Sociaal netwerk bij alleenstaande moeders

Inleiding

Probleemstelling: het helpen opbouwen van een sociaal netwerk bij alleenstaande moeders

Aan de palm van dit eindwerk wil ik inzicht verwerven hulpverlening op vlak van het sociaal functioneren van. Op mijn phase heb ik vastgesteld dat heel wat cliënten een beperkt sociaal netwerk zich hebben that is rond. Waardoor er een grotere naar de is. Op mijn phase werd aan deze problematiek gewerkt binnen integrale begeleiding that was hulpverleningsmodule, waar samen met aan verschillende wordt gewerkt. Hier kon ik vaststellen dat cliënten vooral langskwamen that is veel and problemen met. Maar bij de cliënten die langer begeleidde that is ik ik dat ze ook hadden aan sociale steun that is nood. Dit tekort that is vanuit dat ik bij ervaar, vroeg ik mij af hoe wij als hulpverlener hieraan tegemoet kunnen komen. Hoe kunnen wij?

Daarnaast heb ik ervoor gekozen om binnen dit eindwerk mij specifiek te richten op het sociaal netwerk van alleenstaande moeders. Tijdens mijn phase merkte ik op dat alleenstaande moeders vaak moeilijkheden hebben met het opbouwen van een netwerk of een sociaal netwerk te onderhouden. De meeste alleenstaande moeders waar ik mee in touch kwam, waren kansarmen of hadden een hoog armoederisico. Zal het in mijn literatuurstudie ook duidelijk worden dat mijn aandacht vooral uitgaat naar alleenstaande moeders die zich in bevinden.

Met mijn eindwerk heb ik als doel een methodische begeleiding te ontwikkelen voor de hulpverlener en de customer om te werken aan zijn sociaal netwerk. Door het meer werken aan een sociaal netwerk geloof ik dat dit ervoor zorgt dat de customer minder afhankelijk is van de. Op deze manier kan ook eventueel sociaal isolement voorkomen worden

Om tot een methodische begeleiding te komen, dient men als hulpverlener eerst kennis te hebben over wat een sociaal netwerk is. Ook moet er kennis verworven worden over p gezinssituatie van een alleenstaande moeder. Zoek ik eerst binnen dit eindwerk naar antwoorden over wat een goed netwerk is. Wat is voor een wie is im aanwezig welke voordelen brengt een sociaal netwerk, in een netwerk? De antwoorden op deze vragen kunnen ons mogelijks een doel aanbieden om samen met alleenstaande moeder naar toe te werken in methodische begeleiding.

Toon ik in eindwerk aan dat deze een grote doelgroep is voor CAW P Papaver waar ik mijn period liep. Daardoor is noodzakelijk dat er. Hun gezinssituatie namelijk specifieke aandachtspunten that is brengt and mee met. Vervolgens beschrijf ik het sociaal netwerk van een alleenstaande moeder en zoek ik specifiek uit waarom hun sociaal netwerk mogelijk beperkter kan zijn?

Wanneer voorgaande vragen beantwoord zijn in mijn eindwerk ik een methodische begeleiding samen die aan de hulpverleningsprincipes. Methodische begeleiding that is Deze werd in boekvorm mijn eindwerk that is bijgevoegd.

Werkwijze

Dit eindwerk opgedeeld in grote delen. Twee delen van dit eindwerk zijn literatuurstudies betreffende enerzijds netwerken en anderzijds alleenstaande moeders. Een bevat dan eerder het praktisch gedeelte om met het sociaal netwerk van alleenstaande moeders aan de slag te gaan.

In het van mijn literatuurstudie zoek ik naar een omschrijving en kenmerken van een netwerk. Deze helpen om een beeld te schetsen van een volledig sociaal netwerk om john in het werkinstrument het netwerk van te kunnen analyseren. Daarna volgt een beschrijving van welke sectoren dit netwerk inhoudt. We omschrijven hier mogelijke hulpbronnen of steunfiguren in sociaal netwerk.

Vervolgens benadruk ik het belang van netwerken om john in het werkinstrument naar deze belangen toe te werken.

Met het tweede deel van mijn literatuurstudie sta ik stil bij het begrip alleenstaande moeders. Ik geef enkele cement cijfers en een sociaal- . Daarna omschrijf ik de voor moeder om hun netwerk te onderhouden of op te bouwen. In dit deel van het eindwerk welke mogelijke verklaringen er zijn dat alleenstaande moeders een beperkter of sociaal netwerk hebben Tot position bekijken we. Verklaringen bieden een meerwaarde aan de visie van de hulpverlener en geeft inzichten om samen met with acties te ondernemen.

In het laatste en deel van mijn eindwerk verwerk ik mijn literatuurstudie in een werkinstrument zodat hulpverlener en de cliënt samen kunnen werken aan het netwerk van.

Mijn stageplaats

Tijdens mijn opleiding als Bachelor in het Sociaal Werk liep ik phase-ervaring in het CAW[1] P Papaver te Ieper, dit het group Onthaal en Vraagverduidelijking en Algemeen Maatschappelijk Werk. Hieronder wil ik kort schetsen vanuit welke principes het CAW hulpverlening aanbiedt en wil ik het hulpverleningsaanbod van het group beschrijven. Het nader verklaren van het hulpverleningsaanbod heeft als bedoeling te schetsen van waaruit mijn probleemstelling is ontstaan.

"CAW P Papaver bevordert het welzijn van iedereen de meest kwetsbaren, ondersteunt chicken om tot hun recht te komen in hun dagelijkse leefomgeving en in p ruimere samenleving."[2]

Mensen zijn kwetsbaar zijn op vlak van armoede, in hun persoonlijke levenssfeer, en op vlak van welzijnsproblemen. Op mijn stageplaats kwam ik vooral in aanraking met mensen die kwetsbaar zijn op vlak van armoede en kwetsbaar, de kwetsbaren.

P hulpverlening binnen het CAW is laagdrempelig, vertrekt vanuit verloopt in discretie that is complete. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag van de customer, en een.

Tijdens de onthaal- en helpen wij p hulpvrager in het ontleden van de aanmeldingsvraag en probleemsituatie. Wij peilen tevens naar zijn verwachtingen ten aanzien van dienst.

Het aanbod AMW[ 3 ] bestaat uit verschillende begeleidingsmodules that is.

Module kadert het helpen van de customer bij het verwerven van zijn basisrechten op de verschillende levensgebieden. We reiken informatie aan of helpen zoeken naar de informatie. We verwijzen door naar gespecialiseerde voorzieningen.

Indien relevant mits van, contacteren we die diensten die betrokken zijn bij. Indien nodig bemiddelen we.

P hulpverleningsmodule financiële begeleiding verschillende mogelijkheden that is omvat.

Als doel het helpen van cliënten die het moeilijk hebben om hun budget te beheren. Dit betekent niet noodzakelijk dat im schulden zijn. Het doel is om samen met een duidelijk overzicht te verkrijgen that is financieel, om vervolgens een budgetplan op te maken. P customer beheert zijn inkomen, en zelf zijn financiële verrichtingen doen that is blijft.

Bij met een overzicht op van alle schulden en schuldeisers. P correctheid van schulden wordt nagegaan. P schuldeisers worden op de hoogte gebracht van het feit dat beroep deed onze dienst voor bemiddeling. De wordt gesteld naar betalingsuitstel tot een degelijk budgetplan kan opgemaakt worden en er een voorstel tot schuldaflossing kan worden voorgesteld.

Wij bieden ook begeleiding aan personen gevat doorway collectieve schuldenregeling en het verloop van de collectieve.

Een volgende kadert het begeleiden van mensen met with psychische of problemen. De begeleiding is op het brengen van structuur in en in het samen zoeken naar een. We zoeken hoe zijn dagdagelijks kan verbeteren that is functioneren. Daarnaast proberen we weer positief te laten denken en te tonen that is toekomstperspectief.

De volgende hulpverleningsmodule die wij aanbieden is begeleid wonen. Hulpverleningsmodule is in samenwerking met Ons Onderdak[4]. Ons Onderdak stelt een tiental doorgangswoningen ter beschikking voor mensen die een geslaagd hebben doorlopen of mannenopvang - in vrouwen, en zijn om in een begeleiding van twee jaar te stappen. Deze is vergelijkbaar met with de begeleiding maar nog meer in het opbouwen van de zelfredzaamheid in vermijden en wil herval.

Mijn eindwerk kadert in de integrale. In component that is deze hebben wij geleerd hoe wij gezinnen en kunnen helpen op levensgebieden that is individuen. Mijn phase kwam ik vooral in aanraking met een was met by cliënten. Deze hulpvraag bleek in gevallen zijn oorzaak te hebben in een ander levensgebied. Veelal bevinden (kansarme) cliënten zich in een kluwen van problemen en weten ze niet tot wie ze hun hulpvraag moeten richten. Hulpverleningsmodule that is Deze wil tegemoet komen. In de begeleiding wordt dus begeleiding op vlak van wonen, werken, welzijn functioneren... . Tijdens mijn phase heb ik gemerkt dat veel cliënten pas na verloop van tijd, wanneer zij zich op hun gemak voelen en het vertrouwen groeit te praten over problemen die op andere levensgebieden hebben. Zo krijg je als hulpverlener pas na een zicht op p tekorten die zij ervaren in netwerk that is hun. Door een werkinstrument te ontwerpen waarmee de hulpverlener samen met aan een sociaal netwerk kan bouwen ik een theoretische onderbouw geven aan de integrale begeleiding op het vlak van het levensgebied' functioneren'.

Verkennen van een netwerk

Inleiding

En wat het inhoudt? De hiermee zullen wij aan de slag gaan in eerste van mijn eindwerk wil ik een antwoord bieden op wat een sociaal netwerk is.

Volgt hier een algemene omschrijving van een sociaal netwerk die we gaan ontleden en becommentariëren. Daarna bespreek ik de structurele en kenmerken van that is interactionele een netwerk. Deze kenmerken dienen als handvaten om het sociaal netwerk van een customer te bevragen en te beschrijven in onze methodische begeleiding.

Daarna beschrijf ik de sectoren van een netwerk. Geven ons een beeld van welke personen zich mogelijks. Elke field heeft specifieke kenmerken en functies waarvan we ons van bewust moeten zijn om te werken aan een sociaal netwerk. Kennis helpt om tekorten in een sociaal netwerk te zien en daarnaast oplossingen aan om het sociaal netwerk that is biedt in of aan te vullen.

In het laatste hoofdstuk van dit onderdeel toon ik het belang van het werken aan sociale netwerken in hulpverlening aan. Het is belangrijk dat zowel als de hulpverlener gemotiveerd en zijn van het fan van een sociaal netwerk op te bouwen.

Een netwerk

Via definities kunnen wij algemeen stellen dat een sociaal netwerk voor iedereen dient te voldoen aan de vervulling van een levensbehoefte en dat iedereen steun verwacht van de mensen uit zijn netwerk.

" Een groepering van mensen met wie één persoon minute of meer duurzame banden onderhoudt voor de vulling van noodzakelijke levensbehoeften" [5]

"Een verzamelnaam voor een netwerk van betekenisvolle figuren (familie, vrienden en kennissen) dat functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk."[6]

De eerste definitie wijst op het feit dat relaties zowel positieve als negatieve invloed kunnen hebben op het leven van de persoon. Het zal belangrijk om tijdens onze begeleiding in te gaan op de van de relaties. Deze relaties dienen vooral te beantwoorden aan de behoeften van.

Binnen de tweede begripsomschrijving van een netwerk zien we dat een sociaal netwerk als een ondersteuningsbron that is functioneert. Dit toont aan dat het sociaal netwerk een grote invloed heeft op het leven van een persoon en daardoor onmisbaar is.

Het kiezen van een sociaal netwerk is een persoonlijke keuze. Het kan niet de bedoeling zijn om als hulpverlener personen of naar voor te schuiven voor. Het is belangrijk om de customer inzicht te laten krijgen in zijn behoeften. Daarenboven moet de customer blijvend gemotiveerd zijn om blijvend te kunnen werken aan zijn sociaal netwerk. Door de customer voor te bereiden op mogelijke tegenslagen zorgen weervoor dat de onmiddellijk de verliest.

Zien we bij dat er wel sociale contacten zijn, maar dat deze contacten slechts relaties wederkerig zijn that is niet. Zo gebeurt het dikwijls dat veel tijd investeert maar dat dit van de tegenpartij niet kan worden. Het zal belangrijk de customer te helpen met het versterken van de banden met die mensen in sociaal netwerk waar hij maar zelden contact mee heeft, zijn om.

Dikwijls wordt het hebben van een beperkt netwerk onterecht beschouwd als een vorm van sociaal isolement. We kunnen echter pas spreken van sociaal isolement wanneer mensen op verschillende levensgebieden worden uitgesloten en dus niet meer mee participeren aan de samenleving.

Beide omschrijvingen van een sociaal netwerk geven ook aan dat een sociaal netwerk gecreëerd wordt om tegemoet te komen aan de behoeften van een persoon. De manier waarop dit gebeurt, omschrijven we als het geven van sociale steun. Afterwards in dit eindwerk zullen we verschillende vormen van steun omschrijven.

Het zal belangrijk zijn om alle vormen van sociale steun terug te vinden, in een netwerk, anders is dit daar het dan niet alle behoeften van een persoon kan vervullen that is een tekort.

Via deze steun verwerven wij kapitaal. Dit "hulpmiddelen die een gemeenschap in aanwezig zijn om p gezins - en organisatie vorm te geven'.[7] Afhankelijk van de sociale steun, verwerft males verschillend kapitaal.

Kenmerken van een netwerk

Binnen dit hoofdstuk omschrijf ik vier kenmerken van een netwerk. Twee van deze zijn verder te omschrijven in kenmerken, die netwerk that is het beter schetsen. Zo zijn de structurele cement zaken that is kenmerken die we kunnen analyseren in een customer zijn netwerk. P interactionele kenmerken zijn ook te analyseren bij de maar hier dienen wij ons te baseren op de interpretatie van that is subjectieve. De eigenschappen wijzen immers op de interacties van de customer met zijn netwerkleden.

Wederkerigheid

Zullen we binnen netwerken zien dat er een voortdurende is van sociaal kapitaal. Men zal dus aan doen. Het is een verwachting een netwerk. Wanneer geen kapitaal wordt teruggeven zal de relatie tussen. Een uitzondering hierop zijn de loyaliteiten die binnen een netwerk spelen. Binnen familieverband verwacht guys niet iets. Van vader of moeder of van kinderen verwacht males niets terug dit existentiële loyaliteiten zijn. Afhankelijk van de band tussen broer en zus is im al dan een verwachting van.

Eigenschappen

Omvang

Achieved omvang het aantal personen in een netwerk bedoeld. Dit is een component dat we bij het analyseren van een netwerk van een customer goed in gaten kunnen houden en gebruiken als een werkpunt. Daar naast is het zo dat hoe meer mensen zich in een netwerk van een customer bevinden, hoe meer potentiële hulpbronnen voor sociale steun er zijn.

Uit een vorming die ik volgde in verband met with netwerken, blijkt dat cliënten soms vooraf pessimistisch staan tegenover de omvang van hun sociaal netwerk. Ze denken dat zij slechts enkele mensen hebben binnen hun netwerk. Daarom is belangrijk om samen met with te zoeken en aan de palm truck ons eigen uitgeschreven netwerk alle levensgebieden te overlopen waar sociale contacten plaatsvinden. P customer kan dit geschreven netwerk meenemen naar huis en nog verder nadenken over personen die zij kennen.

Diversiteit

Binnen een netwerk kan een grote diversiteit (sociale klasse cultuur,...) aan mensen ervoor zorgen dat wij meer verschillend sociaal kapitaal hebben binnen ons netwerk. Diversiteit zorgt voor sociale posities binnen een sociaal netwerk. Een netwerk met with mensen die sociale posities hebben goederen ter beschikking, invullen. Een netwerk met with eerder heterogene beschikt over een aantal dezelfde sociale goederen, posities.

Binnen ons werkinstrument zal het belangrijk zijn dat wij van iedereen die tot een sociaal netwerk van de customer behoort, een inschatting van zijn sociale kunnen maken. Als wij dan het netwerk analyseren als een eerder homogeen netwerk, dan kunnen we hieraan komen door in touch te brengen met mensen met een verschillende sociale positie. Persoonlijk denk ik dat het is om chicken hiervoor aan te zetten tot deelnemen aan een cursus in avondonderwijs, een ontmoeting in tandemwerking[8] , het deelnemen aan vakbondmanifestaties, het lid worden van de okra...

Dichtheid

P dichtheid van een netwerk wijst op hoe verbonden leden in een netwerk met elkaar zijn. Deze eigenschap is moeilijker om te analyseren. Om de eigenschap 'dichtheid' duidelijker te schetsen zullen we elizabeth zullen daarom gebruik maken van een eigenschap. De omvang van een netwerk bepaalt namelijk ook de dichtheid van een netwerk. Bij een kleiner netwerk zal de groter zijn en daarom zal het ook meer afgesloten zijn van andere netwerken. Netwerkleden zullen dan ook moeilijker toetreden.

Bereikbaarheid

Het is belangrijk om van elk cover in het sociaal netwerk te weten of zij bereikbaar zijn voor. Achieved bereikbaarheid bedoelt males zowel de als de afstand. Deze bereikbaarheid verkleint of immers in mate de van een cover in het netwerk. Voor emotionele steun is het belangrijk dat iemand dicht zodat, in de woont die altijd kan langskomen of bereikbaar is.

Stabiliteit

Voor een netwerk is dat deze duurzaam of kan genoemd worden. Hiermee wijzen op hoe stabiel that is vooral relaties zijn. Het spreekt vanzelf dat deze eigenschap vooral bepaald wordt door hoe een persoon het ervaart. Zal het belangrijk om de mening van die van de elkaar te noteren in het hulpverleningsgesprek. Dit heeft als meerwaarde dat we een objectieve en mening hebben over een relatie. P hulpverlener dient zich dan te baseren op de verhalen van de customer of bevraagt de relatie van de customer met een netwerklid.

Eigenschappen

Sterkte

De manier waarop anderen aanwezig zijn in het leven van de cliënt als verzamelnaam 'sterkte'. P eigenschap 'sterkte' wijst dus op de als emotionele draagwijdte van de aanwezigheid. Ook het levensdomeinen waarop aanwezig bepaalt de sterkte van that is leden een netwerk.

De sterkte kan ook naar voor komen in dat wat wij zouden omschrijven als zwakke. In literatuur wordt dit omschreven als 'strength of fragile connections' , dit betekent dat ook losse kennissen een grote meerwaarde bieden aan je netwerk. Niet al het kapitaal komt van sterke relatiebanden. Kan je via banden de mogelijkheid krijgen om mensen uit een ander netwerk te leren kennen. De mensen die je daardoor leert kennen, kunnen diversiteit met with zich meebrengen.

Verwantschap

Zoals eerder vermeld in werk, zal de sociale steun het grootst zijn verwanten. P interacties waar het meeste kapitaal wordt doorgegeven, zijn de interacties tussen verwanten.

Mijn phase stelde ik huge dat p moeders die ik begeleide voornamelijk contacten hadden met with hun kinderen of satisfied hun moeder of hun vader. P verworven loyaliteit tussen een moeder en haar kinderen was in gevallen groter de vaderfiguur ontbrak. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat in gezinnen parentificatie optreedt.

Samenstelling van een netwerk

Het is belangrijk om binnen ons netwerk mensen te hebben met with positionele kenmerken. Het is alleen de maar ook de aanwezigheid van sociale posities die hoog op de hierarchy bevinden.

Hoger geplaatste posities namelijk toegang that was brengen met with mee tot meestal lagere posities, andere. De aan palm van hun beroep en hun sekse. P sociale steun die zij meebrengen is informatief en instrumenteel.

Sectoren in sociaal netwerk

Binnen dit hoofdstuk bespreek ik p 3 verschillende sectoren die we. Sectoren onderscheiden het netwerklid in sociale rol maar ook in zijn afstand. Probeer ik in dit hoofdstuk elke field nader te bekijken voor alleenstaande moeders aan de palm van verhalen van.

P field familie

Binnen field onderscheiden wij twee soorten relaties. Zijn er de relaties met with je companion en zijn er de waar kinderen kleinkinderen, en companions, ouders, broers, zussen,... onder gecategoriseerd worden.

P zijn dus anders vanwege het feit dat er hier geen bewuste keuze aan vooraf gaat that is gezinsrelaties. Im is een biologische group dat zelfs na een breuk blijft bestaan. We spreken hier van existentiële loyaliteiten. Deze relaties worden gezien als de bron van sociale contacten. Ze bevinden zich dus vooral in de sfeer.

Binnen sociale netwerken zien we dat p intergenerationele of banden, sterkste that is de relaties van sociale steun zijn. Moeders en zijn voor velen de personen in netwerk that is hun. Bij mijn cliënten vond ik dit ook. Bij alleenstaande moeders waren dit bijna de mensen van wie ze sociale steun kregen.

Cliënte Ria (24 jaar en onlangs feitelijk gescheiden wanneer zij bij ons op consumption that is langskomt. Ze is moeder van een zoontje van 4 jaar en een dochtertje van 15 maanden). "Ik heb heel veel steun aan mijn moeder. Ik kan alles tegen haar. Zij vindt dat ik mijn man uit mijn hoofd moet zetten maar dat lukt me niet. Dat begrijpt ze ergens wel."

Cliënte Charlotte( 50 jaar, alleenstaande moeder van een zoon van 20 jaar en een dochter van 17 jaar): Ik kan goed overweg met collegais op mijn werk. Ik heb al geprobeerd om samen met with collega's eens weg te gaan en ik amuseerde mij wel. Maar toen ik thuiskwam was dit zwaarder en ik. Ik heb ook nog contact met mijn ouders maar ik kan niet zo goed met chicken praten en daarnaast heb ik nog oppervlakkig contact met een zus. Nu mijn kinderen liefjes krijgen, start ik te beseffen dat ik alleen zal komen te staan.

Binnen deze gezinnen zien we dat de moeder zich heeft ingezet voor kinderen that is meestal. De moeder is centrale figuur en het gezin bijeen. P moeders vaak ook nog afterwards sociale steun bieden aan hun kinderen als kinderen bijvoorbeeld niet rondkomen that is financieel. Later ze ook vaak op hun kleinkinderen passen. Alles staat altijd in het teken van hun gezin. Wanneer zoon of dochter het huis verlaten, beseffen zij dat zij waarschijnlijk alleen komen te staan.

P steun van ouders of kinderen is voor de meesten de meest steun er hier een evidentie is door loyaliteit. Deze loyaliteitsband is het ook minder. Het is altijd om een foundation te hebben waarop je kan terugvallen maar soms moeten problemen ook besproken worden met mensen buiten de familie. Binnen de gehouden trots. Zaken als abortus, familiaal geweld,... . Naar aanleiding van de dag tegen huiselijk geweld, uit een dat ik las, blijkt wel dat laatste jaren meer vrouwen hier mee naar boven komen. Het taboe langzaam doorbroken.

P sociale steun en de sociale contacten tussen broers - . P sociale steun bestaat hier voornamelijk uit het aanbieden van materiële steun.

Binnen deze field familie wil ik ook graag even bij huisdieren. Uit de literatuur als uit mijn eigen ervaring, heb ik gemerkt dat veel mensen, ook moeders zich hechten aan een huisdier. P cliënte die ik hieronder vermeld is een vrouw die hechte aan haar hondje. Volgens mij zij hiermee het gemis van haar dochter die het huis had verlaten.

Cliënte Caroline(alleenstaande moeder met drie kinderen die alle drie het huis uit zijn)

Caroline had tijdens onze gesprekken telkens haar bij zich that is hondje. Heeft zij haar hondje meer mee. Haar hoe het komt dat het hondje niet meer mee that is vraag is. Caroline zegt: " Mijn hondje is ziek en ik moet er mee naar that is dringend de maar ik heb geen. Ik zou er niet mogen aan denken dat ik dat hondje niet meer zou hebben. Ik zeg er tegen en het is zo een goed voor mij that is gezelschap.

Ondanks alle kanten die netwerk met zich meebrengt, bemerken we toch dat wanneer er deze breuk het moeilijkst te herstellen is. Een breuk ontstaat soms uit het aantrekken en afstoten van kinderen en ouders. Ze hebben elkaar hun opbouwen. Vrouwelijke cliënten beschreven hun moederschap als de meest work that is ondankbare. Ze moesten klaar staan voor hun volwassen kinderen op elk second maar omgekeerd ervaarden zij dit niet. We kunnen hier dus spreken van een verstoorde balans van geven en nemen. Moeders ervaren dat zij te veel moeten geven maar blijven dit doen uit liefde en naar hun kinderen foot.

" alle sociale lagen is het financiële element soms een breukelement in households. In gezinnen komen deze centenkwesties nog scherper naar voor that is arme, waarschijnlijk omdat het bepaalt in hun leven. Steunverlening een belangrijke overlevingsstrategie, een eigen sociaal verzekeringssysteem gebouwd op familiale loyaliteit, dat echter al te vaak omdat men meer kan voldoen aan de vragen of vereisten. " 9 ] Men dan soms ook breken met omdat men ervaart dat zij zelf niet hogerop geraken that is financieel. Omdat zij zelf willen investeren in hun leven.

Caroline (alleenstaande moeder van 3 kinderen, geen thuiswonende kinderen meer)

Ik kan echt meer rekenen op mijn ma. Ze heeft nochtans geld maar sinds that is genoeg zij bij haar is, magazine ze niets meer aan mij. Doorheen de jaren rekende ik op wat financiële hulp van mijn ma, daar het moeilijk komen is met een invaliditeitsuitkering.

Een andere breuk die kan optreden of nog specifieker, doet zich voor wanneer cliënten leden van hun familie, in p familiale field van het gezin zoals een zoon tijdelijk onderdak geven, of een dochter. Vanuit de loyaliteit en hun zullen zij that is moederrol onderdak verlenen. Meestal treedt een turmoil op als dat familielid weer uit het huis omdat men that are gaat het als een. Maar als zoon of weer sociale steun merken de hier overwinnen op vorige teleurstellingen is dated by us.

Rita (alleenstaande moeder van 3 kinderen, nog 2 thuiswonend)

"Een paar jaar geleden is mijn zoon, zijn vader gaan opzoeken. Hij heeft toen ééd jaar bij zijn vader gewoond. Zijn vader had hem veel is hier toen ook in een ruzie weggegaan. Een half jaar geleden stond hij weer aan mijn deur. Hij zei me dat hij geen geld meer had. Ik heb hem dan in genomen, need een moeder zet toch haar zoon niet op straat."

De relaties binnen een familiale field onderhouden blijkt toch niet altijd gemakkelijk. Gezinnen die met worden geconfronteerd hier kwetsbaarder. Bindingen werden soms that is familiale verstoord door oa. Geldproblemen, het soms te maken krijgen met psychologische problemen, plaatsingen van kinderen,... . Dit neemt niet weg dat ook andere gezinnen met with verstoorde familiale te maken krijgen. Het is wel dat kansarme gezinnen hier kwetsbaarder voor zijn omdat er vaak problemen zijn op verschillende levensgebieden. Om deze verbindingen that is kwetsbare te probeert men een goede group aan te gaan met een vriend of een buur die zij dan als willen beschouwen that is familie. Compenseert dit omdat er verwacht van de andere persoon. Deze wederkerigheid niet verwacht in relaties.

Marscha (35jaar, moeder van 1 type, samenwonend achieved vriend, maar zou graag alleen willen gaan wonen)"Ik heb het nog altijd moeilijk met het overlijden van mijn moeder twee jaar geleden. Het gebeurde vaak dat ik met mijn mother praatte de situatie thuis over. Mijn werk is oped by terwijl dit wel niet mocht van mijn vriend maar john action ik het toch in pauze. Ik kon alles aan haar. Nu heb ik wel een vriendin die heel goed maar toch that is luistert is niet hetzelfde."

P field vriendschappelijke betrekkingen

Het spreekt voor zich dat we binnen field vriendschappen terugvinden that is p die zijn op een. Daarnaast is ook subjectief that is vriendschap. Need wat voor mij een is, is misschien voor iemand een omschrijving van een kennis. We kunnen echter een aantal kenmerken onderscheiden waaraan iedereen toch belang hecht om iemand als een vriend te kunnen beschouwen. , namelijk de wederkerigheid regard voor elkaar en het unieke dat je met elkaar deelt. Het is mogelijk dat guys met with intieme relaties vooral omdat deze vriendschap door p actor zelf wordt gekozen, kan opbouwen.

Vertrouwensrelaties met vrienden opbouwen en chicken ter hulp roepen is apparent, daar de loyaliteit minder groot is dan bij field that is familiale.

Als we kijken naar het buurtgebonden gemeenschapsleven dan zien we dat mensen vaak alleen maar buren en vrienden in hun netwerk hebben die problemen hebben als zij of ook niet zo type hebben. Bij alleenstaande moeders blijkt dit hetzelfde te zijn. Mijn phase nam ik regelmatig af van alleenstaande moeders that is intakes. Zij vertelden vaak dat zij door iemand uit de vaak ook een alleenstaande moeder, kennis hadden genomen van het feit dat wij chicken konden helpen met budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Met andere woorden " het behoren tot eenzelfde klasse blijkt nog steeds een belangrijk verbondenheidgevoel te creëren."[10]

Door het feit dat hun middelen om een sociaal netwerk uit te bouwen bij alleenstaande moeders zijn vanwege geld... Is een daarom heel belangrijk om sociale contacten te leggen en zo een sociaal netwerk op te bouwen. Een buurt is namelijk fysisch nabij en zijn alleenstaande moeders mobiel. " P hulp van buren is vrijblijvender en de verwachting van wederkerigheid in de sterker." [11] Males leert mensen of het buurthuis in de kennen via kinderen. Aan de schoolpoort is het wel mogelijk.

P alleenstaande moeders die ik in begeleiding had niet zoveel contact met with hun woonomgeving. Dit zal dus zeker een werkpunt zijn om aan hun sociale netwerken te bouwen. Ik heb het dat binnen de wijken waar mijn cliënten woonden that is sociale, guys toch nog gesteld is zijn solitude. Maar dat guys wel af en toe bij elkaar ging aankloppen voor materiële steun om iets te lenen en dat guys dan op die manier contacten legt.

Zal guys that are meestal op buren rekenen voor praktisch- hulp, zoals het helpen opknappen van het huis of het helpen schilderen van een kinderkamer. Als alleenstaande moeder zal guys zoals het helpen installeren van een televisie, bij typische mannenklusjes hulp vragen, een zwaar voorwerp helpen verhuizen,... . The elkaar helpen door of vaak zullen ook mother om de eens de mee te nemen naar het buurtschooltje.

Voor kinderopvang heb ik nog niet echt vaak gehoord dat cliënten hiervoor hulp vroegen aan buren maar meestal wel aan familieleden. Het is males wel eens voor elkaars, wel zo dat wanneer buren ook kinderen hebben.

Voor hulp zal guys that are emotionele vooral rekenen op vrienden of familie of een buur die heel nauw aan het hart ligt en men.

Binnen deze field zien er drie verschillende bronnen zijn waar vriendschappen kunnen ontstaan is dated by us. Hierboven beschreven wij al een eerste namelijk de. Een bron waar men mensen kan ontmoeten en zo ontstaan zijn ontmoetingen that was vriendschappen met with collega het werk. Zoals we in kunnen zien in INCH, is vaak zo dat alleenstaande moeders werken. Deze vaststelling besproken.

Een laatste bron voor mogelijke zijn hulpverleners. Bij het bevragen van een sociaal netwerk kan het zijn dat de customer sommige hulpverleners heel dicht plaatst.

Vaak merken als sociaal netwerk wordt bevraagd is dated by us, males ook de ziet als. P hulpverlener wordt vaak als een vertrouwenspersoon gezien en veelal regelmatige contacten.

Soms zien we in vriendschapsrelaties dat er een grote loyaliteit that is deze is tegenover elkaar en dat sommige vrienden meer als familie worden aanzien. Bij mijn cliënten kan ik hier niet echt voorbeelden geven. Door de manier waarop zij soms over een persoon praten, kan je soms wel die voelen. Daarnaast is het belangrijk op te merken dat deze vriendschappelijke relaties meestal tijdelijk zijn bij kansarmen volgens Kristel Driessens. Er een is van.

P field van de kennissen

Dit zijn mogelijke vrienden maar die nog niet tot de vrienden behoren. Men die persoon niet aanzien als een vriend maar die persoon heeft wel een potentieel om een vriend te worden.

"Mary Hunt geeft aan dat er vier toegangspoorten zijn, vier mogelijke wegen waarlangs mensen andere mensen leren kennen, en van waaruit vriendschaprelaties kunnen ontstaan."[12] Het zal belangrijk zijn dat we deze toegangspoorten leren kennen om te kijken welke barrières im hier voorkomen bij onze cliënten die ervoor zorgen dat kennissen bijvoorbeeld geen vrienden worden.

Een mogelijke waar vriendschap kan ontstaan that is weg, is omschreven als aantrekkingskracht. Males bedoelt dat mensen worden aangetrokken naar elkaar ofwel vanwege gelijkenissen of verschillen. Een mogelijke barrière is hier het uiterlijk, de van iemand, p vaardigheden. Soms is er ook gewoon geen aantrekkingskracht tussen twee mensen of kan een persoon daar niet voor openstaan.

Een andere weg naar vriendschap is via het ondernemen van activiteiten. Samen met with een activiteit ondernemen zorgt voor een band tussen personen. P activiteit natuurlijk door de interesses van partijen. Het is dus een fysieke manier om aan je vriendschap te werken. Barrières that is mogelijke op deze weg zijn het ontbreken van geld om aan een activiteit te doen mobiliteit om ergens een oppas nodig voor kinderen, te geraken voor een activiteit,... .

De derde weg waarlangs vriendschap kan ontstaan is macht. Relatie is er macht. In de relaties die wij kennen in netwerk balanceert that is ons de tussen onszelf en de andere persoon. Wanneer we ook hebben in een relatie kunnen we ook waar de vriendschap naar toe gaat. Mensen stellen zich vooral ondergeschikte positie, in een afhankelijke. Dit vormt een barrière voor het verder verloop van een vriendschap. Men zal zich namelijk slecht voelen in een relatie en eventueel breken met with de persoon. Terwijl een eigen inbreng ervoor kan zorgen dat je je voelt in die relatie.

De voor een vriendschap that is mogelijke is via de buurt, gemeenschap,... kortom 'Neighborhood'. Het deel uitmaken van een buurtcomité, leesmoeders, een vereniging een oudercomité,... Mogelijkheden tot that is geeft het van individuele vriendschapsrelaties. Een mogelijke barrière die we hier ondervinden is drempel die im is een stap te nemen naar een dergelijk initiatief. Na een interview met voorzitster van tegoare heb ik ondervonden dat zij proberen die te verlagen door naar mensen thuis te gaan. Hebben zij dan via via dat er iemand geïsoleerd that is sociaal is of problemen heeft.

Wanneer wij de customer willen helpen met with het opbouwen van vriendschappen via wegen, john is belangrijk om te kijken welke wegen geblokkeerd zijn en im in de weg ligt. P problemen van weinig of vriendschap te hebben persoonlijkheid van de customer. We dienen vooral de beter te.

Belang van sociale netwerken

Met dit hoofdstuk wil ik het belang van het aan sociale netwerken in de hulpverlening aantonen. Belangen dienen zowel de als ervan te overtuigen dat een sociaal netwerk zijn fan heeft bewezen. In het hoofdstuk maak ik een onderscheid tussen wat guys als customer immediate ervaart, namelijk de functionele eigenschappen van een netwerk. Functionele eigenschappen dienen ook aanwezig te zijn indien het netwerk van betekenis wil zijn. Een netwerk is pas volledig als alle vier de soorten sociale steun die in 1.5.1 besproken worden, aanwezig zijn

De andere belangen die in dit hoofdstuk komen eerder belangen die lange termijn worden ervaren als males over sociaal netwerk beschikt. Er dient dus niet voortdurend sociale steun te zijn that is actieve. Het feit dat men weet dat als males in komt, kan rekenen op iemand, heeft al een grote invloed op iemand zijn welzijn. "Deze veronderstelde steun samen te hangen met gevoel dat guys geaccepteerd wordt door zijn sociale framework. Voorwaarde is natuurlijk dat er een sociaal netwerk bestaat."[13] Voor alleenstaanden kan de hulpverlener vaak een sociale framework zijn.

Wel dienen wij bij dit hoofdstuk een kritische te plaatsen that is noot. Elke customer is namelijk anders in het ervaren van steun. Dienen wij als hulpverlener te bevragen in hoe sociale steun ervaart. Wat is steun voor? Wat is steun? Elke customer zal een verschillend geven.

Functionele eigenschappen van steun (gebaseerd op Parry)

Functie

Mensen hebben nood aan anderen die chicken erkennen. We herkennen dus enerzijds emotionele steun nl, in persoon zijn autonomie. Liefde, het van regard, waardering. Anderzijds een gevoel van verbondenheid door het ervaren van het behoren tot een sociaal netwerk van wederzijdse banden.

Als alleenstaande moeder is het belangrijk om veel emotionele steun te krijgen van familie en vrienden om hun kinderen op te voeden, daar een partner ontbreekt.

Uit literatuur van De Vries blijkt dat cliënten met een lage sociale economische status het vaak moeilijk hebben om vanuit hun omgeving emotionele steun te krijgen. Hun netwerken daarin eerder gesloten en dit is een verklaring waarom zij. Afterwards in eindwerk zien we dat alleenstaande moeder een sociale economische status hebben. Met andere veel moeders vinden deze emotionele steun dus niet terug in hun dicht netwerk. Praktische steun zullen ze wel terugvinden binnen deze netwerken.

Treden klachten op als zij niet that was veelal met with hun gevoelens terecht kunnen in hun netwerk of bij een hulpverlener. Als hulpverlener dienen wij op te letten dat wij niet samen met chicken zoeken naar een oorzaak van deze klachten. Wanneer zij kunnen praten over hun problemen lucht dit al heel wat op-en zullen somatische klachten meestal verdwijnen. Zij zijn namelijk gewoon om te praten over hun gevoelens en naar een schuldige that is zoeken. Daarom is belangrijk empowerent te werken: chicken te leren praten over hun gevoelens en dit te leren delen met with anderen. Samen met het netwerk zoeken naar oplossingen of verwerkingsmogelijkheden is ook een.

Bij alleenstaande moeders met een middel of hoge economische status zien. Dit verschil is te verklaren vanuit het feit dat mensen in hun vriendschap verwachten. Hulpbehoevenden hebben namelijk geen sociale steun die interesseren om over te gaan tot. P sociale ruil die kan plaatsvinden, duidt dus op p wederkerigheid die males verwacht. Als je bijvoorbeeld aan je buur dan verwacht jij ook dat als jij that is leent geld nodig hebt, je buur je dit geld zal lenen.

Functie

Dit is vanzelfsprekend , instrumentele that is praktische steun. Zaken die we hier kunnen onder categoriseren en belangrijk zijn voor alleenstaande moeder om hierop eventueel terug te kunnen vallen, is het lenen van kinderopvang klusjes uitvoeren.

Aansluitingsfunctie

Binnen een netwerk hebben mensen nood aan personen voor gezelschap. Iedereen wil ergens bijhoren en verbonden voelen met een persoon of groep.

Functie

Om als mee te kunnen draaien in een samenleving moeten we op plichten, de hoogte zijn van de wetten, waarden en van een samenleving. Wordt ons onder andere door een sociaal netwerk ter beschikking gesteld.

Andere belangen van een netwerk

Zoals eerder vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk, zijn dit belangen males that are die bij het hebben van een sociaal netwerk op lange termijn zal ervaren. Belangen treden niet op als men dit sociaal netwerk slechts minimaal steun krijgt.

Minder kans om in de hulpverlening terecht te komen?!

Naar een onderzoek waar men cliënten bevraagd heeft naar hun netwerk in het boek Basismethodiek Psychosociale hulpverlening males. Over weinig hulpbronnen beschikken, sneller hulp zoeken bij experts daaruit zou blijken dat mensen die.

Zelfvertrouwen

De die zorgt ervoor dat je een zelfvertrouwen opbouwt, je van mensen krijgt. P partner van zelfvertrouwen bepaalt of je gemakkelijk contacten legt. Dit blijkt dus duidelijk een vicieuze te zijn that is cirkel. Zoals is erkenning van familieleden meest effectief volgens het denken. Het is dan ook belangrijk om vooral eerst te zoeken naar een mogelijkheid om familiale banden te herstellen.

Draagkracht

P sociale steun die helpt gebeurtenissen te kunnen dragen, uit hun eigen sociaal netwerk halen. Als deze sociale steun wordt aangeboden door de omgeving die zich in de relatie voor die sociale steun. Zo zal bijvoorbeeld een moeder meer emotionele steun kunnen geven aan haar dochter als de dochter niet weet hoe haar kinderen op te voeden.

Gezondheid

In enkele bronnen wordt er vermeld dat een sociaal netwerk een grote invloed zou hebben op hoe mensen zich fysisch voelen of de kans tot een bepaalde. Wel moet er hierbij gezegd worden dat niet elk sociaal netwerk voor een betere gezondheidstoestand zorgt. Need het netwerk sociale steun op vlakken, materieel te bieden omdat de persoon that is emotioneel gezondheid im baat zou bij hebben.

Steun that is sociale een immediate impact, dit wil zeggen dat als sociale steun ontbreekt er een risicofactor is voor. "Alleenstaanden blijken in vergelijking met gehuwden minder gelukkig, zij hebben een slechtere gezondheid en meer psychologische stoornissen."[14]

Men gaat ook uit van de denkpiste, dat het sociaal netwerk en het sociaal kapitaal dat eruit voortvloeit een barrier vormt ten opzicht van negatieve gezondheidseffecten die het gevolg zijn van werkloosheid of het gemis aan ondersteuning. Steun dus hier de gevolgen van negatieve tension.

Copingmogelijkheden

We kunnen dealing omschrijven als " manier waarop iemand omgaat met with problemen en gebeurtenissen omgaat met hevige gedachten of "[15]Hiervoor gebruikt guys hulpbronnen als status zelfbeeld,... . Het kunnen rekenen op hulpbronnen en het kunnen hanteren van hulpbronnen. Wanneer ervaren we strain. Steun is ook een hulpbron, meer specifiek een hulpbron die kunnen gebruiken om andere hulpbronnen die zijn, aan te vullen of te vervangen. Steun helpt that is sociale andere te leren gebruiken of hulpbronnen te vinden. Maar belangrijk is te zeggen dat.

Als we dit toepassen op de van alleenstaande moeders dan zien we bijvoorbeeld dat velen niet echt im toe komen om een balans te vinden tussen werk en gezin. Werk is een conditie. Steun die hier nodig is, zijn vrienden of familie waar kinderen eventueel mogen gaan als mother aan het werken is.

Sociale steun van de schoonfamilie, na overlijden van de echtgenoot, zorgt ervoor dat de moeder haar verlies kan verwerken en dat op kinderen kan passen.

Steun helpt ook om sociale vaardigheden te onderhouden. Vrienden of kunnen alleenstaande that is familie moeders meenemen buitenshuis, zodat men niet vervreemd van de samenleving need zorgt alleen maar voor drempels om een sociaal netwerk uit te breiden.

Besluit

Uit dit van mijn eindwerk kunnen we concluderen dat als we willen streven in naar een goed that is begeleiding, volledig netwerk voor, john is dit afhankelijk welke betekenis that is vooral een netwerk heeft voor. Iedereen hecht een ander belang en aan een netwerk. Een netwerk is dan ook. Het is belangrijk dat we dit meenemen in begeleiding en te werk gaan that is empowerend.

P hulpverlener dient dus te ondersteunen en slechts soms bij te sturen. Zijn verwachtingen van een netwerk mogen niet naar voor komen ineen. Wel kunnen we stellen dat iedereen verwacht dat het. Verwacht males that are Daarnaast ook wederkerigheid behalve als het gaat om familiale relaties, in zijn relaties. Naast de familiale relaties is im in een sociaal netwerk ook sprake van vriendschappen en kennissen. Sectoren hebben elk hun specifieke sociale steun en bieden dus elk een eigen meerwaarde aan het sociaal netwerk. Zo zien we dat de field van de vriendschappen minder informationele steun aanreikt john de field van de kennissen maar dat zij wel vooral emotionele steun aanreiken. Binnen dit hoofdstuk heb ik opgemerkt dat buren een belangrijke rol spelen binnen een sociaal netwerk. Zij worden niet als field beschouwd daar guys soms een buur zal zien als een vriend of als een kennis. Spelen zij een belangrijke rol en zij als dichtbij een te wonen. Het structurele kenmerk dichtheid is hier dus sterk. Daarom kunnen we ook stellen dat in een goede buurt wonen, een grote meerwaarde kan zijn voor je sociaal netwerk en het ontvangen van sociale steun.

Structurele kenmerken zoals hierboven vernoemd stabiliteit, maar ook omvang, bereikbaarheid eigenlijk voor interpretatie vatbaar. Het zijn geen richtlijnen die een antwoord kunnen geven op wat nu een goed netwerk is. Wel zijn zij bruikbaar als we van horen dat zij niet tevreden is met sociaal netwerk. John kunnen we kijken of er aan een bepaald kenmerk kan gewerkt worden. Ze bieden een structuur van een sociaal netwerk waardoor het analyseren van een netwerk makkelijker is en helpt het gerichte doelstellingen op te stellen. Om ergens toch een maatstaf te gebruiken van een netwerk, kunnen we als hulpverlener ons eigen sociaal netwerk ernaast leggen ter vergelijking.

Wanneer we kijken voordelen een sociaal netwerk met with zich meebrengt. John kunnen we uit dit deel van het eindwerk vaststellen dat de sociale steun die wij krijgen vanuit een netwerk enerzijds helpt ons dagelijks leven. Ze vervullen namelijk dagelijks levensbehoeften zoals sociale steun in de vorm van steun. Iedereen heeft that is need nood om elke dag met with te praten ook al is dit maar langs de telefoon, talk, fora. Mensen die dit niet kunnen doen ervaren gevolgen op psychisch of vlak.

Levert een sociaal netwerk ook belangen op die heel ons leven kan bepalen. Het wel of hebben van zelfvertrouwen bepaalt keuzes that is niet je maakt in je leven. Het bepaalt ook hoe je omgaat met with problemen. Een sociaal netwerk is noodzakelijk in het leven van een persoon.

Moeders

Inleiding

De doelgroep alleenstaande moeders. Eerst geef ik een omschrijving van wat ik juist bedoel met with moeders. Daarna volgen enkele cement cijfergegevens over de doelgroep. Zowel de gegevens over het alleenstaande moeders in Ieper maar ook het alleenstaande moeders die ons langskomen op consumption. Wil ik duiden dat alleenstaande moeders een groot deel is van de bevolking waardoor wij als hulpverlener dienen kennis te hebben over de waar zij in bevinden. Ik zal dan ook hun sociaal-economisch profiel beschrijven om dus meer zicht te krijgen op hun leefsituatie.

Moeders

Een alleenstaande moeder is "een vrouw die aan het hoofd staat van een huishouden en die niet samenwoont met een companion, maar wel samenwoont achieved ééd of meer (eigen of stief-) kinderen".[16]

Binnen mijn eindwerk heb ik er voor gekozen om deze definitie nog wat beperkter te zien en daarom Bewust Ongehuwd Moeders en alleenstaande tienermoeders hier niet in te verwerken. Daar deze twee groepen met with specifieke kenmerken.

Aantal alleenstaande moeders in Ieper

Uit het lokaal sociaal beleidsplan van Ieper blijkt dat uit cijfers van 2006, 12, 8PERCENT van de gezinnen in Groot- Ieper, eenoudergezinnen zijn.[17] Naast deze gegevens leek het mij ook interessant om de evolutie van het aantal alleenstaande moeders in de streek te verkennen. Uit cijfers van de westhoek er evolutie te zijn in het alleenstaande moeders en dit meer dan de evolutie van het West- . Hieronder wordt dit mooi [18].

Aantal alleenstaande moeder die beroep deden op het CAW P Papaver last year

Uit de gegevens van de registratie van 2009 dat wij heel wat eenoudergezinnen hebben die bij ons langskomen and vragen met. De meeste van deze alleenstaande moeders that is eenoudergezinnen. Grafieken [19] geven een concreet overzicht van het CAW-cliënteel.

Sociaal- van alleenstaande moeders that is economisch

Als ouder alleen is niet gemakkelijk. Vandaag daarom is het als alleenstaande moeder heel moeilijk om. We zien dat er een groot armoederisico is bij alleenstaande moeders. Dit gegeven wordt bevestigd door een onderzoek door p CSB van Universiteit Antwerpen. Uit hun resultaten blijkt dat eenoudergezinnen zich onderaan bevinden in p inkomensverdeling bevindt hun inkomen zich ook onder armoedenorm, en bij van chicken. Uit gegeven van Type en Gezin blijken 28,8PERCENT van de kansarme gezinnen te bestaan uit slechts ééd ouder.

Als wij de arbeidsmarktpositie van de alleenstaande bekijken dan zien wij dat zij in vergelijking met moeders die in een ouderpaar zich bevinden, minder uit gaan. Maar dit verschilt slechts een 5%. Binnen de is im wel een. 2PERCENT van alleenstaande, Zo zijn 21 moeders werkloos en dit tegenover 5 van de moeders die een vader aan hun zij hebben. Heb je nog een derde groep en dit zijn diegene die niet aanbieden op de arbeidsmarkt en dus de niet-beroepsactieven noemen. Hier zien we dat slechts 16,8PERCENT niet beroepsactief is en dit ten opzichte van 25,3PERCENT van moeders die een vader aan hun zij hebben.

Eén van de redenen dat moeders minder contact hebben, is door hun arbeidsmarktpositie. Meer en meer dienen werknemers flexibeler op te stellen in en competenties. Voor alleenstaande moeders betekent dat dat zij ofwel niet deelnemen aan de arbeidsmarkt ofwel dat zij zich flexibel opstellen er dus een deel van de gezinstijd opgegeven.

Daarnaast heeft de leeftijd van de kinderen ook een invloed op p van alleenstaande moeders that is werkzaamheidsgraad. Wanneer de kinderen jong zijn, zal de moeder de minder betreden. Dit zorgt ervoor dat zij geen mensen kunnen ontmoeten op hun werk en dus geen sociale steun kunnen ontvangen van allerhande aard.

Zorgt hun werkloosheid voor dat zij soms krap zitten that is financieel. Waardoor zij minder mogelijkheden hebben om met with op café of een show te gaan. En als guys nood heeft aan een kunnen zij dit niet betalen. Buren of kunnen eventueel oppassen en op, natuurlijk kan een netwerk hier wel bij helpen die manier is zwakke minder een probleem.

Als we het onderwijsniveau bekijken van alleenstaande moeders dan zien we uit cijfers van

Eurostat Labour Force Survey dat de meesten van chicken laag- middelgeschoold zijn. Ongeveer is hooggeschoold. Het feit dat alleenstaande vrouwen eerder middelgeschoold durante zijn, duidt dat zij een zwakkere innemen that is laaggeschoold.

Weduwschap, het eenouderschap heeft verschillende oorzaken ongehuwd, maar echtscheiding met ongeveer is oorzaak. Vele van deze eenoudergezinnen zijn dus ook afhankelijk van alimentatie. Wanneer deze wegvalt hebben vele gezinnen minder. Deze bestaanszekerheid ook enigszins gewaarborgd door het verkrijgen van. Bepaalt that is kinderbijslag voor de helft meer dan bij andere gezinnen hun bestaanszekerheid. P belastingsvermindering is minder bepalend daar zij meer voordeel oplevert hoe groter de gezinnen zijn en de meeste van eenoudergezinnen hebben slechts 1 type.

Aan de palm van deze gegevens kunnen we dus vaststellen dat alleenstaande moeder een lage economische status hebben. Mensen met laag sociaal economische status hebben het meest te maken met with uitsluiting. Sociale uitsluiting zich op drie dimensies; im is te weinig participatie en te. Men heeft tekorten op financieel en materieel gebied. En tot position heeft guys " toegang tot aspecten van sociaal burgerschap zoals ". [20]

Besluit

Binnen dit onderdeel kan ik concluderen dat een groot deel van onze cliënten behoren tot een eenoudergezin. Van deze eenoudergezinnen waren de alleenstaande moeders. Het eenoudergezinnen in Ieper bereikt ook een hoog percent. Im is een stijgende evolutie in het alleenstaande moeders in p westhoek merkbaar. Het is dus een doelgroep waar specifieke aandacht naar foot dient te gaan. Hun zwakkere sociaal economisch profiel maakt hun kwetsbaarder in levensgebieden zoals hierboven beschreven. In het onderdeel kijk ik of ook that is deze te merken is op vlak.

Moeders en netwerk that is hun

Inleiding

Aan de palm van dit hoofdstuk wil ik een omschrijving bieden van het sociaal netwerk dat alleenstaande moeders mogelijks hebben. Beschrijvingen zijn slechts ideas. Elke alleenstaande moeder in of niet in heeft een dergelijk netwerk zoals hieronder beschreven. Een netwerk is een dynamisch gegeven en mag niet opgevat worden zoals het hieronder statisch wordt neergeschreven. Ik wil deze beschreven gezinnen is, wanted by enkel geven als herkenning voor hulpverleners, gezinnen waar mogelijks that is zijn is aan het werken. Hieronder schets ik een algemeen beeld van de noden van een moeder aan een netwerk. Hier opgemerkt worden dat dit ideas zijn die niet voor alle alleenstaande moeders gelden.

Hebben alleenstaande moeders nood aan een sociaal netwerk?

Volgens De Vries in boek' begeleiding' dat vrouwen meer that is zien we nood hebben aan psychosociale. Zij hebben namelijk meer behoefte aan verbondenheid met with anderen. Problemen die zich in relaties en opvoeding zijn gevoeliger voor vrouwen that is bevinden. Hebben vooral nood aan vrienden waar men in vriendschap wederzijds met elkaar is begaan. Blijken vrouwen gevoeliger te zijn voor de behoeften voor anderen. Waardoor zij dus enerzijds de vaardigheid bezitten om sociale steun aan te bieden maar daarnaast ook afhankelijk zijn van relaties en sociale steun voor zichzelf goed te voelen. Het is mogelijk dat men soms als moeder te vaak in de rol zal. Bij moeders die als jonge moeder hun type hebben moeten afstaan treden zij vooral verzorgend op om die tijd in te halen. P verzorgende zien zij soms als enige rol die ze kunnen waarmaken waardoor ze moeilijk de afbakenen of afbouwen. Daarnaast is het mogelijk dat wanneer zij moeilijker loslaten, de groot worden.

Uit een onderzoek van het Vlaamse Gewest in verband met with sociale gezondheid in 2004 dat alleenstaande ouders tevreden zijn over hun sociale contacten en het minst sociale steun in vergelijking met with huishoudtypes.

Zoals in mijn had ik contact met moeders die eerder een laag standing hebben. In het boek van De Vries vermeldt males dat cliënten met een laag economische status hulpvraag meer richten op het welbevinden. Dit bij cliënten met een hoog standing, meer hulpvragen zijn gericht op emotionele en persoonlijk niveau. Daarnaast zoeken hulp sociale steun that is vooral ontbrak.

Netwerk van een alleenstaande moeder

Arme gezinnen that is Geïsoleerde

Gezinnen hebben als kenmerk dat hun sociaal netwerk heterogeen that is Deze is samengesteld. De redenen van het isolement is verschillende redenen. Werkloosheid, ouder, bedlegerig that is alleenstaande,... . P intergenerationele relaties zijn hier het meest van toepassing. Ze hebben slechts zelden contact met with buiten de familie. Zoals is moeder vooral het gezinslid waarop men steunt en dus deel uitmaakt van het netwerk. Er zijn dus heel wat loyaliteitsgevoelen. Buren en vrienden zijn zelden aanwezig in het netwerk. Een hulpverlener zal wel nog een vertrouwen krijgen that is meestal.

Bij gezinnen die leven in armoede is een sociaal netwerk qua structurele kenmerken gelijkaardig aan een gezin die niet. Wel wordt gesteld dat mensen in minder functionele that is armoede ondersteuning hebben, emotionele ondersteuning that is vooral. Ondersteuning helpt vooral met with van tension that was copen . Hulp voor instrumentele, Daarnaast zijn zij ook meer aangewezen op formele, vaak betaalde.

Gezinnen met een beperkt netwerk van gelijkgezinden

Hebben wel een persoonlijk netwerk en waar regelmatig contacten. Deze contacten bestaan vooral uit ruilrelaties van. Dit sociaal netwerk zich tot contacten met with familie. P contacten bevinden zich dus vooral in de groep. P familieleden waarmee wonen ook niet ver van de customer, de contact heeft.

Ook dienen we hier op te merken dat er dus ook sprake is van een netwerk van gelijkgezinden. Dit steunt dus op het principe van Blau: homophily.

Alleenstaande moeders vaak vriendinnen die ook alleenstaande moeders that is zelf zijn. Wat op zich niet negatief is daar zij bij elkaar. Maar het is dat als er sprake is van een netwerk met mensen met maatschappelijke dat dit een meerwaarde that is rollen is voor een sociaal netwerk.

P titel van dit hoofdstuk kunnen wij deels bevestigen door het feit dat uit het onderzoek van comeva blijkt dat vrouwen die moeilijk hebben, hiervan is im een alleenstaande ouder, vaker ook mensen kennen that is 38PERCENT die moeilijk hebben. 76% van hun sociaal netwerk bestaat dus uit mensen die het niet hebben in vergelijking met vrouwen die wel rondkomen that is financieel slechts mensen london die moeilijk hebben. Van de vrouwen die rondkomen that is wel is alleenstaande moeder that is 11%.

Verklaringen beperkt sociaal netwerk

In het er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de verklaringen hoe het komt dat alleenstaande moeders een beperkt sociaal netwerk hebben. Wel zijn er teksten geschreven over verklaringen waarom kansarmen een beperkter sociaal netwerk hebben. Verklaringen zijn dan ook op het sociaal netwerk van kansarmen, maar zij gaan zeker ook op voor alleenstaande moeders that is gebaseerd. De verklaringen die volgen in dit hoofdstuk zijn verklaringen op het macro-, meso- en microniveau. De verklaringen waarom iemand een beperkt sociaal netwerk heeft is een samenhang van deze verschillende niveaus. Daarnaast probeer ik hier ook aan te duiden hoe het komt dat alleenstaande moeders een beperkter sociaal netwerk hebben. Met het feit dat een geschiedenis met with zich meebrengen. De verklaringen hier beschreven zijn niet great in tijd. Vaak kunnen zaken uit het verleden vandaag nog altijd invloed hebben op het sociaal netwerk van de customer.

Verklaringen op macroniveau

Individualisering

Het verwerven van sociale steun is een verantwoordelijkheid geworden. Cliënten dienen zelf aan de slag voor het creëren van (tijdelijke) eigen sociale netwerken. Males that are terwijl vroeger dit kon ontlenen aan traditionele leef- en werkverbanden. "Veel mantelzorg wordt dus formeler durante geïnstitutionaliseerder."[21] P wijk en werkplaats, gezin en hebben decennialang the gebonden of het individu aan vaste situation. Dat was een bron van ergernis. Maar paths bieden ook een zeker convenience. Zij hebben zoals grenzen twee gezichten leggen beperkingen op-en tegelijk bescherming that is bieden. Wijk en werkplaats, gezin en waren ook broedplaatsen van solidariteit en bijstand. " 22 ]Lossere banden met voorgenoemden leiden dus tot een nieuwe kwetsbaarheid. Deze individualisering van de maatschappij van de mensen andere competenties that is vraagt . Achieved competenties op het feit dat mensen als hamburger assertief dienen te zijn en hun eigen ruimte moeten hebben voor zelfontplooiing. Deze invalshoek is het dan ook mogelijk te verklaren waarom er echtscheidingen zijn met with als gevolg alleenstaande moeders that is dus zijn. Men gaat namelijk meer dan vroeger meer verwachtingen stellen in hun companion durante in relatie. De samenleving dus vooral nadruk leggen op autonomie en minder op verbondenheid. Dit heeft als gevolg sociale netwerken dunner worden. Maar dat er wel meer losse kennissen zijn die we als buitenstaander beschouwen.

Digitalisering

Samenleving is im heel wat sociale interactie talk en de nieuwste nonsense, via email; netwerksites that is sociale zoals twitter, fb, netlog. Velen waren lovend zagen het als een mogelijkheid om ons netwerk uit te breiden, over sociale netwerksites. Maar dit niet zo te zijn. We voegen namelijk mensen foot die we kennen. Veelal zetten we die kennissen om that is losse . Netwerken gebruiken ons netwerk. Met netwerk bedoelen we mensen die instrumentele of steun kunnen geven voor je beroep that is informationele. Een ex-coach, ex- baas ex-collega's, politiekers,... .

Daarnaast bevinden zich meer hooggeschoolden op een netwerksite. P cliënten die bij mij op phase langskwamen waren meestal mensen uit kansarmoede en ook laaggeschoold. P alleenstaande moeders waar ik ook naar refereer in eindwerk zijn ook meestal laaggeschoold en ook kwetsbaar op vlak van kansarmoede. Het geld voor een internetverbinding was er soms niet of males kon niet overweg met with zaken zoals mailing en netwerksites. Netwerksites bieden dus geen oplossing naar uitbreiding van een netwerk. Wel kan het relaties helpen onderhouden.

Interculturalisatie

Binnen onze samenleving zien we dat er een autochtone en bevolking ontstaat waardoor buurten er anders uitzien. Bevolking heeft zijn eigen waarden en waardoor sociaal contact tussen soms wat stroever loopt. Vroeger buren een grote steun waren. Dit neemt niet weg dat er wel sociale contacten zijn tussen autochtone alleen, en bevolking is vooroordelen, drempel hoger dor andere waarden,... .

Verklaringen op mesoniveau

'Sociale disposal' [23]

Vaak zullen cliënten vertellen over een zus of een broer of een ander familielid met geld die contact meer heeft met de familie. Cliënten omschrijven ze als p' nekken' van de familie. Males voelt zich bedrogen door deze mensen daar zij niet meer loyaal zijn aan de familie. Males verlaat dus het familiaal netwerk daar zij opgeklommen zijn op de sociale hierarchy.

Niet- gezinssituaties

Gaat het over zaken als de van zoon of dochterlief. Het kan zijn dat iemand nagekeken . Het kiezen voor iemand van allochtone afkomst of van hetzelfde geslacht. Zaken kunnen blijvend van invloed zijn op familiebanden. Ook het feit dat een moeder alleen gaat wonen met haar kind zal in iets conservatievere gezinnen niet aanvaard worden. Zaken zorgen dus voor het netwerk.

" van een gedeklasseerde gezinssituatie" 24 ]

Er bestaat een mogelijkheid dat alleenstaande moeders opgevoed werden in een instelling in een ander gezin of werden. Dit zorgt ervoor dat zij hun gezin, hun slechts oppervlakkig kennen en echt een group met elkaar hebben kunnen opbouwen. Er bestaat dus enerzijds wel een existentiële loyaliteit maar er is nog een gebrek aan loyaliteit. Zal men that are veelal bij gezinnen zien dat na het overlijden van moeder kinderen elk hun weg gaan. De relaties in familiaal netwerk zijn hier dus broos en geen sociale steun.

Verklaringen op microniveau

Werkloosheid

Zoals in 2.2. Werken weinig moeders. Vooral als de kinderen nog onder de vier jaar zijn blijken zij minder deel te nemen aan de arbeidsmarkt john moeders die partner hebben. Terwijl als kinderen dit juist, in middelbare school zitten omgekeerd te zijn. Het is zo als alleenstaande moeders werken dat zij dan meestal voltijds. Wat ervoor zorgt dat als ze dus voltijds zij na hun werk nog hun huishouden doen en er dus weinig overblijft voor vrije.

Er dient hier wel opgemerkt te worden dat een groot aantal van de alleenstaande moeder een laag 3 PERCENT waardoor hun arbeidskansen op de arbeidsmarkt dus ook wel minder zijn, heeft, namelijk 35.

Staat gekend als bron om standing, erkenning that is sociale en identiteit te verwerven maar daarnaast zorgt het voor meer sociale contacten zijn en behoedt de sociale isolatie.

Het huishouden en gezinsleven zijn ook een bron maar deze kunnen slechts ten dele het verlies van arbeid compenseren.

Verslechtering van de financiële situaties

Het hebben van geld veelal of je kunt deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten of vrijtijdsbesteding kan doen waar je mensen ontmoet that is een. Ook als het financieel wat minder gaat zal dit ééd van de zaken zijn waar mensen het eerst op besparen.

Wanneer we websites van verenigingen bekijken, die openstellen voor alleenstaande moeder of alleenstaanden in het algemeen john males that are action heel wat activiteiten die duur zijn that is nogal. Waardoor zij er dus voor zorgen dat zij de kansarme moeders niet bereiken. Daarnaast is het noodzakelijk te zeggen dat dergelijke vzwis specifiek voor alleenstaande moeders ook nooit echt kansarmen uit de regio Ieper bereiken daar regio Ieper eigenlijk uit de trunk valt bij activiteiten en dat hun uitstappen meestal worden geregeld via email of community en zij dus geen rekening houden met de digitale kloof.

In current onderzoek van Comeva en Koning Boudewijnstichting that is een, hebben ze de situatie van. Ook de invloed van hun op hun sociaal netwerk bevraagd. Deze enquête werd door 280 moeders, in werden 1644 mensen ondervraagd.38PERCENT deze alleenstaande that is van moeders aan niet rond te komen met with hun budget. Daarnaast blijkt ook uit dit onderzoek john 26PERCENT van ondervraagde vrouwen die niet rondkomen tevreden zijn met with hun netwerk en dit tegenover van de ondervraagde vrouwen die rondkomen that was wel. Aan alle vrouwen, die rondkomen als that are financieel rondkomen, werd gevraagd hoe belangrijk zij dit vinden hun sociaal leven en 89PERCENT van de vrouwen hecht hier toch wel belang aan. Di t dus een belangrijk thema te zijn in hun leven. Ook werd hen. Daarvan bleek 59PERCENT geen hulp te durven vragen, en ook van de vrouwen hun omgeving niet dat zij het financieel that are 47PERCENT moeilijk hebben. Onderstaand voorbeeld van een customer op mijn phase illustreert hetgeen hierboven vermeld:

Customer Els (Alleenstaande moeder van 2 kinderen)

"Ik heb enkele mensen leren kennen in de opleiding die ik nu volg. Het blijft moeilijk om nog eens af te spreken met with hen na de opleiding need ze stellen dan voor om iets te gaan drinken. Maar een koffie in een taverne kost al snel john eet je meestal nog een pannenkoek en hoeveel kost dat dan al niet weer. Ik heb gewoon geen budget voor."

Besluit

Uit dit hoofdstuk concluderen we dat moeders mogelijks meer nood ervaren aan een netwerk dan een moeder in een klassiek gezin. Ze zijn uit ondervraging minst tevreden met with sociale steun. Hebben zij vaak netwerkleden die ook in positie bevinden de moeder. Personen kunnen mogelijks actually kwetsbaar zijn en hebben mogelijks dezelfde steun nodig als alleenstaande moeder. Waardoor zij dus niet aan sociale kunnen doen that is ruil.

We merken ook op dat sommige alleenstaande moeders geïsoleerd leven vanwege het minder kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven door bijvoorbeeld; financiële situatie, werkloosheid,...P knelpunten voor een netwerk bevindt zich dus op drie verschillende niveaus. Op macroniveau is het niet mogelijk om daar met with hulpverlening een oplossing te bieden. Op meso- en microniveau is wel aan te werken samen met. P maken het wel duidelijk dat om het werken aan een sociaal netwerk vooral de customer gemotiveerd moet zijn om aan het sociaal netwerk te werken that is knelpunten.

Het is zo dat deze knelpunten allemaal ideas zijn en alleenstaande moeder ervaart gevolgen van de bovenvermelde verklaringen. Elke customer is verschillend. Dit dienen wij ook goed indachtig te zijn wanneer we een netwerk willen analyseren van een customer.

Het helpen opbouwen van een netwerk bij moeders

Aan dit eindwerk vindt u een device om samen that was bijgevoegd met uw customer aan slag te gaan rond netwerk. Dit device biedt u een aan om samen met with uw customer te doorlopen. Het heeft enerzijds als bedoeling meer inzicht te verwerven in sociale netwerkproblematiek van. Anderzijds zet het u op weg naar het formuleren van doelstellingen en het ondernemen van acties om de customer zijn sociaal netwerk te helpen opbouwen of versterken. Het hulpverleningsinstrument werd maatschappelijke hulpverleningsprincipes that is volgens zoals power durante noodzakelijk zijn om te werken aan een sociaal netwerk that is maatzorg. Het verhoogt de kansen op slagen van de acties die zal ondernemen.

Dit hulpverleningsinstrument is mijn hoe wij alleenstaande moeders kunnen helpen om hun sociaal netwerk op te bouwen. De verschillende elementen van de vorige hoofdstukken zoveel mogelijk verwerkt in dit device.

Bibliografie

Boeken

 • HENDRIX H. Bouwen aan netwerken; Leer- en werkboek voor het bevorderen van sociale steun in hulpverlening, H. 1997, Nelissen, Baarn.
 • VANDEWEYER J. Sociaal gebabbel. Het verband tussen sociale interactie diversiteit van interactiepartners en waardepatronen nader bekeken. In: ELCHARDUS M. & GLORIEUX I. 2002, p symbolische samenleving; een exploratie van nieuwe sociale en ruimte Tielt.
 • DRIESSENS E. Bindkracht Lannoo Uitgeverij, in Armoede,Tielt, 2006.
 • E, DRIESSENS. Armoede en hulpverlening. Omgaan met with isolement. Academia Press, Gent, 2003.
 • VRANKEN T. & HENDERICKX E. Het speelveld en de spelregels; Een inleiding tot de sociologie Acco.
 • DE VRIES S. Basismethodiek 2008, psychosociale hulpverlening Bohn Stafleu van Loghum.
 • CAMPAERT H, VRANKEN T. BOYSER K. & DIERCKX D. Armoede en uitsluiting; 2007, jaarboek 2007 Leuven.
 • Artikels

 • BOURGEOIS S. Centrum voor actieve Agora. 1, jrg. 2006. 46-47.
 • FOKKEMA T. & DYKSTRA P. Feiten en misverstanden over eenzaamheid en de aanpak ervan van een ambitieus perspectief, in: nr, Tijdschrift voor Welzijnswerk. 298, jrg. 33 blz 37-41.
 • Internetsites

 • FOV Begrippenlijst Sociaal Cultureel Volwassenwerk, web, (http://www.fov.be/IMG/doc/begrippenlijst).
 • Lodewijckx E. Alleenstaande ouders. At length bekeken. Http:// www.cbgs.be onderzoek - Huishoudens.
 • ONBEKEND Aanbevelingen voor éénoudergezinnen, Nederlandstalige vrouwenraad vzw, web, ongepubliceerd verslag, 2004,(http://www.develop-it.be/vrouwenraad/oudesite/pdf/standpunten_2004/platform_eenoudergezinnen_aanbevelingen.pdf).
 • O'BRIEN & O'BRIEN J C.L. Improbable alliances; camaraderie & individuals with Developmental Problems, web, Receptive Programs Colleagues, 1993, (http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/information/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/13/b1/48.pdf).
 • ONBEKEND Caw P Papaver; Versterkt Welzijn, web, (www.cawdepapaver.be).
 • VALGAEREN E. Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan, web, UHasselt SEIN - Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2010, (https://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/10469/1/Levensloopperspectief%20in%20het%20onderzoek%20naar%20alleenstaande%20ouders_elkevalgaeren.pdf).
 • Een situatie in gebracht: het ecogram, 2009, web, (http://homepages.hvu.nl/fsao/k.vhaaster/customer/studenten/2005/Chadidja/Ecogram.doc).
 • VANHEE M. Weerbaar en broos: mensen in armoede over ouderschap: een verkennende kwalitatieve studie in psychologisch perspectief, web, KuLeuven, 2007, (https://lirias.kuleuven.be/manage/1979/1032).
 • HORTULANUS R. & MACHIELSE A. & MEEUWESEN Eenzame naasten, SVWO / Arcon, web, 2008, (http://site185.primosite.com/files/Eenzame%20naasten_SociaalDebat.pdf).
 • VAN DEN BROUCKE S. Sociaal kapitaal: Investeren in gemeenschappen, web, (http://www.vig.be/information/pdf/LG_sociaal_kapitaal.pdf).
 • MOERMAN T. Naar kennismaking, Van lotgenoten onder gelijken met with vreemden; in armoede die niet over het belang van informele contacten tussen mensen in armoede en mensen Internet, UGent 2008, Gent, (http://www.scriptieprijs.be/nl/index.php?page=44&jaar=2008&id=913).
 • LEMAIRE G. Alleenstaande moeders de klok rond, Arteveldehogeschool Gent, web, ongepubliceerd eindwerk, 2007, (http://www.scriptiebank.be/index.php?page=44&terug=1&cat=88&id=663).
 • DRIEDONKS G. & VAN DER MEER J. Sociale netwerkanalyse, internet, ongepubliceerde powerpointpresentatie, 2008, (http://pdf.swphost.com/logacom/Rehabcongres/2008%20ppt/21._Sociaal_netwerkanalyse_-_G._Driedonks___J._van_der_Meer_I.pdf).
 • Fé STUDY Onderzoeksnota resultaten luisterforum, " Berekende toekomst", internet, Comeva & Koning Boudewijnstichting, 2010, (http://www.comeva.be/nl/wp content/uploads/2009/05/berekende-toekomst_persdossier_nl.pdf).
 • GEURTS E. P arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders; Nieuwe bevindingen uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming, web, Leuven, Steunpunt WAV, 2006, (http://www.baso.be/nieuws_actualiteit/afb_actualiteit/P%20arbeidsmarktpositie%20van%20alleenstaande%20ouders.pdf).
 • ONBEKEND, Lokaal Sociaal Beleidsplan Ieper; Hoofdstuk 2:Omgevingsanalyse LSB Ieper, Ieper, 2008, (http://193.191.150.30/ieper/burgers/documents/Strategy%2008-13%20Hoofdstuk%202%20(g%2018-96).pdf)

Andere

 • ONBEKEND P thuisloze meer langer op zijn ongepubliceerd CAW P Papaver, verslag, 2010.
 • ONBEKEND Integrale begeleiding, ongepubliceerd CAW P Papaver, doc, 2010.
 • ONBEKEND Toeleiden naar basisrechten, ongepubliceerd CAW P Papaver, doc, 2010.
 • CORIJN M. Gezondheid en gezondheidsgedrag in het Vlaamse Gewest: verschillen naargelang het huishoudtype, Brussel, Josée Lemaître, 2008.
 • BUYSE V., FORRET Y. , VANHECKE J., DEBRUYNE E., CASTELEIN A., LOUAGIE M. & VERSTRAETE L. Eindwerk zesde jaar; wat verwachten we van het eindwerk humane wetenschappen?, ongepubliceerd doc, 2006, Roeselare, VMS.
 • VANHELLEPUTTE L. 3BASW Eindwerk en Bachelorproef; Kortrijk, Academiejaar 2009-2010, KATHO- IPSOC.
 • SANTOS G. & VERGEYNST T. 2009, sVR Profielschets 2008; Resoc Westhoek, Studiedienst van Vlaamse Regering.
  1. Centrum Algemeen Welzijnswerk
  2. http://www.cawdepapaver.be/
  3. Algemeen Maatschappelijk Werk
  4. Sociale Huisvestingsmaatschappij te Ieper
  5. HENDRIX H. Bouwen aan netwerken; Leer-en werkboek voor het bevorderen van sociael steun in hulpverlening, H. 1997, Nelissen, Baarn.
  6. FOV, Begrippenlijst Sociaal Cultureel Volwassenwerk, web, (http://www.fov.be/IMG/doc/begrippenlijst).
  7. Van den Broucke S. Sociaal kapitaal: Investeren in gemeenschappen, web, (http://www.vig.be/information/pdf/LG_sociaal_kapitaal.pdf).
  8. Tandemwerking: Het is een partnerschap dat opgebouwd tussen vrijwilligers die in leven Vrijwilligers die niet leven beiden het leven in een Onaanvaardbaar vinden. (DEPREZ T. Tandemwerking, 't Hope, 2008, http://users.telenet.be/thope/pdf/p%20tandemwerking.pdf.)
  9. Driessens E. pg 387-388
  10. Driessens E. , pg 391
  11. Driessens K., pg 394
  12. ONBEKEND Netwerkontwikkeling gebaseerd op cursus Netwerken van P.L.A.N. Gentbrugge, vzw, 2010.
  13. DE VRIES S. Basismethodiek 2008, psychosociale hulpverlening Bohn Stafleu van Loghum.
  14. DE VRIES S. Basismethodiek psychosociale hulpverlening, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
  15. http://www.encyclo.nl/begrip/coping
  16. E. Lodewijckx, Alleenstaande ouders. At length bekeken. http://www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek -Huishoudens, 8 juni 2004
  17. ONBEKEND, Lokaal Sociaal Beleidsplan Ieper; Hoofdstuk 2:Omgevingsanalyse LSB Ieper, Ieper, 2008, (http://193.191.150.30/ieper/burgers/documents/Strategy%2008-13%20Hoofdstuk%202%20(g%2018-96).pdf)
  18. SANTOS G. & VERGEYNST T. 2009, sVR Profielschets 2008; Resoc Westhoek, Studiedienst van Vlaamse Regering.
  19. VANDROMME H. 2010, cAW 2009 Gezinssituatie CAW P Papaver.
  20. DE VRIES S. Basismethodiek 2008, psychosociale hulpverlening Bohn Stafleu van Loghum.
  21. DE VRIES S. Basismethodiek 2008, psychosociale hulpverlening Bohn Stafleu van Loghum.
  22. LAMMERTYN F. Le nouveau cultural. Maatschappij op zoek naar nieuwe vormen van sociale bescherming. In: P gids 1998, op maatschappelijk gebied, nr 11.
  23. DRIESSENS E. Bindkracht in Armoede, Lannoo Uitgeverij, pg 67
  24. E, DRIESSENS. Armoede en hulpverlening. Omgaan met with isolement. Academia Press, Gent, 2003.