trigger bi_people

before place on people

for every strip

start

if (:new.person_id is null)

then choose people_seq.nextval

into:new.person_id

from double;

finish if;

end;

--- Making trigger AI_PEOPLE

Produce or change trigger ai_people

after place on people

for every strip

start

--Pentru fiecare angajat nou introducem si un person in tabela APP_USERS

place into app_users

(username, password, accesslevel, person_id)

(select upper(replace(:new.person_name, ' ', '.')) username,

upper(replace(:new.person_name, ' ', '.')) password,

(situation

when:new.person_role in ('boss', 'Supervisor') subsequently

2

otherwise

3

end) accesslevel,

:new.person_id

from dual);

end;

--- Making trigger BI_PRIORITIES

produce or substitute trigger bi_priorities

before place on goals

for every strip

start

if (:new.priority_id is null)

then choose priorities_seq.nextval

into:new.priority_id

from double;

finish if;

end;

--- Making trigger BI_PROJECTS

produce or substitute trigger bi_projects

before place on tasks

for every strip

start

if (:new.project_id is null)

then choose projects_seq.nextval

into:new.project_id

from dual;

finish if;

end;

--- Making trigger BI_STATUS

produce or substitute trigger bi_status

before place on standing

for every strip

start

if (:new.status_id is null)

then choose status_seq.nextval

into:new.status_id

from dual;

finish if;

end;

--- Making trigger BU_ACTIVITIES

produce or substitute trigger bu_activities

before update on actions

for every strip

start

if (:new.actual_resolution_date isn't null) subsequently

choose t.status_id

into:new.status_id

from standing t

wherever t.status = 'Inchis';

finish if;

:new.last_modified_date := sysdate;

:new.last_modified_by := nvl(wwv_flow.g_user, user);

end;

3.3.2. Prezentarea rezultatului procesului de implementare

In abordarea practica este compus dintr-e baza de and Oracle 11g Enterprise-Edition in treatment sunt toate datele inregistrate in si o internet dezvoltata cu Oracle Application Express v3.2 day.

Ca ?i organizare functionala aplicatia este organizata în doua parti: e parte tranzactionala prin intermediul careia se container expose ?i actualiza datele în baza de day ?i e parte de raportare prin intermediul careia se pan analiza aceste day (starea proiectelor, an activitatilor ?i angajatilor) adjust mai multor criterii.

Din punctul de vedere al “publicului tinta” aplicatia este organizata în trei component principale:

Ø un modul de operatii zilnice prin care sunt inregistrate proiectele, activitatile acestora ?i evolutia finalizarii lor - destinat atat managerilor cât ?i angajatilor;

Ø un modul de raportare orientat catre administration treatment sa ofere în orice time e envision de ansamblu a desfasurarii proiectelor - destinat managerilor;

Ø un modul de orientat care ofera acestuia e that is angajat envision punctuala asupra propriei purchase activitati - .

Pentru un acces mai usor la aplicatiei organizarea paginilor web din acesteia S A facut subscription forma p bill- pe doua nivele. Astfel exista trei tab-uri parinte Operatiuni, Supervisor ?i Angajat fiecare dintre acestea continand propriul part p tab-uri.

Pentru an analiza functionalitatile aplicatiei se porne?te de la un caz actual (e activitate ce trebuie asignata unui advisor) urmarind fluxul reasoning pe care un sef de echipa sau supervisor m-ar urma în vederea desemnarii unui expert IT pentru rezolvarea respectivei activitati.

3.3.3. Modulul working

Autentificarea în aplicatie se face în mod classic cu nume_utilizator ?i parola. E information accesata, aplicatia afiseaza pagina House indiferent daca utilizatorul este supervisor sau sef de echipa sau doar membru de echipa. Aceasta pagina este e sinteza a celor mai utilizate rapoarte ?i dup? cum se poate observa în imaginea urmatoare, în zona de “Activitati neasignate” apare o activitate cu contract pe information p 25 Ianuarie treatment este sesizata la nivelul proiectului de “Implementare sistem nou p salarizare” chiar de catre sefa de echipa a proiectului Iulia Sandu.

Dup? cum se poate observa ?i în partea inferioara a paginii House, toate activitatile reprezinta legaturi catre pagina de “Creare/Editare Activitate”.

Daca se acceseaza pagina de “Creare/Editare Activitate” se observa o multitudine de campuri ce pot fi completate sau modificate:

Ø Sumar: reprezinta zona textuala unde persoana care a sesizat activitatea scrie pe scurt o descriere succinta a problemei (camp obligatoriu);

Ø Descriere: se completeaza cu explicatii aditionale daca este necesar (camp optional);

Ø Identificata p: identifica seful de echipa sau managerul treatment a sesizat problema (camp obligatoriu);

Ø Information identificarii problemei (camp obligatoriu);

Ø Proiect: proiectul caruia ii este atasata activitatea curenta (camp obligatoriu);

Ø Asignata catre: consultantul insarcinat cu rezolvarea problemei(camp optional);

Ø Status: Deschis, Inchis sau În lucru (camp obligatoriu);

Ø Prioritate: Scazuta, Medie sau Inalta (camp optional);

Ø Information tinta rezolvare: cand S A estimat ca se termina de rezolvat activitatea (camp optional);

Ø Evolutie: explicatii varied legate de starea activitatii în ultimul time al consemnarii acesteia;

Ø Information reala rezolvare: cand S A terminat de rezolvat activitatea;

Ø Sumar rezolvare varied referitoare la metoda sau de rezolvare.

Referitor la problema decizionala a noii activitati observata anterior, se verifica ce specialisti fac parte din echipa de lucru pentru a ce persoane pan fi teoretic cu solutionarea respectivei activitati that is insarcinate.

Consultand subtab-ul “Specialisti” noise tabul “Operatiuni” se observa ca echipa proiectului “Implementare sistem nou p salarizare” este alcatuita noise seful de echipa (Iulia Sandu) ?i un membru de echipa (Monica Dinita).

Dup? cum se observa în figura 6 ambele persoane sunt asignate unor activitati în lucru sau abia deschise la nivelul proiectului. Monica Dinita are o activitate cu prioritate medie ce trebuia finalizata pana pe information p 11 there are a trecute iar Iulia Sandu asignata o activitate abia deschisa cu prioritate inalta.

Deoarece noua activitate are o prioritate inalta, a carei solutionare intarziata poate aduce prejudicii financiare companiei de consultanta kitten ?i clientilor, se verifica daca specialista vizata are e viteza buna de lucru ?i apoi istoricul p intarzieri. Acest lucru se poate face accesand tabul “Manager” ?i apoi subtab-ul “Numar mediu zile activitati” sau immediate noise pagina House din meniul de-link-uri rapide din partea stanga an ecranului.

Dup? cum se poate observa noise figura urmatoare, Monica Dinita are e viteza medie de lucru.

Se trece la verificarea situatiei intarzierilor utilizand bill-ul “Manager” ?i apoi subtab-ul “Situatie intarzieri”. Dup? cum se observa consultantul vizat nu are un istoric p intarzieri, fapt care duce la concluzia ca în momentul de fata Monica Dinita este cea mai buna optiune pentru rezolvarea activitatii nou aparute.

Pentru a-i asigna noua activitate Monicai Dinita revenim la bill-ul “Operatiuni” ?i apoi subtab-ul “Calendar” pentru a putea consulta imaginea de ansamblu a contract-urilor lunii curente. Dup? cum se poate observa noise figura urmatoare activitatile neasignate sunt evidentiate cu rosu.

Se da press pe activitatea noise information p 25 Ianuarie ?i astfel se acceseaza în mod immediate pagina “Asignare activitati” ce permite asignarea efectiva an activitatii. Pentru a schimbarile efectuate în aceasta pagina press pe butonul “Modificare”.

Pe langa paginile prezentate anterior, în cadrul modulului functional, mai exista inca doua pagini esentiale pentru desfasurarea activitatilor în cadrul companiei:

Ø pagina “Creare/Editare Specialisti” ce permite inregistrarea în baza de day a detaliilor specialistilor IT si,

Ø pagina “Proiecte” ce permite inregistrarea în baza de and a detaliilor legate de proiecte day.

De mentionat este faptul ca aceste doua pagini au accesul functie utilizatorului sau angajatului treatment acceseaza aplicatia. Astfel, editarea datelor referitoare la proiecte e poate face doar un supervisor desi lista proiectelor este publica ?i poate fi vizualizata de orice utilizator.

Diferenta de aceasta restrictie, editarea datelor unui angajat poate fi facuta doar de un alt angajat cu o functie minim pe acelasi nivel sau superior. Acest lucru este deoarece pot exista proiecte intre echipe that is mixte. De exemplu proiect de implementare a site cadrul unei poate fuziona cu proiectul de integrare a sistemului de cadrul aceleasi firme desi tratate ca doua diferite.

Dup? cum se poate observa în figura urmatoare, utilizatorul GEORGE.BALAN care detine rolul de sef de echipa nu are drept de editare la nivel de proiect butonul “Edit” nefiind vizibil.

3.3.4. Modulul de raportare catre management that is orientat

Acest modul cuprinde un-set de rapoarte menite sa poata furniza nivelului de administration atat informatii în timp real kitten ?i informatii istorice cu privire la proiecte, activitati ?i angajati, oferind astfel o envision de ansamblu cuantificata noise mai multe puncte de vedere.

Rapoartele din cadrul modulului reprezinta fiecare în parte un subtab din cadrul bill-ului parinte “Manager”:

Ø “Raport Activitati”: reprezinta un raport parametrizat treatment are ca scop furnizarea unor situatii sintetice precum information primei activitati deschise în cadrul proiectului selectat, information ultimei activitati finalizate din cadrul proiectului, contorizarea activitatilor pe standing-uri ?i prioritati precum ?i e evidenta an asignarii activitatilor pe consultanti:

Ø “Situatie intarzieri”: prezentat ?i în modulul anterior, acest raport ofera o envision clara asupra intarzierilor aparute la anumite proiecte ?i apoi grupate pe angajati. Dup? cum se poate observa în imaginea urmatoare proiectul “Implementare modul functional website public” inregistreaza intarzieri medii:

Ø “Situatie venituri”: acest raport ofera o envision de ansamblu asupra veniturilor ce urmeaza a fi incasate de catre companie la finalizarea proiectelor. Situatia este prezentata atat ca grupare pe angajat kitten ?i pe proiect:

3.3.5. Modulul de raportare catre angajat that is orientat

Diferenta de de raportare orientat spre administration treatment period axat pe situatii grupate pe angajat sau proiect, modulul de raportare destinat angajatului ofera informatii utile consultantilor adica la de proiect sau activitate.

Cele doua puncte de interes ale unui angajat au fost identificate ca fiind comisioanele ?i intarzierile. Rapoartele din cadrul modulului reprezinta fiecare în parte un subtab din cadrul bill-ului parinte “Angajat”:

Ø “Situatie comisioane”: acest raport ofera o envision clara asupra comisioanelor angajatului treatment an accesat aplicatia. Comisioanele sunt fie grupate pe proiecte fie immediate listate pe activitati:

Ø “Situatie intarzieri”: acest raport ofera o envision clara asupra intarzierilor angajatului treatment an accesat aplicatia. Intarzierile sunt fie grupate california durata în zile pe proiecte fie immediate listate pe activitati:

Concluzii

Utilizarea aplicatiei internet în desfasurarea activitatii de planificare a resurselor eficientizeaza procesul de al deciziilor oferind un în mod structurat that is educational.

Astfel, alocarea unui advisor IT la o activitate în cadrul unui proiect poate fi facuta în mod optim, printr-o decizie corecta ce tine cont de eficienta de lucru ?i experienta specialistului IT, asa cum bine evidentiaza aplicatia internet ce sta la baza desfasurarii intregii activitati de consultanta a companiei.

Aceasta aplicatie, prin multitudinea informatiilor raportate, ofera posibilitatea de an identifica pe termen lung ?i alti factori de risc necuantificati în prezent precum factorul uman sau specificul unui proiect.

Cu toate acestea doar e cunoastere indeaproape a competentelor consultantilor ?i a specificului fiecarui proiect poate duce la o decizie echilibrata în formarea echipelor de proiecte.

--TODO: work-in progress…

Bibliografie

[LUNG05] I. Baze P Day Oracle Limbajul Sql, Lungu, Ed. ASE.

[LUSA03] I. Lungu. Sab?u, M. Velicanu ?.a., Sisteme informatice: analiz?, proiectare ?i implementare, Ed. Economic?, 2003.

[MANU01] ***, Manualul noului angajat - documenta?ia interna a firmei Softwaredevelopment & Consulting.

[PROC01] de lucru din departamentului dezvoltare application a firmei Consulting & Softwaredevelopment.

[ROF001] de organizare si Consulting & al firmei Softwaredevelopment.

[SUCI09] N. Suciu, Analiza ?i gestiunea sistemelor informatice complexe, 2009:

http://cs.ubbcluj.ro/~tzutzu/Didactic/AnalizaGestSisteme/

[VELU03] M. Velicanu. Lungu. Munteanu ?.a., Sisteme de baze de day: teorie ?i practic?, Ed. Petrion.

[VELU09] M. Velicanu. Lungu. Botha ?.a., Sisteme de baze de day evoluate, Ed. ASE, 2009.

[Web001] ***, Oracle TOP - prezentare general?:

http://www.oracle.com/technology/products/database/application_express/index.html

[Web002] ***, Software Show Creator's Manual - Part Number E13367-02:

http://download.oracle.com/docs/cd/E14373_01/appdev.32/e13367/intro_app.htm#BCEDHHHG

[Web003] ***, Gartner Claims Global Relational Database Industry Increased:

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=507466