Vzdelávání budoucích informatiku a manazeru

Abstrakt

V uka na Fakulte aacute & a managementu Univerzity Hradec Kr; lov& eacute zamerena mimo jin& eacute vzdel aacute & v; n budouc ch informatiku a manazeru. Souc iacute & saint; yacute & tohoto procesu je v; eacute & uka predmetu Teorie syst; eacute & mu INCH a syst;mu 2. Predmety jsou zamereny na studenty prvních a druhých rocníku príslušných studijních oboru. Predmet Teorie systému 1 je zameren na systémové myšlení a-všeobecný úvod do problematiky teorie systému a predmet Teorie systému 2 je venovád popisu jednotlivých systémových ved a teorií. Studenti mohou behem studia vyuzít studijních textu an ostatních materiálu, které jsou umísteny ve virtuálnímichael studijnímichael prostredí WebCT. Dílem príspevku je popsat soucasný stav, cíle, metody rešení a dosazené výsledky rozvojového projektu Rozvoj výuky systémového myšlení studentu informatiky a managementu, který se snazí reagovat na výše uvedené problémy.

Klícová slova systémové myšlení, administration, informatika, rozvojový projekt

1. úvod

Rozvojový projekt "Rozvoj výuky systémového myšlení studentu informatiky a managementu" vychází z lifestyle predmetu Teorie systému INCH a Teorie systému 2 vyucovaných na Fakulte informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK). Tyto jsou zamereny na vytvá iacute & ren;, resp. prohlubování schopností studentu vyuzítax an aplikovat systémové myšlení a systémový prístup e rešení problému a získávání základních poznatku z ruzných oblastí systémových ved. V soucasné dobe existuje potreba aktualizovat studijní materiály (dostupné ng virtuálním studijním prostredí WebCT), poskytnout studentum vhodný dástroj podporujídí rozvoj systéportého myšlení a nabídnout studentum kvalitní zdroj informací, který by obsahove pokrýval oba vyucované predmety.

V š yacute & e uveden; uacute & projekt tak vznikl za; eacute & celem obsahov; predmetu that is inovace Teorie systé eacute & mu1 a syst;mu 2. Inovovan aacute & predmety by pak saint; aacute & t z;kladem pro inovaci predmetu Programs kter, Concept ý predstavuje anglickou mutaci iacute & predmetu a je nab; iacute & zen zahranicn;m studentum. Tato inovace spocívá v úprave obsahu jednotlivých prednášek na základe zahranicní literatury, která nabízí nejnovejší prístupy a poznatky v oboru, a v instalaci a vyuzití softwarového dástroje STELLA, který je zameren na podporu systéportého myšlení a dynamické modelování.

Celý projekt je vytvoren tak, aby podporoval strategické cíle Fakulty informatiky a managementu a vedl k produkci zádoucích výstupu ve forme inovovaného obsahu predmetu, souvisejících on line kurzu, príspevku prezentujících projekt na jednotlivých odborných konferencích a knizní publikace, která zjednoduší a zkvalitní studium studentu fakulty, resp. studentu a vyucujídích ostatních fakult an univerzit, kterí jsou na výuce a studiu teorie systému a systémového myšlení zainteresováni.

2. Soucasný stav rešeného problému

V soucasné dobe mohou studenti behem studia obou predmetu vyuzít studijních textu a ostatních materiálu (autotesty, slovnícek, apod.), které jsou umísteny ve virtuálnímichael studijnímichael prostredí WebCT, a skripta Systéporté myšlení a teorie systému [3], jejichz první vydání bylo publikováno vroce 2006 a druhé rozšírené vydání vroce 2007 univerzitnímichael nakladatelstvím Gaudeamus.

Tato situace je v ak vzhledem kobsahu predmetu a souvisej c michael potreb michael studentu nedostacuj iacute & c;. Existuj iacute & d; eacute & nedostatky je mozn ve dvou z iacute & kladn;ch smerech. Predne je obsah iacute; michael & zalozen ve vet í re kter, literature & aacute vznikla pred více nez 15. Ztohoto duvodu existuje ze strany garanta snaha o aktualizaci obsahu that is predmetu na zá eacute & klade dostupn; zahranicn literatury. Soucasne v ak neexistuje z pohledu obou iacute & m dostatek informacn; kter, ch zdroju é by oba predmety tak, aacute jak jsou v soucasnosti koncipov&; nyc. Vydan skripta jsou t maticky toliko mov myš iacute & len ;. Na predmet Teorie syst mu1. Ucelená ceská publikace vyuzitelná pro predmet Teorie systému2 v dané oblasti bud neexistuje nebo jsou dostupné publikace príliš specializované an obsahove úzce zamerené (coz vede e situaci, kdy musí studenti pro studium vyuzítax mnozství doporucené literatury, pricemz pouze nepatrné procento z techto zdroju je obsahove obsazeno vuvedenémichael predmetu - to vytvárí problémy s pujcovádímichael knih v knihovnách, narází se na financní moznosti studentu, zvyšuje se dezorientace studentu v dané problematice atd.). Rešení techto problému spocívá vnákupu a zpracovádí dostupné zahranicní literatury, která reflektuje nejnovejší prístupy a poznatky v dotcených oborech. Výše popsanému stavu odpovídá také upravená anglická mutace predmetu s-názvem Programs Concept, která je nabízená zahranicnímichael studentum na FIM UHK.

Druhý zásadní nedostatek je spojen se skutecností, ze v rámci výuky neexistuje moznost seznámit studenty s zádným modelovacím nástrojem primárne zamereným na rozvoj systéportého myšlení, popr. Na prov eacute & zanost syst; eacute & port; scaron & ho my; iacute & len; aacute & s rozhodov; iacute & d; iacute; praxi & m ve firemn. Pri plnení úkolu na cviceních jsou studenti nuceni své myšlenky modelovat a prezentovat v rick dostupných nástrojích, které jsou sice vyuzitelné, beer predstavují pouze "nouzová rešení" (vyuzíváno je napríklad kreslení v MS-Word nebo plan Business Architect, který je primárne urcen pro jiné aktivity na jinémichael predmetu atím se výrazne snizuje jeho vhodnost pro vyuzití v rámci predmetu; nezrídka se tak saintává, ze studenti pri hledání vhodného nástroje pro tvorbu modelu vyuzijí "corp mohou" a vytvorí tak práci napríklad v programu Photoshop a následne nekteré cásti schémat dokreslí pomocí fixu). Ukázky vytvorených schémat jsou na obrázku1. Ztohoto duvodu je nutné nabídnout studentum moznost seznámit se a pracovat se specializovaným softwarovým vybavením, díky kterému budou moci dépe pochopit základní principy systéportého myšlení a kvalitneji zpracovátax své úkoly na jednotlivých cviceních.

3. Výstupy projektu

Realizovaný projekt pocítá s následujícími výstupy:

 • Inovovaný obsah predmetu Teorie systému INCH a Teorie systému 2, které budou zalozeny na nových informacních zdrojích (prevázne zahranicních) a budou vyuzítax specializovaný application STELLA porízený v rámci rešení projektu.
 • Aktualizované online kurzy Teorie systému INCH a Teorie systému 2 prístupné ve virtuálnímichael studijnímichael prostredí WebCT (na jejich základe pak bude mozné aktualizovat také online kurz Programs Concept a vytvorit kurz Methods Theory2 nabízený zahranicním studentum).
 • Knizní publikace Systéporté vedy a teorie, která bude slouzit jako ucební wording nejen pro studenty FIM UHK, alcohol bude vyuzitelná také všemi studenty a vyucujídími na ekonomických, manazerských a technických fakultách.

Vedle výše uvedeného je mozné mezi výstupy zaradit také príspevky na vybraných konferencích (napr. [1], [2]), na nichz byly obsah projektu a jeho rešení predstaveny.

4. Dílová skupina projektu

Realizovaný projekt je primárne zameren na studenty prvních a druhých rocníku oboru informacní administration, aplikovaná informatika a financní management na FIM UHK, potazmo na studenty ostatních univerzit a zahranicních vzdelávacích institucí, kterí se vrámci ruzných projektu moveíší ke studiu na FIM UHK (plan Sokrates, projekt interuniverzitního studia RIUS, projekt EVENE atd.). Díky publikovaným výstupum jsou sekundárními uzivateli také všichni studenti vyuzívající systémové myšlení a systémový prístup ng svémichael studiu a vyucující, kterí mohou výstupy projektu vyuzít ng své pedagogické praxi.

5. Díle a zpusob rešení projektu

Hlavními díli projektu jsou:

 • Zvýšit kvalitu obsahu vyucovaných predmetu Teorie systému INCH a Teorie systému 2 (potazmo Systems Idea).
 • Poskytnout studentum kvalitní studijní materiály a zdroj informací e systémovém myšlení a systémových vedách.
 • Prozkoumat moznosti a následne vyuzít ng výuce vybraný modelovací nástroj (Stella).

Zpusob rešení projektu je zrejmý z realizace následujících fází rešení (celý projekt je realizován v roce 2008):

 • Dákup knih a specializovaného softwaru,
 • zpracovádí obsahu knih a soubezná instalace a zaškolení se v-PRáci se softwarem,
 • úprava soucasných sylabu predmetu Teorie systému INCH a Teorie systému 2 zalozená na výstupech z predchozí fáze,
 • vytvorení prvních verzí studijních materiálu an instalace softwaru ng vybrané ucebne FIM,
 • zprístupnení studijních materiálu ng WebCT pro studenty FIM,
 • Vyuzit yacute & november;ch sylabu (tzn. obsahu predmetu) v praxi u prvních studentu FIM; utrídení, selekce a úprava materiálu a vytvorení první verze knizní publikace,
 • Skript Syst eacute & port; vedy a teorie.

6. Prínos k rozvoji fakulty / Vš

Projekt odpov aacute & n; yacute & sv;michael charakterem aacute & a pl; yacute & novan; yacute & michael obsahem strategick; aacute & michael z;merum FIM UHK. Pri tvorbe dávrhu projektu byly brányc v potaz predevšímichael tyto dokumenty:

 • Vize FIM (dostupná na https://www.uhk.cz/dokumenty/community/3/vize2007.pdf) - jednou z vizí, která je navrhovanýmichael projektem podporována, je smerovádí ke stavu, kdy "E naprosté vetšine predmetu nabízených v jednotlivých studijních programech budou k dispozici elektronické studijní materiály." Jedním z výstupu navrhovaného projektu je aktualizace on line verze predmetu Teorie systému INCH a Teorie systému 2. Tato skutecnost je pak pro-vázána s cíly uvedenými v dlouhodobémichael zámeru FIM (viz dále).
 • Dlouhodobý zámer FIM (dostupný na https://www.uhk.cz/fim/dokumenty/?inf=4599) - navrhovanýmichael projektem jsou podporoványc predevšímichael cíle s poradovými císly 2.1 a 2.2. Hít 2.1 Internacionalizace je zameren na spolecné studijní programy (cílem je "pokracovat a-dále rozvíaircraft ve spolupráci se zahranicními univerzitami aktivity smerující e spolecnýmichael studijnímichael programum") a zapojení do mezinárodních vzdelávacích programu (zde je cílem "i nadále prohlubovat a rozvíaircraft mezinárodní spolupráci v oblasti vzdelávacích programu jako jsou Socrates/Erasmus, Leonardo, TEMPUS a další"). Níky inovaci an aktualizaci online predmetu Teorie systému INCH a Teorie systému 2 je mozné upravit online predmet Programs Concept, který je nabízen zahranicnímichael studentum na FIM a který predstavuje upravenou anglickou mutaci obou ceských predmetu, a-zároven vytvorit novemberý kurzu Methods Theory2. Zvýšení kvality obsahu predmetu pozitivne ovlivní obraz FIM u zahranicních studentu an umozní rozšírení nabídky tohoto predmetu zahranicnímichael studentum v rámci jednotlivých programu (Leonardo nebo Socrates) nebo projektu (RIUS nebo EVENE). Díd 2.2 yacute & Kvalita akademick; iacute & ch cinnost; iacute je zameren na zefektivnen&; studia. Mezi jeho cíle patrí "ve všech typech studijních programu klásaint velký duraz na jazykovou kompetenci, pocítacovou an informacní gramotnost a rozvoj komunikacních a manazerských dovedností" (systémové myšlení a systéportý prístup e rešení problému patrí e manazerským dovednostem, které by meli absolventi jednotlivých studijních oboru ovládat); "inovovat stávající studijní programy a vprípadech, kdy je to uzitecné, snizovat pocet prímichaelých kontaktních hodin výuky a nahradit je prvky distancního vzdelávádím s vyuzitím eLearningu" (mezi výstupy projektu patrí inovované on line kurzy Teorie systému INCH a Teorie systému 2, resp. Online kurzy Programs Concept a Methods Theory2), a "zkvalitnovat studijní zázemí, podporovat tvorbu e-predmetu (multimediálních eLearnigových studijních opor) ve virtuálnímichael studijnímichael prostredí na Internetu, venovat géci rozšírení knihovního fondu a informacních databází" (v rámci predmetu budou vyuzity ruzné multimediální prvky slouzíhí k obohacení online kurzu).

7. Záver

Projekt „Rozvoj výuky systémového myšlení studentu informatiky a managementu" je vsoucasné dobe (ríjen 2008) ve své záverecné fázi. Zpracováno bylo nekolik zahranicních publikací zamerených predevším na systéporté inzenýrství an obecnou teorii systému, níky cemuz bylo mozné inovovat obsah prednášek a cvicení predevším (avšak nikoliv pouze) u predmetu Teorie systému2 a vytvorit novemberý predmet Methods Theory2 a jeho e-learningovou podporu vprostredí WebCT. Nakoupeno bylo tak iacute & nekolik licenc; produktu Stella, yacute & kter; eacute & bude poprv; vyuzit predmetu that is studenty Teorie systé iacute & mu1 vletn; eacute & m tohoto akademick;ho roku.

Podekovádí

Tento príspevek vznikl za podpory projektu FRVš "Rozvoj výuky systémového myšlení studentu informatiky a managementu".

Literatura

 1. Bureš, V.: Rozvoj výuky teorie systému na FIM UHK, e learning, další vzdelávání a vzdelávání osob s postizením, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha, 2008, str. 101- 108, ISBN 978-80-86744-78-0
 2. Bureš, V.: Rozvoj systéportého myšlení za pomocí dástroju LMS, Konference Klady a-zápory e-learningu na malesších vysokých školách, beer nejen na nich, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha, 2008, str. 19-23, ISBN 978-80-86744-76-6
 3. Bureš, V.: Systémové myšlení a teorie systému, 2. rozšírené vydání, Gaudeamus, Hradec Králové, 2007, 196 str., ISBN 978-eighty-7041-537-5